Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învățământ: ……………………………………………………………………………………………

Nr. înreg. ………………/………………………………

PROCES VERBAL

privind normele de securitate şi sănătate în muncă în cabinetul de


informatică, întocmit între prof. …………………………………………………………………… şi elevii
clasei a ……………………, astăzi, ………………………………………………
În vederea prevenirii şi înlăturării tuturor cauzelor care pot provoca accidentarea
elevilor în timpul lecţiilor de informatică ce se desfăşoară în şcoală se stabilesc următoarele
măsuri:
1. Elevii nu au voie să intre în cabinetul de informatică decât în prezenţa
profesorului.
2. Se va interzice elevilor părăsirea cabinetului sau schimbarea locurilor fără
aprobarea profesorului.
3. Elevii nu au voie să umble la prize şi la calculatoare pentru executarea de
reparaţii.
4. Elevii sunt obligaţi să sesizeze existenţa unor conductoare neizolate sau
insuficient izolate în funcţionarea calculatorului.
5. Elevii vor sesiza dacă carcasele calculatoarelor sunt deteriorate şi pot duce la
şocuri electrice.
6. Elevii nu vor produce deteriorări la aparatele la care lucrează sau la elementele
lor de legătură.
7. Revizia tehnică a întregii instalaţii electrice şi a aparatelor respective se va face de
către personal calificat.
8. Elevii vor lucra la calculator sub stricta supraveghere a profesorului şi nu vor
rămâne nesupravegheaţi cu aparatele sub tensiune pentru nici un motiv.
9. Orice deteriorări asupra aparatelor sau elementelor de legătură produse din vina
elevilor vor fi suportate de aceştia.
10. În timpul pauzelor elevii vor respecta prevederile Regulamentului de ordine
interioară prelucrat de diriginţi la clase.

Nr.
Numele şi prenumele elevului Semnătura
crt.

1
Nr.
Numele şi prenumele elevului Semnătura
crt.

Director, Numele, prenumele şi semnătura


celui care a efectuat instructajul:
…………………………………… …………………………………………………………………