Sunteți pe pagina 1din 4

CONVENŢIE

privind efectuarea stagiului de practică al studenţilor


Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

I. Părţile Convenţiei

Prezenta Convenţie s-a încheiat între:


………….........................................................................................................................,
reprezentată de…………..............., cu funcţia de ...................................................,
denumită în continuare instituţia gazdă, şi Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele
Comunicării, reprezentată de lect. univ. dr. Anamaria Nicola, decanul facultăţii,
denumită în continuare facultatea.

II. Conţinutul Convenţiei

Prezenta Convenţie are în vedere următoarele activităţi:


1. Acceptarea a .................. studenţi în cadrul instituţiei gazdă, în intervalul de
timp .............................................., în grupe de lucru de
maximum ..........................;
2. Integrarea studenţilor în activităţile instituţiei gazdă (în profilul jurnalismului,
relaţiilor publice sau al publicităţii);
3. Desemnarea .........................................................................., cu
funcţia ........................................., care se ocupă de stagiul de practică, avizează
dosarul de practică şi eliberează adeverinţa de practică;
4. Definirea formatului, comun acceptat, al adeverinţei de practică: aceasta trebuie
să conţină antetul clar al instituţiei organizatoare, logo-ul acesteia, numele şi
funcţia persoanei care eliberează adeverinţa, semnătura acesteia şi ştampila
instituţiei şi calificativul/aprecierea referitoare la activitatea depusă;
5. Definirea formatului dosarului de practică:
- dovada activităţii (materiale publicate/difuzate, materiale propuse
spre publicare/difuzare, produse de relaţii publice şi publicitate,
produse de cercetare etc),
- raportul de stagiu elaborat de student, din care reies activităţile
desfăşurate,
- adeverinţa de practică.
6. Participarea ambelor părţi la urmărirea şi evaluarea activităţii studenţilor.

III. Obligaţiile părţilor

1. Conducerea instituţiei gazdă şi conducerea facultăţii vor stabili calendarul


activităţilor studenţilor, prin consultare amiabilă.
2. Cele două instituţii îi vor instrui pe studenţi înainte de începerea stagiului de
practică cu privire la obligaţiile şi exigenţele impuse de această activitate.
3. În timpul practicii, stagiarul îşi păstrează statutul de student. Cele două instituţii
vor analiza prestaţia fiecărui student, iar nota finală va avea ca bază calitatea
dosarului de practică şi aprecierea coordonatorilor de practică, din facultate şi din
instituţia gazdă.
4. În timpul practicii, studentul trebuie să urmeze orarul obişnuit şi regulamentul de
ordine interioară al instituţiei gazdă. Studentul îl va anunţa pe coordonatorul de
practică din instituţia gazdă de eventualele absenţe.
5. În cazul în care studentul nu-şi îndeplineşte îndatoririle (prin absenţe nejustificate,
rea voinţă sau violare deliberată a regulamentului instituţiei gazdă), directorul
instituţiei îşi rezervă dreptul de a opri stagiul de practică al respectivului student,
după ce l-a anunţat pe coordonatorul de practică din facultate.
6. Studentul stagiar se angajează să nu difuzeze nici o informaţie confidenţială pe
care o va obţine în timpul perioadei de practică, fie că este vorba despre informaţii
legate de instituţia gazdă, fie că este vorba despre persoanele sau organizaţiile cu
care instituţia gazdă este în contact.
7. Instituţia gazdă deţine drepturile de proprietate pentru orice lucrare realizată de
student în timpul practicii.
8. În orice situaţie de litigiu, coordonatorilor de practică din facultate şi din instituţia
gazdă răspund solidar şi iau cele mai bune măsuri pentru soluţionarea cazului.
IV. Termenii Convenţiei

1. Prezenta Convenţie se încheie pentru perioada ....................................……….


2. Prezenta Convenţie poate expira înainte de termen prin acordul părţilor.
3. Prezenta Convenţie s-a încheiat astăzi, …………………….., în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

DIRECTOR, DECAN,
(semnătură, ștampilă) (semnătură, ștampilă)
Anexă la Convenția de practică dintre FJSC și ……………………

În anul universitar ………….

Următorii studenți vor efectua stagiul de practică de 90 de ore în instituția gazdă

Nr. Nume An Specializare


cr. (I sau II) (CRP, J, P)

Coord. de practică FJSC (nume, semnătură)

Coord. de practică instituția gazdă (nume, semnătură)