Sunteți pe pagina 1din 41

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică

Departamentul Termoenergetică și Management în Energetică

POLITICI ENERGETICE

Politici energetice în UE
și Republica Moldova

Lector universitar
Constantin BOROSAN
CUPRINS

➢ ORIGINILE UE –
COOPERAREA ÎN DOMENIUL ENERGETIC

➢ POLITICA ENERGETICĂ ACTUALĂ


A UNIUNII EUROPENE

➢ POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

source: http://kathleenkollman.weebly.com
ORIGINILE UE – COOPERAREA ÎN DOMENIUL ENERGETIC
• Tratatul Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO)
sau Tratatul de la Paris, semnat la 18 aprilie 1951.
• Pentru prima dată, șase țări europene (Belgia, Germania, Franța, Italia,
Luxemburg, Olanda) au acceptat să se angajeze pe calea integrării.
• Intențiile declarate ale fondatorilor CECO au fost ca aceasta să fie doar
o primă etapă pe calea spre o „federație europeană”.
• Piața comună a cărbunelui și oțelului trebuia să permită
experimentarea unei formule care urma să fie extinsă treptat la alte
sfere economice, ducând în final la o Europă politică.

Sursa: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_1.1.1.pdf
ORIGINILE UE – COOPERAREA ÎN DOMENIUL ENERGETIC
• Tratatele de instituire a Comunității Economice Europene (CEE) și a
• Comunității Europene a Energiei Atomice
(CEEA sau „Euratom”) cunoscute și sub numele de Tratatele de la
Roma, au fost semnate la 25 martie 1957.
• Comunitatea Economică Europeană avea ca obiectiv instituirea unei piețe
comune bazate pe cele patru libertăți: libera circulație a mărfurilor, a
persoanelor, a capitalului și a serviciilor.
• Scopul Euratom era să coordoneze aprovizionarea cu materiale fisionabile și
programele de cercetare privind utilizarea pașnică a energiei nucleare, aflate deja
în plină desfășurare sau în curs de pregătire în statele membre

Sursa: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_1.1.1.pdf
ORIGINILE UE – COOPERAREA ÎN DOMENIUL ENERGETIC

• Ambele tratate se concentrau pe două dintre cele mai importante


surse de energie - cărbunele și energia nucleară.

• Ulterior, importanța crescută a petrolului, a gazelor naturale și a


energiei electrice a reușit să mențină energia în topul agendei
economice și politice a Comunității, conducând la o creștere a
activității de reglementare la nivel comunitar în vederea creării unei
piețe energetice europene și a elaborării treptate a unei politici
energetice la nivelul UE.

Sursa: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_1.1.1.pdf
ORIGINILE UE – COOPERAREA ÎN DOMENIUL ENERGETIC
• Tratatul de la Lisabona a fost semnat la 13 decembrie 2007 de cele 27
de state membre ale Uniunii Europene (UE).
• Documentul amendează tratatele actuale în vigoare, fără a le înlocui.
Numele său oficial este Tratatul de la Lisabona de modificare a
Tratatului privind Uniunea Europeană (Tratatul de la Maastricht 1992) și
a Tratatului de instituire a Comunității Europene.
• Tratatul de la Lisabona va oferi Uniunii instrumentele adecvate pentru
a face față provocărilor complexe ale secolului XXI, precum
globalizarea, schimbările climatice, securitatea energetică, mediul și
dezvoltarea durabilă, criminalitatea organizată sau imigrația.

Sursa: https://www.mae.ro/sites/default/files/file/tratate/2009.11.21_brosura_tratatul_lisabona.pdf
ORIGINILE UE – COOPERAREA ÎN DOMENIUL ENERGETIC
• Douăsprezece inovații cheie introduse de Tratatul de la Lisabona:
• (11) Tratatul de la Lisabona recunoaște existenta unor noi provocări la adresa
Uniunii, precum combaterea schimbărilor climatice, promovând totodată
solidaritatea statelor membre în domeniul energiei.
• Tratatul de la Lisabona marchează un progres important în ceea ce
privește clarificarea distribuției de competente între Uniunea Europeană
și statele membre.
• Energia și protecția mediului au devenit domenii de competență mixtă (partajată)
între UE și statele ei membre.
• Principalele aspecte de noutate introduse de Tratatul de la Lisabona cu
privire la politicile Uniunii privesc spațiul de libertate, securitate și
justiție, energia și mediul.

Sursa: https://www.mae.ro/sites/default/files/file/tratate/2009.11.21_brosura_tratatul_lisabona.pdf
ORIGINILE UE – COOPERAREA ÎN DOMENIUL ENERGETIC
• Energie
• Tratatul de la Lisabona include pentru prima dată o secțiune specifică
dedicată energiei, inaugurând astfel baza legală pentru acțiunea Uniunii
în acest domeniu.
• Dată fiind natura strategică a sectorului energetic, Tratatul de la
Lisabona acordă UE competențe partajate cu statele membre în privința
asigurării funcționării eficiente a pieței energiei, în special în ceea ce
privește aprovizionarea cu energie a statelor membre, asigurarea
resurselor energetice și dezvoltarea de resurse energetice regenerabile.
• Noile competențe comunitare în acest domeniu nu afectează totuși
dreptul statelor membre de a lua măsurile necesare în vederea asigurării
propriei aprovizionări cu energie.

Sursa: https://www.mae.ro/sites/default/files/file/tratate/2009.11.21_brosura_tratatul_lisabona.pdf
ORIGINILE UE – COOPERAREA ÎN DOMENIUL ENERGETIC
• Mediu – schimbări climatice

• Acţiunea Uniunii în domeniul energiei trebuie să ia în considerare


necesitatea protejării şi ameliorării mediului înconjurător.
• Tratatul de la Lisabona recunoaşte combaterea schimbărilor climatice
drept una dintre cele mai importante provocări la nivel global şi
identifică măsuri prin care Uniunea să poată răspunde acestora.

Sursa: https://www.mae.ro/sites/default/files/file/tratate/2009.11.21_brosura_tratatul_lisabona.pdf
ORIGINILE UE – COOPERAREA ÎN DOMENIUL ENERGETIC
Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ro
ORIGINILE UE – COOPERAREA ÎN DOMENIUL ENERGETIC
Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ro
POLITICA ENERGETICĂ ACTUALĂ A UNIUNII EUROPENE

• În anul 2011, s-a formalizat şi dimensiunea externă a politicii UE privind


energia, prin lansarea, de către Comisie, în luna septembrie a acelui an, a
Comunicării privind securitatea aprovizionării cu energie şi cooperare
internaţională.

• Nevoia creării unei dimensiuni externe a politicii UE pentru energie a


fost resimţită ca o extensie firească a coordonării intra-UE, de necesitate
indispensabilă pentru consolidarea profilului UE în relaţia cu
partenerii externi.

Sursa: https://www.mae.ro/node/1624#null
POLITICA ENERGETICĂ ACTUALĂ A UNIUNII EUROPENE

• Pe măsura descoperirii rezervelor de gaze neconvenționale în diverse


țări din UE, la nivelul Uniunii a început un proces de evaluare a efectelor
exploatării acestei resurse asupra mediului și habitatelor umane și
naturale.

• La 22 ianuarie 2014, Comisia Europeană a lansat Recomandarea


2014/70/UE privind principiile minime pentru explorarea şi
producerea de hidrocarburi cu utilizarea fracturării hidraulice,
însoţită de Comunicarea privind explorarea şi producerea de
hidrocarburi cu utilizarea fracturării hidraulice.

Sursa: https://www.mae.ro/node/1624#null
POLITICA ENERGETICĂ ACTUALĂ A UNIUNII EUROPENE

• La 25 februarie 2015, Comisia lansează Comunicarea privind Uniunea


Energiei, care prezintă viziunea pentru viitor a sistemului energetic
european și pașii necesari pentru realizarea acesteia. Uniunea Energiei se
bazează pe cele 3 obiective ale politicii energetice a UE și se
concentrează asupra a 5 dimensiuni care se sprijină reciproc:

• securitatea energetică, solidaritatea şi încrederea;


• piaţa internă a energiei;
• eficienţa energetică, văzută ca o contribuţie la moderarea cererii de energie;
• decarbonizarea economiei;
• cercetarea, inovarea şi competitivitatea.

Sursa: https://www.mae.ro/node/1624#null
POLITICA ENERGETICĂ ACTUALĂ A UNIUNII EUROPENE

• Uniunea Energetică pentru Europa vizează:

• finalizarea integrării pieţei energetice interne,


• consolidarea coordonării politicilor naţionale,
• eliminarea barierelor de piaţă şi a izolării energetice,
• scăderea preţului la energie pentru consumatori,
• modernizarea infrastructurii şi atragerea investiţiilor în sectorul
energetic cu accent pe tehnologiile inovative şi capacităţile de
producţie a energiei verzi.

• Au fost lansate – Strategia cadru privind Uniunea Energiei


și un Plan de acțiune.

Sursa: https://www.mae.ro/node/1624#null
POLITICA ENERGETICĂ ACTUALĂ A UNIUNII EUROPENE

• La 16 februarie 2016, Comisia a adoptat pachetul de măsuri în domeniul


securității energetice.
• Pachetul vizează:
• propunerea legislativă de revizuire a Regulamentului 994/2010 referitor la
siguranţa aprovizionării cu gaze naturale,
• propunerea legislativă de revizuire a Deciziei privind transparenţa acordurilor
interguvernamentale încheiate de statele membre cu state terţe în domeniul
energiei,
• Strategia UE privind LNG şi depozitarea,
• Strategia privind încălzirea şi răcirea.

Sursa: https://www.mae.ro/node/1624#null
POLITICA ENERGETICĂ ACTUALĂ A UNIUNII EUROPENE

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0860(01)&from=RO
POLITICA ENERGETICĂ ACTUALĂ A UNIUNII EUROPENE
• Setul de măsuri este, poate, cel mai complex de la adoptarea celui de-al
Treilea Pachet în domeniul Energiei și conține:
• trei Comunicări privind -
• –Energia curată pentru Toți Europenii,
• –Accelerarea Inovării în Domeniul Energiilor Curate,
• –o Strategie Europeană în Domeniul Sistemelor de Transport Inteligente,
• două propuneri de revizuire a Regulamentelor privind
• –Piața Internă a Energiei Electrice și
• –Funcționarea Agenției Europene a Reglementatorilor în Domeniul Energiei
ACER,
• patru propuneri de revizuire a Directivelor privind
• –Eficiența Energetică ,
• –Performanța energetică a clădirilor,
• –Energiile Regenerabile,
• –Regulile Comune privind funcționarea Pieței Interne de Energie Electrică

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0860(01)&from=RO
POLITICA ENERGETICĂ ACTUALĂ A UNIUNII EUROPENE
• Comisia a adoptat, de asemenea, cinci noi propuneri de regulamente cu
privire la
• –Pregătirea și anticiparea riscurilor în sectorul energiei electrice,
• –Guvernanța Uniunii Energetice și
• –trei propuneri specifice privind Eco-Design.
• Prin impunerea a două mari ținte cu caracter obligatoriu la nivel
european:
• utilizarea energiilor din surse regenerabile în proporție de 27% și
• creşterea eficienței energetice până la 30 %
• Comisia își propune să rămână în graficul prevăzut pentru reducerea emisiilor de
CO2 cu 40% în 2030.

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0860(01)&from=RO
POLITICA ENERGETICĂ ACTUALĂ A UNIUNII EUROPENE

Source: The development of European Energy Markets, Stela Nenova, Corporate Affairs Advisor, ENTSO-E, Energy Community Summer School, Split, Croatia, 2018
POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

source: https://www.energy-community.org/
POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0860(01)&from=RO
POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
• Domeniul energiei electrice
• Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică
• Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13
iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei
electrice

• Domeniul gazelor naturale


• Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale
• Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13
iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul
gazelor naturale
POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
• Domeniul eficienței energetice
• Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea
cogenerării
• Legea nr. 139 din 19.07.2018 cu privire la eficiența energetică
• Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25
octombrie 2012 privind eficiența energetică

• Legea nr. 128 din 11.07.2014 privind performanța energetică a clădirilor


• Directiva nr. 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din
19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor
POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
• Domeniul energiilor regenerabile
• Legea nr. 10 din 26.02.2016privind promovarea utilizării energiei din
surse regenerabile
• Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23
aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
• Documente de politică energetică
• Legea nr. 166/2012 cu privire la strategia națională de dezvoltare
„Moldova 2020”
• http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=345635

• Nota de concept privind viziunea Strategiei Nationale de Dezvoltare


”Moldova 2030”
• https://cancelaria.gov.md/ro/advanced-page-type/snd-moldova-2030

• Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030


• http://lex.justice.md/md/346670/
POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
• Documente de politică în domeniul eficienței energetice
• Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020
• http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340940

• Planul naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice


pentru anii 2013-2015
• http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346722

• Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice


pentru 2016-2018
• http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369635
POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

• Documente de politică în domeniul energiei regenerabile


• Planul naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile
pentru anii 2013-2020
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=351034&lang=1
POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Sursa: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive/national-energy-efficiency-action-plans
POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Sursa: https://iet.jrc.ec.europa.eu/remea/national-renewable-energy-action-plans-nreaps
POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
POLITICA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Thermoenergetics and Energy Management Department
Lect. univ. Constantin BOROSAN
constantin.borosan@gmail.com source: http://w