Sunteți pe pagina 1din 4

Avizat

Avizat
Responsabil comisie metodica
Director
Prof Rodica ILISESCU prof CIMPOESU Doina

CHIMIE CLASA a IX – a

Instituţia de învăţământ: Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu „


Disciplina de studiu: CHIMIE
Numele şi prenumele cadrului didactic: prof. Gavril Adriana
An şcolar 2019-2020
2 ore pe săptămână × 34 saptamana = 68 ore anual
1 saptamana ,,Sa stii mai multe, sa fii mai bun”- Scoala altfel
------------
35 saptamani

COMPETENŢE GENERALE

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi.


2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice.
3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante,
demonstrând raţionamente deductive şi inductive.
4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea
explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor.
5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii proceselor chimice asupra
propriei persoane şi asupra mediului.

1
COMPETENTE SPECIFICE

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi.

Competenţe specifice
1.1 Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat;
1.2 Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi, ioni,
molecule;
1.3 Explicarea observaţiilor efectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor
şi proceselor chimice studiate.

2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice.

Competenţe specifice
2.1 Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii;
2.2 Colectarea informaţiilor prin observări calitative şi cantitative;
2.3 Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare, grafice,
scheme, care să răspundă ipotezelor formulate.

3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante,


demonstrând raţionamente deductive şi inductive.

Competenţe specifice
3.1 Analizarea problemelor pentru a stabilii contextul, relaţiile, etapele rezolvării;
3.2 Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme.
3.3 Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra
materialelor / condiţiilor analizate.

4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea


explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor.

Competenţe specifice
4.1 Modelarea conceptelor, structurilor, relaţiilor, proceselor, sistemelor.
4.2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei.

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii proceselor chimice asupra


propriei persoane şi asupra mediului.

Competenţe specifice
5.1 Respectarea şi aplicarea normelor de protecţie personală şi a mediului.
5.2 Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător.

2
SEMESTRUL I
30 ORE
Numărul
Unitatea Număr Data
unităţii
de CS Conţinuturi de Obs.
de
învăţare ore IX
învăţare
1 Atomul, Prelucrarea normelor de PM şi PSI în 1
S1
componentă a laboratorul de chimie. Test iniţial
materiei Atomul. Generalităţi. Repartiţia electronilor 1
S1
(6 ore) pe straturi.
Formule chimice. Reacţii chimice 1 S2
Masa atomică. Mol. 1 S2
Exerciţii. 1 S3
Test de evaluare 1 S3
2 Sistemul 1.1 Prezentarea sistemului periodic. 1 S4
periodic 2.1 Structura învelişului de electroni pentru 1
S4
(10 ore) 2.2 elementele din per. 1, 2, 3,4.
2.3 Configuraţia electronică pentru atomii 2 S5
3.1 neutri ai elementelor din perioadele 1, 2, 3,
3.2 4.
4.2 Relaţia între structura electronica şi poziţia 1 S5
5.1 în SP.
Formarea ionilor pozitivi si negativi. 1 S6
Configuraţia electronică pentru ioni pozitivi 1
S6
şi negativi.
Exerciţii. 2 S7
Test de evaluare. 1 S7
3 Structura 1.1;2.1 Caracter metalic 1 S8
electronică şi 2.2;2.3 Caracter nemetalic 1 S8
proprietăţile 3.1;3.2 Electronegativitatea 1 S9
elementelor 4.1;4.2 Raze atomice. Raze ionice 1 S9
(5 ore) 5.1;5.2 Probleme recapitulative 1 S10
4 Legătura 1.2 Legătura ionică. 1 S10
ionică. 3.2 Cristalul de clorura de sodiu: structură, 1
S11
Reţele ionice 4.1 proprietăţi fizice, utilizări.
(7 ore) Legătura covalentă. 1 S11
Polaritatea legăturii covalente. 1 S12
Exerciţii 1 S12
Evaluare 1 S13
6 Legătura 1.1 Molecule polare şi nepolare. 1 S13
covalentă. 1.2 Legătura covalentă coordinativă. 1 S14
Interacţii 1.3 Interacţii intermoleculare – legătura de 1
intermoleculare 3.2 S14
hidrogen, forţe van der Waals.
(5 ore) 4.1 Probleme. 1 S15
4.2 Evaluare legături chimice 1 S15

3
SEMESTRUL AL II-LEA
38 ORE
7 Starea gazoasă 3.2 Gazul ideal. Parametrii de stare 1 S16
(5 ore) 4.2 Volum molar 1 S16
Ecuaţia de stare a gazului ideal. 1 S17
Densitatea gazelor. 1 S17
Evaluare sumativa. 1 S18
8 Soluţii apoase 1.2 Dizolvarea 1 S18
(7 ore) 1.3 Conductibilitatea soluţiilor de electroliţi 1 S19
2.1 Solubilitatea – factori care influenţează 1
3.2 S19
solubilitatea
3.3 Cristalohidraţi. 2 S20
4.2 Concentraţia procentuală. 2 S21
5.1 Concentraţia molară. 2 S22
5.2 Evaluare sumativă 1 S23
9 Echilibru 1.1;2.1 Echilibru chimic. 1 S23 ”
chimic 2.2;2.3 Legea acţiunii maselor:Kc 1 S24
(4 ore) 3.1 Principiul lui Le Chatelier şi factori care 1
3.2 S24
influenţează echilibrul chimic.
4.2 Evaluare sumativa. 1 S25
10 Acizi şi baze 1.1 Acizi tari şi slabi. Ionizarea acizilor în 1
S25
(5 ore) 1.2 soluţie apoasă. Ka
1.3 Baze tari şi slabe. Ionizarea bazelor în 1
S26
2.1 soluţie apoasă.
3.2 Cuplul acid bază conjugată. 1 S26
4.2 pH-ul soluţiilor apoase de acizi şi baze. 1 S27
5.1 Test de evaluare. 1
5.2 S27
11 Procese redox 1.1 Număr de oxidare. 1 S28
Aplicaţii ale 1.3 Oxidare şi reducere. 1 S28
reacţiilor redox 2.1 Stabilirea coeficienţilor în reacţii redox 3 S29/30
(6 ore) 2.2 Agent oxidant şi reducător. 2 S30/31
2.3 Pile electrochimice: pila Daniel, 1
3.2 acumulatorul cu plumb, elementul S31
3.3 Leclanche.
4.1;4.2 Coroziune şi protecţie anticorozivă. 1 S32
5.2 Test de evaluare. 1
S32
12 Recapitulare şi Recapitulare finală 2 S33
consolidare. Test final . Discutarea testului final 2 S34
( 2 ore)