Sunteți pe pagina 1din 2

Iloamnei Olesea STAMATE

1---l!|l!::3vr-i!!ltrr-L!-el!l: !!!-l!:{ lll Ministru alJusti{iei,


MINISTERUL JUSTITIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA
Copii: Me,mbrii Consiliului de Integritate ANI
Intrare tlr. -l!-l il
lO zo 49 Doamnsi Rodica A}{TOCI
Preqe.dinte al Al'{I

Stima$ doamniMinismq
cwvirmzilprticiparea mea tn alegerile locale
V6 mu[nmesc p€ntru efornrl qi timpul acordd subiectului
g**fl, incaitAe de candidat fairnctiaOeprimargeneral almrmicipiului Chiqin&r

al mun. Chiginlu qi-au depus candidaturile


Dupf, cum cunoaqte{i, la alegerile pentnr ny"lt ry-ggeneral *
2l de conc'renli, dinee rq au fost qi iffsgisrai- io *"luqt timp, aproape toate partidele qi-au
"6[ "o.bi qi erryertii indepe'ndenlie4primd opinii despre o
fuEintat liste de candidafi penfig Consiliul Mu;i;ipaL nresa
inlelegene ascunsd intre exponeirlii PSRM pi Y."irf*idenrlarea ffUi campaniei electoralg precum qi
acest scruti& prin inaintarea
rez'lt*ele acesteia Totod*a i"ttr purtia" unionists particip[ activ fopoliticd in Republica Moldova"
candidalilor sni. spre regret, aceste circumstanle, d* qi siuralia actuaF
&ivit,,uzilqi mai mdt sdietatea" ir acest
*acttism pii*- are drept scop demotivarea sau deterrninarea

cde{€nilor de a nu p;;ipr i" ro,ti""f ebctoral, p.*,t asj oaprima qeetul


la-vot' sondajelor'
lonfo*
qi in creqtere' In
n'mirul cetm nenotarali ii cetor care declri ci nu vor vota ssridic[ la
peste 40% este
PSRM'
aceiaqi timp, ?n parameUi bciologici acest fuptfwon,irm,gcandidatul
p nni, consider
c[ activismul
Fiind rqrezentant activ al societ5{ii civile qi exponent al -TtT. "di" rn ultimii
nofirio di" gqii cet6lenii Republicii
politic degradant, pr*,* qi 5 an1 au determinat
"t*i-*t*ri
Moldova s6.qi piudE in;d€rea rn insst$iGde st4fi, in lidffii
politici, in viitonrl tarir, dar qi in valoarea qi
gi
impoltmF sryain5rii dr€partui lor de u ootu- io *h&r de fost diplomat
- p€rioadn in care am servit !5rii
oe media care Fm constnrit 19 institutii media
cetItsnilm cu incredere qi devotanen! in calitate de mmager
qi combaterii ameninl5rilor hibride, exprimand
in Rep.blica proroova actioist civic in_domeniut -u**-*rliu
procesele care se produc h t*4 u-
hotirft qi puo-ooeofa"tiv responsabilitdea scciali qi civice fa{5 de
decis s6 mi implic dir€ct in alegerile locale *opot de a promova o mpl[ campanie qi acfiune de
"o
*-p.or"rili-*qi mobilizare a cete4eoilcr se-qi erryime dreptul la vol
importante care-in societatea noastri politizar'
sunt o persoana apolitice qi r6m6n apolitic, dar existii mesaje
sunt auzite qi p€,rc€pG doar ?n *f""t"*fe qi arputea h O*t-ut" qi exclamate doar din pozilia de
"*"p*iu atransmite aceste
candidar Am d€cis s[ sasrific timp qi efofiIfip"otto nryqt yt"teoportrmiate nentru o platformi bund
mesaje. p€r!fiir u r* a"" mai rezonmte qi *ui aunte.
cred c[ aceste alegeri reprezint[
pentnr societale, deoarece sunt alegeri locale qi nu
pentru a transmite ?c€ste mesaje importante c[tre qi
irofitio(parlame,ntare sau prezidenliale)'

promorde mine in calitxe de candidat are denumirea:


Duptr cum ali prrut observa sloganul carrpaniei {e
rrrllirats au obiectivul de informare a
Z6mbe{te e gratis! Yotcazi,l i*portintf fotoOm, actiunile
p€ntnr oiito*t pe care rebuie s5 qi-l aleagd fiecme
cetSpnilor despre importanp p.""o"r"i-"rJ"*r
decLional din cadrul administafiei locale'
cetrfean, darqiposibilitIlite de implicare acetIleniloiinprocesul
qi nu sunt membru
inpteatn care face{ireferinla laactivitateapoliticS, va.comunic c6nu amfo*t T:isut6
partid' mea de cdtre
partid politic, precum qi o";fi;""ut ideo-logia vreo unui inaintarea
a vr'o avdnd in
partidul'nui
populu Europem din Moldova &r^bro opli*" legala de pmicipue in campanie'
u"tirot, t"tJ* cute gou imposibit6 colectarea a 10
vedere termenul foarte sc'rt p6ne ra rinixu.iee.rnerii
independenl Totodata' cu permisiunea
mii de se,mn&uri peffirr a participa ra areg€ri i,n glttry de^candidat
Codreanrr cme a inc€rcat qi s-a int6nplat"'
dumneavoasffi nu voi dschide para*eJcaartui Ruslan
Revenind la obiectul dennersului dumneavoastrS, tnebuie s[ recrmosc cd primul
g&rd pe l-am avut, a fost
cI aceasti scrisoare reprezinti o modalitate sau teirtativtr de intimidare.- p*'um ",reparte, experienla
dumneavoasG din ultiluilPl ani, de repiezentmt activ al societiifii civile in calitate
de experr in diverse
proiecte susfintse de UE, []NDP, UNWOMEN, dar qi preqedinte, qi Oite"tor
de proiect in Asocialia pentru
Guvernare Eficientii gi ResponsabilE" mn face sd fiu increzltor c6 putefi aprecia profesionalismul
meu din
cadrul Consiliului de Integritate, efortul civic pe care l-am manifestat ii ui,ti"itetif" mele
anterioarg dar qi
pe cars il manifst acug PromovSnd -1i begte e gratis! Voteazi,
e important! Acest tapt ma
face si cred cd dememul rece,pfionateste ogreqeald *.r o notfrphre nefericitil

kvederile tegii m. 82n0rc cu privire la Autorit*eaNa{ionalE de Integritate, la care faceli referinld, nu


constituie o circtmstm!tr legalE pentnr r€tragerea mea din calitatea de membnr al Consiliului
de Integpitate
din partea societ6fii civile. Articolului 12 aliniat 3, lit h- al Legii ANI nicidecun nu concluzioneazd
obiigalia
mea legalii de a-mi depune denisia din calitatea demembnr al Consiliului de Integritate.

Mai muh examin6nd Raportul de activitate at Consiliului de Integritate ANI pentru arii2017-201g, putefi
observa cd eu mi-am exercitat aceas6 atribufie voluntari fut-un mod exenpla, dedic&]d
timp, efort ji
abnegafie la demararea a funcfiontrrii Autorit{ii Na$onale de Integriaie, prin prezidarea qedinlelor
"upida
Consiliului" elaboraea proiectelor actelor normative intsni ale ANI, org;niza;; eficientil a concursurilor
pentnr alegerea directorului qi vice-directorutui ANI, prrocum qi a inspectorilor de integritafe.
De ase,nenea,
citind raportul de actirdtate, putef concluziona ci eu sunt m.-U.ot Consiliului ularicipat la cele mai
multe qedinte. inacelaqitimp, vladuc lacunogtinlicaincadrul*;J;ip*;O"*"* "ur" incalitate de
membnr al Consiliului de Integritate din prtea societ{ii civile, eu am acumut* cel mai mare punctaj.

Tin semenfionez c6, in momentul in care m decis sE mii implic direct ?n cmpania electorald cu ac{iunea
!enrynonsabilizare
gimohityge acetii{enilor, am informatinscrismembrii Consiliului deIntegritate i"rpr"
faptul ci mi auto-suspend din calitatea de membm gi nu voi participa direct sau indirect fa-g€di"lel"
rau
activitateaConsiliului,peperioadaempanieielectorale. Uaimult,ladeprmereaactelorlaCECE, ansemnat
o declaralie prlvind suqrendarea din alte ftnc{ii sau acribulii exerciiate. Totodat4 av6nd in vedere cl
competeirfele Ministenrlui JustiJiei in raport cu memb,rii Consiliului din patea societafii civile
se limiteaze
la organizarea concupului, sglwtarea qi deemnarea a doi reprezentanfi in Consiliu, attfel acesJia fiind
inde,pendenfi in exercitarea afibufiilor sale, nu arn co'nsiderat oeces- sd comunic Ministenrlui
despre auto-
suspendareamea

Stimatf doamnf Minis8u,

DuP. E cum v-ati exprimat, in lumina celor expuse, vd aduc la cunogin{i cE nu consider legaltr gi motivat6
solicitarea Miniserului Justiliei de a mE rehage sau de a demisionadin calitdea de membru al donsiliului
de Integritate aI ANI. Desigur, Ministerul uputm interpreta in felul sau interesul slu legea (ceea ce
ar fi
confarprincipiilor Statului qi hEptului), sau arput€a solicita comisiei parlamentare Oe speciatitate s6 dea o
interpr*are a articolului la care face,ti referinp qi ulterior si acfioneze corespunzdtor.

Cu toate acest€4 dacl dumncavoastr5" Minisrenrl sau eventual altii institufie de stat de rang inal! considerd
cieu incalc vreo nonnd etic5, moral[ sau de alt ordin prin exercitarea exemplr:i a atilqiilor mele de
membnr al Consiliului, vtrrog si-mi omunica{iprinh-rm dmers suplimentmgieuvoi demisiona.

Cu rcspwg

n{ernbru al Consiliului de Integritate ANI

Email de contact voteazi@dumitnrtiramd

3o, og 7olcT