Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Tehnologic „Petru Cupcea” Supuru de Jos

Numele__________________________________ Data ___________________

Evaluare finală Limba şi literatura română - cls. a III-a

PARTEA I
Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
„Într-un târziu, Petrişor îşi ridică iar capul şi privi salcâmii. Erau în ele multe albine.
-Mi se pare c-au venit toate din stup, zise el.
-Du-te şi vezi, îl îndemnă Anicuţa.
Băiatul se întoarse dezamăgit şi spuse:
-Mai sunt multe acolo. Şi zboară şi la câmp.
-Se vede că n-au aflat toate că au înflorit salcâmii, zise copila.
Pe uliţa lor nu mai erau alţi salcâmi. Copiii din vecini veneau să vadă minunea cu albinele.
Nu le era frică de ele, pentru că aveau altă treabă decât să-i înţepe.
Albinele săreau de pe o creangă pe alta, intrau în câte una, rămâneau ceva mai mult sau ceva
mai puţin timp nemişcate, după câtă dulceaţă culegeau.
Cât au fost salcâmii în floare, mereu au fost copii străini în curte. Anicuţa şi Petrişor erau
mândri de salcâmii şi de albinele lor. Mama nu se supăra şi zicea:
-Lasă-i să se bucure şi ei de minunea coborâtă din salcâmi!”

(„Salcâmii în floare”, după Ion Agârbiceanu)


1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare:
a) Petrişor zări multe albine în salcâmul din grădină. ___________
b) Băiatul crede că toate albinele din stup au venit în acel salcâm. _________
c) Anicuţa îl îndeamnă să meargă la stup pentru a se convinge. _________
d) În stup nu mai erau albine, deoarece toate zburau la câmp. _________
e) Pe uliţă erau mulţi salcâmi înfloriţi. _______________
f) Copiii din vecini veneau să vadă cum albinele culeg nectarul florilor de salcâm. ________
g) Cei doi fraţi erau tare bucuroşi şi mândri de albinele lor cele harnice. ___________
h) Mama era supărată deoarece curtea era plină de copii străni care veneau să vadă salcâmii şi
albinele. ___________

2. Formulează într-un singur enunţ ideea principală din fragmentul introdus în chenar în
textul „Salcâmii în floare”, după Ion Agârbiceanu
___________________________________________________________________________

3. Subliniază pe text replicile băiatului cu culoarea verde, replicile Anicuţei cu albastru şi


replica mamei cu galben.
4. Scrie câte un cuvânt cu înţeles/sens asemănător pentru fiecare dintre cuvintele date:
minune- uliţă- copilă-
a culege- frică- a zice-
Liceul Tehnologic „Petru Cupcea” Supuru de Jos

5. Rescrie corect, pe liniile de mai jos, enunţurile următoare:


Întro zi, salcâmi din grădină sau unplut de flori. albinele zburau bucuroase dintro floare
în alta. Petrişor şi anicuţa, sora s-a, erau tare mîndri de albinele lor. Neam dus să îi vedem.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
6. Desparte în silabe cuvintele subliniate în text:
__________________________ __________________________ _________________________
7. Transcrie din textul dat:
 un substantiv comun, nr. plural __________________
 un pronume personal, nr. plural _______________
 un substantiv propriu, nr. singular ________________
 un verb la nr. singular _______________
8. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul „sare”să fie ca parte de vorbire:
substantiv- ___________________________________________
verb- ________________________________________________
9. Grupează în tabelul de mai jos părţile de vorbire din următorul şir de cuvinte: om, el,
dormim, sanie, bucuros, perdea, voi, este, calculator, tu, cireşe, murdar, voi, tare, ea, fuge.
Substantiv Adjectiv Pronume Verb

10.Scrie la numărul singular următoarele cuvinte: avioane, porţi, flori, şcoli, seminţe, lămâi.

11. Scrie patru propoziţii în care cuvântul „mai” să aibă înţelesuri diferite şi să se scrie legat
sau dezlegat.

EVALUARE FINALĂ
Liceul Tehnologic „Petru Cupcea” Supuru de Jos
Anul şcolar 2018-2019
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a III-a
Învăţător:.Vancea Radu Gheorghe

Obiective vizate:
3.1. să desprinda informatii esentiale dintr-un text citit;
3.2 sa desprindă ideile principale dintr-un text citit;
3.5 să recunoască secvenţele narative şi dialogate dintr-un text;
3.6 să recunoască în texte diferite elemente de construcţie a comunicării studiate;
4.1 să respecte regulile de despărţire în silabe, ortografia şi punctuaţia în enunţuri proprii;
4.4 să realizeze acordurile gramaticale în enunţurile redactate;

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

PARTEA I

Descriptori de performanţă:

CALIFICATIVUL
ITEMUL
FOARTE BINE BINE SUFICIENT

1. Identifică în mod corect Identifică în mod corect Identifică în mod corect


valoarea de adevăr a tuturor valoarea de adevăr a 5-6 valoarea de adevăr a 3-4
afirmaţiilor formulate (8); afirmaţii formulate. afirmaţii formulate.
2. Formulează în mod corect Formulează în mod corect Formulează în mod corect
ideea principală, într-un singur ideea principală, într-un ideea principală.
enunţ, respectând normele singur enunţ.
scrierii corecte.
3. Subliniază corect replicile Subliniază corect replica
Subliniază corect replica
personajelor textului (ale mamei şi parţial corectmamei şi parţial corect
copiilor şi ale mamei). replicile copiilor (se acceptă
replicile copiilor (se
o eroare de subliniere).
acceptă două erori de
subliniere).
4. Găseşte toate cuvintele cu sens Găseşte 4-5 cuvinte cu sens Găseşte 2-3 cuvinte cu
asemănător (6). asemănător. sens asemănător.

PARTEA a II-a
Descriptori de performanţă:
Liceul Tehnologic „Petru Cupcea” Supuru de Jos
CALIFICATIVUL
ITEMUL

FOARTE BINE BINE SUFICIENT


5. Rescrie corect textul, identificând Rescrie textul, identificând 6 Rescrie textul, identificând 4
astfel toate greşelile (8). greşeli. greşeli.

6. Identifică în text toate cuvintele Identifică în text cuvintele Identifică în text cuvintele
subliniate (3) şi le desparte corect subliniate şi desparte corect subliniate şi desparte corect
în silabe. în silabe două dintre ele. în silabe unul dintre ele.

7. Transcrie corect din textul dat Transcrie corect din textul Transcrie corect din textul
toate părţile de vorbire indicate dat 3 părţi de vorbire dintre dat 2 părţi de vorbire dintre
(4). cele patru indicate. cele patru indicate.

8. Formulează enunţuri corecte în Formulează enunţuri corecte Formulează un enunţ corect


care cuvântul „sare” să aibă în care cuvântul „sare” să în care cuvântul „sare” să
valorile morfologice indicate aibă 1 dintre cele 2 valori aibă 1 dintre cele 3 valori
(substantiv,verb). morfologice indicate morfologice indicate.
(prop.dezvoltate, corecte (prop.dezvoltate, corecte
semantic, gramatical) semantic, gramatical)
9. Identifică şi grupează în tabel Identifică şi grupează în tabel Identifică şi grupează în tabel
toate părţile de vorbire indicate două părţi de vorbire. o parte de vorbire.

10. Scrie corect, la nr.singular, toate Scrie corect, la nr.singular, 3- Scrie corect, la nr.singular, 1-
cuvintele la plural date. 4 cuvintele la plural date. 2 cuvinte la plural date.

11. Compune patru propoziţii corecte Compune trei propoziţii Compune o propoziţie
cu ambele modalităţi de scriere a corecte cu ambele modalităţi corectă cu ambele modalităţi
cuvântului „mai” (legat şi de scriere a cuvântului „mai” de scriere a cuvântului „mai”
dezlegat). (legat şi dezlegat). (legat şi dezlegat).

EVALUARE FINALĂ

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL


Liceul Tehnologic „Petru Cupcea” Supuru de Jos
Rezolvă 9-10 itemi cu FB, restul itemilor cu B FOARTE BINE
Rezolvă 7-8 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul itemilor cu S BINE
Rezolvă 5-6 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul itemilor cu S SUFICIENT

REZULTATE (CALIFICATIVE):

INSUFICIENT: ................ELEVI - ..............%


SUFICIENT: ................ELEVI- ...............%
BINE: ................ELEVI - ..............%
FOARTE BINE: .................ELEVI - ..............%

OBSERVAŢII:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

MĂSURI AMELIORATIVE:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.