Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE ASOCIERE ÎN PARTICIPA ȚIUNE

NR. .............. / ...........................

I. PĂR ȚILE CONTRACTANTE

1. S.C. BVB GAME S.R.L., cu sediul in Sfantu Gheorghe, Str. Jokai Mor nr.51, Jud. Covasna,
inregistrata la O.R.C. Sfantu Gheorghe sub nr. J14/398/2008, C.U.I. 24219335, reprezentata prin
administrator Balo Endre, in calitate de ASOCIAT PRIM

2. SC ................................................................................. SRL, înmatriculata la Registrul Comertului ......... cu


nr. .........................................., cod fiscal ....................... cu sediul în
localitatea ..............................................................................., str. .........................................................., nr. ..............
Bl. ........, Sc. ......, Ap. ........, Et. .............., Jud. ..................................................., Tel. ...........................................,
Fax. .......................... , E-mail ................................................................. , Cont
bancar........................................................................................ , deschis la
Banca ........................................................................... , în calitate de de ținător spa țiu func țional pentru jocuri de noroc,
reprezentată prin Dl./D-na. ..........................................................................., în calitate de ASOCIAT SECUND.

Au convenit încheierea prezentului contract de asociere în participa țiune, cu respectarea următoarelor clauze:

II. DISPOZI ȚII GENERALE


1. Asociaţia creată prin prezentul contract are ca temei legal art.1949 – art.1954 din Codul Civil şi Ordonanţa de urgenţă
nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Asocia ția, este o asociaţie independentă şi fără
personalitate juridică .
2. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea după următoarele principii:
a) independenţa comercială şi juridică a fiecărui asociat;
b) prioritate în prestarea de servicii în vederea realizării scopului asociaţiei.
3. Asociatul secund asigură personalul calificat și spa țiul necesar desfă șurării activită ții.
4. Asociatul prim participă la asociație cu un numar de 2 aparate tip AWP pentru exploatarea jocurilor de noroc.

III. ACTIVITĂ ȚILE ECONOMICE CE SE VOR REALIZA ÎN COMUN


Pentru ca asociația în participațiune să desfă șoare o activitate comercială rentabilă, Asociatul Secund, pune în asocia ție
un spațiu comercial în suprafață de ..................... mp, situat la adresa din …….………………..
……………………………………………………………….................................................................... pentru ca Asociatul
Prim să desfășoare activitatea de jocuri de noroc tip slot-maschine, (cod CAEN 9200 ), cu respectarea condi țiilor impuse
de O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, pentru desfă șurarea acestei activită ți.
Prezentului contract de asociere constituie temei pentru deschiderea de către Asociatul prim la spa țiul Asociatului
secund a punctului de lucru cerut de lege.
Rezultatele obtinute de pe urma acestei activită ți vor fi împăr țite de păr țile contractante în forma convenită prin acest
contract.

1
IV. DURATA CONTRACTULUI
Termenul de valabilitate a prezentului contract este de la data ....................... până la data .....................
La expirarea perioadei de valabilitate, contractul poate fi prelungit prin acte adi ționale, semnate de ambele păr ți.

V. REPARTIZAREA VENITURILOR

Între cele două părţi contractante, profitul lunar obţinut din desfăşurarea activităţii de jocuri de noroc se va împărţi astfel:
În baza evidenței zilnice a încasărilor, întocmită conform prevederilor legale în vigoare, pentru fiecare ma șină cu
câștiguri în parte, se va întocmi situa ția încasărilor lunare pentru fiecare ma șină electronică cu câ știguri, ce va stabili la
sfârșitul fiecărei luni suma totală ob ținută în urma exploatării ma șinilor electronice cu câ știguri, în acest sens întocmindu-
se situația lunară a încasărilor, conform legisla ției în vigoare.

Pentru obținerea sumei nete încasate, din soldul final al fiecărei luni se va scădea taxa de autorizare în cuantum de
750 lei pentru fiecare aparat pe lună, stabilită de O.U.G. nr. 92/2014

Procentele ce vor reveni Părților vor fi:

ASOCIATUL PRIM va prelua ..................... % din suma netă încasată de aparatele de joc;
ASOCIATUL SECUND va primi ................. % din suma netă încasată de aparatele de joc.
ASOCIATUL PRIM are obligația ca în termen de maximum 5 zile bancare (lucrătoare) de la întocmirea situa ției
încasărilor lunare și a decontului , să le transmită către ASOCIATUL SECUND, să calculeze suma netă încasată și
procentele părților și să achite către ASOCIAT SECUND procentul cuvenit
Părțile sunt individual răspunzătoare pentru corecta întocmire a documentelor proprii, aferente opera țiunilor financiare
derulate în baza prezentului contract.

VI. CONTRIBUŢIA FIECÃREI PĂRŢI LA REALIZAREA ACTIVITÃŢILOR ECONOMICE CONVENITE

Asociatul Prim, pentru realizarea activităţilor economice comune convenite contribuie cu:
a) asigură toate echipamentele necesare desfă șurării activită ții de jocuri de noroc tip slot machine, echipamente care
vor fi date în folosință Asociatului Secund, pe baza unui proces-verbal de predare primire. Echipamentele predate
Asociatului Secund sunt și rămân în proprietatea Asociatului Prim și care oricând, fără să fie nevoie de o notificare
prealabilă, va avea dreptul să le ridice de la Asociatul Secund. Predarea primirea se realizează conform unui proces
verbal.
b) asigură instruirea personalului Asociatului Secund, în vederea desfă șurării, în condi ții de legalitate, a activită ții de
jocuri de noroc. În cadrul acestei instruiri, personalului Asociatului Secund i se va preda Regulamentul de func ționare a
jocului pentru aparate tip slot machine, instruc țiunile de lucru, Regulamentul intern .
c) pune la dispoziția Asociatului Secund toate formularele tipizate necesare desfă șurării activită ți în condi ții legale, de
exemplu dar fără a se limita la acestea: registru unic de control, registru de casă, dispozi ții de plată/încasare, etc..
d) întreţine şi asigură funcţionarea mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru
organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc autorizate, în condiţii corespunzătoare, în scopul menţinerii
normelor şi parametrilor de funcţionare prevăzuţi în verificările tehnice şi în regulamentele de desfăşurare a jocurilor
aprobate de comitet;
e) face cunoscut în limba română, la loc vizibil, valoarea mizelor, valoarea impulsului, procentul de premiere din totalul
rulajului sumelor jucate sau valoarea premiilor pentru acele jocuri de noroc pentru care se prevede un procent minim de
câştig din totalul încasărilor, conform prevederilor legale aplicabile, regulamentele de joc, precum şi licenţa de
organizare a jocurilor de noroc şi autorizaţia/autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc, conform prevederilor legale;

2
Asociatul Secund, pentru realizarea activităților economice comune convenite contribuie cu:
a) pune la dispoziția Asociatului Prim și asigură permanenta între ținere a spa țiului necesar desfă șurării activită ții,
precum și toate documentele necesare ob ținerii înregistrărilor, autoriza țiilor și avizelor necesare func ționării în spa țiul
pus la dispoziție
b) asigură toate instalaţiile pentru comunica țiile de date, telefonie, internet, necesare desfăşurării activităţii
c) asigură personalul (angajați) necesar pentru desfăşurarea activităţii, personal care va trebui să îndeplinească
condițiile legale pentru lucrul în domeniul jocurilor de noroc și care va fi instruit de către ambele păr ți contractante
conform regulamentului de joc.
d) asigură securitatea aparatelor electronice cu câ știguri, a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru
organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc autorizate, instalaţie de alimentare cu energie electrică,
inclusiv a sigiliilor aplicate;
e) ţine zilnic la fiecare sală de joc o evidenţă completă, clară şi detaliată a încasărilor realizate de fiecare aparat de joc
în parte, precum şi a premiilor sau câştigurilor acordate, în conformitate cu prevederile legale, în limba română, pe care
o transmite la zilnic pe email Asociatului Prim la adresa ................................................., predând zilnic acestuia spre
gestionare rezultatele financiare ale asocierii;
f) prezintă toate documentele financiar-contabile, regulamentele de organizare a jocurilor, verificările tehnice ale
mijloacelor de joc şi ale echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea
jocurilor de noroc autorizate sau alte documente solicitate de către organele de control prevăzute de lege;
g) interzice accesul minorilor, a persoanelor aflate într-o stare avansată de ebrietate, al celor aflate sub influenţa
substanţelor halucinogene, al celor care nu au o ţinută decentă sau al celor care prin comportament aduc atingere bunei
desfăşurări a activităţii în incinta în care sunt exploatate jocuri de noroc.
h) ia măsurile care se impun în vederea respectării programului de funcţionare, care va fi afişat vizibil şi comunicat
organului fiscal teritorial, asigură desfăşurarea civilizată a jocurilor de noroc, în sensul respectării ordinii şi liniştii publice;
i) să ţină în permanenţă la casieria sălii de joc şi să pună la dispoziţia jucătorilor caietul de reclamaţii şi sesizări, care va
fi numerotat, şnuruit şi sigilat prin ştampilare de către organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în a căror
rază teritorială se află sala de joc;
j) să ia măsurile necesare pentru ca fiecare angajat din sălile de jocuri să fie dotat cu un ecuson pe care să fie înscrise
numele şi prenumele persoanei respective, precum şi funcţia deţinută;
k) să nu crediteze participanţii la jocul de noroc;
l) informează de îndată Asociatul Prim despre orice eveniment constând în defec țiunea, furtul, distrugerea, împiedicarea
folosirii din orice motive și de către orice persoane a echipamentelor de joc, proprietatea Asociatului Prim;
m) se obligă să păstreze aparatele de joc în bune condi ții, aparatele să fie manevrate numai de persoane instruite, să
nu permită accesul în interiorul aparatelor de joc a unor persoane neautorizate, să scoată din func țiune aparatele de joc
la terminarea programului de lucru;
n) se obligă să asigure exclusivitate Asociatului Prim în ceea ce prive ște instalarea și func ționarea jocuri de noroc
precum și în ce privește desfășurarea în orice fel, singur ori în parteneriat cu ter țe persoane, a activită ții jocuri de noroc.

VII. CONDIŢIILE DE ADMINISTRARE A ASOCIAŢIEI


Activitatea comercială şi financiară a asocierii se derulează prin cele două societăţi în funcţie de contribuţia fiecăruia la
realizarea activităţii de jocuri de noroc.
Evidenţa contabilă a asociaţiei în participaţiune va fi ţinută centralizat şi distinct de unul dintre asociaţi, respectiv de
Asociatul Prim – SC BVB GAME SRL.
Până la data de 01, respectiv 15 a fiecărei luni, societatea comercială care ţine evidenţa contabilă a asociaţiei, va
transmite celuilalt asociat pe bază de decont, cheltuielile şi veniturile înregistrate în vederea înregistrării acestora în
contabilitatea celuilalt. Asociatul Secund se obliga sa nu transmita Asociatului Prim nici un decont de cheltuieli.
La solicitarea Asociatului prim decontul poate fi făcut chiar pe baze zilnice ori săptămânale.

3
Asociatul Prim are un drept de control permanent asupra modului de desfă șurare a activită ții de jocuri de noroc,
respectiv are dreptul de a sista/suspenda serviciul în măsura în care Asociatul Secund nu poate justifica încasările.
Asociatul secund are obligația de a întocmi toate registrele aferente activită ții răspunzând de corecta lor completare.
Asociatul secund are obligația să nu crediteze participanţii la jocul de noroc;

VIII. CAUZE DE ÎNCETARE A ASOCIERII


a) hotărârea comună a celor doi asociaţi ;
b) expirarea duratei contractului de asociere dacă nu se produce prelungirea automată;
c) încetarea imediată în caz de neîndeplinire sau efectuarea defectuoasă a vreuneia din clauzele prezentului contract de
către Asociatul Secund;
d) lichidarea unuia dintre societăţile comerciale asociate (indiferent de cauze: faliment, divizare, fuziune, etc.). Cauza va
fi obligatoriu notificată scris celuilalt asociat cu un preaviz de 5 zile de la data apariţiei cauzei;
e) dacă asociaţia creată nu este rentabilă.
La expirarea duratei contractuale sau la încetarea în orice altă modalitate a contractului, cei doi asocia ți au dreptul la
restituirea tuturor bunurilor pe care le-au adus în asociere (Asociatul Secund va restitui Asociatului Prim echipamentele
aduse de acesta în asociere, în starea în care le-a primit, pe bază de proces-verbal de predare primire semnat de
ambele părți contractante).
În condițiile în care prezentul contract se reziliază din ini țiativă unilaterală a Asociatului secund, iar la data rezilierii
acesta înregistrează datorii față de subscrisa SC BVB GAME SRL., acesta datorează și se obligă să achite către SC
BVB GAME SRL, pe lângă datoria efectivă, daune compensatorii în cuantum de 30 LEI / Zi / mijloc de joc autorizat,
până la data stingerii oricăror crean țe .

IX. FOR ȚĂ MAJORĂ

Evenimentele de forță majoră exonerează de răspundere păr țile dacă executarea obliga țiilor contractuale devine
imposibilă datorită acestora
Evenimentele de forță majoră vor fi comunicate de partea care le invocă celeilalte păr ți în termen de maximum 5 zile de
la apariție, printr-o notificare scrisă, urmând ca în decurs de 15 zile să se facă dovada existen ței acestora prin
prezentarea confirmării autorității competente. În cazul nerespectării prevederilor de mai sus toate riscurile și
consecințele cazului de forță majoră cad în sarcina păr ții în culpă.

X. ALTE CLAUZE NECESARE DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI

Aderarea unor terţe persoane fizice sau juridice la prezentul contract de asociere se poate face numai cu acordul
ambilor asociaţi prin hotărârea comună a adunărilor generale a asociaţilor după ce aceştia au efectuat noi calcule de
eficienţă şi, şi le-au însuşit
Toate comunicările care urmează a se efectua între părţi, ca urmare a desfăşurării operaţiunilor din prezentul contract de
asociere, vor fi făcute în scris la sediul fiecărui asociat.
Omisiunea Asociatului Prim de a insista asupra îndeplinirii cu stricteţe a oricărei prevederi a prezentului contract nu va
putea fi interpretată ca o renunţare la dreptul de a pretinde o astfel de îndeplinire sau o renunţare de a pretinde oricare
altă îndeplinire fie de natură similară sau de altă natură.
Toate litigiile care ar putea să apară între părţile prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care
acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi deduse spre soluţionare instanţelor de drept comun competente Completările şi
modificările aduse la acest contract nu sunt valabile şi opozabile între părţile contractante decât dacă sunt făcute prin
act adiţional semnat de ambele părţi contractante (prin reprezentanţi legali).

XI. D ISPOZI ȚII FINALE


4
Modificarea prezentului contract se face prin acordul exprimat în scris al păr ților semnatare.
Anexele fac parte integrantă din prezentul Contract .
Orice anexe ce se vor negocia și accepta de către ambele păr ți contractante, pe parcursul derulării prezentului, vor face
parte integrantă din prezentul contract și vor produce depline efecte juridice între păr țile semnatare.
Prezentul contract s-a redactat în 3 (trei) exemplare originale, semnat de ambele păr ți la data de ................................
Prezentul contract anulează valabilitatea celorlalte contracte și acte adi ționale încheiate între

SC BVB GAME SRL. și SC .............................................................................................. SRL,

ASOCIAT PRIM
S.C. BVB GAME S.R.L. prin BALO ENDRE

ASOCIAT SECUND

S.C. ……………………………………………. S.R.L. prin


………………………………………………………..

S-ar putea să vă placă și