Sunteți pe pagina 1din 6

Nr. înreg. Vizat, Director: Prof.dr.

Narcis Costinel Ilinca


Profesor: Stroe Valentina
An şcolar: 2019-2020
Programa clasei a V-a, cf. Anexa 2 a OMEN nr. 3393/28.02.2017 Vizat, şef comisie: Prof. Esanu Alexandru

EDUCAŢIE PLASTICĂ
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ, CLASA a V-a

Competenţe generale:
1. a recepta cu sensibilitate și spirit critic mesajele artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază;
2. a utiliza instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative;
3. a-și exprima ideile, sentimentele și mesajele, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate.

Valori şi atitudini:
1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază.
1.1. Conștientizarea existenței unui mesaj transmis prin limbaj artistic:
- exerciții de concentrare a atenției asupra unei lucrări de artă pentru a percepe ceea ce aceasta comunică;
- activarea percepției simultane asupra imaginii în ansamblul ei;
- exerciții de parcurgere a drumului compozițional;

1.2 Observarea elementelor de limbaj în lucrări de artă și în compoziții proprii:


- exerciții de observare a prezenței și a rolului elementelor de limbaj plastic în lucrări de artă;
- discutarea expresivității limbajului în lucrările proprii;

1.3 Observarea diferențelor între forme de comunicare artistică, plastică și decorativă, care apar de-a lungul timpului, în diferite culturi:
- vizionarea unor imagini și/sau filme care prezintă creații specifice;
- susținerea unor discuții pe teme date - realizarea de schițe după imagini;

2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale, plastice și decorative:


2.1. Utilizarea adecvată a diferitelor instrumente, materiale și tehnici specifice artelor vizuale, plastice și decorative:
- trasarea de linii în duct continuu, subțire-gros, hașuri, linii punctate, întrerupte etc., utilizând creioane, tuș, pensule și/ sau prin modelare;

1
- tratarea picturală a unor suprafețe utilizând pensule de diferite mărimi;
- modelarea unor volume cu mâna și/sau utilizând diferite ustensile specifice (eboșoare, inele etc.);

2.2. Explorarea registrului expresiv al limbajului plastic utilizând tehnici specifice:


- exerciții de obținere a diverselor tipuri de puncte, linii, pete, forme cu ajutorul creioanelor și/ sau a cărbunelui de desen, pensulelor, prin colaje și prin
modelare;
- realizarea de amestecuri ale culorilor și nonculorilor pentru obținerea culorilor binare, binare de gradul 2, a nuanțelor tonurilor și a degradeurilor;
- realizarea unor degradeuri prin valorație pe suprafețe date utilizând creioane, cărbune - realizarea unor degradeuri prin tehnicile culorilor de apă, utilizând
pensule;
- experiențe practice cu diferite materiale și tehnici;

3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate;


3.1. Crearea de produse artistice:
– organizarea unei suprafeței date folosind puncte, linii, pete;
– realizarea de compoziții închise/ deschise pe teme date;
– realizarea de compoziții cu un centru de interes pe teme date;
- realizarea de compoziții unitare pe teme date;
- organizarea spațiului plastic pe baza posibilităților variate de trasare a liniei;
– tratarea picturală a unor suprafețe în cadrul unei compoziții în care sunt folosite culorile calde și/ sau culorile reci;
– tratarea picturală a unor suprafețe în cadrul unei compoziții în care este folosit contrastul unei perechi de culori complementare;
– aplicații pentru structurarea imaginii artistice utilizând culori calde și/ sau reci și non-culori;
– aplicații pentru structurarea imaginii artistice pe baza contrastelor perechilor de culori complementare;

3.2. Implicarea în evenimente culturale școlare și extrașcolare care valorifică artele vizuale
- pregătirea unor expoziții în școală (selecție, panotare, vernisare, premiere);
- pregătirea unor expoziții în afara școlii cu diverse ocazii;
- participarea la concursuri locale;
- vizite în atelierele unor artiști;
- comentarea, în scris, a unor lucrări de artă;

CONŢINUTURI:
Domenii de conţinut
1. Limbajul plastic. Prezentarea domeniului artelor plastice: ramuri, genuri, spaţiul plastic;
2. Elemente de limbaj plastic: punct, linie, pată, formă bi și tridimensională, culoare, valoare;
3. Culorile spectrului solar;
4. Clasificarea culorilor, conform teoriei constructive despre culoare (culori primare, binare de gradul 1 şi 2, calde şi reci, complementare) şi non-culori
5. Amestecuri cromatice şi acromatice; nuanţe şi griuri;

2
6. Efectele emoționale ale acordurilor de culori;
7. Contrastele valorice între lumină și umbră;
8. Noțiuni de cultură artistică; vedere de ansamblu asupra istoriei artei universale; periodizare (pe continente și milenii);
9. Tehnici specifice artelor plastice;
10. Materiale şi tehnici de lucru (în prezent și de-a lungul timpului);
11. Desenul în creion, cărbune.
12. Pictura în culori de apă.
13. Modelajul în lut;
14. Tratarea picturală;
15. Activarea simțurilor prin materialele din care sunt făcute obiectele de artă asupra privitorului.
16. Experiențe cu diferite tehnici;
17. Compoziția plastică;
18. Despre imaginea plastică.
19. Imaginea plastică bidimensională, plană;
20. Noțiuni de compoziție: Compoziția liberă. Unitatea compoziției;
21. Compoziții cu dominantă verticală, orizontală, oblică;
22. Organizarea spațiului plastic închis sau deschis prin linie și pată;
23. Centrul de interes;
24. Proiecte și evenimente;
25. Mapa de lucrări;
26. Vizite în atelierele unor artiști;
27. Comentariu de artă.

*Notă: 1. Conținuturile vor fi abordate din perspectiva competențelor specifice. Activitățile de învățare sugerate oferă o imagine posibilă privind contextele
de dobândire a acestor competențe.

3
EDUCAŢIE PLASTICĂ
Planificare anuală, clasa a V-a

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observații


crt. ore
1. Limbajul plastic. 1.1 - să folosească adecvat materialele şi 2 Semestrul I -
Prezentarea domeniului instrumentele de lucru; Ramuri ale artelor plastice S1 15 săptămâni
artelor plastice: ramuri, 4.2- diferenţierea ramurilor specifice artelor 1 S2 Probă practică de
genuri, spaţiul plastic. plastice, opera autentică de kitsch, originalul Fenomenul Kitsch 1 aptitudini - 1 h
de reproducere.
1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi 6 - Peisaje de toamnă
Elemente de limbaj instrumentelor de lucru; Punctul: expresivitate și 1 S3 doar din linii/doar
2. plastic: punct, linie, pată, 2.1 punctul ca element plastic și de semnificație. S4 din puncte;
formă bi și ornamentare decorativă; Linia: expresivitate și 1 S5 - Frunze colorate
tridimensională, culoare, 2.2 linia ca element plastic și de ornamentare semnificație. S6 doar din linii;
valoarea. decorativă – elemente constructive; Forme naturale - forme 2 S7 - Focul lui Sumedru
3.3 obţinerea unor expresivităţi ale punctului plastice, plane și spațiale. S8 - Dovleci de
ori ale liniei ca ornamente decorative; Pata. Ce este pata? 1 Halloween
4.3 organizarea elementelor de limbaj plastic Imaginea bi și 1 Metode diverse de
într-un spațiu dat. tridimensională. obținere a liniei /
punctului
1.2 identificarea grupelor de culori din 2
3. Culorile spectrului solar cercul cromatic; Cercul cromatic (Itten); S9 - Cercul lui Itten
1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi Culorile primare, secundare; 1 S10 - Vază decorativă în
instrumentelor de lucru Amestrecuri coromatice 1 culorile
3.1 obţinerea tratării decorative a suprafeţei fizice. curcubeului.

4
1.2 indentificarea grupelor de culori din 5 - Elemente de
cercul cromatic; Culorile primare, secundare, 2 S11 Crăciun (peisaj,
4. Clasificarea culorilor - 1.3 înțelegerea fenomenului percepției terțiare; S12 felicitare etc.)
conform teoriei culorilor; Culorile calde şi culorile reci 1 S13
constructive despre 1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi Culorile complementare 1 S14 21.12. 2019 –
culoare. instrumentelor de lucru. Nonculorile 1 S15 12.01. 2020
*elemente constructive şi semne plastice Vacanța
intersemestrială
5. Amestecuri cromatice şi 1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi 5 Semestrul al II-lea
acromatice; nuanţe şi instrumentelor de lucru; Amestecuri acromatice 1 20 săptămâni
griuri. 3.1 reprezentarea trăsăturilor caracteristice Amestecuri cromatice 1 S16
ale unor structuri preferate din natură; Nunațe 1 S17 Structuri preferate
3.2 utilizarea unei forme obţinută prin Griuri 1 S18 din natură.
transformarea structurilor naturale în Contrastele valorice între 1 S19
structuri plastice; lumină și umbră; S20
1.4 obținerea de contraste cromatice prin Structuri naturale
amestecul culorilor cu alb și negru; reinterpretate în spațiul plastic.
4.1 obţinerea tratării decorative a suprafeţei
2.1 reprezentarea trăsăturilor caracteristice 2
ale unor structuri preferate din natură; Cum putem să transmitem
6. Efectele emoționale ale 1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi emoțiile într-o lucrare plastică 2 S21
acordurilor de culori. instrumentelor de lucru; / tablou cu ajutorul culorilor. S22
2.2 utilizarea unei forme obţinută prin
transformarea structurilor naturale în
structuri plastice.
7. Mirajul simțurilor. 1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi Materiale și tehnici de lucru 4
instrumentelor de lucru; de-a lungul timpului:
1.5 indentificarea unor materiale și tehnici, a - Grafica 1 S23
funcției lor expresive și a relației dintre - Pictura 1 S24
lumină și umbră; - Sculptura și modelajul 1 S25
1.6. indentificarea unor materiale și tehnici, Desenul în creion, cărbune. 1 S26
a funcției lor expresive și a relației dintre Tratarea picturală (pictura în În S23 se derulează
imaginea lor bi- și tridimensională și de culori de apă) Școala Altfel (2
ambient. Modelajul în lut. -6.03.2020)
8. Arta în compoziție. 4.2- diferenţierea ramurilor specifice artelor - Imaginea plastică 3 06 – 21.04.2020

5
plastice, opera autentică de kitsch, originalul bidimensională, plană. Vacanța de
de reproducere. - Compoziția liberă. 1 S27 primăvară
- Compozițiile cu dominantă S28
pe verticală, orizontală, oblică S29
- Organizarea spațiului închis 1
sau deschis prin linie și pată.
- Centrul de interes. 1
9. *4.1 identificarea trăsăturilor specifice 5
Noțiuni de cultură artelor plastice din antichitate pe diferite Arta Egiptului antic S30
artistică continente; Arta Greciei antice 1 S31
Vedere de ansamblu 4.2 diferenţierea ramurilor şi a genurilor Arta Romei antice 1 S32
asupra istoriei artei artelor plastice, opera de artă autentică de Cele şapte minuni ale lumii 1 S33
universale; periodizare kitsch, originalul de reproducere; antice. 2 S34
(pe continente și milenii) 2.3 Manifestarea iniţiativei în aprecierea
critică a operei de artă, compararea
propriului punct de vedere cu părerile
celorlalţi.
10. Comentariu de artă. 2.3 Manifestarea iniţiativei în aprecierea Vizite în atelierele unor
critică a operei de artă, compararea artiști; 1
propriului punct de vedere cu părerile Comentariu de artă; S35
celorlalţi. Evaluarea portofoliului
4.1 identificarea trăsăturilor specifice (Mapa de lucrări). Vacanța de vară
artelor plastice din antichitate 13 iunie - 13 sept.
4.2 diferenţierea ramurilor şi a genurilor
artelor plastice, opera de artă autentică de
kitsch, originalul de reproducere

S-ar putea să vă placă și