Sunteți pe pagina 1din 87
lees BULETINUL CONSTRUCTIILOR 1 rmesenuera Temtee ade: at asi Nujol d Cure Dervaiae Cons Exonomia Conse caret - So, Paslmen nr 256 "Felton GFADSSITCredactie "6-eituare ASR AL smasTeRD. LUORARILOR FUBLICE TH AMENAJARE TEMITORULUT ORDIN Nr. 66N in. 28.08.1996 ‘Avind tm vedere: ‘Legea 10/1906 privind calitates in construct ourarea Guverauli Romine nx 09/1995, rivind elabo Hts ementivi tence ts constructs pentru cimpe dpentle late ealitath In temeial Hocrdrii Guvernolui nr. 456/1904, privind org Tidnre sifuncionaren Minster Laexaritor Pubice¢ ‘Amenajaris Tertoriul fn eonformitate cu Hota ie Deeretului ne. 2201992. Ja tare Raportalut Directs Generale de Reglementar« Ruta Mihmice, Miniatrl Lacraitr Poblice gt Amiens: ford Merton, emite urmatorsl Perlamentubui ni. 111992 oRDIN: [Art 1 = Se aprobi: “Ghd pentra cateul a start mit a ele : Se eeier neracurale din lem’, Indicativ NPOIO-97. “art 2 Ghidal dela ert. 1 intra tn vigoare la data publica estima Constructilor Tm "lect de rele tment in construct ‘Art 3 ~ Directia Programe de Cercstare gf Replementari ‘nice va duce la indeplinige prevederilo prerontlut in MINISTRU, MARIN CRISTEA memege. yucRARILOR ‘ST abstadkia PERITORIULUT yup PENTRU CALCULUL LA STAR LIMITA A ELEMENTELOR ‘STRUCTURALE DIN LEMN INDICATIV NP 019-97 Blaborat de: INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCETARE § TEHNICA DE CALCUL WW CONSTRUCT wer - SA Director general ing. SERBAN STANBSCU Director general adjunct: dr ing, DAN CAPATINA [Bul departament renstenga: ing. CRISTIAN BALAN Responaabi lnrare Ing, MIHAETA PAPA Blaboratoi Ing, MIHARLA PAPA Ing, CORNELIA GRADINARU font. ding, MARIA DARIE, Avizat de DIRECTIA PROGRAME CERCETARE ‘SU REGLEMENTARL TRHNICE Director ing. OCTAVIAN MANOIU ing. VICTORIA ARDELEAN GHID PENTRU CALCULUL LA STARD LIMITA. A BLEMENTRLOR SSTRUCTURALE DIN LENIN iwpicatiy 1, GENERALITATI LA, PREZENTARE Stadiul aveneat de elaborare » normativulai de ealeul a structuilr din lem nivel de speiiajie) eave revizuiegte STAS 96°71 gcave presi importante moda de fond completa fata de cesta din urmd face indiepeneabla elaborarea unci hid care ea euprinds Nooteriall ajutatr necsaraplicai practice a noilor pret enpil ‘ete gi proce dtaliote deealeu in vedere etisticeri ‘oringelor de proieetare ale ubizatorior. 1.2, BAZKLE GHIDULUL DE PROIECTARE rezental gid de prvectae ae la bars "Specfcaie tbc pentru procures q ealeulul eonstrucilor din Tem”. ‘Pringpalele dossbiri tn conceptia de calcul a elementelor sistructurlor din len eupringe fn prezntulghid fata de pin Splle de caleul din STAS 856-71 want detalato in capitol I enelcal acta ealeleler conform epecifetii de calcul sta limita sinactarlor di len i presi lier acd rnorme Ia modal de prezentae gi eonfinutul normelor interne penta ealeulul etruearloralestute din alte materiale eto, real gi do asemenca ale normelor internationale Avon oe momen | Hin, rnin Shien a |Soeee ae” 18, ScoM $f CONTIN Speciicata tinea mai sus mentnata contane wate date sh pune ligt pnt prtactare calcul bl present cae ttclitat penis. preectven Im prattics siCeMalZai fle ealeleon, exemple mamerice 14, DOMENIU DE APLICARE rear ghid de proeetare stig preven de pretare leakan deta cunatryctive? ale ernst structure i en ‘Ginute ta preseptie de proeetare abe celovalie materia de Uitructi ueate in tara ete) la mtg de aed ‘STpractre wiieae fn amc ternational Barer, Ef onmele upon far eu scrip teh avareabe in dae (Canada SUA rane facut preci de caleal gs omatructive pet #0088 ee sailor pentrs: ee uetuitr de ema ale seenentelr de cons uct seinen imbunalor thadsoe) inde plese de Lema Slekunwen angsllut solutes construc ‘avin in vere cele mentimate mai us, prezetal gid proectare va atupest ermatorul omen: Te aipante de copes pwcifice eladlor de lout Een de evista vant fone de mal de veae Irae te scwute, pe frm 2. plang speciice sadior de Toit PREZENTAREA GENERALA A NORMEI DE CALCUL LA START LIMITA. Norma conform earva ge saleleasa clementele de constructie ain proventalucrare eat ‘Speeicave tenia pent prowetarea Ur Etcalul constrvepilor din Lema” elaborate tm (aaa de Enueproset "i eodrul acest capital se pretinta prinipacteelemente fie proietare i calcul 4 elementelor de construe dio lemn fourm acest nore 11. CLASE DE EXPLOATARE A CONSTRUOTULOR DIN nen ‘Din punctul de vedere al conde ta care fanejaneaza lementle do cunstretie din enn, 2 definese urmatoarele clase de explastare Tara 1 do exploatare, caracterizata prin umiditaten SUeffouea ite materialal lemnos corespunaatoare unct (Emperatun' 0-20-20" qi ane amidtap relative a aerate ‘bos laa 2 de explostare caractrizata prin umiditatea cnt ‘uta de material Lemnos earespunzioare une! tempera uri = 2020" gal une ama relative w aero, lise 3 de eaplostate, caractrizata prin wmiditate onfinut fe ater lemnoswupesioara ese de a casa 2a explostare 112, ACTIUNI St GRUPARI DB INCARCART Velo activo gale cefctentr setiuniar se sabiese pe basa standardelor de acini tn viene aapatta de incest petra esleull la st imi a lame tel, ubensamblelo qa constructor din temp, ex excepts ‘mentelorgarpantei ee aleatuiese conform STAS 1010V/08.71 ‘Blomentle farpantl (asterela, pel caprior, pane, poo contraigelgl tipi) ot caleuleaea Te Inearevile de cate grupate fn urmatoaree ipotero de calcul: (potors 1" Incarearea pormanents + inearearéa din répadss ipoteta II = inedrcaren permanenta + Snearearea din wnt (es presiune) + jusatate dim aciunea tncarearil eu apada; ipoteca 11 = inearearea permanent +o frta concentric (eu waloarea normata de 1000N); Jpoteen IV = saz seoperiurlr foare uyoare, amplasste 10 Sane curr ar ale preston dinamie de baz f Vanhul= inirenvea permanent + incaireatea din nt (ex suetiune) 113. REZISTENTRLE CARACTERISTICE ALE LEMNULUL NATURAL ‘Resiatenlecaracteratice in Nine, pentru diferite solictari le divereclor epert de rateriallrsnos sunt date tn tabelul TL ‘Valor eavacteriatie ale modululu de eastctate pe dretic tongitudinala bel i modu de elastnate ransvereal pentru fire speci de leno oi pentra umiditaton de echilbru a emnutul avid valoaren de 12% unt date tn tabelul 12, zasrenTELt CAIACTEISTICE ALE LEBNULUI NATURAL en? Se cosa} ES E piesa fetal : 10 =e ———— 114, REZISTENTELE DE CALCUL ALE LEMNULUL NATURAL esistntcle de caleul Ry ale diferitelar specit de material leas la diverse wl da Funcfe de condile de explastare tt comontelar de construcie care se proiscteara, se stabilesc ee relat RE = my ma RI ay fn cae a Cont costa condilr de ner ear inte ele ‘Omidtatea de eciibru a msteraflul leno, defini pe basa condor de miroclimat tn care sunt explotate lementele de contract care se proieteazs i actor “alon sont date fn tabelal 113; efit condiilor de lueu, stabil fuhetie de ‘Torata de setiune a inedcerilor, eu valoilespeiiate {in tat 1 Fealstentele caracteritie ale dfritelor speci de Tema, divorce waictanj,eare au feet epecicate tn tabelul Ta: ‘ry coefcienti partial de siguranta, defini tm Tantie de tipul slave, eu valor din tabelul TLS a _-teesezete ene | — 1LS.PREVEDERI GENERALE DE CALCUL tomer 115.1, Deformatii admit Fatacae Ww oan Tee] ma, [Ramone | om ‘Defornaile mame finale al clement neonate, stabi = * Vigan” ae po basa role 2) nu vor depas varie sageitor adm ar inniciate [mo [Rasnonse oo Biae an tated TG Es . T a tie Deformatile meximne finale din incovolere we tabilese 6s setae: a Siprerints sogoata datorata sncarearilor permanente; £ Nebrerinta cageata datorata inearearilor teporae Tepresinta eageste daterata deformator tebindin; fFepresinta contrasagestainiila.rinsii neincacat. Defurmatile {4 se rabies ea van finale, gndnd cont ‘de fenomenl de fa) ¢i de umiditatea de echilibru & materiatules a, caveat: rs as) fh eae To stabilese pe bass Inedredilor normate, neaectate [rk de cociient de ineaveare, penina setanea brat & ‘omental, land in coneideraro modutul de elastitate media 1 kag ate eovicientul care tine cont de durata de actiane ncarearilr i de elasa de explotare a constructieh vo valve epecBato Yn tabelul IL Glasa de exploalare ne | Clasa de durat eat en. | a incarcarior _ [1 [- Permanente 200 2 | tunga durata 528 3] Seuria 3.0. Deformatia din curgerea lent tmbinrilor, f, aF6 vale ain tabell 18, tn funetie de tipul binarlor «de dinmetral ‘eto. cn Tipu tmbioaett Imbinare (re) rama pretense — 75 Trbinal eu te einai cucu 0.5 ¢(U 4) = 2.0mm 2 | ebuisane Big stnms 20mm = sur Orgs z0nm 3 Tistines ex pane 30 Obwervatie: = reprerints Aiametrul tei; L- efortul elect th Way 1, eapacitaten portanta minima a te 1.5.2, Lungimi de lamba) gi eoefctent do aveltete limita Lungimile de Mamba) I, ale barelor ew sertiune simp roliitate Ta comprestane se aw din tabelel 1L9, tn functie de modal de resemare In eapete Tungjrate de Mamba, ale barlar gnailor eu eabrele se jag eanfor tabslal 110 ‘Coufitenit de rvetee,Z, a lementelo comprimate, defini ce rapotal inte longinea de flab qi de dmensiunes cores Dunestowre sediund elementals pe drei de ealeal la arb a wor depasivalanie maxims admis, Z, proviratein bell 6 % Tama aT We scale sean do A exploatare a sunatretil eu vaorile din taelal 112; Nebelentl de sabitate laterals, cae intreduce tn eaicul SESE semental sa inte in cdlae pin perderea stab sq Interne (asiaj Tater, eu valoarea 1,00 pent atl ele aptime dint dimenaivnleelementlor fn 4 {ide transversal Unatie By Tatime b) date In Label haa Wr Tinea ae exp eet [iis =| 7 [Renenerana Toa 116 CALCULUL BARELOR DIN LEMN CU SECTIUNE Tern atin mas, 8hl SIMPLA anim 100m resme, pir 7 116.1 Relatié generale de cates! 2 | moduite stone oso} 98 Capactatea portanta a batelur simple din tem, 1a dere | passes orf as altar ae stableyue cu zelatia general de eslcul R= RE S\my om, wa tn care i St capacitaten portanta bare din len masiv la sti: ‘area TTtensiumereomprestone,incovoiere, frecare, et) iN sau Nya: 1, tesntenjo caleul la aalicitri i, stabilta tn funtie de [Pude-mtcral lemnoy, elas’ decaltate a lemnulai ‘PGhaite de emplotare’ a elementolor de construct, Shafer: relates (V2), 9 Nom? s,__Sameterstien setioala are, madul de restenta) mm! sm, Soufintal de tratare, care intrace in cle mienen Seer materah leroy, ta wlstarea tn fenebe eibunite de prenervase,dimensile pixel glass 6 Semenntrtspinattoraepa, | 901 te relate Ry a, 11.632, Bare eolicitate la ftindore axial parslet cu fbrsle ‘Capasiateaportanta a elementeler din Temn masi slits SRE Satta parle oo Abra, 1m N, ee stableste TRE Ae as im care “Ste suaiatenja de caleu! la tensiune paralel cu Gbrele, fe be stabllegte conform relates CL, a ae 2X, Gate'tima Sle cour sabistorcumelate pe 200m, simmpla, soit in RE 6 in mm sto ovat de tratare 9 lemut (vet. V2 1163. Bare solicitate 1a compresiane axial fbrele CCapaitate portant paratel eu Jementelor din lem masivoc sectiane "cumpresune axiala paratel ex fbrele C Te state cu Fai = RE Ret “He HE ae) fn ca ts voitenya de cll la eampresion axial pra Se ttete, care we eatilgte eu rlaia ei ecto a bare slab, tn ms calla mi recs fra sli at eu sabi ca nt mi din xeianea bata gma sunt eile ser ae dein cecil a aba) A= As Perr sine sabi care depagees 25 din el Mera ata nau pe feel praises ee Setar Ary 2 thes Agee arama it sat met eare aunt pe ie erie fy dein do Bamba) Ay = 8 pare ais nal, care sun ete parle cu directa de arb arse im, evelicental de trataze (veri tab, 112% caleulea i compre we Cetiental de Nam), subenitar essa eu relate: te = [tos (Ree 28)! 8 me]f ata 4 a at de ave lara state raportal dine soit) i dimencisnen coreepunsaare tungines noaverafe pe directa de caleu le arbad Attia valle maine ain label 1.1L gg Hoda de ante coats, value din tet m3; ve, eatlental de invents a tratamentlar ssuprn swe coco ciate la incovejere statin (ver tab. 1.12), 116.4 Bare saliitate a compresione perpondicula pe fibre cee tate portant aelementear din mn mai ec ane zaiet ete la compresione perpendieular pe deca Fae a'in N, ae staieate et. Flat 0, = RELA ore as) tn eare re, eaterecnten decal ennai masa compreiane sepentieta edna Sela, sata ca relaia LD 1a, emda contort dite eel dbus sements A REhcentl de tratare (2 tab, 1:12) mourn de yeazem - m, = 100 penta elements 1a oficial) fat eto ela eu ria slemental com care an Sinan es cesar Tatra, =, T'tgD én oinsr cw pene primetrice care oy SASS Fete tial pe fbrole elementclar Keabinats 618 Gi ie reanem ale emnetrctor Ain leon; mor 2 201g stil sub gai » 116.5. Bare saticitate ln strivire obliea CCapaitatea portant a srivie,N, nN, end forta de compre sun fae un unghi even dvetia irr, determina ca relata N= Riva Ac mcm ay sm care jy cote reistenta la tive sub nghiul are we alee fn rei Riva =REu [ts Rey REL ~ tsi? Lao gai sunt resistenfele la compresine paalel cu direc he Fes” reaper perpenticlar pe diets bela, stabi co ralaia A, rit de contact inee plese My cutie de teatare (eet tab, HL22 im” fofiiental de, reazem (we paragraful 1.6.4 engi dint directa fortes de compresiane (tive) a sirectia Bbrelor 1.66, Haro salictate la forfecare Capacitatea portant Ia forfeeare perpendicular pe diretia Abela a elementalor din lemn mass, cu seetionea simp V, nN, ne sabilgte co relat Y= REAL mn Rf, este verisenta la fofacare perpendicular po diet ne: Tor, stabita ew relia LY: A, ana de forlcare, iy___ sunficental de Watare (ve tab. 1-12) ‘Capactaten, portant a pvselor din Iemn masiv cu sectinne simplds a forfeeare in ungul Gbrelar, P19 Ne etablegte fu reat FERIA an) tet esses de alla oveare parla eu vt Ber sae cu relatin 1A, hetcen soonal seta ra defer), soy, Sele de wotare (ven ab 132 1.6.1. Bere solicitate la tncovoiere Capactatea portant a elementals din lm masv eu sectune simply solicits Ia incoviere, M, In Nmm se stabilgte cu rela iM = RE Wena FO mM aura yy “Vepresinta vesitenta de calcul masiv la Incovierea ies, stabiita cu telaga UL), Woyg_ tod de restens pent secanea cea mal ait leimentat (Wy daca elemental nu presi slain Th seetunea de edu, repoctiv W., daca element re slabir tn aona de call, 4 Gefen de trator Selena penta sabia lateral, eu vloarea 1,00 pentru raponrele ho ras specieaia i atl 13. ts clomentete incooiate se veriea tn tod oblgaari $i condita de ipdiate (lefornati) cu tla: ante $f ae ‘ate deformatia maxims Gnala din incowiere, stabiita fu relia C2 un teats admis, ew valorile din tabs I. f Lungimt de flambsj la barele geiailor cu ztbrsle Lungimi de lamba 1a bare comprimate axel ate 10 te 8 Geiaal eo aibrele simple rabel puasint &] Samm po Pe feet i Ue [Ne] Tiput de roremare | sezemare_| amba mba [Tuipa_Diag mont Tranalatiegivatire pict | oost rr | 1) tela ambele extrema, 4 tp = 068 est + Frcansvor-| ; 2 + p= 00 it eine | Fiearenta tae extemitate |") “Franslatie impiedicata ne sartTnchue faut tmp dopa oman, | rove ta ambele exteemitats |} pet ‘Son! an rsh sebece {nt puntal de nterecie ros ae lie Tr [sng Ta “Tanai tre pi alae exoeaiate, wanslatie aca 4) Tera grote tmpidieata la ‘Sehema ena feats extremitate aot i “Franlate tre pied | oat | wine eterna, ranlaie Ip = 1.801 De tesesleee thera gf robe parkala le | ~] et ere aa fcaalt extremitate 4 (| 2001 “Trandate To Felne extremist, translate by 6 | thera ge roi mpicicaa la | eal extremitate Translagie grote Tmpie ‘iat law extemiate, tr etal 7 | shai rote Hera la calla | ~ ” bal fel aoe se eo Lungimi de flambaj te barslo grinalor eu 24brele se a [ane | Sa Pea = i ee v Hin planut 1 | Eaeeanentoe I( tp = 088 a Translatie impiedicata ei wea atom dau nodule Tne tparve dphsbr homes, “Franalatic 9 votive impietice- sal da tntareetbe Tito erent, anslai 7 Tear afer SFM TS 4 | Jibera gi rotire tmpiedicata la : " eee tn 1, / ee 1 ar a » | gesomsmerezat| J 7 \n-200 xe ‘coalalla_extremitate my > Barba] os! “ee hee] ome wena L 117, CALCULUL BARELOR DIN COMPUSA Lira, Bare compote eaictate 1a tntindore axial uN CU SBCTIUNE Capaciates portants pent fecare element component ta inindeveacala ee stbileate eu relat Te RE Bes ann nears 17,” “Sete capaitaten portants «elemental i, tn Ni Te Serntanta de cle ater si a tinder a ‘bit conforen relaies ULL, tn New ‘hcg Mavala’ secant de ealeul entra bara i, im mm Aes Uiicntal de trate, cu veloaven din tabula HAZ; afta de epartiie a incoreailay ca vaoaret 080 Copanaten partanta a ares compuse sath Ia sere ae etsidegue prin inqumarea capacitor portante ale sTeNCatslor componente stabilte cu rlaGa (121 1-30 ae ented verificares fieearai element al barelar comps eat fota eft Ty, au atalegte prin rpartzara fet ties proportional co fectiunes brut barelo: Ta = Ta Aras DAS unas 1.7.2. Bare compute solictate la compresiune axiala M72. Bare pachet Capoctatea pertanta 4 tardar poche, fm rapt saa 3% rove pe tae, Coy In N, oe state eo roti: Cu = REw Aen Bee Ie ange WS enstena dele lemma asi a compres SER paatet cu vee, etabita eu velatia UL, ém ‘Asa i setinl de cae! a tutarurelementelorcompunents Se bars, to mm, pa coeiientalde asa cleulatenrelaia IL Tinraporte ‘finale ratare ‘Capactates partanta a arelar packet in apie 68 280.9% paride eu rostarie Gin N, 58 stabilegte co telat: Cy = Rew Rwt Rey He 12s) Bem, a aceeasisemnifcai a tn rata 128 ‘on cvfcientl de Namba} caeuat eu eatia Hm rapt aerce yevnfanete se eofiiental de aveltte al are ‘wasnt 22 cares stabilegte cu eat Mew ty 126) 1 Nantel de majrave @avelteel bare compuse, ce se ctaleste eo el Wee Done TOE TE my un * ficient, de clea, cu valve din tbelul 114 ESSN section tramaversole a Bave, paral cu foetus 2 eH; emer taca gestuni in wens perpeniclar pe vast + mumaral de voaturi dea tungul carura elementele de TREE Setirmind se pot permite lanecesea veiproct felementelar componente ale bare 4, Tungimen dea above} 2 mm; TAR fect de sectiuni de frfecore, disteibuite pe T'0'm lunge @ batt, tm Geese vost Ccapacitatea portant a baclr u fori aeurte Sa rape oe et dco runtvie ve atblepto conform paragrali” iz ‘atte cote pnt a3 Rinecnanie ct Anh ain lementlor pea Me} seat tgsuntr cane 1721 cP tte coetintel de eet ech omens | hone MALE Zea ee eallssh cu sii + | cue ae | se | Bo eta) us 2_| poeane dn ctet ae | ee 1 Ste coset de majorare a svelte bars comps, 1 + Chhe‘se sable co eatin L275 | sense saat ase _| “we 2, nt pica commen, a eins Sm y Rapsateurwdeestanuclmontnahdatdereaie Capaciten portant barelore fru Tong ia barelor 7 co colee cenit apart cu aya normal pe eae 6 eae ne dou furl se i tate Aen > a loner a hL wea ase deering cu rlain (A) tm ae 2 cht Dives D me 128) vy find grocnes elemental principal ia, grosiea ee smentulus seeundae. : CCapattaten portant « bacelor eu ferurt lung ql bareor cu doe continue fn raport ew aka yy paralelé cu rsture, So Slitete conform parageafului H-1.21, cu precizarea eo Raed, tari elementtlor principale) L728. Bare ea furan seurte Capacitatea prtants a bareloe ev farus score In raport eu ua an normale pe rostort we stabilegte eu reatia (1.20 in TEVA Tua" ari clementelor principale), jr, #6 determine So watts ch tm eave: BTS 129) hy resists ‘clement principal 28 117.3. Bave compuse auliitate ln tacowiere CCapasitates portantaagvnsilorcompuse slitae I tneove sor ag seuye de defompatalitate tmbinarr, M, in New, fe tabiegte eo relat: My = RE Wea FOr ais) in care ae Ste revising de ele a emt mas la ncovoine tien stataiea cu relat (LD, Wy module reviatentacorcas, pentrasetiunea esa ictal a gina t= me’, stabil ela Wid = ker Wat ass) em itcentl de roses, care tine gma de deforma [eatea Initio sare valoile 8 respect 07 ponte 2» inet din dou, rospetiv trai elesmunte dspuse (a8 ine tit foe ele gO respec 0,6 pentra x intel poet tee elemente digpese cu intersptis nue cle, We MMi te resitenta a sectiunl mete a bare, conser sie eyed unitara, Dabinarile Hind consierat Ideformabl: veal de tatace a lempulucu vlaaren din tabs maz, sn, enfin per tbat lateral valores 20 tance Wb naainespeiicae Label TLS ei dati eg la genie compuse ee fe ca rT ya. ey observa ea la determinaren eloematiet velar Eni cleat emenal de suatie ect, abt relat he he aise 1 ME. ewufcental de raducere a mumentulus de inert cee etrauumide age Reformat imbinarloe, avid Yi {onvea 07 veal de inergie al seetiunil rote, im raportc ex saa cunsiderand Intreagn nectiune a bare, $0 mm" 118, CALCULUL, IMBINARILOR ELEMENTIELOR DE CONSTRUCTIE DIN LEMN 1163, iMBINARE PRIN CHIEREPARE LA PLESE AMTLASATE: PERPENDICULAR ‘Copucitate postanta a ibinartr la plese ample pee dicular se tabogte eu telat 0, = RE Ae Mem ass a ae enitenga de cleul a compresiune rie pepe SHRI pe ves wtaiita cu relate ML 1h, aio de contact inte cele doud.elemente, i mm oofeientl do atare Lema rr heticrent de rage, eu veloaren 1.60 11.62. iMBINARI PRIN CHERTARE LA PIESE AMDLASATE SUB UNGINUL CCapactaten portant In ssvire a6 calcleaxa cu relat Cue = Rina Ay Me case cinta aca amen rai w 2a emt ee eta a str su un CCapacitates purtanta a promurier ts foteeare se stailate relat: Fy = Bie AL mm a Me rerstenta de cle! Ia forfecare paraela eu Abr Sabla c roltia LD 1A, nna progulsl de Crfecae, to ra Mt, Gtetcentul de eatare a lem eo owfcental de frferane 11, fnbinsss ew ti CCopacitaten portance ae einari eu te Gm Nea 9 ee caiiental poi de siguranta, ce valeile din tabelal 115, a epNNatea portant sinima a une te, nkre sectune Garfvtares in Ne stobita cu velate ate bn sabe tas: nmumaral de tye din ininare oyu citar de fone cnt rea tes BE, leeenta do ratare esl cae coil de Tuer, dint sn fie dco eerie mlcrcimmat in care functioneaza ibinarea ce aie Joven 10 pete lana 1 de eplontare cm {ee aa pun casa de eaplaatare a constrosteh ara el O.Ts pun las 9 de expleatae & cm sete amy Soin care nou nena reparia neni coafcent So la tye, eu valoarea 000 pentru imbinarh 2g abner ca qurabue entra lem si pentea Te co et i baloane dispase pe doua rimdur, co 2a um dows lean pe un rnd gh cu valoarea 0,80 mini nar cu dour gt buloane depose e pate et msm tick buloane pe wf Find Valorie coofciontulul¢ penta Biloane si | Cale aT eursbut dora penta ema os 070 joven Serum esaan] So [ST a tes Nata: ‘s osina evlei mal subti 4 iametral tie elindsce, cele} mi subhie)piese centrale, i rem plese marginale, 0 8 In, STRUCTURI De RBZISTENTA ‘TIP SARPANTE PE SCAUNE Tina GENERALITATL ‘Aces capitol wateara ezalvavea conatrctiva deal seo pert panta mare, ca structora de veritunta de Gy Zarpanta pe scaune (dlgheresca Peale ce Te ade sezdvarea prublemelor fpate de Toren, yas aenperisului Rist acoperiguls funete de tivul invita An mul de serovate structurla a garpante’ sunt prezentate tn gap. Vi PePcantolal de fata se vor trata urmatoavele aspect Sleatunes,garpante prometareaarpantch falatal garpante flail ae arpa, 1112. ALCATUIREA SARPANTEE, REPINIRG ELEMENTE STRUCTORALE, ‘Structara garpantel ete lestuita din pops vertical su Snel. rath ogat nur etm so tanaversal eu cleyt, cae mnpreuna cece apceag? in. deeptol poplar vesizeara on contuc Pyseeeit sens traneversal longitudinal, ye pop seats sa im eprors gate pops pin corse cae asus taptaten longdinala, a garpante eamctie de modal de dispunere a ridrilr portante ale statu dol de ponte de rezerare le pp care transit feearcgnie garpantel Ia aceste zidur ee ating sinh sidurt porsante tranmversle, dispose eepula {I Saapanta be reaigeaza cw pop vestea, erat {i Sectine Weansversla [a stan opt din puncte ee ender eapraor 9 amplast Longitudinal Bina in dbeptal stor transversal: Stas candi portant longa, Us eave yarpants ec waliaeaa cu opi vot saul nelinati care rearom pe nidurile longitudinale. oat art cements de existent ale garpante ost crmatoarete: aaa aspusi dupa finin de cou mai mare pants Sepa lementelesecundare ne seoperqule ib Se astereal) eazema pe pane sh euanroabe cea recomandat 0.70 = 1.200 Micniteve recemandata 200 » 380m. Adpose langstadina ead rae pe PPL Peete ceomandat 20 80m (desir ca elehideve seeomandata tanta dint past 3.0 30m meri: ‘tee yt evzantae He cama oxy sateen sae Petnate da coame tnelinate sau dali inca due dveptal cae orate my sunt ip errata proved gla de core agatata de capri Ferrel de rigiizare 8 aes ce cunttbabe aspuse pe aidasle extesiave ale ela aero isPara de exotayie 2iuilr extrire pop ayenat seria sau Tneinat Mopema. pe adunle povtante ce: elgtt——blarieana. pupil x) caprin seMiplaseera nub pane sox pind de popl si lpi prim buloane nau coe fi: contraigele Cdr contravimtoive) ta mod caren contravene Sina a garpante, NIE preveden yim gens transversal cd cet Sant lungs piau nears care actioneaza perpendicular pe planul yarpantel (vSntal Anaanbiultsnaversl aletuit din pop stele @ pion a ram opin poarta denamires de "Beaune TIL, PROIECTAREA SARPANTE! vreetne grants va prin, in mad inte wrmatonrle raare rdurtor portant, a sreagin comet a dlr snplasarea poplar seins panclor i cograabelor io eta ete penta seatcen de ene ener ptr wgarpanta cu resamae pe sides tars cae panel IL-4, i ILS este ponent alates sale an Mavacennticn pent © grant e Feremane Pe idan longitudinale 1114, CALCULLL $ARPANTEL - GENERALITATE Bree Ar yarpnte tac confren"Spcfeatetebiea entry tate ea ontretr din ero” Meta eel ike metods star Limit. nia. Ineareas rarer gunpunte face Wn tn cnsierate winatoarele a jmene nia element aecundae de usin Permhori gretate proprie grant 2 awe ep ineliar 9 uo, eevee Bare wir Ser ont, xapada) STAS 1010U 20-21; STAS 10101! i. Forte wn incall confor STAS 1010178, Br ane ear cantorm spectcatiel ehnice meionate ma Tin tpet 222 61 823) E42. Resistenta de caleat Pe cone date rsinteatele at a caletal emer etre aneie de natura siti apd do materi Tema ost 114.49, CalesTol eementelor sarpantss rea ta terat continue de seindari pentru austineret tnvctitanor din tabla, oa: try aa tocaearle pentru o scbdura de [atime se deerme ups ance x oh (Wes OE UY, Eo maa pccvnereoblica pe dou ret (Og 12 Seite Ta determi maxi Sie Wine pets sustineen vtrion in te eh ea ebm veremate pe capris Senne ineaceaile pentru 0 ipea St pastears apa anele wx st vy hg, THD caper Ber aera a gine sighs reeemate pe PRB: corr Sea ieati in aterala eau PE cone unt Enea niin dru (se determina ness sere a de un cops, de pe suprotata Wi aferenta) fates cli eaeutensa ea grind aizonta de desire en A See wercale unifors dito su co BSN incareat ofan I inearcaa cs arin) BaFMale De 4 itn ee tne pe Tange innate & ERA Pane Me asiderh x gpinal simple renumate say continu Feauinsnd pe Bopt ese tau cu veaetinile di eaprion Fo ee Gta de pe supra ferent panels ere Sn taped ba gan erie, rele dn vane Setumeaea in plan tela oeane In eegtel st cnforen 64 I1.S opr pian reactiunile panelor p prc Jevetunre a renctiunir panclor decay py ‘eel Oe opt eu vera na social 6 LO a Dl je \ apo int) wae, folouim ae | Squat \ matt eon!) —— oe opi eta nant slemente comprmate oni erate 1 em tefl ea Tunes de ams) 1-H; ec 1a compresiune cu flab Sat) han IL sehema bo) pena cont here! are iene in pane (Np): Pops camprit eon Mii ee eomaidera arieulti es camein eurar de stv frtuie tansmise PR oe put tn cal 9 e88© sm aven tn vedere Tuavea tn considerare « aril nett 9 area pop tap este preva C2 ‘ep tix. 11. Nhs, EXEMPLU PENTEU CALCULUL UNE! SAKPANTE PE SCAUNE, Mns.A, Date de tena Srpunts caves preetoaa (planes 1) are denies Saran cae guoe sri prianteextericael de 2.00 Mamta de rezare pe td nga men Freres veaizasn ain pig sl avenate fm Gos Invalitoare Sport aata din: ripe eizntale La 25 6 rand Ijcale le 70, aserela carton tama 2 eee neuen: Bilad Haran (amlasament ur ‘ona pivind snares tesitriulu din punet de wedere vo nell ave E=A2 daNen P= 1.8, G2 3.68 vind sonavea textoriul dn punet de wer Yona ei Maperi avid f-,1504aNin', C.-08 2 aa ut zonanea tetra dim prt de Sodere eee alr easier (0,-0.5; Ferg pant se impreznera supa mh Fugees ne acea dementelr strata ale asp Panto eee ge mold nau de brad, avin se je eal To elements Fotis a hosa T1de caltate ta elementle comprimate ¢ few Tuas | de exploatare din punct de vedere al condi flats as (pet 1.22. din epeiatiatebniea? 16.2. STABILIREA INCARCARILOR ‘na. incarcarle permanente sunt date de elements de aa Ncoperiqt 9h sunt stable In tabtal IHD $m fhaNim supra Sochnata |pesousrands Tirs.22 Incercarite din rapade Cf, STAS 102002192) pi = lea co) fo cate. g=1508aN ipa-30") ce Tal 3 din STAS 1O10V21-92 pentru varanta 2 tos ¢,125 O78 075 Pent sarcinile de ealeal 7, = 7, = 1 Rerufta iectearle de eae!’ din ¥ant te =e 04 Gp F 60 °Gs 2 Ore » 03-22 ~ 088 : te = 22-04 2091 0B 150 ~ 152 > 086 ezltasarena decaleul p= 22hdaNot Yo = Ye 02 -p Fe Ge 2 Ore = O82 fg = 4-02 2031 08 139 = 109 » 042 ‘Roeultaearcinanormata: p+ 165fNIm* 6.2.3, Incaranie din vik Variants 1 farata 2 BE = tel Ou -e4(2) 84) fincas f= 1.6eategoria > 2) = 069 Camplasamnent 1) T5624 Obeervat ‘Av fm vedere potest de caleu cave trebuiese Toate in conaidertie (spesfcaie taiea» pet 3.225 3.234) reralta srmatoaree: j 24 dat ipoteze we ia in consideratie varianta 2 de & oa sdeiunca daturta vital ve eft Eavorabil atupra emer: = Lae eatea 1,6 065.42 (04)= 17.6. daNn TB 0.68 42 0,120) 8,8 daNint fect aetunihIntesiare Ps Gowbethe) = 3066, O85 ARE 3168 dN! LS Dimensionatea elementelor de garpants 116.3. Caleutal ipeilar ta insvuierea een (ve fg LS) hae ve r= 20 t " iy eit Pe en 18028 = AASdDN a? i aie By cca aaa OBE” AN 0? } NZ AS Gh, = gh sina © 485 5 = 25daN/ m? a ‘neath din zapa y= 22 daNin’ Be pe cosa = 228.025. 084 = 48 daN/n? Tip “cone = a8. 084 = 405 GaN? Gh, =f sina = AB 050 = 24 daN mi? areant wtae de exu foal eae = 69 daNl’ Bom in 0 GaN Shar fares im sie de 702 map = SSE. 29-070" satin ce ooes a} 4} 49 90% vy 82-9808 satin Wie om wee vedaane Me a Ao get pc taoQt <0 we S078 * tore Up = RE Wy omy me RE = Me sm, = 0.5 fincareast permanente) me = Yop nearer in zapda) 025 486 110480 gy m= Gap a80* ‘a, « 1.0 (clase 1 expaatare) toedan fem®; i, = MOL my, = 19: m = 10 ‘p 078.168 78-988 gy4 10.10 = 17BAaNe ay — s07adetiem Dimensinile Sx3inpuse din undid Gxare a inelitort din {gta nunt subiente pentra condi de resistent eeniignen sage max 2 +1 ~¥050? + 025% = 082em ea «tx = 020-020 » O50em fy stay = 0188» 0168 = a2sem fax = (1+ Kaott) trainer = (1 + OB) 0.167 = 030m thy = (1+ kts) fy = (108) 006 = 0244em OTE ReenT: fo on 1+ 048) 0136 = 005m fy © [1 kaa) aynas = (1048) 008 ~ 0116em att = 08 ata = 045 5 OR} 5385-908 10°? 1 = 2, MRM, 8 288-808 10% _ rere a Be 9 1081737 ‘in 5. 19-901 10° ooeem ya 08 37 315-90° 107 g1aeem ato 1737 1875-904 107? Sas war a psc 180 025 c08 @ ~ 3BSdaNv/ om 380 025 sinu = 19daN J m 165 026 coe @ = S15daN Um 165.025 sin = ate 13750N fm «113000 dalem esas Tear = O82em « fodm ~ 0806 Lo faim = 4hg = Sp = 0000 1116.3.2. Calelal cAprirlor la fneovoiere (vex, 4) Geen y= 287m a, = 225 «+ hereast permanente pre 203 dN! 203-09: 0842 = 1294aN im * 08 = 9f dy cos! a tnearcri din sapada pf = 220406 F m? fo = pe oy coe? a = 228-0808? = 14S4ON/ + theeeart tle Pave t2 100 = 120daN Fi, = Py con = 120-084 » S00SAN Fm + tneaeart tatale Spot 5, ipeean 1 rm cael eforturt fap vg ee vg < EAR hata, ape oot =e ead é a Dimentionarea se face 1a Aohental incooietor maxim corespuneator ipteess mt. Se alg eapmiort 10 3 1% We see reistent Mens We mms my = SEA 20.90: 10 291452214 dain 100 dan’ = 2264aNim ‘rane dem = 2addann > 228, my = 0.85 tncarear permanente) 1100 vneaseart din sapad) 070 + verifiare sogvata Toor = fh = fy = OOM < fag = 128m hs {1+ 98) fp = 18 0005 » 008m fo = {1 045%, = 145 0005 ~ 0007em tee de ath. 1000102 goose oF df os y*) 10° a % 95,908) 10? gg05em ET M4 113 tof 1440. 115.83. Caleulut paneor la tnovoiere TE5.5.3.1, Pans contra (de coamat ~ veri fg. LA a= 225m; = 20 m: a = 0.15 m asd 700,701.95. sce er bgt rir ps st Savoy cara permang aN i = 11-082 M5 600 BdaN | ons mg = 55 + BI a eriiare sageatt TEST Sts .2800.16-0.39em, Fer OB) tp = 18-013 = Oem 4p. a9 = 0x6em 208 225 , yygq = S86daN /m ‘sncarcbr din spade fe = (1 088) fe soft suet set p= 228daN fe - 5 ao 95". gsm x 1.168 4918 8 = pe da = 228 225 = S13daN | ay s sos. 107 198! eae able a fe ee wae oo = 12080 Sao 7 8 2 eae in tm cosine IB) po REE eat incarcari totale “ iB face tng + 855,512 10680aNm rece y=, 120aN 4 Meal morthetr a Pe os? 5 vp Le. TE sorta ms fot a 3 ria, > wes of op te | ons 8 1153.8. Pana carent 4 130.198" = s28danm pasar oa : q edhe ins etna asin cr — eal Ih mts ae a at om 5 W = 578 em’ ~ eine ele ay L.. ete ee mem gE mT nee a one ice inaruete poi pe cave reazems pale coven aunt eine ue pun conta poe as dab 555 dann rutin 2 507%aNM ‘958 ineaneart permanente ‘op tinearears din 2apede) 8 ict ig pa ner = SP do tof t+ SP vos mead core Sin je20MaNine; of38=11.88aNm; off? =17.64aN Ipoteea Tf = 885¥5131068aNin ee + aT mote : Ng = ss17aan vg <2 8827 rain + tncarear din sapada Se ang pn 153 190 NES = peda 1 = BAdat Pe 8515 emt a = 228681 m? «+ veifeae reisonta increas ttle "os 10-76 + verifiesre sageata Troe = fy fa = 000m fy 18 031 = 0u6em fy = 45-024 = 034m 02-10-10 = 1046daNm > 972daNm NPP = NOP NEP 2901aN + verficare resietenta Conpresiune axiala paralela eu Sbrele — ty = BE 2008 ote a pe S80 413-10 e575. oe a 5 sue 102 270! ing = OB-TSIT 10-1984 _ ggg Me t 192 210" 24cm ire : Bd ya 10% a673 tum = be = 27 faim = 360 ~ 700 fae = 0800m < 135 fg = 120aN Ime Ye = 125; OMe = 198m, pop = Wem? t= 2.96m ae -t-on (ga) s017aaN Renta Gy = 064-113-0775 -09 = 6010LaN > 29044311 115.342. Pop Insinats (conform plan THA) 15.3.8. Calalal talpitor 118.36.2. Talpa pops vertical Aatsl225 2701 ‘Talpa 15 x15 x80 em. Conform echita IT, pent imbinarea dy = 225m 8 = 2.700 ca cep (3 x Sem) rerulta i + ieareass permanente few astiy = M12 soem? = ABB = SS 203-225. 979 1198. 2,70 = 150080N verificare existent = RE Re + ineiseare din zapada NEP = raadatt incarcar totale Nps = 1500 + 1384 = 28040 Frharearen din pana (de mai us) se descompune pe directa cee Ge punt Hneinay la cave ae adaug gveutatea propre & opal eh ahem ED age met 1 ye Rez = 30080N em’; Ye = 125; mic = 09 (a> i> n= 45) Re, = 18-09. 32 = ses en , = 545-104-0910 = s2m4daN > 200%eN i L c i532. Tapa gos tne i y Tipe ic 18 $0 en A Be oo hb» Sesdan i safe = Wil, = 1130m? ue 7 bo t a = 28944": sine = 048; cos = 0.88 ( ‘Sinerewciaeni ‘ 7 4 NB spor 2804_,yops = sora Gee ar Ooo Noe = Sina 9” 3 oaBi zane ° ©, = RY Ae sme = 6c =o “+ verileare reticent GRE Ae ge ote = SBT3HON = REL Ae ante my = SB08aN : Reoulta N M1 3 wosét “1 wun pyasog Ub va. FERMA CU CONSUM REDUS DB OTEL Fermele eu consur resis cde metal sunt uit In tree Fe Staite eater zabvelee, metal ind utes mars deal de abinares cue, buloane, ile Fermeleibinat la clement floame se recemanda pentra deachideri mii Terabe Pent # tliaa ele sau ine ea mloace de bi sae al ae prennta sub forma de seéndust sau dulapor, nate rua ealiza pind, ape se exceuta, de big deer Rue umentcle din descentrare find reduce,” Rxempla de ealeol 121, Date de wma Se proiectenza fevna de acoperig une construct, avid vrmatoarcle date do tema (Gi, 1V2% Bi Deoehideses terme 1-10.60 natin ferme h=2.40m here de amplarare a ermeor Bipteee fMonntrica a formes este prezentata in planga 1:2 2. eee Me de conatructie din les Tunctioneaza in lasa tt aoe otare caracovinata prin umditateaconnuta de mate Sea ldamnog eovespunatoare uhel temperate UaOhC 9 Cae imidiaty melative = aerulai 61804. 9 armel th care ee provesteaza este amplasata s locataten Carer anplasemtal Gnd caracterieat pi climates, eu temperatura comventonala de ealul Fa timpul era IC, ‘ee din punctal de vedere al geeutatil de eferinka ana Tatura zapada» g-120dnNen2 (vent STAS 10101! 2192, aati normale de expunere - «20,8 (eat STAS 10101! 2102), Baie din punetul de vedere a} achunit vinta, cv wa mont intravian de tp IE avind x +42daNho Bene ei e205; sana C din punctl de vedere al protectst Ge20.20, 7-138 see. 44 Conslructia a incadveaea in cla de imports eomtorm Sautcars sin normatval P 10082, tabelul 9.2 +5, Din puncta de vedere al variates presianlintvioae, conform paragrnfaes 2.1, SPAS 1010800 canstrctia se incadveaza {it entegor cu permeabilitate normal nein eateiment ond ialatin termi de Tovar inca amplanta pe Sat soon 4A alts de val ney pevanat eoabe detein cna ie doar one Yarra Ok ection expands im arsine de CM PS seu din oe dur im rosie de Goon, Meme cleat supe rn por pe pane ocala ere een 38 amy Gate cS te tongs panel 1 dant Persia pe al in bean arma ae Fer i pe sidan portant, spat ta Gave ar dn Bean arma 9, DD Geum components le aon emer joe mgrepnars sere a ES 9 emetreemea clrensine rotate i acoper e Fe ryan debra avd dane cline ya foe! enn Gonate clase 1 aitate I elementle ve erm at La cle inex. ciate v2.2, Stabiiea Inebteailor saacunte permanente dat de elements de fachidee aac bate abel 1, dad supe ‘lina a Observati we apreiazs dimensunile panet la 15 x 186m; ConPavantavl, necesnrenidizarifermelor do acoperig aan rimntal gl vertal, realizte din leon, dau oo Sap de aproxinativ tem gronime/mt de acoeri Foes femanenta decals data de elementele de inchs Ieee eeatalita pe mde suprafats erigontal ste afe = of, cosa = 6850 / OO09 = T54ASaN / Crvtaten proprie a fermet te stables co telatia IV: reese hormata din grestatea proprie a fermei af, (5463 0909 + OB 209 1050/1000 - 8-105 = = 1082400! m2 ene etgaN Chleul din greuttea proptie a ferme: ff = 18-1061 ~ 13706aN m? ncisaree permanent de calal pe m doferm are valoares Tana te 15.79) 9,0= 208 4aN/ eaten din nipada ne ealeste conform STAS 101002192: Pl = ce cz gx. dah! bs 1ataannt © 208 {oo pent varana de inerearecu spa $e lagen ts petra varianin 2 de neaeare cu rapada Hep Soa ToT / OB 120 2 03 22 ye = 191 Tearedton de caleu din actinnea riprit pe m de frm. are valaarea Worianta 1 Peto 08 x 120 x 191 x 900 = 580 dain Viviana 2 Peerps x 08 x 120 x 191 x 300 = 413 daNon BE 1 gs 2 Of x 120 x 181 x 300 = 688 SaNin fearearea din vint se staileyte conform SAS 20101/20 90. a Po = en Been) Bye oa Fim? f= 18 onle) = 065; gy = 42daNs m? Penta HAS 350/10,00 = 0,88 gi « = 24°56 tabel 3 STAS 0104/2090) rez 107; ¢, =040 prepares eu eféctul aetiunil interionre a vantulus Sy resulta schema de tncaveareeu vant di figura M3. ak TaoELUL WE? Ae ‘Se observa et din sumareaaetuni vntalu pee doi versant ‘i acopergule serulta ‘un efeet do euctiune,Cavorabi, care dee area tlementele de copes, deci Vantul nu se iain considerate ie ealeal ferme. Spotezele deal) pent procetarea frm de acapers sunt: 1 ety, inearene cu eapada uniform distribuita pe ce arses at acoperiquln) Tbs tha Py inearearea cu zapada variable pe cei di fia al acoperigula? 20 least ‘al Forturi reale in barele fermel ffortun maxime Cu valorilereae ale indrearior permanente stdin zapad, fotosind valor efortarior in barele ferme stablite pentrw 6 hearcare unitara (ver! planga IH) sau determinat tm tabel 12 valor efvturior sale atele frm, procum geforce haxime care reclta din ele doua Spteae de Ineareare a ere fe Rabel forasan strgrmeswol nyu Teen CONS RES ae 12.8, Caloulal panelor Se apreciarA c& pana are dimensiunile 18 x 19cm. gts | Se propane aetna 2 8 x Hem Fee a raent im = 006 my = O00 RE = Re mae mae Fee ‘Schema statics de caleul panelorecte grind simp rezema- 1a beads sevend wn dst din ewan semen my = 100 Teese ope dn zapada = fpotea "anu ox eae 208080 + 580 095 _ ggg ers dell an grevaie slementctor de acopery 9 ng = EO star uta eonentata = pola 3 (18) y= 120 ee sl ponlor, een exemple al n pare : ws ” RE = 144. 10-099 / 20 = 1184aN 1 on TV24, Dimensonaresbarlor fermel 12 = 1118-10672-09. 09 = OA7AAN > BRE2HAN W241, Tha Snferioara Element compos realeat din dou elemente entice, dstan wae. lee sore fate nize le SSuictats la efertari din tensiune (Og. 1.5. ‘Redon vedere ca alle eu aeeeagisectune pe toata Ton oven lor, voriiearen acestora ee face tn panoul ex sober ‘maximo, cu relate TE > th, in core: Ng = 8362daN blument campus realitat din dova elemente ientie, care a intro eee farure contindh care nu patrunde in ned (IV) Venfcarea te fice aste Tompresione excuntnca 1 raport eu axa x Cimprestume ew ama) tm raport eu axa y-y pentru Saetavea asia im paboul M12 (vest tabelal 1:2) TES? = RE Anat Te “MR i 101 Tn voport eu aa yy 102 Eine seama de efetuleadari fn tmp a soidarzarie ela g190 dan ectiunen 2X (48% 28) + 48 x 24 cm Capscitates portanta Gry = Rey Ap Yer “Te Ry = 120.089 107 125 = 1968 em? 208080 + 550085 gg3 268 + 550 ons mye = 100, Te = 090; Ye Ay = 2-48.28 = 240.em? Mic 25 ae = Hy my = Bee Be 1009 Se alex cuie d rind la di 6mm, 1 = 16mm, amplasate pe dou dois cm “a M4 260-210" _ o49 jo 56? 19207 133, Zyyy = 242-1392 = 3230.6 75 ney = 09tes Gay = 7968 2498-09165 09 = 184054aH Remuita: Cs, > NZ NM son ee Con = Reg Retox Te My = RF West OFM fy = TORR on? fe = 40802 me = Mi = 08 ta Ee vex = 00855 TE pote 206 coed 09 174208 2.48 202 48.20 saxzem? Weaoa = 248-2 05.48 2 RE = 168 10.082 18 = S474aN em? m =10 May = 947 1912-09) 40 = 1118226aNEM as Ip raport ou axa 5 Meritearea ae face eu relala: Cr. >C,. 10 care: Cy = 2012daN Chg = RE Ap Tate RE, = 79684aN 1 em? hp = aBem? Yox + 0897 Gan = 7968 48-097 09 = 333H1—N > 2012HaN Diagonaldle 5.6 si 69 Be ddapta wechiunes 48 x 18 + 2 3,816}, Tn raport cu axa yy eritearea we face cu reatin: C, 248%oN 3593 106 sh ae In raport eu axa 3 Teytabetta ae face eu relaia: C,pC, Im eat Cin = Ey Ap You ME 2 Roe Pe ox = 098 GT rape 00 ae = season > ONAN Montantl 89 soasraan = RE “Ana etn mR Bf = 184-19 090 120 » 11484 en? mm = 08 mm = ‘BR scpeeccgunea 48x Lean avdnd in vere aria sett enka een efrtas de ntindoretrebuie 9 fe min Oem pet 2 te set? 16 1 x OpotsaANO ASEAN Tentstal 67 Monae sean setione ca gle montantal #9, cae satiaface relat > 1V2.5. Dimensionarea tmbinartor ta wodust 13.6.1. Nodal 1012) Tunbinarea s0 realieanh ea eo Hearse q amin, L=250 mm, care satisfac condi otca fate S 4 Statiires efortlai de cleat al theor or x= 1586 ‘8 = 19208 Ny = 4 ome = 09 + Determinares mamaria cesar 40 oie ca eceee meminres ° = ge7-a 0m ons ap sae” | eae t! = Gara a9 ons 05 Teas * “ ‘Amplasacea tijelor in mainare se reaireara prin batereo ‘contunn, eu gauire prealabila, respecting distanfele minime revanate tare tje pentra a ae evita despicarea femal 1a create imbimarh i forfecarea elementalor de emo f tinpul ‘aplotini construct 12.5.2. Nodal 4 Tiso.=15danN we * @67-2-09-085 09°75 _ é 20 mt sts = 90 cule! * a67- 7-00 ons 08-75 108 es 12.6. Imbinares de prlungive 8 talpi-tferioare serpatin vedere ou talpanfeviaara ae Tangimea mare Pentre a na ite dala! di lem de mas. 6 Tenge 2 iapan 2 rates at omtimuitate «elemental de tap fnerioara Fm nuurite 4-6, seopectiv 68 nous £5, rraeana cx buloane, prin dlgpunenes 3 deus ena vec de adem deo parte aide alta elementclor seg Bani tur cu grosimes de 4.em Tote cle deus lemente de tala ‘Be aleg buloane eu d=160m. Stailives capactats portante 2 buluamelor a 2b" = 29 x 16 = 5120N Tented = 4.x 48 x 16 = 307N tie Sia e's a 16 = BION Leap = @ Lame Pe RE Me FUR p68 07 » 580. 089 u ee 550 % so =; + 10 buoane OB 4 0a ons 68 7B + istange sinime inte buoane Bae ge TN6 = tiamm Sy = Sp = "200m Sy > 3d 35.10 = Se 3 = 60mm Su 284 = 3.16 = Bene Sq > 50mm Sa ete daliman taps inferioae tebe a fe de mi 16 jacarentalpit tnferioare fm gona slab Fee eg 2 x 48 x 16 x 4 = 92.16em hg toast x Of) x 09 = TISGAN>6G8)aN Fe yeesue va Wb ee previnta schema, leat detail annem fe nin pen Ferma co cansum rus de meta Calla, : 109 Va. Ferme eu consum meta de ote Fermpele cu canst media de otal sunt realzate in Tem ais tand ga eearnat, ou Kninas pase ehertar are mati uma fetar de corpresiune, Din act aa Fa estate be exseuta metalice, din ol Beton, pref sabe Jonur ing pnd achemele co onan nba ne peta portant inbinorior eu chestare Td deel a cama Ripa de ferme sunt rationale penis desehider ge tio Olde in enna eelar tiunghivlare, renpect 100 seeks ese dreptunghisase sau trapensiale criti prin chertae frtae ce eansmit noma ana enpreaiune neccaitaseberpe cares asgure pentru forty utate de teareart mal efortur de compresiune et aie fen fer triunghiaare,diagonaele dseen ‘enue sont intdeauna comprimate ‘xesmpla de ealeul TV8.1. Daw de tema Bee Nicctana ferme de acoperig « unet construct avin vrmateanee date de tema ig. WV esehideres forme 1 = 1,00e, alge b = 3.60m,travees $300. pera gwumetsca a ferme ete prezentata in plansa 112 cette ate de tee aunt scllare fers eu cunsum vedios seal tee! pet 2 + 9, paragrafel 12D, 1532, Statilires.incarearlor manente date de elementele de inchider ale «+ Incararile per tae tn tabelul TV, dae supraia Ilinata INCARCART PERMANENTE Obeervati reresura dimensivmile panel la 12 x tYem ce eeeg Mista necesare apiizai fermelor de scope saree tucantl wera reaizae din Ferm, daw un a Govapraximouiv Lem yrosimelim: de scopes oe peeanenta dealt data de elements de ich dere ta scoparia, stabilita pe’ de supafaya oizotala ese 3,110 9665-60 874aNIn Faia tprie n fercel oe stable cu relatis OV." eutate proms din geewtaven proprie a ferme irs oot a05s161000 05-1115 eet tbtcal din. geutaten prope @ ferme fecha 15615 2844N FegeMR ctemanenta de calcul pe m de ferme are walare: entea gatmna ‘ania aa din eapada, cv valoarea de ealeul este smart pase ta foma de cansum reds de ote cea paral do sigorants_ are walt enna Lb = 1 pent stares Tita tina YF praparea Fundamental Pot 6302001. 9845 xd, ut20x1 433 00 was 20x13 00-6 Fare atn vant ae tails conform STAS YO1OV20SH) Pi = eq Boenl2) Qe oF P= A6 yl) = 065; oy = A2daN/ me reais 240 11500 = 0573 9h a= 25%, rnin cer om cao» 040 a. 58 [aieog Waa | tim 1. ie: rin eupraponeren cw fet digi tterianry 8 SSNS! cota eRies schema de nareaze cu et din Beye cb) rez maven atu ralph emg aes Sata un fet de neareare saneass 2 acon am, dat nd apc in raparea 6 Tare care ae mean rans gh asap ae Ieee cy ta co eon ae grape, 603 alts Sat are 1 cna re pig oon eagle Wn canal fermel€ -DHA fer de whe par. W221 cco vant ves le entero permanente gn Be ee tour din bart femme ai fein ao een plang IV.) su determina nS oa te fe owtri 4 are ferme, Bese 1 aarti are ean di oe du pte een fs fene! 18.3. Caleslal paneor vrs wttin de eaeal a pansor eae prade, Sep ene areata en saci ior dsb in ee enema een a in rapes sean Ta clement oop in greta vine de aco warn dp eanecnurtr = Hpteza (teat fs INA Ipoteea ee gy ale! din gore clementeor de acoers neat x 128 © os.siNlo 1s Exdgbeees de ealeul din aetionea 2apetit Me ama 04 ME a2 fp = 125-09 120-202 125 9088 = 2Ts=H/ se telocavea permanent total gee 750 = 843 96daNem rotectia incerari pe axele principale de inertie ale pane pa stgia ge x 0.9068 = S11:73daNin foo 2 543.96 x 04208 = 145;360aNim. Bmcntcle efetive pe pan Gp. 1) rset 4 Eforturi reale Inbarele ferme’ Eforturi maxime wt = 3173.30% ~ asopssanin 4 - 14526-30° - yoassdonn ay = M5880? vonsna te caeul din greutatea clementslor de seupers 9daNien Tcmeoven tila: P= 100 x 12 = 120408 ie peareailr pease pinepale de wert ale panel pig 2 ough = 62.50aNen f.90 2.4206 = 29.140aN 120 x 09068 = 108.764aN 19 1 0.4296 = 50.71daN eitele efetive pe Pana a 625.30? M0876. 80. spay ah, 10H 20. asnttin 4 08 | 2071-30 _ poner Momentele fhaxime eurvapund ipotere’ 1 Cacao mermentelor capatile eestte pana eu danse 12 x 1m. Meap © RE Wesie tT; Mm more RE = my me RIA a, = 10 sng « 088. 6104 = 270-068 v4 = eine 2705 = 083 eit Ffevounse wn eons wi roo) wwe Ry = s680N em? (ass 1 cata) ns. n= Ho - 7p = 10-069. 108/10 = SOz2/ en? wt 2 ty = ag = ge + eric Whe Sa ny = 09 an gigas m= 19 = 4560 tay = 9822. 722.09» 626484 Mlgp ~ 9622-48809 = 39480¢atm Mae, ME <0 eieerapant yee "lay sense , 16353 2 32000, 18388 069 < 10 ast * 30489 eriicarea Ia sagt peeht thf fey Gpein sialzsta dintven element, fara imt $2 Uafane meso Pelans contssengestal bated + Kad CICA KS Kggelt se Subse pe taxa increarlor nareate Sia norma din yeutaten clementelor de oper actldanio Sa 0064 = 50.224aNim fon 2 SBal x .an08 = 25 42la « Edccarea normata din actiunen rapert a 14-02 482 : to = 14-025 1 fy = 125 08-491 120-429 09063 = 178004eNm he ~ 17808-08069 = #6140408 7 m 46 fay = 17808-04226 = TSZ6dN / m nearearea. tila pe 100daN 100 x 0.9063 = $0.634aN 100 x 0226 = 42,26daN 92.1078 3¢ 10° 4, ogg) - axzem 0411500077 actor? st 108 tpg = 21014 10 94 108 gus) = azem soa 13000. 77 39 5.242.107 34 108 fy, « 2-22 10-238 AF 990)» or4em seq. 11300017) 91° 2 . 2st 108 fay = S=TBE 107 810" 4 048) = 72 saa-119000: 75 : than = ftw 80) yy) 1 _ 300 tain = 3g = 232m 506 * 300 Reval eslae peters t= 0,2em toe = OE 089 = oor 2 a 48. 113000 o.ea* m 7 | 10 ~ 098 rare sxa000 187 r= 00 pentru ncararea ula concentra caress consent SMineareure de seurta, durata (Ban = lle + tax + (y « te pena 02900 aw fae IVA, Dimensionates be 13.4.1. Talps interioara ‘foveal maxim este in pancul (0-12), N=10634eN Be propune sectianes 18 x 10m Si statenportantalaintndeve arial, Tre RE nat fT, Meare eh ferme abilgpeca elt mama oo 4 Ry = ddan om? (casa | eaitate) 4 ma = 10 u 211.09 + 559.095 _ gay 1 ma To 3 ay =u t Beate : Ren 444 40-096 / 120 = 1128 / om? ¢ yes = 067 15-42 = 1206? 4 fr = 890 Cee 9 q Ty = 1128 1208 09 = 1224330N Th = 12049 » Ny = 11068¢aN tva.42. Tapa superonté Tea men ew scone simple supus te compete ats uth eaport cu axa yy 6 la compres erent Se Mopine co axa cg. VIO Se alee 0 bra cu dmensiamie 16 8Dem cu A Se lege Metsing contarm Cg. 10, eonsderdnd casts Ieee se tee pana este amplasta la rico deaehier 2 = 1osteadaNt a Ry = 4396-35 fp = 015 030600 18 = 29708aN / ul ‘gooHan a9 125 - 1031Ha 1199 08063 - 287 “13309063 125 » BABE capatatenpstnta tes eaprt.cu rao ge teint a mlah me «tomas 5» 2 Wout ug Rey = 1204aN / em? (om clasa I 66 calle) me = 10 ne 21108 880-085. op 21+ 558 Ye = 125 215 ee = BE = on, tex = 0982 oT 520084 15-30-0582 -09 sp 9043 cf = 120.084 18 -90.0992-98 szop09aN cu: Mi= 88858460 Ce tala 3 Eopst “Mae mre Cee ie ate? soon 10-0992 ae = as0412 208) gg | ~ 8200088 ‘54a Me = RF Wes“ RE = mg oma RT my =10 120 241. g55 + 858-085 na = 2 59 C2 Fy = 168A em? we 0 RE = 168 082 10/90 = SATAN Tem? + 15.302 2 wn B20 5 caste! oy) = 08 my = 10 th = Bir 2250. 09-10 = T9YT6BaNem ‘2208, 92008 20g * i017 Obeervati Oto ana ca pentroae{unea 152 25 a ait superiors aaa voitonre a capactapurtante nate watisTacst aah ea ain actunea eomentulu) tacovietor spar ae eee aitare care depagese 50% din capaciaten portant erties Mecrusmanda ca de ete ores posi, panee 8 Dae Rplanate tn meds, astfel tnt talpa superna © Tee a he waits numal Ta cimpresiune centres ©0328 + 048 = 087 « 10 oinen tana aar in pcs min Wy 10 10-0825 BAN? ay BE aan me = 88 9 Cf = enn 1919-05809» S04 0983 Reauta: €,> ma 19.4.8, Diagonal Seetane sma Seta Sm Sem cig, IT) See tecampresione cx Barby 2 v oneerati eg umn rma te a ata ine a ae aap cha pagent 69 een Se Taege evctumea 10 x 18em a - SB me 0 ve = 008 hr oe wa Pinginaele 5.6 9) 811 G's saudaN tel dame ae etree 10 tem Me a0 2 we ~ 000 | 228 40 oso 080 = sts o> Ow asa, Meant Seu a ian OT Seajione minima 6 Sertonies ha tensiune orien capaau portant se face <8 rats Tee As a ky i care Thor 5 Gp da cranked sin considerate laine di sum tata Nas Manan 29 1037 Monn 4 8 89 ree grdax A120 Kee Reins = Tags = ote Da od = naan a> 1 Mintan 627 soe ata puis ws @ V3.5. Dimenshnavea tbinailor Te nad, rae peronmn ae pokeceaa combiner fone oN SGT Crstraea ast ee duos ow ® talps ofeioare Mya, vrifearea nud din conia de rea crear wceeive, oe dtermings PTD ws ee eens te s,s ae a capaci vga vez B= 4) ha, Oo sae pnt espe cot MS IPP sxe igen iim conetracti #19 pei asset ee relat NOP = thers + Aar2ite “Ratias ey bcos = 4-18 / 09083 wt eop0en avg =heg bf e080 = 618 08069 oe ‘999060? inte = 08 2 th ae “ er i sn : gy © Rea ime mac Fe = 190-088 101029 © soo.saat em? eee 22260N i on? 1008 _ = rostdaN/ em? Ror =~ VOOR) 0426? 10 (BE =) on Reval wm Nir = (6620 +19930)7954 - 09 = 18847EON 12206408 Ge? = Nervi abate de mak, 3% qra.b2. Veiicaren nodular din conditia de foley rire Zapata prtante a mule de rename aero relailes At Tapani 1: Bog #Aa Rs Bn * OT espa pragal 2 Fly = eX RX a Fete tna Race rca : ‘ocr = Ramat 1 : fay 2 son en? ions 1359085 ing 21088 S088. 5 2 was “ Wg = non 25 = haba on? my = 08 Te daa. 09 07 = zs Fag = 600-1498, 08 = #205 06 819 qg06s = co = I a OO > 1 = teas = 12700-00068 = TOE Bratt, FiycPig PsP 15 fn langle 130g V1 nun pect: bere eatin ee IN detail petra ole craters iva, FRRME CU CONSUM MARE DE OTE ett consurm ane deol si ferme minis alealie ier et ptosind opin proprtaile Besar male i ie neat wate stementee compile (IP. sont at tab cmprmate) unt din Tenn ae se superar ah rare gh rabrelele tensianate) eon ip mel adore abrelar de taps eaioana cu ements meals car ath portant mar acest con femel oS cae au capes Telok cope desehider mari (< «00m ce a COD mcm ce conduct [a on MO epi ius exeatn Ca ga female ccna eds. deo! joule tenahonate permit reglacea 12 PAS rm er daa deforma Tate dete 690 Sa oar, annmnbare pe gene ens se pa ea pea uh de nda ii ee ar ost ast enaten bale comma Pat ot tele de le gn Tem rast rotund, copitara 6 eeneay ctu erampuve im fern telat neat (eesti 2 eae iage imbinae cu placate mtalice exible tian combs Pom mare de fel sunt pal et mat rational 15 sic sin eins GODS maphseeas de grinai cu zobrete, realinate din ron, aV3P iBifiraita mre de ing ecamomice prensa ‘postal de dustrial a exeutil atic rapa important af stint momenta) na ee ar eran untae aa Ape Socorro ar aps 1a Dudu, atl neat lbs 3 ferme ie alta, moma To compres ava, tale i fing” 3 eee reagan aco wl construct wel oes gerbe tema Gg TEI 9 8 a eed tin nate). Desens neti fre tle presenta 10 pangs 182 ae iaegts weeQo and bangs IN ge mp ast amare ere cvs ree ie eh vet pubes poaral 2D. ve 1VA2, Staite tneareaior : : tretitaete permanente dat de clemente de neler cnet SiTas pte supraftaUnetina sunt sae weutive Iocan yrmsnete El coe oo ne) % | uveeitoare din axbociqent 26,00 1 28,00, 6 | | eda wondle ar s 7 [eameenermes tes Pa Poy ies ee : eee tag —[ ame fe 4 cman eA gum pane te 18 Se ere cuore gies fermelo de EOP sce vr eats din len, dau om CO Blan orgmatiy Yen gesimelim® de scope acarcoren perenanenta de cl 1 career Poca pe mde eupenate ert ce re Fo ano 9186 = T1.15GaN Kraan propre a. ferme ct stabiest ca rats V1 _, Ceaauales ormala. din gretatan proprie # frmet 128 1, qt86,100.9196 708% 120}4 18/1000 4 18-12, 244aNh™ Fee ge ale dtpegretaten prope = ferme aaa x i224 =, a5 StdaNi Fee a partenth de ean! pom deforma ae vars: oaterignas + 990). 80.2 HAHN fecacacen aio slp, co pao de cle ate Sar oe te ema, deonsus rele de metal: ces 2 04 61098 = 3H py = 08120-10184 800 = SHON ‘300 = At9deN Fn? 300 = 6584 m= ifs STAS YOX0V2090 i pp ~ 08° 120-079-194 fy = 08 120-125-194 SE sccare din vint x stabilete co Bientah Be: ent) =:085 ay = A8AN/ ‘past gh = 24, din tabetl 3 E bets Pentru HA = 300718,00 sas 101012090, rezula: eS oor, ena = ~O80 cat eosvunerca ca fect actiunit in Goa tab eel schema de Hocaeare co erioare a vantale ft din ig IVS 1VA2, Stables tneiseaion incarcarilepermanents date de clementele de Soehidere scopes, stabiite pe m! de suprafata folinata sunt stabiite ie tabla V4 fncircéri permanente fe nent (Gane oewenrtar fa tndtevortie ea * 7 ferrossaiwanpasce | veo | 1a | 00 7 cscs | = [ae otal Gat wear Ta Obeervati nev apreciasa dimensiunile panel 1a 35 x 19cm; 1 Gbntrevdntuirle, necesare rigid fermelor de scoporig fi onontel qf veria!,relizte din lemn, das un consi {fe aproximativ lem greimellm" de scope {feafcuren pertanents de calcul din slementele de fochidere a teoperig,stbiita pe mi de wuprafata orizontala ete: = TOABO91IS = T,1SdaNt ‘Grostatea proprie a fermel te stabileste cu celatia (OV. + Toetrenrea ormata din grevtaten proprie a ferme 198 ‘n(56;10 8186 0.8100 x 18/1000 4x 16 12.24¢aNe iteave ge cael dinsgrestaten proprie & ferme fe ate fscatcaria pormeenta de call pe m de arma are var: Cee ern + SSN « 80)» BAN Trckicarea di edpads, cu yaloaren ‘de caleul este similar co cone Ia fora de cinaosh reds de metal We 22-04 6170156 = 194 fy = 08: 120-40 4 300 = SSRN J? pp = 08120-07508 300 = 41910N/ m? fy = 08,120: 125.194. 300 + 60040N m? Exzarerea din vant se stable conn STAS TOI0U2090 Hh = ey Bienle) Oy a B= 16, ene) = OBE, 9 = 42401 me? Peete ut Sowimoo Soar ge = 24, din tbe 3 {STA3 101012590), rez oy = 100M, eg = DAO ti, 348) ‘5 Saprapinerca cu eect aetani itesioare « vat og Hits youl chen de eareate cu vit TV Gy = 7968-450, 091909 = AEDS > 1SNEN TvA4c.2. Dingonale” iagonala 12 (45) eegune, simpli 18 x 38m . Serta Se efamby) co veatin.C >-N, tm cae N_ a0odaX . Gy = Ry Ae ter TE re, = 7908daht he = 15-18 = 220m me = 090 ty ey = 089 ag zs on 8 = zt > soa Digan 28 4) Bee in oe ean $20 Seon : hoa = 52 = 25cm? vet = Fo sj = pt. 2100 » S2TBdaN > AB4500N 4.4.8, Tape saferion Sexjne din oetbeton, Serra eu vlan, > Ny tn wre BES ssoedat's panol «8 BEtOLAN - ponoal 24 1 19998AN entre panool 2468 alege 2618 182 2 oa = SG? = ate! ‘1 apts B00 = BSASdaN > 4434A8, Tab. Dimensinarea Imbinaritor Ta oder Nodal 0 edule efortali de compres del apa rapeiears oe ranamgin intreedil unl prod mae C de cre Se FRIES atpe inderiara aleaturta din 2925, Chieu ‘a etre pe euprafata 1 Ae | RE, = TaObAN fag, = 30-088 100 125 ~ 19824aN em? em. em? oe? a eile sage taltimen supenfetet de stevie h=I8em. fn is x 18 =2T0ent = 02 aay Bar x 210 x 09 = IETI4AAN > 146954 ELEVATIE FERMA periru datalié sodurt PLANSA 5 pong HE 20 ay us ee see, = of g ‘inteane de N ire Said PLANSA WAT 4+ Vesifcarea profil E Yeti flie Iucsears_ la ncovoiee fn vapost cu aa anal ind vealizae din Geant eave aleablese CPs Iefirnera (6g. 1.17 hr po tz 15 = BYMaN/ em Pets 2 = 186m ~ 88.38 fs = sont | wig 21 «so20n" Sa ptt C38 co Notl Nodal umpresiune din diagnala 12 a transite tale oc apa un fort de seve pe supra de ‘ontacy cave ele pani ia care, Sapenetel de eriviro, perpendicular pe Bre, #© face eu welaiae Cy, > Ne cae Ne = 4016daN Gan = REy Au, “mire = 403KGaN > 4O1040N (oenk plang 1V12) IS, RAZOLVAREA ACOPERISULUL ‘erpanta de aopeig structure de rerisen prone aT ere pane ete iste efavorabl, Pentre slat ak muh accel, ¢ ¥, = 00x12 = 120daN : p= IséeNn, a y= Vide x 038 , lorturt tn ech 153 | n= 0 We jouer ely oe coréepandt niin ae 1 sage 0 lege dees eS. ce (gros efectva'de S.2em venta Pit F8delaite) eee a Koa = 08 2 f°" 09231 + 08) = o08%em 5 210-1068 10°? fou ostsem BE isto Pes 7 Kaa = 045 a 186 fa = 031311 + 045) = O¢semm Firan, = 4+ fp 0044 » 045 ‘eam = she = adm = gig = 006m nose © tp vhuen 110 sen | VA3.2, Grins de planers ‘= Deere aferenta 3 Deehiere de call: 3 poteza 1 Sareina de ealeul_ py = 254aaNA"T "rit ee borer ix 19 em = 15.05daNn Bie Modan 1.05 4 425 = 446m sreatate prope ‘ual Bij 88 05daN 90 Sereing wtla py = 120daN fort tn inde 5005. 448? | 120 ay ~ $005, 4462 120-4 z 1) Veiieare reste RE emp mo “ ae? on ~ = jet3daNm 188 RE = me my BLY = SOON Em 993: 722-10 = 717daNem Results: M4