Sunteți pe pagina 1din 6

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ L2

ANUL ȘCOLAR 2019-2020


Programa aprobată cu O.M. nr. 3393/28.02.2017

Unitatea de învățământ:
Clasa: a VI-a
Profesor:
Manual: Limba modernă 2 – Limba engleză pentru clasa a VI-a,
Ana-Magdalena Iordăchescu, Mihaela Raluca Ionescu, Editura Litera, 2019

Modulul și Teme și elemente de construcție a Competențe specifice Nr. Săptămâna Observații


unitatea de comunicării ore
învățare
Introductions 1.1. Identificarea informațiilor esențiale din fragmente 2 S1
Clothes scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene
Family previzibile, atunci când se vorbește rar și clar
School subjects 1.2. Identificarea semnificației generale a mesajelor orale
1. Welcome!
Classroom language curente, clar și rar articulate
Possessive ’s/s’ 2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui
Be subiect familiar
Have got 2.2. Participarea la scurte interacțiuni verbale cu sprijin
Subject pronouns
din partea interlocutorilor
Possessive adjectives
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect
familiar/o situație cunoscută
3.4. Manifestarea disponibilității pentru informare prin
lectură
2. Module 1 Vocabulary 1.1. Identificarea informațiilor esențiale din fragmente 7 S 2-5
On screen Film types scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene
TV programs previzibile, atunci când se vorbește rar și clar
Grammar 1.2. Identificarea semnificației generale a mesajelor orale
Present simple curente, clar și rar articulate
Question words 1.3. Identificarea unor elemente cultural specific limbii
There is/There are
1
Unit 1a – Reading studiate
Film types Forum discussion: Mehmet’s Movie 2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui
Blog subiect familiar
Writing 2.2. Participarea la scurte interacțiuni verbale cu sprijin
A review din partea interlocutorilor
Capital letters and punctuation 2.4. Manifestarea interesului pentru participarea
Unit 1b – Listening la schimbul verbal
TV programmes Looking at family photos 3.4. Manifestarea disponibilității pentru informare prin
Speaking lectură
Talking about likes and dislikes/ 4.1. Completarea unui formular cu informații de
Talking about films identificare (educație, interese, competențe)
Culture
Film awards
Vocabulary 1.1. Identificarea informațiilor esențiale din fragmente 7 S 5-8
3. Module 2 Outdoor activities scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene
Feelings previzibile, atunci când se vorbește rar și clar
Outdoor survival Grammar 1.2. Identificarea semnificației generale a mesajelor orale
Present simple curente, clar și rar articulate
Unit 2a – Present continuous 2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui
Outdoor activities Reading subiect familiar
Microblogging and a wiki page: 2.2. Participarea la scurte interacțiuni verbale cu sprijin
Adventures of a wild camper
din partea interlocutorilor
Writing
Unit 2b – 2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect
A blog entry
Feelings familiar/o situație cunoscută
Conjunctions: and, but, because
Listening
2.4. Manifestarea interesului pentru participarea
Life with a tribe la schimbul verbal
Speaking 3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text clar structurat
Making plans/ (articole de ziar/digitale simple, broșuri), în care numerele
Before a weekend trip și numele joacă un rol important
Culture 4.2. Prezentarea unei activități în scris, utilizând cuvinte
Summer camps de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
4. Module 3 Plan Vocabulary 1.1. Identificarea informațiilor esențiale din fragmente 7 S 9-12
the future Life events scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene
Musical instruments previzibile, atunci când se vorbește rar și clar
Grammar 1.2. Identificarea semnificației generale a mesajelor orale
Unit 3a – Present continuous for planned actions curente, clar și rar articulate
Life events Ordinal numbers 2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui
2
Reading subiect familiar.
An infographic: Demographics 2.2. Participarea la scurte interacțiuni verbale cu sprijin
Writing din partea interlocutorilor
A class survey 2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect
Unit 3b – Expressions of amount familiar/o situație cunoscută
Musical Listening 3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text clar structurat
instruments The road to success (articole de ziar/digitale simple, broșuri), în care numerele
Speaking și numele joacă un rol important
Asking for and giving advice/
3.4. Manifestarea disponibilității pentru informare prin
In a music shop
lectură
Culture
4.2. Prezentarea unei activități în scris, utilizând cuvinte
Music in schools
de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)
Vocabulary 1.1. Identificarea informațiilor esențiale din fragmente 7 S 12-15
5. Module 4 Jobs scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene
Health problems and first aid previzibile, atunci când se vorbește rar și clar
Good citizens Grammar 1.2. Identificarea semnificației generale a mesajelor orale
Countable and uncountable nouns curente, clar și rar articulate
Reading 1.3. Identificarea unor elemente culturale specifice limbii
A blog post: The global water crisis
studiate
Writing
Unit 4a – 2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui
A description of a person
Jobs subiect familiar
Too and also
Listening
2.2. Participarea la scurte interacțiuni verbale cu sprijin
Mountain rescue! din partea interlocutorilor
Speaking 2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect
Giving opinions/ familiar/o situație cunoscută
Unit 4b – Health 2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la
Talking about jobs
problems Culture schimbul verbal
and first aid The Police 3.1. Identificarea informațiilor necesare din liste sau din
texte funcționale simple (pliante, meniuri, orare, reclame)
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text clar structurat
(articole de ziar/digitale simple, broșuri), în care numerele
și numele joacă un rol important
3.4. Manifestarea disponibilității pentru informare prin
lectură
4.2. Prezentarea unei activități în scris, utilizând cuvinte
de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)
Round up 1 CLIL – Music – The 1960s 4 S 15-17

3
Round up 1
CLIL – Language – Regional dialects
Vocabulary 1.1. Identificarea informațiilor esențiale din fragmente 7 S 18-21
6. Module 5 Discoveries scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene
Natural disasters previzibile, atunci când se vorbește rar și clar
Historical events Grammar 1.2. Identificarea semnificației generale a mesajelor orale
Be: past simple curente, clar și rar articulate
Unit 5a – Past simple: regular and irregular verbs 1.3. Identificarea unor elemente culturale specifice limbii
Discoveries Reading studiate
A magazine article: 2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui
Food origins
subiect familiar
Writing
Unit 5b – 2.2. Participarea la scurte interacțiuni verbale cu sprijin
A biography
Natural disasters din partea interlocutorilor
Time prepositions
Listening
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect
Famous natural disasters familiar/o situație cunoscută
Speaking 2.4. Manifestarea interesului pentru participarea
Asking for information/ la schimbul verbal
At the library 3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text clar structurat
Culture (articole de ziar/digitale simple, broșuri), în care numerele
Explorers și numele joacă un rol important
3.3. Identificarea unor informații de detaliu dintr-un
document web
7. Module 6 Vocabulary 1.1. Identificarea informațiilor esențiale din fragmente 7 S 21-24
Transport and Transport scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene
Travel previzibile, atunci când se vorbește rar și clar
travel Grammar 1.2. Identificarea semnificației generale a mesajelor orale
Past simple – extensive practice curente, clar și rar articulate
Unit 6a – Reading 2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui
Transport History essay – On two wheels subiect familiar
Writing 2.2. Participarea la scurte interacțiuni verbale cu sprijin
A story
din partea interlocutorilor
Time connectors: first, then, in the end
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect
Listening
Unit 6b – Travel familiar/o situație cunoscută
Graham Hughes
Speaking
2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la
Asking for travel information/ schimbul verbal
3.3. Identificarea unor informații de detaliu dintr-un
4
A bus trip document web
Culture 3.4. Manifestarea disponibilității pentru informare prin
Public transport lectură
4.2. Prezentarea unei activități în scris, utilizând cuvinte
de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)
Vocabulary 1.1. Identificarea informațiilor esențiale din fragmente 7 S 24-27
8. Module 7 Money scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene
Computer equipment previzibile, atunci când se vorbește rar și clar
Personal Grammar 1.2. Identificarea semnificației generale a mesajelor orale
possessions The adjective – comparative and curente, clar și rar articulate
superlative forms 2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui
Reading subiect familiar
Unit 7a – Consumer advice leaflet: 2.2. Participarea la scurte interacțiuni verbale cu sprijin
How to save money
Money din partea interlocutorilor
Writing
2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la
A description
schimbul verbal
Adjective word order
Listening
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text clar structurat
Unit 7b – (articole de ziar/digitale simple, broșuri), în care numerele
Computer My Online Swap Shop
Speaking și numele joacă un rol important
equipment Buying and selling/ 3.4. Manifestarea disponibilității pentru informare prin
Going shopping lectură
Culture 4.2. Prezentarea unei activități în scris, utilizând cuvinte
Charity shops de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)
9. Module 8 Vocabulary 1.1. Identificarea informațiilor esențiale din fragmente 6 S 27-30
Having fun Playing games scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene
Places to visit previzibile, atunci când se vorbește rar și clar
Grammar 1.2. Identificarea semnificației generale a mesajelor orale
Tense review: present simple and curente, clar și rar articulate
Unit 8a - continuous, past simple 1.3. Identificarea unor elemente culturale specifice limbii
Playing games Making a polite request – studiate
The modal verbs: can, will 2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui
Reading
subiect familiar
A factual text –
2.2. Participarea la scurte interacțiuni verbale cu sprijin
Board games: from cardboard to pixels
din partea interlocutorilor
Writing
An email
2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la
Verb tenses schimbul verbal
Unit 8b – 3.1. Identificarea informațiilor necesare din liste sau din
Listening
Places to visit
5
End of exams texte funcționale simple (pliante, meniuri, orare, reclame)
Speaking 3.4. Manifestarea disponibilității pentru informare prin
Expressing preferences/ lectură
At a holiday camp 4.2. Prezentarea unei activități în scris, utilizând cuvinte
Culture de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)
Beaches in the UK

CLIL ICT – Dot.com companies 2 S 31


Round up 2 Vocabulary and grammar 2 S 32
assessment 1
Writing guide Vocabulary and grammar 1 S 33
assessment 2
Collaborative Vocabulary and grammar 1 S 33
projects/Language assessment 3
reference
Festivals and Festivals and Celebrations 2 S 34
Celebrations
Having fun with Sketches – class performance
English! Tongue twisters and jokes

Notă: Această planificare anuală este orientativă și este proiectată conform noii programe școlare pentru Limba engleză L2, clasa a VI-a.
Ea urmărește structura anului școlar 2019-2020, programul național „Școala altfel”, zilele libere/sărbătorile legale și este în concordanță cu ghidurile
metodologice de curriculum şi proiectare didactică.
Secțiunea „Festivals and Celebrations” se parcurge, integral sau parțial, la latitudinea fiecărui cadru didactic: fie la finalul semestrului/anului școlar, fie la
datele calendaristice ale respectivelor sărbători, fie la oricare alte date ce corespund nevoilor clasei.

S-ar putea să vă placă și