Sunteți pe pagina 1din 6

ȘCOALA PROFESIONALA DAGĂŢA, STRUCTURA MĂNĂSTIREA

_________________________ ____________
Test de evaluare inițială LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, clasa a III-a
Citește textul:
Într-o seară, aproape de asfinţitul soarelui, pe când meşterul se afla la un iarmaroc îndepărtat, după
potcoave de aur şi argint, sosi o făptură ciudată, de pe altă lume parcă, şi care, spre mirarea băiatului,
începu să vorbească în grai omenesc.
— Ehei, de mult n-am mai dat pe aici! Unde-i meşterul?
— Nu-i acasă. Dar ce ai cu el?
— Aş vrea să mă potcovească!
Pe băiat, cât pe ce să-l pufnească râsul. Nu avea nicio asemănare cu caii, dar cum ucenicul era isteţ
pricepu că sluţenia aceea burduhănoasă, cu picioarele lungi şi subţiri ca aţa nu putea fi altul decât puricele
năzdrăvan despre care îi pomenise într-una din zile meşterul său. (Călin Gruia, ”Izvorul fermecat”)
1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
 Dialogul are loc între: a. meşter şi ucenic; b. meşter şi purice; c. ucenic şi purice; d. cal şi purice.
 Picioarele puricelui erau subţiri ca: a. băţul; b. ața; c. lujerul; d. degetul.
 Puricele era: a. mic; b. mare; c. vorbăreț; d. năzdrăvan.
 Meşterul se afla la: a. oraș; b. iarmaroc; c. plimbare; d. pădure.
 Meşterul dorea să cumpere: a. aur; b. argint; c. hrană; d. potcoave.
 Câte alineate conține textul? a. două; b. trei; c. patru; d. cinci.
 Enunţul Unde-i meşterul? exprimă: a. o poruncă; b. o chemare; c. o întrebare; d. o constatare.
 Găseşte cuvântul cu înţeles asemănător pentru iarmaroc. a. târg; b. noroc; c. iernatic; d. marmeladă.
 Doar una dintre enumerări exprimă însuşiri ale puricelui. Care?
a. burduhănos, năzdrăvan, frumos; c. slut, ciudat, neatent;
b. slut, burduhănos, năzdrăvan; d. ciudat, ascultător, burduhănos.
 Cuvântul cu înţeles opus lui asfinţeşte este: a. apune; b. sfârșește; c. răsare; d. sfințire.
 Perechea de cuvinte nepotrivită cu celelalte este:
a. mult, puţin; c. lung, scurt; b. gros, subţire; d. pomeneşte, trezeşte.
 În propoziţia Aş vrea să mă potcovească!, semnul exclamării exprimă:
a. o poruncă; b. un îndemn; c. o mirare; d. o dorinţă.
 Marchează propoziţia care nu are legătură cu textul:
a. Într-o seară sosi o făptură ciudată. c. Băiatul era cât pe ce să plângă.
b. Băiatul era tare mirat. d. Sluţenia aceea avea picioarele lungi şi subţiri.
 Cuvântul meşterul apare în text de: a. trei ori; b. patru ori; c. două ori; d. o singură dată.
 Fragmentul face parte din:
a. poezia “Izvorul fermecat”; c. povestirea “Izvorul fermecat”;
b. biletul “Izvorul fermecat”; d. dramatizarea “Izvorul fermecat”.

2. Transcrie din primul alineat al textului câte trei cuvinte care să conțină un grup de litere și trei
cuvinte care să conțină un grup de sunete:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Subliniază vocalele din propoziția:

A ş v r e a s ă m ă p o t c o v e a s c ă!

4. Alcătuiește enunțuri cu cuvintele: s-a, s-au, sa, sau, ia, într-un, dintr-o, ea.

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

5. Aşază în text semnele de punctuaţie potrivite .

Vacanţa s-a terminat □ Elevii clasei a III-a s-au adunat în clasă □ Ei povestesc
cum s-au distrat în vacanţă□
□Cine s-a dus la mare □ întreabă Maria □
S-au ridicat mai mulţi copii □ Cristi □ Petre □ Ani şi Bianca□
□Cine a fost în vizită la bunici □ întreabă Elena□
□Toţi am fost la bunici □ au răspuns în cor copiii□
Ei s-au bucurat că s-au întors la şcoală □

6. Taie varianta greşită:

piatră/ peatră a coborâ/ a coborî ticsit/ tixit


caet/ caiet înpreună/ împreună bonboane/ bomboane
poezie/ poiezie fix/ fics celălant/ celălalt
evaluare/ evaloare reînceput/ reânceput ciocolăți/ ciocolate
DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

EVALUARE INIȚIALĂ
PROF. INV. PRIMAR: PAŞANIUC DANIEL
Clasa a III- a , 13 elevi evaluați
Data susținerii evaluării:
1. Competente specifice
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale
acestuia
4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie în redactarea
de texte
4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal

2. Descriptori de performantă
Com Calificativul
-pe- Itemul
tenta Foarte bine Bine Suficient Insuficient
Alege varianta Alege varianta
Alege varianta corectă corectă pentru 7-12 corectă pentru 4-6
I1 Identifică informatiile dintr-un
pentru 13-15 enunțuri pe enunțuri pe baza enunțuri pe baza
text citit la prima vedere baza celor citite și celor citite și celor citite și Precizează 2-3
3.1 Recunoaște titlul si autorul precizează titlul, autorul, precizează titlul, precizează titlul,
personajele, nr. de autorul, personajele, autorul, personajele, informații din
3.4 fragmentelor de text studiate
alienate, linii de dialog și nr. de alienate, linii nr. de alienate, linii cele 15
Identifică personajele, trăsăturile
specifică personajele de dialog și specifică de dialog și specifică
din textele studiate care dialoghează. personajele care personajele care
dialoghează. dialoghează.

I2 Identificarea unor informatii 3-5 exemple 2 exemple


3.1 variate dintr-un text citit
6 exemple corecte
corecte corecte
un exemplu

I3 Identificarea sunetelor şi Identifică


Identifică cele 10 Identifică 7-9
3.1 silabelor în cuvinte şi a cuvintelor vocale, dar și -
vocale vocale
în enunţuri rostite cu claritate consoane
I4 Alcătuiește enunțuri cu
7-8 propoziții 4-6 propoziții 2-3 propoziții
4.2 cuvintele date folosind semnele Nicio propoziție
corecte corecte corecte
de punctuație.
I5 Așază corect în textul dat Așază corect 16-17 Așază corect 10- Așază corect 6-9
4.1 semnele de punctuație potrivite semne 15 semne semne
Doar 1-5 semne

I6 Alege forma corectă a 11-12 alegeri 6-10 alegeri 3-15 alegeri 1-2 alegeri
4.1 cuvintelor corecte corecte corecte corecte

3. Evaluare finală
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL
Rezolvă integral si corect 5-6 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 3– 4 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor BINE
Rezolvă integral si corect 1 – 2 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor SUFICIENT
Rezolvă parțial unii itemi, predomină calificativele de I INSUFICIENT
ȘCOALA PROFESIONALA DAGĂŢA, STRUCTURA MĂNĂSTIREA
LB. ROMÂNĂ EV. INIȚIALĂ- REZULTATE AN ŞCOLAR 2019-2020

NR.
CRT.
NUMELE ŞI PRENUMELE I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Rezultat
ELEVILOR final
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Interpretarea rezultatelor/ greșeli frecvente/ măsuri de ameliorare
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________
CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE
Calificativ Nr. elevi
FB
B
S
I

_________________________________________________________________________________ FB – %
_________________________________________________________________________________ B– %
_________________________________________________________________________________
S– %
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
I– %
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

ÎNTOCMIT,
PROF. ÎNV.PRIMAR: PAŞANIUC DANIEL