Sunteți pe pagina 1din 5

CAIET DE SARCINI

NR. 5

EXECUTAREA LUCRARILOR DE
SAPATURA SI SPRIJINIRI PENTRU
FUNDATII
PROIECT NR. 03 / 2019

,,SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ DC83, DC61A ȘI ZONA ARĂNEȘ ÎN COM. CONOP,


JUDEȚUL ARAD”
1. SCOP
Prezentul caiet de sarcini are ca scop precizarea acţiunilor, fazelor tehnologice, utilajelor,
uneltelor şi materialelor necesare pentru executarea săpăturilor şi sprijinirilor pentru fundaţii şi alte
lucrări de construcţii şi instalaţii, în conformitate cu cerinţele de calitate prevăzute.
2. DOMENIU DE APLICARE
Caietul de sarcini se va utiliza la execuţia lucrărilor de săpături şi sprijiniri pentru fundaţii şi
alte lucrări de construcţii.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
- Proiect de execuţie;
- Caiet de sarcini;
- STAS 2914 -1984 - Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de calitate;
- STAS 9824/0 - 74 - Trasarea pe teren a construcţiilor. Prescripţii generale;
- C56/1985 - Normative pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii;
- P 10-86 - Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii directe la
construcţii.
4. DEFINITII SI PRESCURTARI
4.1. Definiţii: -
4.2. Prescurtari:
PE – proiect de execuţie
CS – caiet de sacini
5. RESPONSABILITATI
5.1. Şeful de şantier
 asigură buna organizare a procesului de producţie;
 asigură executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectului de execuţie, a
prescripţiilor tehnice şi a procedurilor tehnice de execuţie;
 opreşte executarea necorespunzătoare a lucrărilor şi ia măsuri de remediere.

5.2. Şeful punctului de lucru


 organizează locul de muncă, creând condiţiile necesare executării lucrărilor;
 urmăreşte şi verifică calitatea lucrărilor executate de echipa de lucru;
 prelucrează cu personalul muncitor prevederile prezentei proceduri;
 efectuează şi gestionează înregistrările calităţii pe faze de execuţie.
5.3. Responsabilul CTC rǎspunde de:
 controlul exigent şi sistematic al calitǎţii lucrǎrilor pe faze de execuţie şi de aprecierea
corectǎ a importanţei neconformitǎţiilor constatate în corelare cu prevederile normelor
tehnice;
 informarea operativǎ a project managerului privind deficienţele de ordin calitativ constatate,
în vederea dispunerii de mǎsuri;
 elaborarea şi supunere spre aprobare programul de control lunar întocmit;
 participǎ la verificarea calitǎţii lucrǎrilor la principalele faze de execuţie care prin natural lor
sunt determinante pentru asigurarea calitǎţii şi semneazǎ procesele verbale de atestare a
calitǎţii;
 verificǎ utilizarea numai a materialelor şi echipamentelor pentru care s-au emis documente de
certificare a calitǎţii în conformitate cu reglementǎrile în vigoare;
 verificǎ aplicarea “Legii nr.10 privind calitatea în construcţii” de cǎtre cei implicaţi în
realizarea lucrǎrilor;
 informeazǎ în scris conducerea asupra asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau
necesitǎţii întreprinderii de acţiuni corrective sau preventive;
 verificarea calitǎţii remedierilor executate;
 verificarea îndeplinirii de cǎtre cei nominalizaţi a prevederilor “Planului calitǎţii” adoptat de
unitate;
 înştiinţeazǎ operativ conducerea unitǎţii şi în maxim 24 de ore inspecţiile teritoriale ale
Inspectoratului de stat în construcţii (sub semnǎtura conducǎtorului unitǎţii) de producerea
unor accidente tehnice.
5.4. Responsabilul tehnic cu execuţia rǎspunde de:
 Verifică execuţia lucrărilor în condiţiile respectării documentaţiei tehnice de execuţie şi a
procedurilor de lucru;
 Admite execuţia lucrărilor numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de
specialişti atestaţi;
 Verifică şi avizează documentele şi înregistrările întocmite pe parcursul realizării acestora.

6. MODUL DE LUCRU
6.1. Conditii prealabile
Pentru executarea săpăturilor, în prealabil se realizează o serie de lucrări pregătitoare cum ar
fi:
- Trasarea şi materializarea axelor construcţiei. La baza trasării se află proiectul de execuţie al
construcţiilor care trebuie să asigure:
o Planul general de amplasament cu poziţionarea construcţiei existente şi nou proiectate,
puncte de referinţă din nivelmentul geofizic de precizie al ţării, reţeaua topometrică de sprijin nou
proiectată, borne de reper ce vor servi ca puncte de referinţă în cadrul operaţiilor de trasare generală
sau la obiecte.
o Planul general de săpătură, cu indicarea săpăturilor, a cotelor de nivel, distanţelor dintre
săpături, a pantelor taluzelor.

Clasificarea săpăturilor – în funcţie de:


- Metoda folosită:
- săpături manuală
- săpături mecanizate
- Dimensiunile în plan:
- săpături în spaţii înguste
- săpături în spaţii largi
- Menţinerea taluzelor:
- săpături fără sprijiniri
- săpături cu pereţi drepţi
- săpături cu taluz
- săpături cu sprijiniri sau cu ancoraje
- săpături neetanşe
- săpături etanşe

Săpăturile manuale executate în spaţii înguste sunt limitate ca adâncime din motive de protecţie a
muncii (cf. Normativ C169) astfel:
- săpături nesprijinite în taluz vertical:
- maxim 0,75 m în terenurile slab coezive;
- maxim 1,25 m în terenurile mijlocii;
- maxim 2 m în terenurile tari şi foarte tari;
- pentru adâncimi mai mari, taluzele verticale vor fi sprijinite pe toată suprafaţa lor.
6.2. Mod de lucru
Se alege metoda de săpare cea mai economică cu mijloace mecanice, mijloace manuale cu
taluz vertical sau înclinat, în funcţie de volumul de săpătură, de natura terenului, de unghiul de
frecare internă a pământurilor, de mijloacele de care se dispune.
Săpăturile cu taluz vertical se pot executa cu mijloace mecanizate, cu excavator cu cupa
întoarsă prin retragere, ultimii 20 cm şi fundul gropii cât şi politura pereţilor săpăturii executându-se
cu mijloace manuale. Pentru volume mici (sub 100 m³ sau când şantierul nu este dotat cu
excavatoare) săpătura se poate executa integral cu mijloace manuale. Lăţimea săpăturii executată
fără sprijiniri este egală cu lăţimea fundaţiei

B săpat = B fund
Săpăturile cu taluz înclinat se execută cu mijloace mecanizate, cu excavatorul echipat cu cupă
inversă din poziţie laterală sau prin retragere, ultimii 20 cm de săpătură în adîncime executându-se
manual înainte de turnarea betonului. Fundaţia necesită cofraje laterale, lăţimea fundului săpăturii
este mai mare dacât lăţimea fundaţiei şi se determină astfel:
B săpat = B fund + 2 x 0,8 m
Din experienţă a rezultat că 0,8 m, de o parte şi de alta a fundaţiei sunt suficienţi pentru
asigurarea spaţiului necesar cofragului şi lucrului.
Săpături în şanţuri cu taluz vertical şi pereţi sprijiniţi
- Săpătura se execută de către o formaţie de muncitori cu casmaua sau târnăcopul în funcţie
de natura pământului.
- Pământul din săpătură se depozitează la 1 m de marginea gropii.
- Dacă volumul de săpătură este mare acesta se împrăştie în strat de 50-60 cm la 0,5 m de
marginea gropii.
- Pământul rezultat din fundaţiile interioare se transportă cu roaba în afara construcţiei în
depozit.
Sprijinirile se execută de către dulgheri, pe măsura înaintării săpăturilor, cu lăţimea unui
dulap, aşezîndu-se dulapul orizontal şi bătând în capul montantului în jos şi punând un rând de
spraiţuri orizontale.
Când terenul este prea nisipos şi cu umiditate, trebuie realizată o sprijinire continuă, astfel:
- inainte de începerea săpăturii, se bat sprijinirile verticale, alăturate pe o adâncime de 0,75 – 1 m;
- se începe săpătura şi după ce se înaintează la 20-30 m se fixează riglele orizontale cu proptele
orizontale la 1,5 m distanţă;
- se execută săpătura până la adâncimea de înfigere a dulapurilor orizontale şi se execută al doilea
rând de spraiţuri;
- se continuă săpătura cu cca 75-100 cm sub capul dulapilor verticali;
- se bat dulapii şi se montează al treilea rând de spraiţuri.

Totdeauna se verifică verticalitatea pereţilor, ca să nu împiedice baterea dulapilor. Dulapii


verticali se opresc cu 15-20 cm mai sus de nivelul terenului, formând un parapet ce nu permite
căderea materialelor sau muncitorilor.
7. CRITERII DE ACCEPTARE
Lucrările se consideră executate şi acceptate dacă au fost realizate conform documentaţiei de
execuţie, a caietului de sarcini şi a prezentei proceduri, acceptate de delegatul beneficiarului şi au
fost încheiate înregistrările calităţii.
8. ASPECTE SPECIFICE
8.1. Aspecte de mediu
Lucrările se vor executa pe perioada de timp friguros pe baza proiectului de organizare a
execuţiei lucrărilor – elaborate de executant şi aprobat de consultant, cu respectarea prevederilor
Normativului C16-84.
8.2.Aspecte/ riscuri SSM:
La execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile reglementărilor tehnice specifice, cum sunt:

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 MONITORUL


Legea securităţii şi sănătăţii în munca
OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006

HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006


HG pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 30
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006
oct.2006

HG privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006
santierele temporare sau mobile Monitorul Oficial nr. 252 din 21 martie 2006

9. RAPOARTE SI INREGISTRARI
 Proces verbal de trasare a lucrarilor;
 Proces verbal de recepţie calitativă;
 Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse (PVLA);
 Rapoarte de incercare.

PROIECTANT, ÎNTOCMIT,
S.C. VIADUCT S.R.L. ING. RADU NECULAE