Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ:
Clasa: a V-a
Disciplina: Limba şi literatura română
Titlul lecției: Textul multimodal.Banda desenată
Tipul lecţiei: însușire de noi cunoștințe

COMPETENŢE GENERALE
1.Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
2.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată
3.Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

COMPETENŢE SPECIFICE CONȚINUTURI ASOCIATE


2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui − narativul în texte multimodale (lectură)- banda
răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite desenată;
tipuri, pe teme familiare
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, - texte narative: relatarea unor experiențe
având în vedere etapele procesului de scriere și personale.
structurile specifice, pentru a comunica idei și
informaţii sau pentru a relata experiențe trăite sau
imaginate
Obiective operaționale:
O1-să definească textul multimodal
O2-să precizeze locul,timpul si personajele actiunii.
O3- să identifice ideile principale din textul multimodal
O4- să recunoască acele caracteristici specifice benzilor desenate;
O5- să redacteze un text narativ după banda desenată utilizând în paragrafe „La început … Apoi … În sfârșit …” .

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:
A1. exerciții de recunoaștere a caracteristicilor specifice benzii desenate;
A2. exerciții de identificare a timpului și a spațiului din banda desenată;
A3. exerciţii de redactare a unui text narativ după banda denată.
A4. exerciții de apreciere a textelor narative create.

STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee: conversaţia catehetică,conversația euristică, exerciţiul
Metode de evaluare: observarea sistematică, chestionarea orală, metoda 3,2,1
Forme de organizare: activitate frontală, în perechi, individuală.
Resurse:
a. materiale şi mijloace tehnice de învățământ: benzi desenate, tablă, videoproiector, caiete de notiţe, fişe de lucru.
b. umane - elevii clasei a V-a

Bibliografie:
Pamfil, Alina, Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, Pitești, 2009.

Ilie, Emanuela, Didactica limbii și literaturii romne, Editura Polirom, Iași, 2014.

Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Limba și literatura română. Manual pentru clasa a V-a, Editura Art Educațional, București, 2017
Strategii didactice Forme și
Momentele instrumente
lecției / Durata de evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode / Mijloace de Forme de
Procedee învățământ organizare
1. Momentul Profesorul consemnează absenţii Elevii își pregătesc cele Conversația Caietele Activitate -
organizatoric şi asigură un climat favorabil necesare desfășurării frontală
1 min derulării activităţii de învăţare. lecției.
2. Verificarea Se verifică tema. Au avut de Prezintă tema și fac Conversația Afișul Activitate Aprecieri
temei și alcătuit un afiș pentru textul apreciere personale frontală verbale
actualizarea narativ Prietenul meu de Ioana după criteriile primite
cunoștințelor Pârvulescu. anterior.
dobândite
anterior
3 min
2 Captarea Ca exercițiu de dezgheț, Exemple de răspuns Conversația Benzile Activitate Analiza
atenţiei profesorul le poate cere elevilor catehetică desenate frontală produselor
5 min să indice alte modalități de Imaginea, gestica, aduse de
comunicare în afară de mimica, culoarea, acasă
comunicarea prin cuvânt: sunetul completează şi
• gesturile (aprobarea sau negarea uneori aduce informații
prin mişcarea capului, predarea suplimentare față de
prin ridicarea mâinilor, textul dintr-un afiş sau
despărțirea prin fluturarea mâinii, dintr-o povestire
amenințarea prin strângerea ilustrată.
mâinii în pumn etc);
• semnele (limbajul surdo-
muților, semnele polițiştilor de la
circulație etc.);
• imaginile (semnele de
circulație, indicatoarele rutiere,
reclamele, emoticoanele etc.);
• sunetele (fluierul arbitrului, al
polițistului, sirenele de alarmă,
codul Morse etc.);
• mimica (bucuria prin zâmbet,
suferința prin lacrimi, tristețea
prin lăsarea colțurilor gurii etc.);
• culorile (negrul sau violetul
semnifică doliu, culorile
semaforului înseamnă: interdicție
– roșu, permisiune – verde,
aşteptare – galben etc.);
• forma obiectelor (limbajul
Braille pentru orbi, sârma
ghimpată interdicție etc.);
• mirosul (mirosul floral este
asociat cu delicatețea, mirosul de
transpirație provoacă, de regulă,
repulsie).

După discuția cu elevii se poate


viziona AMII-ul animat de la p.
122

Profesorul aduce în discuție


benzile desenate.
3. Profesorul notează pe tablă titlul Elevii își notează în Conversația Tabla Activitate -
Comunicarea lecției şi enunţă obiectivele caiete titlul lecției și euristică Caietele și/sau frontală
titlului lecţiei operaționale. ascultă cu atenție Videoproiecto
în curs de Profesorul anunță că textul care obiectivele, apoi rul
desfăşurare şi îmbină comunicarea prin cuvânt notează definiția.
enunţarea cu alte tipuri de comunicare se
obiectivelor/ numeşte text multimodal, acesta
competentelor constituind subiectul lecției. În banda desenată, pe
derivate Sintetizează apoi informațiile lângă comunicarea prin
1 min despre tipuri diferite de cuvinte se foloseşte şi
comunicare şi scrie pe tablă comunicarea prin
definiția textului multimodal. imagini, fiind un text
Profesorul îi întreabă pe copii multimodal.
dacă au citit benzi desenate şi prin
intermediul cui se comunică în
acestea. Profesorul scrie pe Elevii vor observa
tablă/videoproiector definiția timpul, spațiul și unele
benzii desenate, iar elevii o personaje.
notează în caiete.
Le spune că banda desenată este
un tip de text multimodal, fiindcă
îmbină comunicarea prin cuvinte
cu aceea prin imagini. Este citită
banda desenată făcută după
Zâmbește de Raina Telgemeier
(sau Hoțul fulgerului de Rick
Riordan).
4. Prezentarea Conversaţia
sarcinilor de După citirea benzii desenate, Exercițiul Fișa de lucru Activitate Chestionarea
învăţare şi profesorul stabileşte cu elevii care Flipchart frontală orală
dirijarea a fost direcția lecturii: de la
învăţării stânga la dreapta, pe linii, de sus
30 min în jos.
Conversaţia
Profesorul le spune elevilor că o euristică Activitate Chestionarea
pagină de bandă desenată se frontală orală
numeşte planşă, iar un rând de
desene poartă numele de bandă
(noțiunile pot fi scrise pe
tablă/videoproiector).

Este reamintită de la clasa a IV-a


noțiunea de vinietă, imagine
delimitată de un cadru. Elevii completează
Mărimea vinietelor are enunțurile cu
semnificație: cele mari prezintă informațiile necesare,
momente importante ale acțiunii astfel încât să prezinte
şi cel mici arată o accelerare a trăsăturile unei benzi
întâmplărilor (aşa cum este desenate.
ultima bandă) sau fapte mai
puțin importante. Elevii privesc benzile Exercițiu de
desenate și răspund la redactare Fișa de lucru Activitate
Replicile personajelor sunt întrebări. Benzile individuală
plasate în bule rotunde sau ovale, desenate
cu orientare spre personajul care Caietele
vorbeşte. Bulele pot avea formă Exercițiul
dreptunghiulară, iar atunci conțin Fișele de lucru Activitate
mesaje neutre. Bulele care individuală
seamănă cu un norişor din care se
desprind alți norişori se folosesc
pentru gânduri ale personajelor.
Contează şi culoarea bulelor,
fiindcă nu toate sunt albe (roşul
exprimă o trăire intensă, culorile
deschise se folosesc pentru a
sugera lucruri mai îndepărtate).
Literele repetate sugerează
zgomote. Semnele de punctuație
din interiorul bulelor sau plasate
în desen redau sentimente ale
personajelor Atunci când replica
se reduce la semne de punctuație,
mimica personajului contează și
ea în „citirea“ nedumeririi/ uimirii
personajului. În desene, pot să
apară şi cuvinte care imită
zgomotele din jur: bum, bum,
bum. Mărimea literelor este, de
asemenea, importantă, literele mai
mari arătând creşterea intensității
sunetului. Cuvintele scrise
îngroșat sau cu caractere mai
mari pot exprima diferite
sentimente ca furia, surpriza,
frica etc. Profesorul sintetizează
pe tablă/videoproiector aceste
informații, elevii scriindu-le în
caiete.

Propune elevilor să completeze


enunțurile cu informațiile
necesare, astfel încât să prezinte Elevii completează
trăsăturile unei benzi desenate. banda desenată.
(Anexa 1).

Elevii vor fi așezați în grupuri de


câte 5 pentru a vedea cât mai bine
banda desenată care le va fi
atribuită (dintre cele selectate),
dar vor lucra sarcinile individual.

Propune redactarea unui text Elevii redactează


narativ cu același titlu după banda individual textele
desenată urmărind planul dat. narative.
(Anexa 2).

Supraveghează activitatea
elevilor.

5. Obţinerea Invită elevii să prezinte textul Elevii citesc textele Fișele de lucru Activitate
performanţei narativ. narative Caietele frontală Aprecieri
şi asigurarea verbale
feedback-ului Solicită celorlalți elevi să
5 min adreseze întrebări. Conversația
Elevii adresează
întrebări.
Cu ajutorul elevilor, se vor
identifica textele narative
preferate.
6. Asigurarea Se vor înlătura eventualele erori, Elevii ascultă și Conversaţia Activitate Observare
retenţiei si a lacunele din răspunsurile elevilor. respectă indicațiile frontală sistematică
transferului Profesorul face aprecieri despre profesorului. Evaluare
2 min gradul de participare al elevilor la orală
activitate
7. Asigurarea Se dă tema pentru acasă- Elevii îşi notează tema şi Conversaţia Tema pentru Activitate --
transferului Realizarea unei planșe cu benzi ascultă indicaţiile acasă frontală
1 min desenate despre textul narativ profesorului.
Prietenul meu de Ioana
Pârvulescu.
8.Evaluarea Solicită elevilor să-și exprime Astfel, elevii Conversaţia
activității opiniile despre activitate, trebuie să noteze: catehetică
2 min folosind metoda 3,2,1 Activitate Aprecierea
 trei concepte pe care
le-au învăţat în frontală verbală
Metoda A-B-
secvenţa/activitatea
C
didactică respectivă;
 două idei pe care ar
dori să le dezvolte
sau să le completeze
cu noi informaţii;
 o capacitate, o
pricepere sau o
abilitate pe care şi-
au format-o/au
exersat-o în cadrul
activităţii de
predare-învăţare.
Apreciază global si individual Elevii exprimă
aportul elevilor la lecţie. aspectele pozitive și
Notează elevii cu participare aspectele negative ale
reprezentativă la activitate. activității, ținând cont
de obiectivele propuse
la începutul lecției.

Ascultă aprecierile și
recomandările
profesorului.
Anexa 1
Asociați literele corespunzătoare numerelor pentru a obține enunțuri adevărate:
1) Benzile desenate sunt texte multimodale, deoarece .....................................................................................................................
2) Ilustrațiile care alcătuiesc o bandă desenată sunt așezate într-o ordine................................................ și, de obicei, sunt așezate de
la........................... la.............................
Anexa 2 Completați banda desenată cu replicile corespunzătoare: