Sunteți pe pagina 1din 3

Școala Gimnazială Dorna Arini

Test inițial
Clasa a VII-a

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și din Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru
redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte (respectarea normelor de ortografie și punctuație, de
exprimare, vocabular adecvat, respectarea limitelor de spațiu indicate). Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)


Citește cu atenție textul următor:
„ Cum era atunci Dobrogea?
Dobrogea, toată Dobrogea, era atunci de argint, de argint înțepenit, de argint înghețat. Și pământul
părea pustiu și mort. Bursucii dormeau ascunși în bârloguri. Păsările grase se piteau în nămeții cât casa.
Iepurii cu ochi naivi și cu urechi veșnic ciulite rodeau tufișurile de mărunți măceși ai rozătoarelor.
Drumurile...
Drumurile, câte se vedeau și câte nu se mai vedeau, erau stăpânite de haite de lupi flămânzi. Vai de
cel care s-ar fi încumetat să le străbată.
Pe coșurile bordeielor ciobănești, pe coșurile colibelor turcești și tătărăști se ridicau, negre, fuioare
de fum. Dobrogenii, veri de orice nație ar fi fost, hibernau.
Numai marea rămânea vie, neagră și neînchipuit de sălbatică. Gemea și vuia. Vuia a pustiu și în
pustiu. Vuia a singurătate și a tristețe și poate și a bucurie.
Se zbuciuma.
Farul de la Tomis clipea, spărgând întunericul. Îi răspundea, cu alt clipăt, cel de la Tuzla. Osteneala
farurilor era însă zadarnică. Niciun luntraș nu îndrăznea să se avânte pe o mare atât de vitregă.
Nici măcar când, limpezit uneori de nori, cerul era ziua de sticlă albastră și noaptea, de înstelată
catifea fumurie.”(Zaharia Stancu- Uruma)
A.
1) Desparte în silabe cuvintele: ciulite, ciobănești, înghețat. (6p)
2) Rescrie din text două cuvinte care conţin diftongi şi un cuvânt care conţine un hiat. (6p)
3) Explică rolul virgulei în structura: era atunci de argint, de argint înțepenit, de argint înghețat. (6p)
4) Precizează modul verbelor: se vedeau, să se avânte, spărgând.(6p)
5) Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în textul dat.(6p)
B.
1) Precizează modurile de expunere utilizate în text. (6p)
2) Explică semnificația structurii: „cerul era ziua de sticlă albastră și noaptea, de înstelată catifea
fumurie.” (6p)
3) Selectează două structuri care conțin figuri de stil diferite. Numește-le. (6p)

PARTEA A II-A (30 de puncte)


Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să descrii un peisaj hibernal (de iarnă). Vei folosi
și trei cuvinte/structuri din textul citat. Nu uita să dai un titlu expresiv compunerii tale şi să subliniezi
cuvintele/ structurile alese de tine din textul dat.

Redactare: 12 puncte (unitatea compoziţiei-1p; coerenţa textului-2p; registrul de comunicare, stilul şi


vocabularul adecvate conţinutului-1p; ortografie-3p; punctuaţie-3p; aşezarea corectă a textului în pagină;
lizibilitatea- 2p)
Se acordă 10 puncte din oficiu
BIBLIOGRAFIE: Hoagea Cristian, ”Limba și literatura română- auxiliar didactic pentru
gimnaziu: teste inițiale, teste finale, aplicații pentru ora de lectură, aplicații pentru
momentul ortografic”, ed. Trend, Pitești, 2012, pag. 62-63.

Barem de corectare şi notare


PARTEA I (48 de puncte)
A.1)ciu-li-te, cio-bă-neşti, în-ghe-ţat; (6p)
2)diftong- părea, pustiu, nămeţii, iepurii, rozătoarelor, mai, erau, haite, vai, bordeielor,
ridicau, hibernau, numai, marea, rămânea, neagră, gemea, vuia, poate, răspundea,
osteneala, îndrăznea, ziua, noaptea, catifea ; hiat- naivi, naţie, vie, neînchipuit, uneori,
fumurie; (6p)
3)desparte termenii unei enumeraţii/repetiţii (6p/3p)
4)se vedeau-indicativ, să se avânte-conjunctiv, spărgând-gerunziu (6p)
5)iepurii-substantiv comun, rodeau-verb predicativ, stăpânite-adjectiv propriu-zis. (6p)
B.1)descriere şi naraţiune (6p)
2)la alegere (6p/ 3p)
3) la alegere (6p)

PARTEA a II-a (30 de puncte)


- Titlu sugestiv-5p
- Respectarea structurii compunerii-10p
- Utilizarea cuvintelor / structurilor selectate-15p

Redactare: 12 puncte (unitatea compoziţiei-1p; coerenţa textului-2p; registrul de comunicare, stilul şi


vocabularul adecvate conţinutului-1p; ortografie-3p; punctuaţie-3p; aşezarea corectă a textului în pagină;
lizibilitatea- 2p)
Se acordă 10 puncte din oficiu

Puncte tari Puncte slabe


Transcrierea corectă/ parţial corectă a informaţiilor
din textul dat
Precizarea modurilor de expunere utilizate în text Explicarea incorectă/ incompletă a utilizării virgulei
Explicarea semnificaţiei structurii date Indicarea valorilor morfologice pentru cuvintele date
Indicarea şi numirea figurilor de stil
Majoritatea au scris corect şi complet compunerea,
respectând toate cerinţele date.

În cazul testului iniţial aplicat la clasa a VII-a pe data de 19 septembrie 2019, au fost
prezenţi toţi cei 13 elevi. S-au obţinut următoarele rezultate:

Nota 3- elevi
Nota 4- elev Nota 8- elevi
Nota 5- elev Nota 9- elev
Nota 6- elev Nota 10- elev
Nota 7- elevi

Media clasei: de puncte

Măsuri ameliorative. Insistarea asupra următoarelor noţiuni:


- număr de litere şi de sunete
- rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie
- valoarea morfologică şi funţia sintactică
- valorificarea lecturilor suplimentare pentru nuanţarea vocabularului.