Sunteți pe pagina 1din 8

Limba și literatura română

PORTOFOLIUL PROFESIONAL AL PROFESORULUI DE

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Conform metodologiei, portofoliul profesional personal cuprinde:

I. DATE PERSONALE:
1. Date de identificare candidat

2. Încadrare an școlar 2016-2017

3. Orarul

4. Curriculum vitae (Europass)

5. Scrisoare de intenție cuprinzând:

Motivația participării la examenul de definitivare în învățământ,

obiectivele și așteptările proprii în formarea personală ca profesor,

autoaprecierea activității/experienței caștigate pe parcursul semestrului,

autoaprecierea portofoliului profesional.

II. ACTIVITATEA LA CATEDRĂ ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE


SUPORT:

1. Planificările - anuale, semestriale și pe unități de învățare, personalizate la nivelul clasei.

2. Minimum 10 proiecte didactice pentru tipuri de lecții diferite.


TIPURI DE LECȚII:

Lecție mixtă (de predare-învățare-evaluare/de dobândire de noi

cunoștințe/deprinderi, care presupune:

- actualizarea și verificarea cunoștințelor/deprinderilor anterioare;

- identificarea ideilor-ancoră;

- predarea/învățarea noilor cunoștințe/deprinderi;

- asigurarea feedbackului.

Lecție de fixare și consolidare (la sfârșitul unui grup de lecții) structurată, mai ales, pe fișe de muncă
independentă/pe grupe cu itemi diferențiați, care să vizeze: identificarea/recunoașterea, analiza, creativitatea.
Lecție de recapitulare și de sistematizare (la sfârșitul unei unități de învățare, pentru teză, la sfârșitul unui
semestru/an școlar) care presupune feedbackul pentru aplicarea cunoștințelor în contexte noi.

3. Instrumente de evaluare
Testul predictiv cu baremele aferente.

Rezultatele testării și observațiile/concluziile.

Măsurile/planul de acțiune.

4. Catalogul profesorului
Catalogul profesorului (de exemplu)

Unitatea de învățământ: …

Prof. debutant: …

CATALOGUL CLASEI …

Evaluarea inițială: se face la începutul unei etape de instruire (an școlar, ciclu de învatamânt) sau la clase nou formate
și are ca obiectiv diagnosticarea calitativă și cantitativă a cunoştintelor elevilor, identificarea lacunelor cu scopul
organizării adecvate a predării-învățării.

Evaluarea continuă (curentă): se face în timpul demersului de învățare și are ca obiectiv

cunoașterea sistematică și continuă a rezultatelor zilnice și a progresului elevilor, oferind

posibilitatea intervenției imediate a profesorului.

Evaluarea periodică: se face la sfârșitul unui capitol/unei unități de învățare având ca

obiectiv verificarea gradului de structurare a unui sistem mare de informații.

5. Resurse materiale (Resursele didactice adaptate nivelului clasei):


Fișe de lucru (pe nivel de performanță vizat).

Cărți, culegeri, texte, CD-uri, DVD-uri etc.

Folii retroproiector, prezentări.

6. Raport de progres școlar (pentru profesor limba română/ profesor documentarist)


MODEL - PROIECT DE LECŢIE

Profesor: ...

Şcoala: ...

Data: .......................................

Clasa: a X-a

Disciplina: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Subiectul lecţiei: „FLOARE ALBASTRĂ” de Mihai Eminescu

Tipul lecţiei: de receptare a unui text liric

Competenţe specifice:

2.3.Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic

Obiective operaţionale:

La finalul orei, elevii vor fi capabili:

1. să identifice secvenţele lirice din textul liric;

2. să identifice elementele de compoziţie din text;

3. să identifice instanţele comunicării lirice în textul dat;

4. să explice/să motiveze/să comenteze secvenţe din text.

1. Metode şi procedee: lectura expresivă, lucrul cu manualul, conversaţia euristică, lectura selectivă, învăţarea prin
descoperire, comentariul de text,

exerciţiul.

2. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală, alternativ cu activitatea pe grupe şi cu cea
independentă, individuală a elevului.

3. Resurse: capacităţile receptive şi emoţionale ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare.

4. Materiale didactice: volum de poezii Mihai Eminescu, fişe de lucru

5. Bibliografie:

-specifică disciplinei: Mihai Eminescu – „Poezii”;

Manual de limba şi literatura română pentru clasa a X-a, EDP, autori: Nicolae Constantinescu, A.Gh. Olteanu, Vasile
Teodorescu;

G. Călinescu – „Opera lui Mihai Eminescu”

-metodică: Florentina Sâmihăian – „O didactică a limbii şi literaturii române – Provocări actuale pentru profesor şi elev”,
2014
Florentina Sâmihăian şi Mariana Norel – „Didactica limbii şi literaturii române”, 2011

DEBUT ÎN EDUCAŢIA ŞI FORMAREA CADRELOR DIDACTICE

70

Desfăşurarea activităţii

Nr.

crt. Etapele lecţiei Conţinuturile învăţării Activitatea profesorului şi a elevilor Strategii, metode,

materiale Evaluare

1. Organizarea clasei Profesorul solicită elevului de serviciu

numele absenţilor

2. Verificarea temei

pentru acasă

Profesorul verifică efectuarea temei

pentru acasă

Conversaţia euristică Prin aprecieri verbale

3. Actualizarea

cunoştinţelor

Profesorul pune întrebări referitoare la cunoştinţele

anterioare despre lirica eminesciană (idei ancoră)

Elevii răspund solicitărilor, pornind de la

tema pentru acasă

Conversaţia euristică Prin aprecieri verbale

4. Captarea atenţiei Pe tablă este desenată o floare, iar elevii completează

în interiorul petalelor adjective şi substantive asociate

cu substantivul floare.

Profesorul scrie pe tablă cuvintele pe care

elevii le spun

Conversaţia

Tabla, markere
Prin aprecieri verbale

5. Anunţarea

subiectului lecţiei

şi a obiectivelor

Tema lecţiei este poezia „Floare albastră” de Mihai

Eminescu, iar, la finalul orei, vom putea identifica

elementele de compoziţie ale textului liric –vocile

lirice, cuvinte-cheie, mărci ale eului liric, figuri de stil,

motive, teme.

Fiecare elev primeşte fişa cu textul poeziei (Anexa 1).

Profesorul scrie pe tablă titlul lecţiei, iar

elevii notează în caiete

Conversaţia

6. Dirijarea învăţării Se ascultă textul poeziei „Floare albastră” recitat de

actorul Traian Stănescu

Elevii şi profesorul ascultă textul Lectura expresivă

Mijloace audio-video

În urma lecturii model a textului, profesorul pune

întrebări despre prima reacţie a elevilor referitoare la

text, ce stare le-a dat elevilor lectura acestui text și la

impresia creată.

După ce un elev mai citeşte o dată textul, profesorul le

solicită răspunsuri la întrebări, precum:

La ce se referă poezia?

Care este structura textului?

Găsiţi elemente comune şi elemente diferite faţă de

poemul „Luceafărul”, Z.D.Bușulenga aprecia că

această poezie este ,,un fel de premisă la marea


problematică a Luceafărului și a Scrisorilor închinate

dragostei”

Profesorul insistă pe ideea existenţei celor două

planuri: al iubitei (teluric, iubure terestră) şi al

iubitului (astralul, infinitul, lumea rece a absolutului şi

a ideilor).

Elevii oferă diverse răspunsuri

Elevii identifică elementele comune şi

elementele diferite faţă de poemul

„Luceafărul”

Conversaţia

Fişa cu textul liric

Prin aprecieri verbale

Nr.

crt. Etapele lecţiei Conţinuturile învăţării Activitatea profesorului şi a elevilor Strategii, metode,

materiale Evaluare

Clasa este împărţită în patru grupe, care vor da

răspunsuri la întrebările de pe fişe (Anexa 2)

Fiecare grupă prezintă rezultatul activităţii, iar

profesorul fixează câteva idei-ancoră pentru momentul

următor – existenţa a două planuri, vocile lirice,

„lirismul măştilor” etc.

Elevii rezolvă sarcinile de lucru,

profesorul le oferă consiliere

Reprezentantul fiecărei grupe prezintă

răspunsurile, iar elevii din celelalte grupe

notează aceste răspunsuri

Activitate pe grupe,
foi de flip-chart,

markere

Învăţarea prin

descoperire

Conversaţia

Explicaţia

Aprecieri verbale ale

cadrului didactic

Elevii care aparţin

celorlalte grupe fac

aprecieri verbale şi

dau notă.

7. Asigurarea

retenţiei şi a

transferului de

informaţie

Profesorul face o sinteză a elementelor prezentate de

elevi şi apoi pune întrebări referitoare la celelalte

elemente specifice genului liric – temă, motive, titlu

Elevii răspund solicitărilor şi notează în

caiete ideile

Conversaţia Aprecieri verbale

8. Tema pentru acasă Elevii vor rezolva exerciţiile 1,2,3 de la pagina 113

din manual

Pentru performanţă: un eseu argumentativ, de 150-300

de cuvinte, în care să explice afirmaţia lui D. Popovici:

Poezia „reface idilic un moment de intimitate erotică

din trecut punctat în negru de regretul fugar pentru o


iubire dispărută.”

ANEXA 1

Textul literar – poezia „Floare albastră”, de Mihai Eminescu

GRUPA 1

Identificaţi, prin notarea a câte trei cuvinte/secvenţe, elemente din câmpul semantic dominant în monologul fetei,
respectiv al îndrăgostitului.

GRUPA 2

Transcrieţi din poezia „Floare albastră” de Mihai Eminescu, şase cuvinte-cheie, trei din monologul fetei şi trei din cel al
îndrăgostitului.

GRUPA 3

Explicaţi două figuri de stil din monologul iubitei şi una din cel al îndrăgostitului.

GRUPA 4

Identificaţi trei mărci ale eului liric din monologul iubitei şi trei mărci ale eului liric din cel al îndrăgostitului.