Sunteți pe pagina 1din 8

Comisiei de diciplină

din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii


Notă informativă
Nota informativă din 05.09.2019 a D-lui Eugeniu Moraru – Director general APP, mi-
a fost prezentată mie spre cunoștință în data de 19.09.2019.
Analizând informația din Nota informativă semnată de dl Moraru, pot să constat că,
aceasta este calomnioasă și lipsită de careva fapte probatorii. Mai mult, prin această încercare
de denigrare a AAC și a mea personală, dl Moraru încearcă sa transpună incompetența și lipsa
de acțiuni din partea instituției pe care o reprezintă pe umerii altor instituții ale statului.

Presupun, că cele invocate în Nota informativă a D-lui Eugen Morari se bazează pe o


dezinformare sau o informare scundă, lipsită de fapte probate.
Pe subiectul „tolerării criminale de către conducerea AAC” a neexecutării
obligațiilor de plată din partea „Avia Invest” S.R.L., informez că, Autoritatea Aeronautică
Civilă a informat în repetate rânduri Agenția Proprietății Publice despre faptul că S.R.L. „Avia
Invest” nu-și onorează obligațiunile sale asumate prin semnarea contractului de concesiune și
anume la partea de achitare a plăților de supraveghere în folosul AAC (pct. 9.1 din Contractul
de concesiune). Actele confirmative (scrisorile AAC către APP cu nr.2511 din 23.10.2018, 31
din 09.01.2019 și nr.1752 din 17.06.2019) au fost prezentate în cadrul audierii mele în data de
19.09.2019.
Prin răspunsul său nr. 09 04-298 din 30.01.2019, APP ne-a informat că ”În cazul când
concesionarul nu-și onorează obligațiile aferente activității de întreprinzător, .... partea
vătămată, prin intermediul instanței de judecată, este în drept să solicite recuperarea acestor
prejudicii.
Menționăm că, Contractul de concesiune stabilește sancțiuni aplicabile părților
contractante pentru neonorarea obligațiilor investiționale, însă nu prevede careva sancțiuni
pentru neonorarea obligațiilor din activitatea de întreprinzător”
Ulterior AAC a transmis mai multe scrisori în adresa MEI și Ministerului Finanțelor
pentru a identifica posibilitatea de recuperare a plăților restante de la Avia Invest, Air
Moldova, Fly One, însă, chiar și propunerea de a nu permite rambursarea T.V.A. pentru
livrările cu drept de deducere nu a fost acceptată. (corespondența poate fi găsită la AAC)
Paralel cu acțiunile enunțate, AAC s-a adresat în instanța de judecată, făcând uz de
prevederile regulamentare stabilite în Regulamentul de activitate AAC (în speță pct.11 (12)
din Regulament, aprobat prin HG 133/2019). La moment sunt în derulare peste 20 dosare în
instanța de judecată.
Mai mult, prin scrisoarea nr.1752 din 17.06.2019 (practic, în perioada numirii D-lui
Moraru în funcția de Director general APP) AAC a informat APP despre datoriile la zi pe care
le are S.R.L. „Avia Invest” față de AAC și a cerut convocarea de urgență a comisiei de
monitorizare.
Reieșind din măsurile descrise, consider că acțiunile întreprinse de conducerea AAC,
nu pot fi tratate ca o atitudine tolerantă față de subiectul datoriilor înregistrate de către „Avia
Invest”S.R.L.
Pentru a elucida logica acțiunilor întreprinse de AAC la acest aspect este necesar de
punctat circumstanțele în care activa AAC în prima jumătate a anului 2019. Astfel, în prima
jumătate a anului 2019 (de fapt ca și pe parcursul anului 2018) „Avia Invest” S.R.L. nu a
realizat transferuri în contul trezorerial AAC nici la plățile de supraveghere curente și nici a
datoriilor acumulate pe parcursul perioadei decembrie 2017- mai 2019.
În conformitate cu prevederile Codului aerian al R.M. nr.301 și anume art.8 (6) și
art.8 (7) se statuează că bugetul AAC se elaborează, se aprobă și se administrează prin prisma
Legii nr.181/2014 „privind finanțele publice și responsabilitatea bugetar-fiscală”, iar plățile
de supraveghere constituie venituri colectate ale AAC și se utilizează la finanțarea acesteia.
Având în vedere lipsa încasărilor de la „Avia Invest” S.R.L., fapt care influența direct
capacitatea de certificare, control și supraveghere continuă a agenților aeronautici, AAC s-a
adresat către Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei și Infrastructurii prin scr. Nr.1726
din 13.06.2019 de a aloca mijloace financiare din sursele bugetului de stat în sumă de circa
29,4 mln. lei. Prin scrisoarea nr. 1783 din 19.06.2019 AAC a informat MEI despre datoriile
Air Moldova față de alți agenți aeronautici, în special față de MoldATSA. Drept urmare, la
data de 25.06.2019, a fost convocată ședința cu toți debitorii AAC (Avia Invest, Air Moldova,
Fly One, AIC, MoldATSA) în cadrul căreia ministrul a îndemnat ca toate părțile să-și onoreze
obligațiile, totodată menționînd că ”ministerul nu are competența de a interveni în relațiile
economice dintre agenții aeronautici”. Totodată, ministrul a cerut ca toate părțile ”.... să
identifice în mod prioritar soluții pentru achitarea datoriilor acumulate, precum și să-și
execute cu bună credință obligațiile prevăzute de cadrul legal și angajamentele financiare
asumate față de instituțiile de stat”.
Avînd la bază poziția autorității responsabile de supravegherea contractelor de
concesiune și post privatizare (APP), cît și poziția autorității ierarhic superioare expusă în
cadrul ședinței din 25.06.2019, Autoritatea Aeronautică Civilă a întreprins toate acțiunile
legale de a asigura încasarea datoriilor de la debitori prin obținerea Încheierilor de asigurare a
acțiunii și aplicând sechestru pe conturile bancare ale Avia Invest, Air Moldova și Fly One.
Prin scrisoarea nr. 1907 din 28.06.2019 AAC a prezentat MEI și Ministerului
Finanțelor toate argumentele prin care a explicat că blocarea activității agenților aeronautici
menționați va duce la un colaps în partea ce ține de transportul de pasageri avia în Republica
Moldova, precum și un impact social negativ și a solicitat permisiunea de a semna tranzacții
de împăcare cu acești debitori, prin eșalonarea plăților restante.
Răspunsul ambelor entități (din 01.07.2019 și 02.07.2019) s-a rezumat la „.... în
vederea asigurării unei bune activități a Autorității Aeronautice Civile, precum și în scopul
dezvoltării întregii ramuri a aviației civile, administratorul este în drept să decidă asupra
celor solicitate”. Corespondența cu instituțiile pe acest aspect au fost prezentate în cadrul
audierii mele din 19.09.2019.
În aceste circumstanțe, având la acel moment:
- avizele Ministerului Economiei și Infrastructurii și a Ministerului Finanțelor prin
care oportunitatea tranzacției este statuată la discreția AAC;
- un șir de încheieri de judecată prin care executorul judecătoresc a sechestrat o sumă
de peste 30 mln. lei din conturile „Avia Invest” S.R.L.
- lipsa încasărilor de la „Avia Invest” S.R.L., inclusiv și pe faptul că suma de peste
30,0 mln. lei este sechestrată pînă la decizia executorie sau irevocabilă a instanțelor de
judecată (care de regulă, din experiența AAC poate dura chiar mai mult de doi ani);
a fost semnată tranzacția de împăcare care a rezultat în momentele exclusiv benefice pentru
AAC și implicit bugetul de stat și anume:
- a fost asigurată recunoașterea integrală de către „Avia Invest” S.R.L. a sumelor de
bază (plăți de supraveghere din decembrie 2017- mai 2019), penalităților și dobânzilor
aferente acestora, în sumă totală de peste 118 mln. lei, adică de 3 ori mai mult decât sumele
sechestrate;
- tranzacția de împăcare este executorie, adică întârzierea achitării cu o zi față de
graficul de achitare duce după sine blocarea conturilor în suma restanței de către executorul
judecătoresc;
- asigurarea continuității calculării penalităților până la stingerea integrală a datoriei.
Ca rezultat al tranzacției, Autoritatea Aeronautică Civilă s-a adresat către Ministerul
Finanțelor și Ministerul Economiei și Infrastructurii prin demersul cu nr.2035 din 09.07.2019
prin care a informat despre lipsa necesităților de finanțare din bugetul de stat (prin scrisoarea
anterioară indicată mai sus, AAC a solicitat un suport bugetar de 29,4 mln. lei) indicând deja
o supraexecutarea la partea de venituri de 121%.
În acestă ordine de idei sintagmele utilizate în Nota informativă semnată de Dl. Eugen
Moraru, în speță „eșalonări stabilite unipersonal” sau „a facilita și tolera în continuare
neexecutarea obligațiunilor” sunt lipsite de temeiuri obiective și fapte, contrariul fiind
demonstrat pe baza avizelor ministerelor de resort și inacțiunilor instituției pe care o reprezintă
dl Moraru.
De asemenea aș dori să menționez că în conformitate cu prevederile Codului aerian
al R.M., misiunea AAC este „ .... în implementarea politicilor în domeniul aviaţiei civile şi în
supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a cadrului normativ în acest
domeniu, pentru a asigura siguranţa zborurilor şi securitatea aeronautică.” (art.7 (1)), iar
conform art.8 (7) al Codului citat, AAC urmează să colecteze plățile de supraveghere
pentru asigurarea finanțării activității acesteia. În acest sens, managementul AAC a depus
toate eforturile posibile de a colecta plățile curente și datoriile la plățile de supraveghere, în
pofida faptului că APP, nominalizată expres prin cadrul normativ, responsabilă de
monitorizarea contractelor de concesiune și post privatizare, la numeroasele sesizări (inclusiv
și sesizarea din 17.06.2019 cînd s-a schimbat conjunctura politica în R.M.) nu a reacționat.
Cu titlu de informare, la data de 31.08.2019, AAC a reușit să colecteze din plăți de
supraveghere și recuperare a datoriilor istorice ale agenților aeronautici suma de peste 140
mln MDL, din care aproape 51 mln MDL au fost încasați de la ”Avia Invest” SRL, ceia ce
reprezintă executarea bugetului AAC în partea de venituri pentru anul 2019 în mărime de
aproximativ 230%.
Pe subiectul conclucrării în cadrul Comisiei de monitorizare
La decizia fostului director AAC- D-lui Bezniuc Radu, Dl Vladimir Gorea a fost
nominalizat în toamna anului 2018 ca membru a Comisiei de monitorizare a concesionării
activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”. După cum am menționat și în cadrul
audierilor din data de 19.09.2019, dumnealui (suplimentar la adresările oficiale către APP la
care deja am făcut trimitere) a încercat la fiecare ședință a comisiei de monitorizare să pună
în discuție subiectul datoriilor acumulate de „Avia Invest” S.R.L., însă, de fiecare dată i se
spunea de reprezentanții APP că o să fie discutat în cadrul altei ședințe.
Prin faxograma APP 09-04-3614 din 03.09.2019 (a fost prezentată în cadrul audierii
mele pe 19.09.2019), AAC a fost informată despre organizarea ședinței Comisiei la aceeași
data – 03.09.2019, ora 16-00. În conținutul faxogramei pct.2 al ordinei de zi figura audierea
Ministerului Finanțelor și a Autorității Aeronautice Civile privind interacțiunea cu S.R.L.
„Avia Invest” în calitate de operator aeroportuar, fiind solicitate un șir de documente de ordin
contabil și juridic aferente activității AAC.
În cadrul Comisiei de monitorizare a fost prezentat un șir de documente din cele
solicitate (tranzacția de împăcare între AAC și S.R.L. „Avia Invest”, informația contabilă
(generată de soft-ul specializat) privind serviciile prestate de către S.R.L. „Avia Invest” în anii
2013-2019, plățile de supraveghere înaintate de AAC către S.R.L. „Avia Invest” în perioada
anilor 2013-2019, scrisorile ministerelor de resort privind acordarea independenței decizionale
pe încheierea tranzacției), fapt consemnat și în Procesul verbal a ședințelor din 03.09.2019 și
05.09.2019. De asemenea, din setul de documente solicitat în faxogramă, au fost prezentate,
cu o zi înainte pe 02.09.2019, către APP toate contractele de cesiune pe care le-a încheiat AAC
în anii 2016-2018. Imposibilitatea prezentării tuturor actelor solicitate în faxogramă a fost
condiționată de volumul mare de acte ce urmau a fi pregătite în timp foarte scurt (mai puțin
de jumătate de zi). În cadrul ședinței din 03.09.2019 a fost agreat, inclusiv și de Președintele
Comisiei de monitorizare a concesiunii asupra faptului că la ședința următoare (din
05.09.2019) vor fi prezentate și restul actelor solicitate în faxogramă. Dl Vladimir Gorea a
depus tot efortul, împreună cu subdiviziunile responsabile din cadrul AAC, pentru a colecta
informația solicitată (facturi, ordine de plată, informația pe dosarele în judecată, etc.). Aceast
fapt poate fi verificat în cadrul discuțiilor cu șefii de subdiviziuni respective din cadrul AAC.
Din motive necunoscute de mine, pe data de 04.09.2019, APP prin scrisoarea 09-04-
3631, care, în urma analizei acesteia, purta un caracter de Ordin sau Indicație la adresa AAC
de a executa careva acțiuni și solicita, în mod mandatoriu, prezentarea unor acte cum ar fi
„copiile autentificate ale dispozițiilor de plată” aferente achitărilor pe tranzacție, realizate de
S.R.L. „Avia Invest”. O astfel de informație, din motive obiective tehnice, nu este posibil de
a prezentat, dat fiind faptul că sistemul informațional bugetar nu are posibilitate tehnică de a
genera astfel de ordine de plată. Despre acest fapt a fost informat Președintele Comisiei în
ședința din 05.09.2019.
Totodată, la indicația mea, a fost perfectată o scrisoare către APP cu nr.2695 din
05.09.2019, prin care au fost expuse motivele și carențele pe care AAC le vede în comunicarea
cu APP și imposibilitatea, din considerente instituționale, prezentării direct către APP, a
informațiilor solicitate. În cadrul ședinței Comisiei de monitorizare a concesiunii, acest
demers a fost prezentat membrilor comisiei. E necesar de menționat că Comisia a votat
unanim: „ A lua act de informația prezentată de AAC și de a recomanda APP prin
intermediul Ministerului Economiei şi Infrastructurii să solicite AAC prezentarea
informației lipse și relevante punctului 2 din prezentul proces-verbal.”. Informația poate fi
verificată în cadrul APP, unde se află procesul-verbal în cauză.

Pe subiectul neraportării de către AAC a incidentului produs la 23.06.2019 de


apropiere periculoasă a 2 aeronave (An-2 și A320) în zona segregată
Pe subiectul în cauză, în cadrul ședinței organizate pe acest subiect, prezidată de
Ministrul economiei și infrastructurii – Dl. Brînzan Vadim, a participat dl. Vladimir Gorea,
deoarece mă aflam la acea dată în concediu. La întrebarea ”de ce AAC nu a informat ministerul
economiei și infrastructurii”, participanții au fost informați despre faptul că - la moment nu
există în cadrul normativ național care să conțină obligativitatea informării MEI de către AAC
asupra accidentelor/incidentelor aeronautice.

Pentru a face puțină claritate la acest subiect, țin să menționez că, conform Reglementării
aeronautice civile (RAC-REAC), document elaborat și aprobat de ASAC (AAC), toți agenții
aeronautici, personalul acestora și alte persoane, sunt obligați să raporteze toate evenimentele
de aviație civilă. Lista completă a persoanelor o găsiți la RAC-REAC 0025 Aplicabilitate (3).

Totdată, conform RAC-REAC 0040 Prevederi specifice agenţilor aeronautici civile (2), este
stabilit că: Agenţii aeronautici civili au următoarele obligaţii:

(2) Sa raporteze evenimentele de aviaţie civilă către ASAC (AAC la moment), conform
cerinţelor prezentelor reglementări;
Totuși, prin scrisorile MTID Nr 09-85 din 14.03.2016 și scrisoarea MEI Nr 14/2-2217
din 02.03.2018, aceste instituții de stat, fără a informa AAC, au obligat agenții aeronautici să
raporteze în adresa acestora toate evenimentele aeronautice. La venirea mea în AAC, am
constatat lipsa raportării evenimentelor de aviație din partea agenților aeronautici şi, prin
emiterea Directivei de Siguranță Aeronautică 04-19/11/2018 am obligat pe aceștea să se
conformeze reglementărilor RAC-REAC. Faptul dat a fost confirmat și de dl Constantin Sîrbu
în cadrul audierii mele din 19.09.2019
Mai mult, Articolul 46, Cod Aerian, Prevederi generale privind investigaţia tehnică a
accidentelor şi a incidentelor, stabilește că:
(1) Organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile este autoritatea de stat pentru
reglementarea şi organizarea investigării tehnice a accidentelor şi a incidentelor din
aviația civilă, precum şi pentru organizarea sistemului de raportare obligatorie şi
voluntară a evenimentelor de aviaţie.
(2) Desfăşurarea activităţilor privind investigaţia tehnică a accidentelor şi a
incidentelor din aviația civilă se face în conformitate cu legislația cu privire la
investigaţia accidentelor şi a incidentelor în transporturi.
(3) Organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile emite reglementări
specifice cu privire la investigarea accidentelor şi incidentelor din aviația civilă,
precum şi la raportarea, colectarea, prelucrarea şi arhivarea informaţiilor referitoare la
evenimentele de aviaţie civilă, în conformitate cu cerințele și recomandările
organizaţiilor internaţionale de aviaţie civilă.
Țin să menționez că, pînă la moment, MEI nu a elaborate și aprobat nici un act
normative în acest sens.
Mai mult, proiectul de transpunere a Regulamentului UE 376/2014 privind raportarea, analiza
și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă a fost pregătit de AAC și
transmis prin scrisoarea nr. 1484 din 27.05.2019 către MEI pentru examinare și inițierea
procesului de consultări publice. Cu părere de rău, nu cunosc despre progresele MEI la acest
subiect.
Prin urmare, referindune la incidentul în cauză, AAC a întreprins toate măsurile
necesare și care î-i stau în competență pentru analiza acestuia, fiind solicitat de la Î.S.
„MoldATSA” (agentul aeronautic care se face vinovat de acest incident și este subordinat
APP) toate măsurile corective ce se impun.
Pentru o informație mai detaliată la acest subiect vă rog să găsiți atașat scrsoarea AAC
nr. 2572 din 28.08.2019 adresată MEI în care sunt descrise mai multe evenimente care nu au
fost raportate de către MoldATSA pe perioada aprilie-august 2019.
Referitor la informația conform căreia AAC ar fi contractat servicii de la ”Avia
Invest” SRL în sumă de 31 mln de lei, pot să afirm doar că dl Moraru dă dovadă de lipsă totală
de cunoștințe în ceia ce ține de finanțarea instituțiilor statului prin intermediul Trezoreriei și
bugetului de stat.
Cu titlu de informare, AAC poate contracta servicii sau procura bunuri doar prin
intermediul platformei electronice Achiziții Publice. Aceste servicii sau bunuri trebuie să se
regăsească în bugetul ACC aprobat de MEI. Contractul cu cîștigătorul este înregistrat
obligatoriu la Trezorerie, după care, orice plată se efectuează doar prin intermediul
Trezoreriei. Personal, nu cunosc cum astfel de sume pot fi virate prin intermediul bugetului
de stat, dar cred că, afirmînd acestea, dl Morari are mai multă experiență în acest domeniu.
În concluzie, aș vrea să-mi exprim confuziunea asupra celor relatate în Nota
informativă a Dl. Morari Eugen și aș vrea să cred că cele expuse în aceasta, rezidă din lipsa
unei informări adecvate pe subiect, sau dorința de a se manifesta față de organul ierarhic
superior cu orice preț și prin orice metodă.
Utilizarea noțiunilor de „management defectuos” poate fi acceptată doar în situațiile
când se demonstrează că prin acțiunile/inacțiunile managementului au fost aduse prejudicii
interesului public, a cetățeanului sau a interesului ramurii aviației civile. Din cele prezentate
în notă nu am văzut referințe la violarea a careva norme de drept și nici cum această tranzacție
împiedică realizarea misiunii regulamentare a APP și activitatea Comisiei de monitorizare a
concesiunii sau cum a afectat capacitățile economico-financiare a AAC.
Mai mult, prin cele prezentate de mine am încercat, prin acte scrise (avize) să
demonstrez că acțiunile mele se încadrează în prevederile stabilite de art.15 alin (2) din Legea
98/2012 în partea ce ține de autonomie decizională. Totuși, pentru o mai multă transparență
în activitatea pe care o exercit, aceste acțiuni au fost coordonate cu organul ierarhic superior.
Drept rezultat aceste acțiuni au adus beneficii sectorului public, bugetul de stat beneficiind în
urma acțiunilor întreprinse de mijloace bănești net superioare (de peste 2 ori) celor planificate
de a fi încasate de AAC.
În contextul celor expuse ași avea careva întrebări către APP:
- unde a fost aceasta când AAC în repetate rînduri a informat despre încălcarea de
către S.R.L. „Avia Invest” a prevederilor contractului de concesiune?
- Dar mai ales unde a fost managementul actual APP când în data de 17.06.2019
AAC s-a adresat către APP cu solicitarea convocării comisiei de monitorizare și
includerii pe ordinea de zi a Comisiei a problematicii neachitărilor admise de către
„Avia Invest” S.R.L.?
- De ce APP, prin intermediul Comisiei de monitorizare nu a solicitat toată
informația dată de la ”Avia Invest” SRL, care era OBLIGATĂ să prezinte orice
informație Comisiei?
- Care sunt acțiunile APP față de managementul MoldATSA, pentru faptele de
neraportare a evenimentelor de aviație civilă?
Cele prezentate de mine pot fi verificate prin solicitări corespunzătoare către AAC.
Totodată, rog Grupul de lucru pentru anchetă să investigheze:
1. motivul aflării dlui Moraru și a colegilor săi în momentul aducerii la cunoștință
mie a ordinului de suspendare, atîta timp cît acesta este autorul Notei Informative
în baza căreia am fost suspendat din funcție.
2. Cine au fost persoanele care timp de cîteva zile s-au aflat în incinta AAC solicitînd
prin intermediul dlui Alexandru Fiti documente contabile și, fotografiindule cu
telefonul, le expediau persoanelor necunoscute. Persoanele date nu fac parte din
Grupul de lucru pentru desfășurarea anchetei de serviciu.
Consider că toată această perioadă, din momentul suspendării (06.09.2019) și pînă la data de
19.09.2019, Alexandru Fiti împreună cu persoane neautorizate din cadrul APP au colectat
ilegal informații cu scopul de a mă denigra, sau de a o folosi împotriva agenților aeronautici,
sau de a o furniza concurenților acestora.
Rog Grupul de lucru să audieze persoanele din cadrul AAC cărora le-a fost solicitat să prezinte
informații de către Alexandru Fiti și să sesizeze organele de drept pentru a stabili motivul
pentru care acest lucru a fost făcut.
Îmi exprim disponibilitatea de a conlucra în continuare cu Comisia de anchetă în
vederea clarificării subiectelor care au stat la baza anchetei.

Octavian Nicolaescu 20.09.2019