Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Identificaț i afirmaț ia corectă privind sistemul muscular:


a. este alcǎtuit din muş chi ş i articulaţ ii
b. este alcǎtuit din musculaturǎ tipic cardiacă care realizeazǎ miş carea
c. este format din muş chi, care sunt organele active ale miş cării
d. participǎ la realizarea miş cǎrii întregului corp prin musculatura netedǎ
2. Identificaț i varianta care cuprinde muşchi ai capului:
a. muş chii sternocleidomastoidieni
b. muş chii trapezi
c. muş chiul pielos al gâtului
d. muş chii mimicii
3. Selectaț i varianta care cuprinde un muşchi al gâtului:
a. muş chiul subclavicular
b. muş chiul pielos al gâtului
c. muş chii mimicii
d. muş chii maseteri
4. Selectaț i afirmaț ia corectă despre muș chiul diafragm:
a. desparte cutia toracicǎ de cavitatea abdominală
b. are o faţ ǎ concavǎ spre torace
c. prezintǎ o faţ ǎ boltitǎ spre abdomen
d. este prelungirea anatomică a pleurei
5. Identificaţ i afirmaţ ia greșită privind muş chiul deltoid:
a. ridicǎ membrul superior pânǎ la orizontalǎ
b. este situat la nivelul antebraţ ului
c. este situat imediat sub piele
d. este principalul muş chi al umǎrului
6. Identificaț i muș chiul care nu face parte din musculatura anterioară a braț ului:
a. muş chiul coracobrahial
b. muş chiul brahial (al brațului)
c. muş chiul cvadriceps brahial (cvadriceps al brațului)
d. muş chiul biceps brahial (biceps al brațului)

7. Identificaț i afirmaț ia corectă privind muşchiul croitor:


a. este format din fibre musculare netede
b. este situat sub muş chiul cvadriceps
c. se aflǎ î n loja posterioarǎ a coapsei
d. este cel mai lung muş chi al corpului
11. Identificaț i afirmaț ia corectă privind tonusul muscular:
a. este o stare de tensiune permanentǎ a muş chilor lipsiţ i de inervaţ ie motorie
b. este o stare de tensiune permanentǎ a muş chilor care au inervaţ ie motorie somaticǎ ş i senzitivǎ
intacte
c. are un mecanism voluntar
d. are ca bazǎ anatomicǎ fibrele elastice din muş chi
12. Selectaţ i afirmaţ ia incorectă referitoare la fiziologia muş chilor:
a. tonusul muscular are un mecanism voluntar
b. baza molecularǎ a contractilitǎţ ii o constituie proteinele contractile
c. tonusul muscular este o stare de tensiune permanentǎ a muş chilor care au inervaţ ie motorie
somaticǎ ş i senzitivǎ intacte
d. elasticitatea este proprietatea muş chiului de a se deforma sub acţ iunea unei forţ e ş i de a reveni
pasiv la forma iniţ ialǎ când forţ a care l-a deformat a î ncetat sǎ mai acţ ioneze
13. Alegeț i afirmaț ia corectă cu privire la contracţ iile izometrice ale fibrelor musculare striate:
a. variazǎ ş i lungimea ş i tensiunea muş chiului
b. toatǎ energia se pierde sub formǎ de cǎldurǎ ş i lucru mecanic intern
c. muş chiul presteazǎ lucru mecanic extern
d. tensiunea muş chiului rǎmâne constantǎ

14. Următoarele afirmaț ii privind contracţ iile izotonice ale fibrelor musculare striate sunt false, cu o
excepț ie:
a. variazǎ ş i lungimea ş i tensiunea muş chiului
b. toatǎ energia se pierde sub formǎ de cǎldurǎ ş i lucru mecanic intern
c. muş chiul nu presteazǎ lucru mecanic extern
d. tensiunea muş chiului rǎmâne constantǎ
15. Următoarele afirmaț ii privind oboseala musculară sunt corecte, cu o excepț ie:
a. atrofie musculară
b. contractură fiziologică uneori
c. scăderea excitabilităţ ii
d. diminuarea forţ ei musculare

16. Identificaț i afirmaţ ia falsă:


a. contracţ ia auxotonică este aceea î n care variază atât lungimea, cât ş i tensiunea muş chiului
b. există trei tipuri de contracţ ie musculară: izometrică, izotonică ş i auxotonică
c. principala formă de manifestare a activităţ ii musculare este contracţ ia
d. după poziţ ia î n organism, muş chii netezi se î mpart î n: muş chii capului, gâtului, trunchiului ş i
membrelor
17. Identificaţ i afirmaţ ia falsă referitoare la contracţ ia musculară:
a. î n cazul contracţ iei izotonice tensiunea muş chiului rămâne constantă dar variază lungimea
b. iniţ ierea oricărei contracţ ii este î ntotdeauna auxotonică
c. contracţ ia izometrică nu produce lucru mecanic ci căldură
d. contracţ ia izotonică este caracteristică majorităţ ii muş chilor scheletici
18. Următoarea afirmaţ ie referitoare la fibrele musculare striate este adevărată:
a. funcţ ionează ca un sinciţ iu
b. au diametrul de 1 mm -12 cm
c. formează musculatura treimii inferioare a esofagului
d. organitele specifice sunt miofibrilele
19. Selectaț i afirmaț ia falsă cu privire la contracţ ia izotonică:
a. produce miş care
b. tensiunea muş chiului rămâne constantă
c. lungimea muş chiului rămâne constantă
d. lungimea muş chiului se modifică
20. Identificaț i afirmaț ia corectă privind contracţ ia izometrică:
a. nu produce căldură
b. nu prestează lucru mecanic intern
c. produce căldură
d. prestează lucru mecanic
21. Identificaț i afirmaț ia adevărată despre contracţ ia izotonică:
a. nu produce miş care
b. produce căldură
c. nu produce lucru mecanic
d. produce lucru mecanic

22. Selectaț i varianta care indică o proprietate fundamentă a muş chilor:


a. reflexicitatea
b. plasticitatea
c. contractilitate
d. conductibilitatea
23. Următoarele afirmaţ ii referitoare la miofibrile sunt corecte, cu o excepț ie:
a. unitatea morfofuncţ ională a miofibrilei este miozina
b. la microscopul electronic apar alcătuite din două tipuri de miofilamente: groase, de miozină ş i
subţ iri de actină
c. văzute la microscopul optic prezintă o alternanţ ă de discuri clare ş i î ntunecate situate la acelaş i
nivel î n toate miofibrilele
d. sunt organite specifice fibrei musculare striate
24. Identificaț i afirmaț ia falsă cu privire la tonusul muscular:
a. are rol î n termoreglare
b. este menţ inut pe baza informaţ iilor primite de la proprioceptori
c. nu este controlat de sistemul nervos central
d. este fenomen de natură reflex

25. Alegeț i afirmaţ ia corectă:


a. contracţ ia izotonicǎ nu realizeazǎ lucru mecanic ş i nu produce miş care
b. la exteriorul tendonului muscular se află endomisium
c. contracţ ia izometricǎ produce lucru mecanic
d. contracţ ia auxotonicǎ este aceea î n care variazǎ atât lungimea cât ş i tensiunea muş chiului