Sunteți pe pagina 1din 2

ROI\{ANIA

JUDETUL IA$I

PRIMATI CoMUI\EI
MIROSLAVA
1{
PRIMAII

DrsPozrTrA NR.440
privind incetarea contractului de servicii sociale incheiat
intre Centrul de ill [. rrnegti 5i
d-na Hriban Mirela, in calitate de reprezentant legal
al minorei Hriban []e, -[\'icolet:1
Primarul comunei Miroslava, judetul Ia;i.
Avdnd in vedere :
-referatul inregistrat sub nr.2453g/22,09.2015, prin care d-na
coordonator al Centrului de zi Cornesti, pfopune incetarea
Fr)1),1 ;u Ioana j -
frecventdrii cursurilor l-lr:ntrurluijcle
zi de cdtre minora Hriban Delia-Nicoleta, ca unnare a declarafiei
datd pe proprirr Lr; runderei j'n
acer;t sens de cdtre mama minorei
;
-prevederile Hot6r6rii consiliului Local Mir.oslaya nr.62131,10.2012,
pr.iv, r: aprobafea
infiinldrii ;i funcfiondrii Cenrrului de zi CorneEti; -1
- prevederile aft'108 din Legeanr.27212004 privind
proteclia gi prom.vaL r rlrepturilor
copilului ;
-prevederile Ordinului nr. 2412004 pentru aprobarea standardelor
minit r r i>bligatcfrii
pentru Centrele de zi :
-prevederile H'G. nr.143812004 pentru aprobarea regularnentului --
cadru rl,: 11 ,an izarej ;;i
functionare a serviciilor de prevenire a separdril copilulLri
ie familia sa, precurrr; -lr nrntcnfio
-,,. ]J ! v!vwtrv
specialE. a copilului lipsit temporar sau definitiv de
ocrotirea pdrinlilor sai
ln remeiul art.63 lit,e), art.6g alin.(l) 'lit.a)
;
art,I i5 uiin.lt;
9i ilir l,egea llr.
21512001,privind administralia publicd locald, cu modificarile
gi compi.iarit. ,1,.,.i, 1i

DISPUNE
Art.1. incepdnd cu data de23.09.2015, contlactLrl de servicii sociale nr.ld.[
^
Centrul deZi Corne;ti d-na Hriban Mirela,
c t,=iat intle:
9i in calitate de reprezentant legal al ry: rr:i Hribipn
Delia-Njcoleta, inceteazd in a-gi mai produce efectele, ca Llnnare
rdspundcre in acest sens de cdtre mama minorei,
' a declaratiei
i uar, r'c, n"^^.]i..
I 'r' Pr wPrl6l

Art.2. Cu data emiterii prezentei dispozilii, minora Hriban Deliar-Nicoieta


IrErscutd la.
data Ce 08 decembrie 2005, in municipiul Iagi,luaetLrt Iagi,
fiica lLri IJriban Vasilt: J tltllflg 51.l 3
lui E[riban Mirela, cu domiciliul in ritul corn.gti,'comuna Miroslava, judenrr rirpi,
avArid
C'N'P. :6051208226779, nu va mai frecventa cursurile CentrLrlui de
z:i Cor-rre;; ocLrl siiLr
ulm6nd a fi declarat "liber,'.
Ar1.3. Persoana nemullumitd se poate adresa autoritatii publice emitente,
lrr I ir en de 30
de zli'e de la data comunicdrii actului administrativ, in vederea revocdrii,
in tai sa ;ir parte, a
acestu ia"

Primaria Comunei Miroslava, Juderul Iasi Loc Miroslava, Cornuna Miroslava, Jud ,a..;i, t p i i'305;
Sistem de Managelnent certificat tel 0232295 680; fax: 023223r5 860; 0.iJ: 4lt 4 t; Cod
conlonn ISO 9001: 2008 tiscal:454046 I ; c-rna il secretariat@pritniir1a51 1 lq qa.ro,
www.primariamiroslava.ro
ROMANIA
JUDETUL IA$I

PRrMArua coMuf{Er
MIROSLAVA
PRIMAR

.o1ynica, prin grija secrerarutui comune ,in rermehul


lrj.^4,!:":y1-1|o::iti:
de lege, coordonatoiutui:.^uu ,
p-re'vdzut
centrri'i'J. litffi#,
*,.'J1ilffi]ilT: ;' ?,"rT,TXl
Hrilban Delia-Nicoleta, Serviciului Financiar-Conrah;rli. D"i*x-i^i ,\,: ,
;l'illljJ,ffj
r-..--.",-.:
l;li*
precum ?l,H::1.J";j::::i:1,' ,ll:::iy.con,au,;i;;;;i'r;#i;i;;ffi
""n",rr
Ei Instituliei prefectuluii Judefului Iagi pentru exercitarea controruh,ri c:
regaritati a
I

actului admin istrativ.


Miroslava, astdzi,23 se1 t :mbrie 20i15

PRIMAR
1A naru

Contrasemn eazd, pentru le1 r,l,itate


Secretar
Ursanu A4cufa-Lcnu I

Primaria Comunei Miroslava, Judetul lasi


Loc Miroslava, Comuna Miroslava, Jud Il5r. Cl ,Cr7305;
Sistem de Management certificat
tel:0232 295 680; fax:0232236860;03_1_1
424 I 4; Ctod
conform ISO 9001: 200g
fiscal:4540461;e-rnailsecretariat@primar
!Xva.ro,
www.primariam iroslava. ro