Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

DATA: 11.12.2013
ȘCOALA : Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Baia Mare
CLASA: a V-a B
PROFESOR: Florina Mariana Roatiș
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
OBIECT: Limba şi literatura românǎ
SUBIECT: Amintiri din copilărie. Caracterizarea personajului principal.
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Autor. Narator. Personaj.
TIPUL LECŢIEI: Lecţie de însuşire de noi cunoştinţe
DURATA: 50 minute

COMPETENȚE GENERALE:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situații de comunicare;
2. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situații de
comunicare monologată și dialogată;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare și nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.5. aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat;
2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral;
2.4. adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de comunicare;
3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ;
4.4. redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi în contexte variate.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
a) Cognitive:
O1. să identifice autorul, naratorul şi personajele din text;
O2. să numească personajul principal al textului;
O3. să răspundă corect la întrebările referitoare la conţinutul textului;
O4. să identifice trăsăturile personajului după datele furnizate de text;
O5. să descopere asemănările şi deosebirile dintre două personaje care par total diferite;
O6. să extragă mesajul educativ al textului.
b) Psihomotorii
 să utilizeze corect mijloacele auxiliare;
 să ortografieze corect cuvinele.
c) Afective:
 să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul clasei;
 să manifeste interes pentru opera marelui scriitor Ion Creangă;
 sǎ se autoevalueze corect.

CONDIŢII PREALABILE:
 clasă de nivel mediu;
 elevii au formate priceperi, deprinderi şi capacitatea de a comenta pe baza unui text epic.

STRATEGIA DIDACTICĂ
a) Metode şi procedee: conversaţia, spargerea gheţii, exercițiul, ciorchinele, diagrama Venn, cvintetul,
explicaţia, descoperirea.
b) Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, tabla, manualul
c) Forme de organizare a activităţii : activitate în grupe, activitate frontală, activitate individuală
d) Resurse şi managementul timpului:
 capacităţi normale de învăţare ale elevilor;
 cunoştinţele lor anterioare;
 timpul de învăţare: 50 minute.
MODALITĂȚI DE EVALUARE: observare sistematică, aprecieri verbale, autoevaluare.

BIBLIOGRAFIE:
 Limba română, manual pentru clasa a V-a, Bucureşti, Editura Humanitas
Educaţional, 2009.
 Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru limba şi literatura
română. Clasa a V-a, Bucureşti, 2009.
Scenariul didactic

Nr. Etapele T Strategia didactică


crt lecţiei i Activităţi elev / profesor Evaluare
m Metode şi Mijloace de Forma de
p procedee învăţă organizare
mânt
1 Moment 2’ Se asigură condiţiile necesare defăşurării optime a activităţii: Conversaţia Activitate Observarea
organizatoric asigurarea liniştii, pregătirea materialului didactic, cretă, fro sistematicǎ a
burete, caiete, manuale, pixuri etc. nta elevilor

Verificarea 8’ Se verifică cantitativ tema pentru acasă şi se soluţionează Spargerea


temei scrise eventualele probleme apărute în rezolvarea ei. gheţii Caietele Formativă
și a Moment ortografic: săi / să-i. elevilor
2 cunoştinţelor Pentru a verifica cunoștințele însușite anterior profesorul Frontală
însuşite adresează întrebări elvilor (pornind de la întrebările de pe
anterior colțurile stelei). Conversația Orală

Când?

Unde? Cine?
La cireşe
Explozia
Ce? Care? stelară Tabla

- Când se petrece acţiunea ? - „… vara, aproape de moşi”,


„…ziua în amiaza-mare” Activitate
- Unde se petrece acţiunea ? - „…în curtea lui moş Vasile, frontală
fratele tatei cel mare”, „în grădina acestuia”
- Cine este personajul principal? – „Nică - personaj şi
narator”
- Ce alte personaje apar în text ? – „mătuşa Mărioara, tatăl
lui Nică, vornicul, paznicul”
- Care este amintirea evocată de autor în acest text? - se duce
la furat de cireşe unde distuge cânepa mătuşii Mărioara.
Elevii sunt întrebați dacă își amintesc la ce persoană au fost
relatate întâmplările în narațiunea Căprioara și la ce persoană
sunt relatate întâmplările în Amintiri din copilărie pentru a
observa relația autor / narator / personaj.

Captarea 4’ Profesorul cere elevilor să precizeze ce titlu ar putea primi Conversaţia Tabla Activitate Observarea
3. atenţiei. fragmentul din manual și să aleagă un simbol pentru acesta frontală sistematicǎ a
Anunţarea (cireașa). Apoi sunt întrebați cine e tentat de cireșe și li se cere Exercițiul elevilor
temei şi a să alcătuiască familia lexicală a cuvântului copil și să utilizeze
obiectivelor în propoziții termenii obținuți (copilaș, copilandru, copilăros,
copilărie, copilărește, a copilări)
Elevii sunt anunţaţi că în această oră îl vor caracteriza
împreuna pe Nică, personajul principal al Amintirilor din
copilărie.
Sunt prezentate obiectivele.

4. Dirijarea 25’ Elevii vor primi câte o fișă (Anexa 1) cuprinzând citate din Ciorchinele Aprecierea
învǎţǎrii fragmentul prezentat în manual şi cu ajutorul ei vor realiza Fişa 1 Activitate rǎspunsurilor
caracterizarea lui Nică. Pe baza citatelor date elevii vor frontală elevilor
completa ciorchinele cu trăsături ale personajului principal. Manualul
Elevii sunt întrebaţi dacă mai cunosc alte trăsături ale lui Nică
și completează ciorchinele. Tabla
Nică este caracterizat şi prin ochii mătuşii Marioara, după care Activitate în Evaluare
prin intermediul diagramei Venn (Anexa 2) sunt scoase în Diagrama echipǎ formativǎ
evidentă punctele comune şi diferenţele dintre cele două Venn Caietele orală
personaje. elevilor

5. Feedback 5’ Pentru realizarea feedbackului elevii realizează un cvintet Cvintetul Fișa 3 Activitate în Evaluare
pornind de la numele lui Nică. (Anexa 3) echipǎ frontalǎ

6. Evaluarea 2’ Se fac aprecieri legate de modul şi gradul de participare a Activitate


elevilor la lecţie, de calitatea rǎspunsurilor, aprecieri generale individualǎ
şi individuale.

7. Tema pentru 2’ Se fixeazǎ tema: o compunere cu titlul “ Eu - mă aseamăn / nu


acasă mă aseamăn cu Nică”

FIȘA 1
CITATE TRĂSĂTURI ALE
PERSONAJULUI

C1 - “…mă furişez din casă şi mă duc, ziua miaza-mare …”


C2 - “Şi mă chitesc eu în mine cum să fac ca să nu mă prindă…”
C3 - “…mă fac a cere pe Ion, să ne ducem la scăldat… “
C4 - “…sărut mâna mătuşei, luându-mi ziua bună…”
C6 - “…încep a cărăbăni la cireşe în sân, crude, coapte, cum se găseau.”
C7 - “Şi eu fuga, şi ea fuga, şi eu fuga, şi ea fuga …”
C8 – “…şi-mi pierd urma, ducându-mă acasă şi fiind foarte cuminte în ziua aceea…”
C9 –“…vinovatul trebuia să plătească.”
C10 – “Mai pasă de dă ochi cu mătușa Mărioara, cu moș Vasile, cu văru Ion şi chiar cu băieţii si fetele din sat;”
C11 – - “…mi se dusese buhul despre pozna ce făcusem…”
C12 - - “…parcă naiba mă împingea, de le făceam atunci cu chiuita.”
C13 - “…ghiavole, aici ţi-i scăldatul?”
C14 - “…scoboară-te jos, tâlharule, …”
Fişa 2

Compară însuşirile lui Nică cu însuşirile mătuşii Mărioara, realizând o diagramă:

ASEMĂNĂRI