Sunteți pe pagina 1din 2

Pentru efectuarea plăŃii on-line este necesară parcurgerea următorilor paşi

ATENłIE!
EFECTUAłI PLATA DOAR PENTRU A ACHITA CONTRAVALOAREA CĂRłILOR DE IDENTITATE
EMISE DE CĂTRE SERVICIUL DE EVIDENłĂ A PERSOANELOR TIMIŞOARA!
1. accesaŃi https://plata.dfmt.ro/plata/aspx/amenda.aspx
2. SelectaŃi tipul persoanei: „Fizica”
SelectaŃi tipul plăŃii: „Taxa”
3.
 CompletaŃi câmpurile cu DATELE PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITĂ ELIBERAREA
ACTULUI DE IDENTITATE, inclusiv pentru minorul cu vârsta de 14 ani împliniŃi
(CNP, nume şi prenume, adresa de domiciliu)
 La rubrica „Tip taxa” se selectează din listă
„Contravaloare carte de identitate C.I.” sau
„Contravaloare carte identitate provizorie C.I.P.”
 Rubrica „Tip subtaxa” nu se completează.
 Click pe „Plata”.

4. Finalizarea plăŃii se realizează în rubrica de plată efectivă, ca orice plată online (completarea câmpurilor cu
datele despre card şi aprobarea plăŃii).

5. La data prezentării la ghişeu pentru depunerea cererii aveŃi obligaŃia de a prezenta tipărită dovada achitării
taxei – extras de cont emis de bancă / în format electronic, din care să rezulte că plata a fost finalizată.