Sunteți pe pagina 1din 21

6 PARTICULARITĂȚI ALE TRATAMENTULUI PROTETIC

NESPECIFIC ÎN REABILITAREA ORALĂ


Suciu Mircea, Horga Claudiu Vasile, Biriș Carmen Ioana

Tratamentul propriu-zis reprezintă acel  tratamentul afecţiunilor sistemice


ansamblu de manopere şi pregătiri pe care reprezentate de acele manopere care
medicul dentist, în urma examinării trebuiesc făcute înainte de a începe
complete şi complexe a pacientului edentat tratamentul protetic pentru echilibrarea
parţial, în baza diagnosticelor puse, trebuie medicală sistemică a organismului
să le realizeze în vederea acordării unei  tratamente de urgenţă sunt procedurile
terapii specifice (tratament conjunc) şi terapeutice care trebuiesc realizate înainte
individualizate. de începerea orcarui tratament consevativ
Din punct de vedere clinic actele  tratamente protetice nespecifice sunt acele
terapeutice se împart în mai multe manopere care pregătesc câmpul protetic
categorii: pentru realizarea tratamentului conjunct
 tratamentul protetic specific.

Tratamente sistemice și de urgență


Schematic în această categorie putem pacientului, premedicaţia anestezică
încadra următoarele: necesară, eventuale indicaţii
 tratamentul sistemic – multe dintre referitoare la tipul de anestezic.
afecţiunile generale impun tratament  tratamentul urgenţelor – impune
premergător sau concomitent calmarea durerilor pentru asigurarea
intervenţiilor stomatologice, astfel liniştii operatorii ulterioare,
trbuind să fie echilibraţi cardiacii, identificarea şi tratarea pe cât posibil a
hipertensivii, diabeticii, etc. pentru a afecţiunilor premaligne sau maligne,
putea realiza pregătirile ulterioare. În tratamentul infecţiilor, evidenţierea şi
aceste situaţii este necesar tratarea traumatismelor, rezolvarea
(recomandat) consultul interclinic de tulburărilor estetice majore (de
specialitate şi obţinerea avizului scris al exemplu fracturarea unei proteze).
medicului curant, referitor la medicaţia

Tratamente protetice nespecifice


În activitatea practică, foarte rar procese de- și remineralizare poate fi în final
tratamentul protetic propriu-zis se poate o pierdere netă de minerale care are drept
intreprinde fără o pregătire prealabilă consecință apariția unei leziuni carioase.
complexă a câmpului protetic. În cadrul Procesul carios este astfel produsul
reabilitării orale, terapia restaurativă activității metabolice din biofilmul bacterian
protetică trebuie considerată ca ultima depus pe dinți, iar progresia acestuia este
treaptă a tratamentului stomatologic com- dependentă de modul în care se păstrează
plet şi complex al pacientului; succesul echilibrul între demineralizarea și
terapiei protetice depinde în foarte mare remineralizarea smalțului.
măsură de modul în care s-au realizat Perturbarea regulată a structurii
pregătirile nespecifice şi cele specifice biofilmului bacterian prin periaj și utilizarea
preprotetice. pastelor de dinți fluorurate întârzie progresia
Pregătirile nespecifice sunt cele odontale, leziuni carioase.
parodontale, chirurgicale şi de echilibrare Dieta joaca un rol important în producerea
ocluzală prin şlefuire selectivă, la care se și evoluția procesului carios, deoarece
adaugă modelajele diagnostice pe modelele bacteriile din biofilm produc fermentarea
de studiu montate în simulator. substratului de carbohidrați din alimentație,
Orice tratament de reabilitare complexă producând acizi ce provoacă scădera pH-ului
protetică trebuie iniţiat numai după o salivar.
pregătire prealabilă minuţioasă de ordin Capacitatea de tamponare a salivei este
psihic a pacientului, explicându-i acestuia importantă, deoarece se știe deja că este
obiectivele terapeutice, mijloacele de nevoie de aproximativ 30-60 de minute
realizare a tratamentului şi etapele ce vor fi pentru refacerea pH-ului salivar (neutru), de
parcurse. Înainte de începerea propriu-zisă a aceea de exemplu, o gură uscată (xerostomie)
tratamentului, după informarea pacientului face ca dinții să fie foare susceptibili la carie.
asupra aspectelor de mai sus, este necesar să Leziunile carioase simple se tratează şi se
se obţină consimţământul acestuia, dacă este obturează înainte de amprentare cu un
posibil chiar scris. material de obturaţie de tipul cimentului oxi-
fosfat de zinc, sau de preferinţă cu un ciment
Tratamentul leziunilor carioase simple și ionomer de sticlă. Leziunile carioase
complicate complicate sunt supuse tratamentului
corespunzător, efectuându-se obturaţia
Caria dentară este un proces ce poate corectă radiculară şi restaurarea coronară
avea loc pe orice suprafață a unui dinte, înainte de prepararea dintelui prin şlefuire,
atunci când se dezvoltă un boifilm microbian sau înainte de faza clinică a amprentării.
pe suprafața acestuia (placa dentară).
Deși există aproximativ 300 de specii de Tratamente endodontice.
bacterii implicate în producerea și
organizarea plăcii dentare, această acumulare Uneori sunt soluţia pentru diverse
microbiană fiind organizată și cu o fiziologie și probleme de afectare pulpară, dar de multe
dezvoltare proprie. Bacteriile din biofilm sunt ori în funcţie de de tipul elementelor de
întotdeauna active metabolic, provocând agregare alese, de materialul folosit, sau de
fluctuații ale pH-ului și cauzează pierderea poziţia topografică şi/sau gradul de înclinaţie
mineralelor din dinte atunci când pH-ul scade, a dinţilor este necesar să sacrificăm vitalitatea
procesul numindu-se demineralizare. Atunci pulpară a unuia sau a mai multor dinţi stâlpi
când pH-ul crește poate exista un aport de angrenaţi în construcţia protetică. Aceasta a
minarale în structura dintelui proces numit determinat necesitatea revizuirii unor
remineralizare. Rezultatul cumulat al acestor atitudini terapeutice endodontice, în cadrul
cărora devitalizarea anumitor pilieri (mai ales patologic sunt demne de reţinut câteva
cei frontali) se face în scopul evitării apariţiei constatări stipulate în literatura de
patologiei pulpare. Astfel sub raport fizio- specialitate conform schemei alăturate.

Din cele arătate mai sus pot să se reţină  dilataţia capilară şi chiar
mai multe aspecte aplicative: hemoragii;
 Orice preparaţie efectuată la nivelul  compresiunea condiţionată de
dentinei antrenează o comunicare a exudatul inflamator (edem);
ţesutului pulpar cu mediul ambiant al  eliberarea de enzime de digestie
cavităţii bucale, datorită secţionării tisulară.
prelungirilor citoplasmatice ale Dacă traumatismul operator al şlefuirii
odontoblaştilor din canaliculele este întins, procesul inflamator cronic va
dentinare. urma celui acut cu formarea de ţesut de gra-
 Acest gen de “traumatism“ cauzează nulaţie (VIVIER şi colab. 1980).
exudaţia fluidului transdentinar la Toate aceste reacţii menţi-onate sunt
suprafaţa preparatului (BRÄNNSTRÖM considerate a fi reversibile, dacă ele nu
şi colab. 1968, 1972, 1976). depăşesc stratul odontoblastic şi devin
 Zona pulpară subiacentă nu mai este ireversibile, dacă interesează pulpa dentară.
protejată şi evaporarea fluidului Nu în ultima instanţă dorim să subliniem
transdentinar antrenează aspiraţia cercetările efectuate încă în anul 1972 de
parţială şi chiar integrală prin către M. BRÄNSTRÖM şi G. JOHNSON, care au
capilaritate a nucleilor celulelor atras atenţia că o secţiune dentinară de 1
odontoblastice în canaliculele mm2 goleşte conţinutul de odontoblaşti
dentinare (SELTZER şi colab. 1975). (12.000-15.000) din canaliculele dentinare. Cu
 Această penetraţie este consecinţa unei alte cuvinte se confirmă certitudinea că orice
augmentări a presiunii intrapulpare preparaţie coronară periferică (efectuată mai
(BROWN şi colab. 1964) cu apariţia în ales în condiţiile neluării unor măsuri
intimitatea organului pulpar a elementare de protecţie cum este şlefuirea
procesului inflamator responsabil de intermitentă cu pauze sub jet continuu de apă
prezenţa anumitor fenomene rece), va genera apariţia fenomenelor nocive
fiziopatologice cum sunt: hidrodinamice la nivelul organului pulpar.
 marginaţia leucocitară;
Deoarece majoritatea reacţiilor iritative Pentru aceste motive suntem adepţii
nu sunt imediat sesizabile clinic şi primele devitalizării pilierilor dentari suporţi ai acestor
simptome ale complicaţiilor pulpare survin de mijloace protetice de mare eficacitate
cele mai multe ori tardiv, în final se ajunge la funcţională.
necroză, putând astfel compromite
procedeele de tratament protetic conjunct.
periajului dentar. Tratamentul medicamentos
şi chirurgical al afecţiunilor parodonţiului
Tratamentul parodontal. Prognosticul
marginal şi profund în funcţie de situaţia
oricărei lucrări pro-tetice depinde în mare clinică particulară şi în colaborare cu
măsură de gradul de igienă bucală a specialistul parodontolog trebuie să asigure o
pacientului (fig. 92, 93), astfel încât de la bun situaţie clinică stabilă, optimă din punct de
început trebuie să se procedeze la igienizarea
vedere odonto-parodontal instituirii
cavi-tăţii bucale prin evidenţierea plă-cii tratamentului protetic.
dentare microbiene, detartraj şi instruirea
adecvată a pacientului privind tehnica

A B

Figura 92

A – pacient cu tartru dentar masiv, B – eliminarea tartrului prin detartraj

A B
C D

Figura 93

A – feston gingival sănătos, B – gingivită, C – parodontopatie incipientă, D –


parodontopatie marginală cronică profundă

Tratamentele chirurgicale. Se referă la  factori regionali (strategici) – modul în


extracţia dinţilor irecuperabili şi profilaxia care va firezolvată terapeutic breşa
câmpului protetic, fiind vorba despre dinţi cu apărută
leziuni carioase complicate irecuperabili prin  factori generali – status medical,
metode conservative sau chirurgicale psiho-social, economic
ajutătoare terapiei endodontice, dinţi cu Un alt scop al tratamentului chirurgical
mobilitate patologică ac-centuată, extruzii sau este recuperarea unor rădăcini; cele mai
egresiuni avansate, basculări dentare utilizate intervenţii de acest gen sunt
exagerate. Decizia de extracţie trebuie luată
reimplantările dentare după tratamentul
în funcţie de:
 factori locali (viitorul pe termen scurt) extraoral al canalelor radiculare, şi mai ales
 distrucţia coronară, amputaţiile radiculare şi corono-radiculare
 implantarea parodontală, (fig. 94) (premolarizarea în cazul molarilor
 modificările de poziţie mandibulari), ACHE (1991)
(primare sau secundare)

Figura 94

Etapele premolarizării unui dinte pluriradicular

Tratamentul chirurgical poate de dento-alveolare de tipul chiuretajului


asemenea să ajute tratamentului endodontic periapical, osteotomiei transmaxilare şi mai
şi constă în recuperarea unor unităţi odontale ales a rezecţiei apicale.
prin intermediul unor intervenţii chirurgicale
Intervenţii chirurgicale gingivo-  afectare furcală
alveoloplastice; au ca scop corectarea unor  modificarea arhitecturii gingivale
relaţii ce pot genera dificultăţi tratamentului  defecte muco-gingivale şi retracţii
protetic privind raportul dintre dinte şi gingia  creşterea înălţimii coroanelor
marginală sau între dinte şi osul alveolar. clinice recuperarea unor rădăcini
Intervenţiile de chirurgie parodontală sunt corect tratate endodontic dar
(fig. 95): situate sub marginea liberă a
 pungi parodontale persis-tente, cu gingiei, modificarea raportului
sau fără defecte osoase : gingie-os alveolar pentru crearea
 intervenţii rezective – unei coroane clinice mai înalte în
decapuşonări ale unor molari de scopul ameliorării retenţiei
minte, gingivectomii bontului dentar
 intervenţii regenerative  remodelarea estetică a coletului
 intervenţii chirurgicale clinic
premergătoare fazei restauratorii  tratamentul retracţiilor gingivale.
finale :

C
D

Figura 95

A – intervenţie de regenerare osoasă, B – intervenţie rezecativă, C – mărirea coroanei


clinice a dintelui, D – refacera coletului dentar

Tratamentul chirurgical al defectelor Prin tehnici chirurgicale în folosul


crestei edentate prin augmentare osoasă este protezării conjuncte se inseră implante
teoretic necesar, însă de obicei aceasta este dentare.
recomandată numai pentru zonele unde se
aplică implante endo-osoase.
Tratamente ortodontice. Implică chirurgicale imediate ale unor dinţi cu ax de
readucerea dinţilor malpoziţionaţi în curbura erupţie defectuos, transplantări dentare.
arcadei, sau redresarea ortodontică a Redresarea ortodontică a unor dinţi
poziţiei acestora pe arcadă; se realizează prin erupţi în poziţie anormală, sau a unor
intervenţii de tipul gingivectomiilor şi a malpoziţii dentare postextracţionale se poate
corticotomiilor, metode chirurgical - obţine prin acţiunea ortodontică cu ajutorul
ortodontice pentru recuperarea pe arcadă a aparatelor fixe sau mobile (fig. 96).
unui canin inclus, sau semiinclus, redresări
A

Figura 96

A – spaţiu edentat îngustat (vedere vestibulară şi ocluzală),

B – aplicarea ancorajului ortodontic pentru obţinerea spaţiului,


C – aplicarea unei lucrări protetice fixe după obţinerea
spaţiului necesar

Echilibrarea ocluzală pre-protetică. închidere al mandibulei şi a interferenţelor în


Şlefuirea selectivă preprotetică îmbracă mişcările excentrice; are menirea de a asigura
aspecte multiple, de la aducerea în planul de condiţii optime pentru realizarea unei
ocluzie a unor dinţi migraţi, modelarea stabilităţi ocluzale în intercuspidare maximă,
suprafeţei ocluzale abrazate patologic şi repartizarea cât mai echilibrată a presiunilor
reducerea suprafeţei ocluzale prin ocluzale şi crerea condiţiilor unui ghidaj
odontostenoză şi până la depistarea şi armonios al mişcărilor mandibulei, fără
eliminarea contactelor premature în arcul de
interferenţe şi asigurarea eficacităţii antagonistă în zona treimii interne vecine
masticatorii bilaterale. fosetei centrale a pantei interne a cuspidului
Înainte de indicarea echilibrării ocluzale de sprijin de la nivelul dintelui antagonist,
prin şlefuire selectivă, practicianul trebuie să este indicată şlefuirea selectivă.
determine dacă acest gen de intervenţie Când acest contact are loc în zona treimii
protetică poate ameliora situaţia ocluzală, sau medii a pantei respective, se indică
dacă se impune asocierea redresărilor restaurarea protetică a suprafeţei ocluzale
ortodontice, sau a mijloacelor de refacere prin intermediul unei coroane de înveliş. În
protetică a reliefului ocluzal. sfârşit, în cazul în care această contactare se
În acest sens, serveşte ca orientare aşa- produce în zona trimii externe a pantei
numita ”regulă a treimilor” (FOX CW, NEFF P., interne a cuspidului de sprijin antagonist,
1982, citaţi OKESON, 1993) (fig. 97). Pantele redresarea ortodontică este cea indicată,
interne ale cuspizilor de sprijin a molarilor şi completată apoi în funcţie de rezultatul
premolarilor se împart în trei zone. obţinut fie cu tratamentul protetic de
Atunci când condilii mandibulari se restaurare coronară, fie cu echilibrarea
situează în relaţie centrică şi vârful cuspidului ocluzală prin şlefuire selectivă.
de sprijin contactează suprafaţa ocluzală

Figura 97
“ Regula treimilor” (FOX şi NAFF, 1982)
În general, şlefuirea selectivă se practică care sunt în contact prematur atât
numai dacă există o simptomatologie în relaţie centrică, cât şi în
disfuncţională evidentă de natură ocluzală. poziţionări excentrice ale
Există însă contacte premature şi mandibulei;
interferenţe ocluzale ce trebuie anulate  fosa antagonistă se lărgeşte, nu se
chiar în lipsa simptomatologiei adânceşte;
disfuncţionale:  se şlefuiesc totdeauna versantele
 contactele premature în poziţia de cuspidiene şi nu vârful cuspidului.
relaţie centrică; După pregătirea corespunzătoare prin
 contactele premature şi exerciţii de miorelaxare musculară, sau
interferenţele ocluzale în propulsie după purtarea unei gutiere pentru 24-48 de
de partea nelucrătoare; ore, se depistează contactele prema-ture în
 contactele premature şi intercuspidare maximă. Şlefuirea selectivă
interferenţele ocluzale în însă va începe cu anularea contactelor
lateralitate de partea nelucrătoare. prema-ture depistate în relaţie centrică,
Ca reguli generale de şlefuire selectivă, pentru a nu stabiliza o ocluzie de necesitate
trebuie respectate următoarele principii: în intercuspidare maximă determinată de
 materialele de înregistrare a contactele premature în relaţie centrică.
contactelor dento-dentare să fie cât Urmează apoi în ordine depistarea şi
mai fidele; eliminarea contactelor premature şi a
 şedinţele de şlefuire să fie scurte şi interferenţelor în propulsie şi apoi a celor
neobositoare; din cursul mişcării de lateralitate dreaptă şi
 şlefuirea să fie cât mai economică;
stângă.
 să se păstreze sensibilitatea
proprioceptivă a dintelui (fără Modelajul diagnostic al lucrării protetice
anestezie);
conjuncte pe modelele de studiu montate în
 ca regulă generală nu se şlefuiesc
simulatorul cinematicii mandibulare sunt
cuspizii de sprijin decât în situaţia în
aspecte care vor fi tratate într-un subcapitol

Perturbări funcționale ale SOF


Tulburări masticatorii. mișcărilor masticatorii, în mișcări orizontale
de frecare, periclitând prin suprasolicitare
Cele mai frecvente cauze a tulburărilor parodonțiul marginal.
masticatorii sunt edentațiile și uzura Dumitrescu et al. (2) descrie sindromul
dentară excesivă generată de bruxism. de ineficiență masticatorie caracterizat de:
În situația edentațiilor, în funcție de semne subiective:
extinderea lor – extinse, subtotale sau  senzație de masticație în gol
totale, însoțite de de pierderea dimensiunii  oboseală sau crampe musculare
verticale de ocluzie (DVO) – se generează  prelungirea procesului de masticație
masticația segmentară, însoțită de creșterea  alunecarea mandibulei în poziții
duratei ciclului masticator și scăderea excentrice sau blocarea ei
eficienței. și semne obiective:
În ceea ce privește bruxismul, uzura  diminuarea suprafeței ocluzale utile
dentară excesivă duce la dispariția cuspizilor prin edentație și anomalii dento-
și fosetelor ocluzale și are ca rezultat maxilare secundare
prelungirea duratei de masticație, pe fondul  uzura dentară excesivă cu dispariția
creșterii forței ocluzale, prin tranformarea reliefului ocluzal
 protezare iatrogenă (lucrări fără inflamatorii sau traumatice ale limbii
relief ocluzal/inadecvat) (pericoronarite, leziuni de decubit, spasmul
 mobilitate patologica a dinților mușchilor suprahioidieni).
 mobilitatea lucrărilor dentare în
timpul masticației Tulburări de secreție salivară
 disfuncții ale articulației temporo-
mandibulare (ATM) Se manifestă sub trei forme:
 atonii sau paralizii musculare  Asialia, caracterizată prin lipsa
Consecințele negative ale acestor integrală a secreției salivare ca efect
tulburări se reflectă asupra tractului al unor boli glandulare, infecții
digestiv, prin imposibilitatea realizării unui generale grave sau stări cașectice.
bol alimentar de bună calitate, producând  Hiposialia (xerostomia), are ca și
traumatizarea mucoasei gastrice și manifestare clinică, gura uscată,
dereglarea secrețiilor la acest nivel. care este rară ca entitate morbidă
singulară. Apare însă frecvent la
Tulburări de deglutiție. vârstnici care au o afecțiune
autoimună caracterizată de triada:
Această entitate poate fi de două feluri keratoconjunctivită uscată,
(1): anomalii primare (genetice) și poliartită cronică evolutivă cu sau
secundare, determinate de o etiologie fără hipertrofia glandelor salivare,
pluricauzală și se manifestă clinic sub forma cunoscută în literatura medicală ca
deglutiției infantile și cea excentrică. sindromul Gaugerot – Howers –
Deglutiția infantilă (atipică), la vârsta Sjogren (Fig. ). Examenul clinic
adultă se manifestă prin interpoziționarea scoate în evidență o mucoasă
vârfului limbii între incisivii superiori și cei atrofiată, inflamată și glosită. Poate
inferiori, iar marginea laterală se interpune fi asociată uneori cu traheo-bronșită
între fețele orale a le molarilor și sau gastrită. Originea sindromului
premolarilor, împiedicând realizarea Sjogren este o boală reumatoidă cu
intercuspidării maxime. Dacă este însoțită localizare și manifestare la nivelul
de proalveolie maxilară accentuată, în glandelor salivare, acestea
realizarea deglutiției intervine și buza constituind un mediu prielnic
inferioară pentru a închide orificiul bucal. pentru însămânțarea bacteriană și
Mecanismul de producere este prin apariția infecției.
contracția reflexă a mușchiului mentonier.
Consecința este accentuarea vestibulo-
poziției incisivilor superiori și lingo-poziția
celor inferiori. De asemenea pot să apară
ocluzii deschise frontale, laterale sau
combinate, prin inhibarea dezvoltării
oaselor masivului facial (3).
Persistența deglutiției infantile la
adolescenți sau adulți denotă o insuficientă
maturitate psiho-afectivă sau prezența unor
obiceiuri vicioase.
Deglutișia excentrică apare în condițiile
edentației totale neprotezate ca urmare a Fig. Aspect clinic al sindromului Sjogren
lipsei unei stabilități ocluzale, rolul fiind (hipertrofia bilaterală a glandelor parotide)
preluat de limbă în încercarea de a stabiliza
mandibula. Hiposecrația salivară apare frecvent
Ambele manifestări nu sunt însoțite de în insuficiența renala, denutriție,
durere. Disfagia apare în procesele diabet melitus, terapia
medicamentoasă xerogenă, consum
redus de apă, anemii severe  hepatite cronice și colecistite
primare și secundare, hemoragii cronice – senzație amară
masive (10% din volumul sangvin de permanentă
sânge pierdut reduce salivația cu  comă hepatică – gust de ridiche
90%), diarei cronice și în bolile  pancreatită – gust metalic
febrile.  intoxicații cu plumb sau mercur –
O formă gravă a xerostomiei apare gust dulceag
la bolnavii supuși radioterapiei în  gastrite cronice – gust coclit
bolile neoplazice din sfera orală,  diabet – modificarea gustului este
datorită incativării parenchimului corelată cu ridicarea pragului
glandular. glicemiei
 Hipesialia (hipersalivația) – apare  hipertensiunea arterială – creșterea
fiziologic la vederea unor alimente, pragului gustativ pentru alimentele
în timpul ingerării de condimente, sărate
mestecatul gumei, în timpul erupției  spondilartrita anchilozantă –
dinților, în disgravidie sau la emoții. amplificarea pragului gustativ
Sialoreea sau ptialismul survine în
iritații sau leziuni dureroase ale Tulburări olfactive
mucoasei bucale, stomatite, pulpite,
amigdalite, afecțiuni ale tubului Cauzele comune ale halitozei se
digestiv, boli ale urechii medii, încadrează în mai multe grupe, fiind
epilepsie, nevralgie trigeminală, incriminate afecțiunile orale, respiratorii,
hipertiroidite și pancreatită cronică. sistemice generale, substanțele volatile din
Poate fi urmarea ingestiei de alimentație și medicamentele.
medicamente sau substanțe chimice Sinteza literaturii de specialitate realizată
variate: pilocarpină, ioduri, acid de Colombier (2007), evidențiază faptul că
citric, acetilcolină, clorură de 90% dintre halitoze sunt de origine orală.
amoniu Ca mecanism de producere, indiferent
de polimorfisml bacterian ce caracterizează
Tulburări ale funcției gustative fiecare situație clinică, este incriminat
polimorfismul bacterian care produce
Tulburarea gustului – ageuzia – asociată compuși sulfurați volatili (CSV).
cu lipsa perceperii și acuității gustative Aerul expirat de pacient poate trăda
datorită inexistenței papilelor și hipogeuzia, prezența unor boli sistemice dintre care
parageuzia, disgeuzia sau halucinațiile unele sunt determinante pentru medicul
gustative, supără pacientul prin faptul că fac stomatolog:
gustul alimentului puțin agreabil și provoacă  acetona/mere putrede în diabet
o anorexie secundară, agravând starea  amoniac în uremii
generală alterată.  fecaloid în ileus
Reducerea temporară a percepției  miros de sudoare în tuberculoza
gustative apare după inserarea de lucrări pulmonară și reumatism articular
protetice (mai ales proteza totală) sau în acut
afecțiuni inflamatorii ale mucosei sau a  hidrogen sulfurat în hemoragii
limbii în lipsa tratamentului. La fumători digestive
perturbarea funcției gustative este  alcool în alcoolismul cronic
permanentă.  tutun în bronșită tabagică
Tulburări importante ale gustului apar în: Mirosul neplăcut al aerului expirat de
insuficiențe suprarenală (boala Addison), origine bucală apare în:
pseudo hipoparatiroidism (scăderea  leziuni carioase netratate și/sau
percepției pentru acru și amar). complicate
Creșterea acuității gustative apare în:  parodontopatii
 gingivo-stomatite Tulburări rino-faringiene
 ingestia de alimente ce conțin CSV
 afecțiuni naso-faringiene (angine, Se manifestă sub formă: de senzații de
amigdalite, rinite, sinusite maxilare, arsură/înțepături, faringite, rinite.
etc.)
 anumite boli ale tubului digestiv, Tulburări parafuncționale de tipul
caracterizate prin închiderea bruxismului
insuficientă a cardiei
 procese supurative perimaxilare Cele două forme ale bruxismului
 lucrări dentare vechi și incorecte (centric/excentric), reprezintă un factor
(proteze unidentare, punți, proteze important de risc responsabil de apariția
parțiale sau totale acrilice) disfuncției SOF, prin modificările majore pe
Refritor la acest ultim aspect, este bine care le produce la nivelul dinților,
cunoscut fenomenul de îmbătrânire al parodonțiului, musculaturii și la nivelul
rășinilor acrilice, dovedit fiind faptul că după articulației temporo-mandibulare (ATM).
intervale mari de timp acesta prezintă Dintre acestea amintim:
porozități microscopice, ce devin mediu  secvețe nocturne de scrâșnire a
favorabil pentru dezvoltarea bacteriană, dinților
favorizând astfel apariția mirosurilor  uzură dentară patologică
neplăcute în cavitatea bucală.  mobilitate dentară
 apariția de fracturi/fisuri de smalț
 leziuni parodontale diverse
Tulburări otice  oboseală msculară și redoare (mai
ales dimineața la trezire)
Se caracterizează prin otalgii, vertije,  hipertrofie musculară (m. maseter,
acufene, tinitus-uri, hipoacuzie și care pot fi m. temporal)
simtome ale unor boli generale sau a  limitarea deschideri cavității bucale
disfuncției SOF. Astfel, de exemplu:  cefalalgie exocraniană
 în ateroscleroza vertebro-bazilară
apare vertijul de scurtă durată Tulburări la nivelul limbii
provocat de schimbarea bruscă a
poziției capului Modificările de dinamică și aspect ale
 spondiloza cervicală este limbii sunt:
caracterizată prin vertij, hipoacuzie  limba saburală, ca rezultat al unui
temporară, dureri retroauriculare, proces accentuat de keratinizare a
otalgii, paraacuzii diverse, senzația papilelor filiforme, care se amestecă
de înfundare a urechii, greață și cu secreții mucose, leucocite,
vărsături, ce simulează un fals bacterii, levuri, formând o materie
sindrom Meniere, care poate fi albicios-gălbuie și apare frecvent în
prezent și în disfunția SOF stările febrile
 în sindromul Barre-Lieou (sindromul  limba hepatică are aspect lucios,
simpatic cervical posterior) apar este roșie și edemațiată datorită
vertij, ureche înfundată, zgomote hipertensiunii portale
auriculare, cefalee occipitală,  limba geografică, poate fi cu
manifestări oculare, grață, vărsături, descuamare într-una sau mai multe
cianoza feței, nevroză astenică zone a papilelor filiforme, cele
 vertijul poate să apară și în boli fungiforme apărând mai pronunțate
precum: diabet zaharat, spasmofilie,  limba scrotală (plicaturată), prezintă
hipotensiune, hipertensiune, nefrite fisuri favorabile acumulării
cronice, afecțiuni tiroidiene, etc.. bacteriene
 limbă de papagal, uscată, saburală,  în tumori ale tractului gastro-
în centru acoperită de un strat brun, intestinal, afecțiuni hepatice,
cu vârful și marginile hiperemice cardiace sau în urma tratamentelor
este prezentă în febra tifoidă cu antibiotice apare limba de
 limba cu mucoasă atrofică (glosita culoare roșie
lui Hunter) apare în anemia  în micoze, boala Addison sau glosita
perniciosă superficială hiperkeratozică se
 limba lemnosă este evidentă în întâlnește limba neagră piloasă
amiloidoza bucală  în scarlatină apare un aspect
 limba parchetată, caracterizată de specific al limbii, între a treia și a
îngroșarea și scleroza mcoasei cu opta zi de la debut, aspectul fiind de
multiple fisuri, este întâlnită în lues limbă zmeurie
 limba uscată este prezentă în stări
de deshidratare, diaree, diabet,
polipi nazali, stenoză pilorică
 glosita medicamentoasă este
generată de terapia antireumatică,
antipiretică și antibiotică
 limba care tremură apare în
intoxicații cu mercur, alcool, în
amiloidoză, tumori cerebrale, Fig. 34 A-limbă neagră piloasă; B-limbă
scleroză în plăci zmeurie
 limba scosă de pacient cu greu în Modificările de formă și volum ale limbii
afara gurii apre în: afecțiuni sunt definite de două ipostaze:
neurologice, accident vascular,  macroglosia este congenitală în
paralizia nervului hipoglos sindromul Down și dobândită în
 devierea limbii este specifică în acromegalie, amiloidoză, glosită,
hemiplegii sau paralizia nervului edem Quinke, tumori, mixedem
hipoglos unde se observă frecvent și
 limba cu mobilitate blocată, datorită amprenta dinților pe marginea
unui fren scurt limbii. Gigantismul lingual apare ca
urmare a fistulei congenitale între
artera și vena linguală
 microglosia este de obicei cauzată
de paralizia nervului hipoglos și
produce tulburări de deglutiție
 apar și alte modificări de formă și
volum, limba în V, rotunjită
(favorabilă protezării) sau lată și
rotunjită

Tulburări respiratorii
Fig. Diverse aspecte ale limbii. A-saburală;
B-hepatică; C-geografică; D-scrotală; E- De mlte ori astfel de perturbări
prăjită; F-glosodinie reprezintă un obicei patologic, practic
devine o parafuncție habituală prin care se
Modificările de culoare ale limbii sunt înlocuiește respirația nazală cu una orală.
întâlnite într-o serie de afecțiuni sistemice: Este întâlnită în obstrucțiile nazale în urma
rinitelor, hipertrofiei amigdaliene palatinală,
 în afecțiunile cardiace congenitale
sau cordul pulmonar cronic se polipi nazali sau deviații de sept.
întâlnește limba cianotică, fisurată
Acest obicei, prin perpetuare, produce
frecvent un dezechilibru între musculatura
orofacială și cea a limbii, compresiune
maxilară și anomalii de ocluzie cu
consecințe nefavorabile asupra formei Fig. 35 Cheiloschizis. A-parțial; B-unilateral;
arcadelor dentare. Perturbări respiratorii C-bilateral
pot să apară și în anumite afecțiuni
sistemice cardiace sau pulmonare.

Tulburări fonetice

Pot să fie de două feluri, congenitale,


cauzate de despicăturile labio-maxilo- Fig. 36 Palatoschizis. A-parțial; B-unilateral;
palatine sau dobândite, ce au ca factori C-bilateral
etiologici edentația parțială sau totală, Anomaliile dento-maxilare sunt de
anomaliile dentomaxilare, iatrogenia natură genetică sau epigenetică. Tulburările
protetică, afecțiuni inflamatorii din sfera estetice sunt legate de manifestarea lor în
orală, etc.. cele trei planuri ale spațiului.
Astfel, de exemplu, în edentația parțială Anomaliile sagitale (prognatismul, cel
frontală cu absența mai multor incisivi mai frecvent) sunt anatomice și au caracter
superior este îngreunată pronunția labio- ereditar, punându-și amprenta în mod
dentalelor f și v, care se percep ca b spre negativ asupra profilului și fizionomiei.
deosebire de cea termino-terminală unde Astfel, profilul este concav, mentonul
cuvintele se aud șoptite. În edentația proeminent, etajul inferior al feței este
subtotală și ce atotală apar modificări mărit, uneori treapta sagitală inversată și
importante în pronunția unor cuvinte și se procheilia inferioară, domină trăsăturile
modifică timbrul vocii. În cazul anomaliilor fizionomice. Această anomalie se poate
dento-maxilare apar dislalia, paradislalia, asocia cu acromegalia, unde sunt afectate
rinolalia sau sigmatismul. toate funcțiile sistemului stomatognat,
inclusiv psihicul pacientului. Spre deosebire
Tulburări fizionomice de aceasta forma clinică, poate să apară și
falsul prognatism mandibular în care ocluzia
Sunt cauzate de cinci factori etiologici inversă frontală și rapoartele ocluzale
importanți: mezializate sau încrucișate lateral se
datoresc lipsei de dezvoltare a maxilarului.
 malformațiile (anomaliile)
Profilul este concav, obrajii înfundați, este
congenitale
prezentă procheilia superioară, inversarea
 anomaliile dento-maxilare
treptei sagitale, ocluzie inversă frontală.
 procese infecțioase perimaxilare
Dinamic există posibilitatea retropulsiei la
 sechele postraumatice faciale
poziția cap la cap în doi timpi.
 tumori ale feței
Tot în plan sagital, mai rar, apre
Malfoemațiile congenitale sunt de tipul
retrognația anatomică (micrognația), în care
despicăturilor labiale (cheiloschizis) și a
mentonul este inexistent datorită unei
celor care interesează și structurile alveolei
hipoplazii congenitale. Profilul facial specific
și bolții palatine (cheilo-palato-schizis). În
este cel de” pasăre”, etajul inferior fiind
aceste situații este compromis aspectul
micșorat, ocluzia având rapoarte distalizate
fizionomic, ridicând probleme de estetică și
accentuate, iar treapta sagitală este mare.
de reabilitare funcțională ale masticației și
Retrognația funcțională mandiblară (clasa II
fonației.
Angle), are drept cauză dezechilibrul dintre
mușchii propulsori și cei retropulsori, dar
alunecarea condililor spre posterior nu
produce o retragere atât de evidentă a radioterapie sau disostoza mandibulofacială
mentonului. (Franceschetti).
Anomaliile în plan vertical nu sunt scutite
de modificări estetice.
Asfel, ocluzia deschisă este caracterizată
de o DV mărită, profil drept, șanț labio-
mentonier șters, unghiul goniac mărit,
inocluzie verticală simetrică sau asimetrică
și perturbarea pronunției fonemelor
dentale.
Ocluzia adâncă are forme clinice variate
în acoperiș (II/1 Angle), acoperită (II/2
Fig. 36 A-retrognatism; B-prognatism; C-
Angle) și prăbușită, se caracterizează prin
normal
prăbușirea DV, iar modificarea profilului
este diferită, în funcție de afecțiunile
Anomaliile în plan transversal au o
asociate.
varietate mare de forme clinice simetrice
În ocluzia adâncă în acoperiș, se
sau asimetrice care își pun amprenta asupra
evidențiază supra-acoperirea accentuată a
esteticii faciale.
incisivilor, cai superiori fiind puternic
Este vorba despre sindromul compresiei
vestibularizați, iar cei inferiori au contact cu
de maxilar cu protruzie, caracterizat printr-o
superiorii în zona coletului sau cu mucoasa
față adenoidiană cu o buză superioară
palatului. Treapta labială este variabilă și
scurtată, iar cea inferioară interpusă în
depinde de înclinația frontalilor superiori.
spațiul de inocluzie frontală și fanta bucală
În ocluzia adâncă acoperită se observă o
întredeschisă. Endobucal apare un overjet
supra-acoperire frontală accentuată (2/3
accentuat sau inocluzie verticală asociată
sau totală) cu retruzia incisivilor inferiori.
celei sagitale, iar lateral relații de clasa I sau
Etajul inferior este micșorat, mentonul
II/1 Angle. Se poate asocia cu o respirație
proeminent, șanțurile perimentoniere
orală și deglutiție infantilă. Eficiența
accentuate, buze evazate și etaj mijlociu
masticatorie este redusă, fonația
bine dezvoltat sagital. În falsa ocluzie
defectuoasă, fizionomia afectată, anomalia
acoperită simptomatologia este mai puțin
având potențial de declanșare a disfuncției
evidentă.
ATM.
Compresiunea maxilară cu laterodeviație
este caracterizată de ocluzia încrucișată
unilateral, linia interincisivă deviată de
partea afectată, alterând fizionomia feței
prin asimetrie. Apare rar în artrita
temporală unilaterală, osteomielita ramului
ascendent mandibular, tumori condiliene, Fig. 37. A-ocluzie deschisă; B-ocluzie adâncă
în acoperiș; C-ocluzie adâncă acoperită

Metode de explorare a extremității cefalice


În cadrul examinării clinice a pacientului mobilitatea unor organe sau a formațiunilor
pe lângă inspecție un rol imporant îl au tumorale.
palparea, percuția și auscultația. Palparea parcurge succesiuni logice
astfel încât să nu se omită nici unul dintre
Palparea elementele importante. Astfel, se pot
aprecia:
Asigură o orientare eficientă în evaluarea
formei, volumului, consistenței, suprafeței și
 punctele de emergență vasculo- strângere ușoară pe planul muscular
nervoase cu evidențierea profund
sensibilității sau durerii  palparea plată interesează
 integritatea contururilor osoase ale suprafața musculară prin piele,
masivului maxilar și a mandibulei, perpendicular pe direcția fibrelor
care pot fi modificate de fracturi sau musculare, care se sprijină pe
procese tumorale suportul osos
 țesuturile moi, ganglioni, mușchi,  palparea prin ciupire oferă
glande salivare, ATM posibilitatea de a explora grosimea
Ca și metodologie de realizare, Ursache musculară și se realizează între
Maria et al. distinge mai multe metode de police și index (doar în cazul
realizare a acestei manopere, evidențiate în fasciolelor musculare ce se pot
schema 4. desprinde de pe suportul osos)
Travell și Simmons descriu patru  palparea declanșatoare se face prin
modalități de explorare a palpării rularea sub deget a unei zone
musculaturii: dureroase în punctul cel mai
 palparea prin rulare se face sensibil, declanțând astfel o durere.
prinzând pielea între police și index, Palparea musculaturii permite evaluarea
apoi este rulată progresiv prin hipertrofiilor musculare, a tonicității,
sensibilității și a spasmelor musculare.

Schema 4
Referitor la palparea ganglionilor internă: retrofaringieni, pretraheali
Birnbaum et al ține cont de distribuția lor și paratraheali
anatomică, evidențiând două categorii:  cervicală cu ganglionii jugulari
 circulară, în jurul bazei craniului, cu superficiali, jugulari profunzi,
grupa externă de ganglioni: jugulo-digastrici (între unghiul
submentali, submandibulari, faciali, mandibulei și marginea anterioară a
preauriculari, occipitali și cea mușchiului streno-cleido-
mastoidian) și jugulo-omohioizi
(înapoia venei jugulare interne după Astfel, de exemplu percuția în ax a
pântecul mușchiului omohioidian). dintelui este nedureroasă în hiperemie
Palparea ganglionilor limfatici preinflamatorie și pulpita seroasă parțială și
evidențiază: cu grade diferite grade de durere în pulpita
 localizarea ganglionilor seroasă totală, acută purulentă totală și
 dimensiunea parodontita apicală acută seroasă. Percuția
 textura (moale-infecție, dură- orizontală produce suferință dureroasă
tumoră, renitentă) pulsatilă intensă în cazul parodontitei
 sensibilitatea apicale acute supurate.
 aderența (imobilitatea poate sugera
un proces neoplazic) Auscultația
 neaderența (lipsa aderenței
sugerează inflamația/procese În medicina dentară este utilizată la
lipomatoase). aprecierea zgomotelor ATM, de tipul
În procesele supurative perimaxilare cracmentelor, crepitațiilor și salturilor
palparea este utilă pentru aprecierea condiliene, se face cu ajutorul stetoscopului,
colecțiilor purulente circumcise sau difuze în timpul dinamicii mandibulare, fără
sau în cazul tumorilor benigne/maligne. contactare dento-dentară. Gola et al.
Palparea dinților este utilă în evaluarea evidențiază trei categorii de cracmente:
stabilității lor, se face bidigital, metoda  precoce, la începutul mișcării de
folosindu-se atunci când nu dispunem de deschidere a cavității bucale, în
mijloace de investigare suplimentare pe intervalul de 0-15 mm
bază de unde electro-magnetice sau vibrații  intermediare, la mijlocul mișcării de
electromecanice. coborâre a mandibulei, intervalul
Palparea ATM se face concomitent pre și 15-30 mm
retroauricular, în repaus și dinamică și  tardive, la sfârșitul miscării de
permite: deschidere a cavității bucale.
 aprecierea limitării mișcărilor Intervalul 30 de mm până la finalul
mandibulei mișcării de deschidere
 perceperea su nu a unor zgomote Crepitațiile se aud de-a lungul deschiderii
 evidențierea salturilor condiliene și închiderii cavității bucale.
 durerea (semn al unei inflamații) Alt zgomot ce mai pot fi auzit este cel
clar ascuțit ce se produce la închiderea
Percuția cavității bucale în poziție de intercuspidare
maximă (IM). Când există un contact
Este utilizată pentru testarea durerii prematur sunetul ocluziei se aude mat și
somatice de tip visceral în afecțiunile șters. Aceste sunete se pot auzi clar cu
pulpare, realizându-se axial sau transversal stetoscopul.
pe dinte cu ajutorul mânerului sondei.

Bibliografie

S-ar putea să vă placă și