Sunteți pe pagina 1din 6

CAIET DE SARCINI

NR. 1

TRASAREA LUCRĂRILOR

PROIECT NR. 03 / 2019

,,SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ DC83, DC61A ȘI ZONA ARĂNEȘ ÎN COM. CONOP,


JUDEȚUL ARAD”
CUPRINS

1. SCOP .............................................................................................................................................. 3
2. DOMENIU DE APLICARE .......................................................................................................... 3
3. DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI ..................................................................................................... 3
4. DOCUMENTE DE REFERINŢA .................................................................................................. 3
5. PROCEDURA ................................................................................................................................ 3
5.1. Condiții prealabile ....................................................................................................................... 3
5.2. Măsuri preventive ....................................................................................................................... 3
5.3. Execuție....................................................................................................................................... 4
5.4. Măsura si tolerante ...................................................................................................................... 5
5.5. Verificarea și recepția lucrărilor de trasare ................................................................................. 5
6. RESPONSABILITĂŢI ................................................................................................................... 5
7. SANATATE SI SECURITATE ..................................................................................................... 6
8. ASPECTE DE MEDIU .................................................................................................................. 6
9. RAPOARTE SI INREGISTRARI .................................................................................................. 6
10. ANEXE ....................................................................................................................................... 6
1. SCOP
Caietul de sarcini prezent are ca scop precizarea acțiunilor, aparaturii si materialelor necesare
pentru stabilirea pe teren a punctelor ce definesc axele proiectate ale lucrărilor.

2. DOMENIU DE APLICARE
Caietul de sarcini prezent se va utiliza pentru trasarea pe teren a lucrărilor proiectate si consta
in determinarea, materializarea si reperarea punctelor caracteristice care definesc amplasamentul si
axele lucrării.

3. DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI
Trasarea pe teren a lucrărilor consta in execuția pe teren a unor repere fixe la care se raportează
elementele de execuție ale lucrărilor.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢA
Proiectul de trasare
Trasarea lucrărilor se face după planul de trasare conform STAS-urilor mai jos menționate.
Documentația de trasare se întocmește in faza premergătoare aplicării pe teren a proiectului de
execuție.
STAS 9824/0 - 74 Trasarea pe teren a construcțiilor.
STAS 9824/4 - 83 Trasarea pe teren a lucrărilor de arta supraterane.
STAS 9824/2 - 75 Trasarea pe teren a liniilor de cale ferata.
STAS 9824/3 - 74 Trasarea pe teren a drumurilor publice.
C 83 - 75 Normativ pentru executarea de trasări in detaliu.
C 56 - 86 Normativ pentru verificarea si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente.

5. PROCEDURA

5.1.Condiții prealabile
Asigurarea pe șantier a documentației de execuție aferente lucrării.
Instruirea personalului care participa la executarea procedurii asupra conținutului ei, a
proiectului de execuție, caietului de sarcini, standardelor si normelor tehnice aferente.
Asigurarea pe șantier a materialelor necesare execuției trasării, ca: borne de beton, țăruși de
lemn sau metal, pensule, vopsea, etc.
Existenta aparaturii necesare trasării (teodolite, nivele, mire, jaloane, rulete, etc.) si
certificatelor de verificare si etalonare.
Existenta imprimatelor tipizate necesare înregistrării măsurătorilor.
Recunoașterea in prealabil a zonei.
Asigurarea mijloacelor de transport pentru personalul de execuție a trasării si materialelor
ușoare.

5.2. Măsuri preventive


Se va urmări instruirea si respectarea de către personalul executant a normelor de SSM
corespunzătoare activităților desfășurate, precum si a normelor tehnice ce urmează a fi respectate in
activitatea de trasare.
5.3. Execuție
Trasarea construcțiilor proiectate se face pe etape in succesiunea următoare:
- proiectarea tasării (proiectarea rețelei de trasare si întocmirea documentației de trasare);
- aplicarea pe teren a rețelei de trasare;
- trasarea pe teren a construcțiilor;
- recepția lucrărilor de trasare pe teren cu constructorul.
Proiectarea trasării si aplicarea pe teren a bazei si rețelei de trasare se face de către proiectant.
Trasarea elementelor de detaliu a construcției se face de către constructor după verificarea
prealabila a documentației de trasare.

NOTA : Este necesara confruntarea proiectelor de execuție si trasare pentru depistarea necorelărilor
dintre acestea.
Trasare pasaje denivelate, poduri si podețe;
La pasajele denivelate sau podurile cu o singura deschidere in aliniament, se stabilesc:
 axa de trasare prin doua puncte care coincide cu axa traseului in zona podului
sau o axa de referința oarecare;
 punctul de intersecție a cailor de comunicații (sau mijlocul deschiderii) reperat
prin cel puțin trei borne de beton;
 unghiul intre aceste axe.
La pasajele denivelate sau poduri cu o singura deschidere in curba se stabilesc axe rectilinii,
elementele infrastructurilor definindu-se prin abscise si ordonate, in raport cu aceste axe. Daca curba
este mare sau infrastructura este de anvergura se poate stabili o axa de trasare frântă.
Pentru pasaje denivelate sau poduri cu mai multe deschideri, relațiile geometrice intre axele
de trasare si punctele caracteristice ale construcțiilor se definesc prin coordonate rectangulare (X, Y,
Z) sau prin coordonate polare, funcție de poziția axelor intersectate, si anume:
 prin coordonate rectangulare, daca anexele longitudinale ale culeelor sau
pilelor sunt perpendiculare pe axa traseului caii de comunicații pe care o deservesc, sau
paralele cu axa traseului pe care îl traversează;
 prin coordonate rectangulare sau coordonate polare, daca axele longitudinale
ale culeilor sau pilelor formează un unghi fata de axa caii de comunicație deservite, sau
fata de axa caii de traversare.
Punctele calendaristice ale lucrărilor de arta se reperează prin cel puțin doua puncte,
amplasate de aceeași parte a lor, pe axele elementelor lucrărilor de arta.
La trasarea podurilor trebuie sa se materializeze pe teren cel puțin doua repere de nivel
stabile, legate la rețeaua de baza de nivelment.
Reperele se amplasează in zone stabile neafectate de lucrări, astfel încât sa fie asigurata
conservarea lor pe toata durata de execuție.
Materiale:
Materializarea pe teren a punctelor de trasare se face prin:
 borne de beton;
 țăruși de lemn sau metalici;
 însemne cu vopsea pe puncte fixe;
 alte materiale.
Materialele menționate se utilizează in funcție de importanta punctelor de trasare.
Țărușii se implantează la suprafața terenului, iar punctul geometric se marchează cu vopsea
sau cu un cui bătut in capul țărușului de lemn.
Pe fiecare reper se notează numărul punctului conform planului de trasare si distanta de la
punct la reper. Numerotarea picheților se face in ordinea crescătoare a kilometrajului. Marcarea pe
reper se face cu vopsea roșie pe baza de ulei pentru a se identifica ușor si a rezista la intemperii.
Notarea punctelor bazei si rețelei de trasare se face conform STAS 9824/2 -75 si STAS
9824/3 - 74.
5.4. Măsura si tolerante
Pentru măsurarea distantelor si unghiurilor si a diferențelor de nivel se folosesc aparatele si
instrumentele:
 teodolite, tahimetre clasice sau variantele moderne electronice;
 nivele clasice sau variantele moderne electronice;
 rulete.
Precizia si tolerantele măsurătorilor pentru trasare trebuie sa corespunda prevederilor STAS
9824/1 - 75 si 9824/3 - 74.
Precizia măsurătorilor necesare determinării poziției planimetrice si nivelitice a punctelor
rețelei de trasare si a punctelor caracteristice ale lucrărilor de arta supraterane trebuie sa se încadreze
in tolerantele mai jos arătate.
La distanta intre axele infrastructurilor tolerantele de trasare sunt:

Distanta intre axele < 25 50 100 150 200 > 200


infrastructurilor (Lm) in m 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5

La înclinarea axului infrastructurii fata de axa caii se admite o toleranta de 1,6 cm la 100 m.
La trasarea reperelor de nivel ale construcțiilor, tolerantele sunt de 0,5 cm.
La trasarea liniilor curbe, distantele dintre punctele constructive se iau astfel încât săgeata sa nu
depășească 1 cm.
Trasarea in plan si pe verticala a aparatelor de reazem se face in limitele tolerantelor prevăzute
in STAS 4031/1 - 74 ; STAS 4032/2 - 75 si STAS 10167 - 75.

5.5. Verificarea și recepția lucrărilor de trasare


Înregistrări de calitate asupra materialelor utilizate la lucrările de trasare.
Certificatele de calitate si verificări metrologice ale aparaturii utilizate la lucrările de trasare.
Recepția lucrărilor de trasare se face in doua faze:
- Recepția planului de trasare, a bazei si rețelei de trasare aplicate pe teren de proiectant.
- Recepția trasării construcțiilor efectuata de constructor.
La recepția lucrărilor efectuata de proiectant, beneficiarul si constructorul trebuie sa primească
de la acesta planul de trasare, inventarul de coordonate si descrierile topografice ale punctelor bazei
si rețelei de trasare. Totodată se predau punctele conținute la inventar materializate pe teren.
După efectuarea recepției, beneficiarul si constructorul răspund de conservarea punctelor de
lucru si reperelor primite pe teren, in caz de distrugere se face reconstituirea lor. Pe durata execuției,
aceasta sarcina revine constructorului.
Recepția lucrărilor de trasare se realizează conform STAS 9824/0 - 74, constând in verificarea
respectării pe teren a proiectului de trasare si execuție.
Este interzisa folosirea lucrărilor de trasare nerecepționate.
Recepția se face se face de beneficiar, in prezenta executantului, si de la caz la caz a
proiectantului.
Rezultatele recepției se înscriu in proces verbal ce conține:
- enumerarea obiectivelor de construcții trasate;
- operațiile de recepție efectuate: măsurători liniare, unghiulare, caicele, etc;
- deficientele constatate fata de tolerantele prescrise, arătând care sunt acceptate de
proiectant;
- concluziile recepției cu fixarea masurilor de remediere si termenelor;
- după execuția remedierilor si întocmește un nou proces verbal.

6. RESPONSABILITĂŢI
Proiectantul are obligația predării lucrărilor de trasare pe baza de recepție, beneficiarul si
constructorul primesc planul de trasare, inventarul de coordonate si descrierile topografice ale
punctelor bazei si rețelei de trasare. Se predau si punctele continue in inventar materializate pe teren.
In cazul in care la data recepției nu se cunoaște constructorul sau lipsește, beneficiarul are
obligația sa predea ulterior acestuia punctele recepționate împreună cu documentația respectiva.
Constructorul preia planul de trasare si reperii aferenți, după ce a verificat prin personal
propriu corectitudinea planului de trasare si a trasării materializate pe teren prin țăruși.
Constructorul răspunde de conservarea reperelor pe toata durata de execuție si asigura
retrasarea după caz.
Topometristul șantierului răspunde de aplicarea corecta a procedurii si materializarea
elementelor definitorii (axe, cote).
Conducătorul lucrării răspunde de aplicarea corecta a procedurii de trasare.
Conducătorul lucrării răspunde de asigurarea condițiilor necesare aplicării corecte a
procedurii.

7. SANATATE SI SECURITATE
In timpul executiei trasarii topo, se va acorda atentie urmatoarelor aspecte referitoare la
sanatate si securitate:
 Recunoasterea zonei inainte de incepere (inclusiv utilitatile publice);
 Instructaj de protectia muncii ;
 Este interzisa parasirea postului de lucru fara aprobarea superiorului ierarhic;
 Nu este permis consumul sau introducerea de bauturi alcoolice pe santier sau in zona de
lucru.
 Vehiculul va fi utilizat numai daca se afla in stare tehnica buna.
 Personalul implicat va purta echipament de protecție :
 casca de protectie ;
 bocanci ;
 imbracaminte de protectie .
 se va evita iesirea in afara zonei de lucru ;
 utilizarea imbracamintii cu o buna vizibilitate este obligatorie.

8. ASPECTE DE MEDIU
Nu exista probleme de mediu care sa fie tratate in aceasta Procedura tehnica de executie.

9. RAPOARTE SI INREGISTRARI
 Proces verbal de predare – primire amplasament, (Anexa 1);
 Proces verbal de trasare a lucrărilor, (Anexa 2).

10. ANEXE
 Anexa 1 – Proces verbal de predare – primire amplasament;
 Anexa 2 – Proces verbal de trasare a lucrărilor.

PROIECTANT, ÎNTOCMIT,
S.C. VIADUCT S.R.L. ING. RADU NECULAE