Sunteți pe pagina 1din 18

CAPITOLUL 5.

Evaluarea riscurilor pentru locul de


muncă analizat

5.1 Prezentarea metodei de evaluare a riscurilor

Metoda elaboratǎ în cadrul I.N.C.D.P.M. Bucureşti are ca scop determinarea cantitativă a nivelului de
risc/securitate pentru un loc de muncă, sector, secţie sau întreprindere, pe baza analizei sistemice şi
evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională. Aplicarea metodei se finalizează cu un
document centralizator (FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ), care cuprinde nivelul de risc
global pe loc de muncă.
Fişa locului de muncă astfel întocmită constituie baza fundamentării programului de prevenire a
accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale pentru locul de muncă, sectorul, secţia sau
întreprinderea analizată.
Esenţa metodei constă în identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat (loc de muncă)
pe baza unor liste de control prestabilite şi cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinaţiei dintre
gravitatea şi frecvenţa consecinţei maxim previzibile.
Nivelul de securitate pentru un loc de munca este invers proportional cu nivelul de risc.

5.2. Identificarea, analiza şi evaluarea riscurilor specifice

5.2.1 Prezentarea locului de munca

1. PROCESUL DE MUNCĂ
Personalul de la locul de muncă evaluat își desfășoară activitatea in limitele date de hotărârile,
deciziile, fisa de post, notele interne si/sau dispozițiile date de șefii ierarhici superiori precum si
a actelor normative care reglementează domeniul sau de activitate, este responsabil de
executarea pieselor comandate de clienți.

2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT


MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- Strung
- Mașina de rectificat
- Freze universale
- Mașina mortezat
- Mașina găurit
Mijloace de protecție :
- trusa medicala de prim ajutor ;
- materiale igienico-sanitare ;
- stingător;

SARCINA DE MUNCĂ
Atribuțiile principale si sarcinile specifice:
- Interpretarea si utilizarea documentației tehnice;
- Selectarea vitezei, ustensilelor si materialelor, a uneltelor de fixat si pieselor de
lucru;
- Reglarea dispozitivelor mașinii;
- Pregătirea locului de munca in vederea prelucrării prin așchiere pe mașini de
strunjit;
- Pregătirea materialelor in vederea prelucrării prin așchiere;
- Prelucrarea la rece a materialelor metalice si aliajelor;
- Prelucrarea cu mașina a pieselor de diferite forme si mărimi, aducandu-le la
dimensiunile, acuratețea si finisajul de suprafața specific, efectuarea tăieturilor fine;
1
- Controlul pieselor prelucrate prin strunjire;
- Întreținerea mașinilor specifice.

Responsabilitatea postului:
Legat de sarcinile de serviciu:
- Respecta procedurile privind asigurarea calității si asigurarea ergonomica a locului de
munca;
- Răspunde de respectarea termenelor de executare a operațiunilor desfășurate;
- Realizează produsele conform normelor de calitate;
- Responsabilitatea realizării sarcinilor de serviciu este data de atribuțiile de serviciu
cuprinse in fisa postului;
- Răspunde altor sarcini stabilite de șeful ierarhic direct si care au legătura directa cu
obiectivul postului ocupat.

ALTE ATRIBUTIUNI:

- Respecta prevederile Regulamentului intern, a legislației in domeniu, procedurile de


lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate, dispoziții, decizii,
circulare si hotărâri ale Conducerii;
- Respecta atribuțiile stabilite in prezenta fisa a postului precum si alte sarcini stabilite de
conducătorul ierarhic superior;
- Asimilează cunoștințele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu precum si a legilor,
regulamentelor, instrucțiunilor si ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
- In cazul unor situații de excepție ce impun rezolvarea operative a altor situații sau
problem ivite, va răspunde acestor cerințe inclusive in zilele nelucrătoare, prin
prelungirea programului de munca săptămânal, la solicitarea conducerii;
- Respecta confidențialitatea informațiilor obținute cu ocazia exercitării atribuțiilor si
sarcinilor de serviciu;
- Răspunde de deteriorarea dispozitivelor de măsura si control, utilajelor, mașinilor-
unelte, sculelor urmare a unor acțiuni necorespunzătoare;
- Răspunde de producerea de rebuturi in cadrul procesului de lucru datorata acțiunilor
sale.

OBLIGAŢII ALE LUCRĂTORILOR PE LINIE DE SSM SI SU


- sa-si însușească si sa aplice cu strictețe legislația si normele de securitate si
sănătate in munca, conform cerințelor de la locul de munca;
- sa execute cu atenție munca, astfel încât să se evite eventualele accidente
- să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl
înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
- să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau
înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor,
aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor, și să utilizeze corect aceste
dispozitive;
- să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de
muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru
securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de
protecție;
- să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoană;
- să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este
necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de
către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și
securității lucrătorilor;
2
- să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii
desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și
condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul
său de activitate;
- să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.

MEDIUL DE MUNCĂ
- activitatea se desfășoară la punctul de lucru al societății, in cadrul atelierului special
amenajat;
- microclimatul este necorespunzător: cald in anotimpul vara si frig in anotimpul iarna;
- apar pulberi pneumoconiozele
- iluminatul este mixt ;
- exista zgomot si vibrațiile atunci când funcționează echipamentele de munca;

Figura 5.1 Atelier de productie

3
Figura 5.2

5.2.2 FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI


A. MEDIUL DE MUNCĂ
► FACTORI DE RISC FIZIC
- Calamitați naturale – surprinderea in incinta de către un seism ;
- Iluminat mixt (artificial si natural) neuniform;
- Curenți de aer favorizați mediul de munca;
- Pulberi pneumoconiozele
- Zgomot degajat de moara/motostivuitor;

► FACTORI DE RISC BIOLOGIC


- Animale si insecte periculoase (câini, viespi, etc.) prezente pe traseele exterioare de
deplasare.

B. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
► FACTORI DE RISC MECANIC
- Leziuni membre (lovire, strivire, prindere, etc.) la utilizarea scărilor de acces;
- Căderea libera de obiecte, materiale poziționate incorect sau la manipularea manuala ;
- Utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor din dotare ;
- Contact direct al pielii cu suprafețe sau contururi periculoase (înțepătoare, tăioase,
alunecoase, abrazive, adezive) in timpul desfășurării activității;
- Lovire de către mijloace de transport auto la deplasarea pe traseul normal dintre domiciliu si
sediul societății – accidente de circulație si de traseu;
- Deteriorarea accidentala a echipamentelor tehnice din dotare ;
- Proiectare de corpuri sau particule datorita procesului de execuție, de la activitatea prestata
de executant sau colegi;
- Deviere de la traiectoria normala a sculelor de găurit;

4
► FACTORI DE RISC TERMIC
- Incendii izbucnite in timpul transfazarii substanțelor periculoase utilizare in procesul de
execuție, etc.;
- Incendii provocate de izolații electrice necorespunzătoare ;

► FACTORI DE RISC ELECTRIC


- Electrocutare prin atingere directa – la atingerea accidentala a unor cai de curent
neprotejate sau aflate accidental sub tensiune ;
- Electrocutarea prin atingere indirecta determinata de deteriorarea accidentala a legăturilor
la instalația de împământare a unor echipamente tehnice electrice ;

C. SARCINA DE MUNCĂ
► CONTINUT NECORESPUNZATOR
- Lucrul in condiții de neconformitate cu reglementările specifice: nemarcarea tensiunii de
lucru pe unele prize de curent electric, lipsa plan evacuare in caz de urgenta;
- Lucrul cu echipamente tehnice care nu au documentele de certificare CE sau sunt in afara
perioadei de utilizare indicata de producător;
- Instruirea profesionala insuficienta a personalului de execuție;

► SUPRASOLICITARE FIZICA
- Efort static – lucrul preponderent in poziție incorecta ;
- Suprasolicitarea analizorului vizual la expunerea îndelungata in mediul exterior;
- Suprasolicitarea articulațiilor membrelor superioare in special articulația scapulo-umerala si
articulația pumnului;
- Mișcări repetitive – suprasolicitarea articulațiilor interfalangiene;

► SUPRASOLICITARE PSIHICĂ
- Efectuarea de operații cu grad de răspundere mare ;
- Operații repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex ;

D. EXECUTANT
► ACŢIUNI GREŞITE
- Executarea de operații neprevăzute in sarcina de munca sau de o alta maniera decât
prevederile procedurale sau cele cuprinse in instrucțiunile specifice postului din care
rezulta stări periculoase sau nocive ;
- Căderea de la același nivel : prin dezechilibrări, prin alunecare, prin împiedicare – la
parcurgerea pedestra a traseelor in incinta sau in perimetrul exterior ;
- Utilizarea necorespunzătoare a echipamentului de lucru si a mijloacelor de protecție
colective din dotare ;
- Minimizarea pericolului prin nerespectarea instrucțiunilor de lucru si de securitate si
sănătate in munca ;
- Părăsirea locului de munca fără acordul conducătorului locului de munca ;
- Aprecierea necorespunzătoare a riscurilor existente ;
- Intervenții PSI periculoase;
- Comunicări si acțiuni accidentogene;
- Desfășurarea activității sub influenta băuturilor alcoolice, intr-un stadiu avansat de
oboseala sau după administrarea unor medicamente sau droguri ;
- Intrări sau staționari in zone periculoase in timpul desfășurării activității ;
- Nerespectarea instrucțiunilor specifice de electrosecuritate ;
- Relații neprincipiale intre colegi;
- Utilizarea unor scule de mana neconforme.

► OMISIUNI
- Omiterea utilizării echipamentului individual de protecție si a celorlalte mijloace de protecție
din dotare;

5
6
NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
1
DURATA EXPUNERII: 8
SC CONFECT FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI ore/schimb
DE MUNCĂ ECHIPA DE EVALUARE:
SRL «STRUNGAR» STRUNGAR
CM____________ – CM
medicina muncii
CONS
E-
CINŢA NIVEL
COMPONENT CLASA CLASA
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A MAXI PAR-
A FACTORI DE RISC DE DE
FACTORILOR DE RISC ŢIAL
SISTEMULUI IDENTIFICAŢI GRAVI- PROBA-
(descriere, parametri) MĂ DE
DE MUNCĂ TATE BILITATE
RISC
PREVI
-
ZIBILĂ
1. Calamitați naturale – surprinderea in incinta de către
DECES 7 1 3
un seism ;
ITM 45
2. Iluminat mixt (artificial si natural) neuniform; – 180 3 4 3
zile
FACTORI DE RISC ITM 45
MEDIUL DE FIZIC 3. Curenți de aer favorizați mediul de munca; – 180 3 4 3
MUNCA zile
INV
4. Pulberi pneumoconiozele 4 2 3
gr.III
INV
5. Zgomot degajat de moara/motostivuitor; 4 2 3
gr.III
FACTORI DE RISC
6. Prezenta in zone cu potențial de explozie ; DECES 7 1 3
CHIMIC
ITM 45
7. Leziuni membre (lovire, strivire, prindere, etc.) la
– 180 3 3 3
utilizarea scărilor de acces;
zile
ITM 45
8. Căderea libera de obiecte, materiale poziționate
– 180 3 4 3
incorect sau la manipularea manuala ;
zile
9. Utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor
DECES 7 1 3
din dotare ;
10. Contact direct al pielii cu suprafețe sau contururi ITM 45
FACTORI DE RISC periculoase (înțepătoare, tăioase, alunecoase, – 180 3 4 3
MECANIC abrazive, adezive) in timpul desfășurării activității; zile
11. Lovire de către mijloace de transport auto la
MIJLOACE DE deplasarea pe traseul normal dintre domiciliu si
DECES 7 1 3
PRODUCŢIE sediul societății – accidente de circulație si de
traseu;
12. Deteriorarea accidentala a echipamentelor
DECES 7 1 3
tehnice din dotare ;
13. Proiectare de corpuri sau particule datorita
INV
procesului de execuție, de la activitatea prestata de 4 2 3
executant sau colegi;
gr.III
14.Deviere de la traiectoria normala a sculelor de INV
4 2 3
găurit; gr.III
15. Incendii izbucnite in timpul transfazarii
substanțelor periculoase utilizare in procesul de DECES 7 1 3
FACTORI DE RISC
execuție, etc.;
TERMIC
16. Incendii provocate de izolații electrice DECES 7 1 3
7
necorespunzătoare ;

17. Electrocutare prin atingere directa – la atingerea


accidentala a unor cai de curent neprotejate sau DECES 7 1 3
aflate accidental sub tensiune ;
FACTORI DE RISC
18. Electrocutarea prin atingere indirecta
ELECTRIC
determinata de deteriorarea accidentala a
DECES 7 1 3
legăturilor la instalația de împământare a unor
echipamente tehnice electrice ;
19. Lucrul in condiții de neconformitate cu
reglementările specifice: nemarcarea tensiunii de
DECES 7 1 3
lucru pe unele prize de curent electric, lipsa plan
CONTINUT evacuare in caz de urgenta;
NECORESPUNZATO 20. Lucrul cu echipamente tehnice care nu au
R documentele de certificare CE sau sunt in afara DECES 7 1 3
perioadei de utilizare indicata de producător;
21. Instruirea profesionala insuficienta a personalului
DECES 7 1 3
de execuție;
ITM 45
22. Efort static – lucrul preponderent in poziția
– 180 3 2 2
incorecta datorita specificului lucrului ;
SARCINA DE zile
MUNCĂ 23. Suprasolicitarea analizorului vizual la expunerea ITM 3-45
2 2 2
îndelungata in mediul exterior; ZILE
SUPRASOLICITARE
24. Suprasolicitarea articulațiilor membrelor ITM 45
FIZICA
superioare in special articulația scapulo-umerala si – 180 3 4 3
articulația pumnului; zile
ITM 45
25. Mișcări repetitive – suprasolicitarea articulațiilor
– 180 3 2 3
interfalangiene;
zile
26. Efectuarea de operații cu grad de răspundere ITM 3-45
2 1 1
SUPRASOLICITARE mare ; ZILE
PSIHICĂ 27. Operații repetitive de ciclu scurt sau extrem de ITM 3-45
2 1 1
complex ; ZILE
28. Executarea de operații neprevăzute in sarcina de
munca sau de o alta maniera decât prevederile
procedurale sau cele cuprinse in instrucțiunile DECES 7 1 3
specifice postul din care rezulta stări periculoase sau
nocive ;
29. Căderea de la același nivel : prin dezechilibrări,
prin alunecare, prin împiedicare – la parcurgerea ITM 45-
3 2 2
pedestra a traseelor in incinta sau in perimetrul 180 ZILE
exterior ;
30. Utilizarea necorespunzătoare a echipamentului
de lucru si a mijloacelor de protecție colective din DECES 7 1 3
dotare ;
31. Minimizarea pericolului prin nerespectarea
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE
instrucțiunilor de lucru si de securitate si sănătate in DECES 7 1 3
munca ;
32. Părăsirea locului de munca fără acordul
DECES 7 1 3
conducătorului locului de munca ;
33. Aprecierea necorespunzătoare a riscurilor
DECES 7 1 3
existente ;
34. Intervenții PSI periculoase; DECES 7 1 3
35. Comunicări si acțiuni accidentogene; DECES 7 1 3
36. Desfășurarea activității sub influenta băuturilor
alcoolice, intr-un stadiu avansat de oboseala sau DECES 7 1 3
după administrarea unor medicamente sau droguri;
37. Intrări sau staționari in zone periculoase in
DECES 7 1 3
timpul desfășurării activității ;

8
38. Nerespectarea instrucțiunilor specifice de
DECES 7 1 3
electrosecuritate ;
39. Utilizarea unor scule de mana neconforme. DECES 7 1 3
ITM 45
40. Relații neprincipiale intre colegi – 180 3 2 3
zile
41.Omiterea utilizării echipamentului individual de
OMISIUNI protecție si a celorlalte mijloace de protecție din DECES 7 1 3
dotare;

Nivelul de risc global al locului de muncă este: 2,93

41
Riri
i=1 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 0(4x4) + 37(3x3) + 2(2x2) + 2(1x1) 347
g = 41 = 0x7 + 0x6 + 0x5 + 0x4 + 37x3 + 2x2 + 2x1 = 119 =

ri
i=1

9
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă evaluat este egal cu 2,93 valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă
cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este susținut de “Fișa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 41 factori de risc identificați, nici unul nu depășește
ca nivel parțial de risc, valoarea 3:

In ceea ce privește repartiția factorilor de risc pe sursele generatoare, situația se prezintă după cum urmează:
 29 % (12) – factori proprii mijloacelor de producție;
 15 % (6) – factori proprii mediului de munca;
 22 % (9) – factori proprii sarcinii de munca;
 34 % (14) – factori proprii executantului;
Din analiza fisei de evaluare se constata ca 65 % (26) din factorii de risc identificați pot avea consecințe ireversibile asupra executantului
(DECES SAU INVALIDITATE).

10
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCA
Locul de muncă „STRUNGAR” - NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,93

11
Mijloace de productie
29% Executant
34%

Sarcina de munca
22%
Mediul de munca
15%

12
Plan de prevenire si protectie

I. LOC DE MUNCĂ: STRUNGAR


Masuri
Masuri de Acțiuni in scopul Termen de Persoana care
Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri organizatorice igienico-
alta natura realizării măsurii realizare răspunde
saniatare
Verificarea periodica a Dotarea
Mijloace de producție – Utilizarea de circuite
instalației electrice cu trusa Instruirea
electrocutare prin atingere electrice in stare perfecta --- Permanent Sef loc de munca
corespunzătoare tuturor de prim personalului
directa si/sau indirecta de funcționare
locurilor de munca ajutor
Se interzice îndepărtarea
Executant – utilizarea dispozitivelor de
Se va Amenajare
necorespunzătoare sau protecție ale
efectua locurilor de
neutilizarea echipamentului echipamentelor de lucru;
--- controlul --- munca; Permanent Sef loc de munca
de lucru si a mijloacelor Se interzice lucrătorilor sa
medical Instruirea
individuale/colective de utilizeze echipamente
periodic personalului;
protecție din dotare tehnice pe care nu le
cunosc
Instruirea
lucrătorilor in
Executant – Căderea de la privința
același nivel : prin Asigurarea cailor de acces gravitații
dezechilibrări, prin alunecare, curate si curățate de repercusiunilor
prin împiedicare – la --- polei/zăpada in sezonul --- Control nerespectării Permanent Sef loc de munca
parcurgerea pedestra a rece prin aruncarea de disciplinei
traseelor in incinta sau in substanțe antiderapante; tehnologice si a
perimetrul exterior securității si
sănătății in
munca.

13
Instruirea
lucrătorilor in
Instruirea lucrătorilor
privința
privind modul de
gravitații
manipulare a obiectelor
Sarcina de munca – Efort fizic repercusiunilor
grele si voluminoase
la manipularea obiectelor --- --- Control nerespectării Permanent Sef loc de munca
ținând cont de
grele si sau voluminoase disciplinei
greutatea/vârsta in
tehnologice si a
condiții de securitate si
securității si
sănătate in munca;
sănătății in
munca.
Asigurarea unui
Instruirea lucrătorilor cu
Evacuarea rapida a sistem de
Mediul de munca – calamitați privire la regulile de
lucrătorilor de la toate --- Control alarmare pentru Permanent Sef loc de munca
naturale evacuare specifice
posturile de lucru situații de
sucursalei
urgenta
Nu se vor
Căile de acces Instruirea lucrătorilor cu depozita
Mediul de munca – calamitați intrare/ieșire trebuie sa privire la regulile de documente sau
--- Control Permanent Sef loc de munca
naturale rămână in permanenta evacuare specifice echipamente pe
libere sucursalei căile de acces
intrare/ieșire
Asigurarea unui
sistem de
Căile de acces Afișarea/actualizarea semnalizare a
Mediul de munca – calamitați intrare/ieșire trebuie sa fie planurilor de evacuare si cailor de
--- Control Permanent Sef loc de munca
naturale semnalizate in mod semnalizate intrare/ieșire in
corespunzător corespunzători timpul unei
situații de
urgenta
instruirea lucrătorilor
privind modul de manevrare
a transpaletului in condiții
Executant – Prindere, strivire Verificarea periodica a de securitate si sănătate in Dotarea
munca;
a membrelor inferioare intre tuturor cu trusa Instruire
instruirea lucrătorilor in Control Periodic Sef loc de munca
transpalet si materialele instalațiilor/mecanismelor privința gravitații de prim Control SSM
transportate de direcție, frânare, etc. repercusiunilor nerespectării ajutor
disciplinei tehnologice si a
securității si sănătății in
munca

14
Dotarea personalului cu Conștientizarea Instruire
Mediul de munca –
echipament individual de personalului cu privire la Verificarea
Microclimat necorespunzător: Sef loc de munca
lucru corespunzător efectele asupra sănătății --- Control privind Permanent
cald in anotimpul de vara si
anotimpului in care se datorate nerespectării respectarea
frig in anotimpul de iarna
desfășoară activitatea normelor de SSM normelor SSM
Efectuarea determinărilor
de noxe la locul de munca
Semnalizarea
(zgomot)
SSM a zonelor cu
Dotarea personalului cu Conștientizarea
Dotarea Încheiere potențial apariție
Mediul de munca – Zgomot echipament individual de personalului cu privire la
cu trusa contract a noxei: zgomot Sef loc de munca
degajat de echipamentele de protecție efectele asupra sănătății Periodic
de prim prestări Verificarea
producție Efectuarea unui control datorate nerespectării
ajutor servicii privind
medical suplimentar de normelor de SSM
respectarea
specialitate si ulterior
normelor SSM
efectuarea controalelor
medicale periodice
Efectuarea verificărilor
periodice si Utilizarea numai a
supravegherea de către echipamentelor tehnice Instruirea
Operatorul RSVTI a ET (ET) cu termen de Dotarea Încheiere personalului;
Mijloace de producție -
aflate sub incidenta verificare valid cu trusa contract Verificarea Sef loc de munca
Proiectare de corpuri sau Periodic
prescripțiilor ISCIR Păstrarea distantei de de prim prestări privind
particule
Nu este permisa vecinătate fata de ET si ajutor servicii respectarea
desfășurarea activităților echipamentele aflate sub normelor SSM
in zona de protecție tensiune
delimitata special a ET
Organizarea activităților Instruirea personalului cu
in așa fel încât sa existe fisele tehnice de
Instruire
Mijloace de producție - doua persoane la același securitate pentru Dotarea
Verificarea
Lucrul cu substanțe iritante, loc de munca in același substanțele periculoase cu trusa Sef loc de munca
Control privind Permanent
toxice (doar pentru Lăcătuș timp utilizate de prim
respectarea
Mecanic) Dotarea personalului cu Instruirea personalului cu ajutor
normelor SSM
echipament individual de privire la fluxul
protecție; tehnologic
Mijloace de producție - Amenajare
Contact direct al pielii cu Conștientizarea locurilor de munca;
Dotarea
suprafețe sau contururi Dotarea personalului cu personalului cu privire la Instruirea
cu trusa Sef loc de munca
periculoase (înțepătoare, echipament individual de efectele asupra sănătății Control personalului; Permanent
de prim Verificarea privind
tăioase, alunecoase, abrazive, protecție; datorate nerespectării
ajutor respectarea
adezive) in timpul normelor de SSM
desfășurării activității; normelor SSM

15
Dotarea
Mijloace de producție - Dotarea personalului cu
cu trusa Instruirea
Deviere de la traiectoria --- trusa de scule conforma si --- Permanent Sef loc de munca
de prim personalului;
normala a sculelor de găurit completa
ajutor
Sarcina de munca -
Instruirea/reinstruirea
profesionala insuficienta a Instruirea periodica a
personalului de execuție; Organizarea activităților personalului cu privire la
Executant – Executarea de in așa fel încât sa existe sarcinile de munca specifice
Instruirea Sef loc de munca
operații neprevăzute in sarcina de doua persoane la același fiecărei activități realizate --- --- Periodic
(prezentare flux tehnologic , personalului
munca sau de o alta maniera loc de munca in același
decât prevederile procedurale sau timp cu atribuții si responsabilități
cele cuprinse in instrucțiunile pentru fiecare loc de munca)
specifice postul din care rezulta
stări periculoase sau nocive
Emiterea permisului de lucru
Instruirea periodica a
Executant – Minimizarea pentru toate activitățile Instruire
personalului cu privire la Dotarea
întreprinse pe teritoriul
pericolului prin nerespectarea sarcinile de munca specifice Verificarea
șantierului, activități care pot cu trusa Sef loc de munca
instrucțiunilor de lucru si de produce prin natura lor
fiecărei activități realizate Control privind Permanent
(prezentare flux tehnologic , de prim
securitate si sănătate in riscuri de explozie, respectarea
cu atribuții si responsabilități ajutor
munca ; accidentare sau îmbolnăvire normelor SSM
pentru fiecare loc de munca)
profesionala a salariaților
Conștientizarea Instruire
Dotarea
personalului cu privire la Verificarea
Executant – Utilizarea unor Dotarea personalului cu cu trusa Sef loc de munca
efectele asupra sănătății Control privind Permanent
scule de mana neconforme truse de scule conforme de prim
datorate nerespectării respectarea
ajutor
normelor de SSM normelor SSM
Instruirea lucrătorilor cu
Dotarea Încheiere
Executant – Aprecierea privire la masurile de
cu trusa contract Instruire Sef loc de munca
necorespunzătoare a --- prim ajutor ce trebuie Periodic
de prim prestări Verificare
riscurilor existente acordate in cazul unui
ajutor servicii
eveniment de munca
Dotarea tuturor locurilor Instruirea
de munca cu stingătoare Verificarea periodica a
personalului
in conformitate cu stingătoarelor cu privire
Dotarea Încheiere privind
Executant – acțiuni PSI prevederile legislative in la termenul de
cu trusa contract utilizarea
periculoase, vigoare valabilitate, încercare si Periodic Sef loc de munca
de prim prestări stingătoarelor
necorespunzătoare repararea lor, după caz
Desfășurarea lucrărilor cu ajutor servicii Instruirea
Emiterea permisului de
foc deschis numai in baza personalului
lucru cu foc
permisului de lucru cu foc privind modul

16
Orice situație de urgenta Intervenția asupra de a interveni in
(scurgeri/pierderi voite instalațiilor tehnologice cazul unei
sau nu de gaze trebuie făcută numai de situații de
inflamabile, vapori, ceata , către persoane autorizate urgenta
pulberi, etc,) trebuie Realizarea simulărilor de
deviate ori îndepărtate urgenta
corespunzător spre un loc
sigur iar daca nu este
posibil trebuie oprita in
condiții de siguranța sursa
de poluare si remediata
defecțiunea
Efectuarea unor simulări
de intervenție in cazul
unor situații de urgenta
pentru cele doua faze de
lucru: funcționare
normala a ET si
funcționare anormala
(pornire/oprire/probe la
ET)
Executant – Accident de Instruirea lucrătorilor
Instruirea Sef loc de munca
traseu in timpul deplasări --- privind circulația pe --- --- Periodic
personalului
la/de la locul de munca drumurile publice

17
18