Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Gimnazială nr.

134, Sector 5, Bucureşti


Nr. înreg.

PLANIFICARE ANUALĂ – CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Şcoala Gimnazială nr. 134, Sector 5, Bucureşti


Clasa: a VII- a B
An şcolar: 2019 - 2020
Profesor diriginte: Caloian Dănuţ

NR. Domenii de conținut SEMESTRUL I SEMESTRUL ANUAL


CRT. AL II-LEA
Nr. ore Nr. ore Nr. ore

1. Autocunoaştere şi stil de viață 4 4 8


sănătos și echilibrat

2. Dezvoltare socio-emoțională 3 5 8

3. Managementul învăţării 5 5 10

4. Managementul carierei 3 5+1 9 (1: Să știi mai multe, să fii


mai bun!)

5. Total/an 15 19+1=20 35
Menţionăm că în perioada 30.03 – 03.04.2020 (Semestrul al II-lea) se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi
extraşcolare ,,Şcoala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!“ având orar specific, ora de consiliere şi dezvoltare personală fiind
inclusă în acesta.
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – semestrul I
2019//2020
Prof. dirig. Caloian Dănuţ
Nr. Modalităţi de realizare
Crt. Domeniul de Competențe Tema activităţii Activităţi Metode Mijl Colab Data Obs.
conținut specifice oace orări Săpt
dida .
ctice
1.1.Planificarea Organizarea clasei S1 09 -
acțiunilor specifice
dezvoltării personale 13.09
Autocunoaştere din perspectiva Încrederea în sine – o Eseuri pe tema Turul galeriei Fişe de Colecti
autoeficacității încrederii în sine şi a Conversaţia,observaţia lucru
şi stil de viață cheie a succesului? succesului Eseuri
vul de S2 16 -20.09
1. sănătos și Flipch elevi/
echilibrat art Părinți/
Identificarea Individual/pe grupe Videop
Povestea unui succes
punctelor tari și a Conversaţia roiecto
Foști
punctelor slabe in Dezbaterea r elevi ai S3 23 -27.09
analiza unor situaţii CD școlii
şi a unor persoane de Desene
1.2 Autoevaluarea succes
stilului de viață sănătos Stilul meu de viață 30.09-
în raport cu mediul de Studii de caz pe tema Discuţia, joc de rol afişe
stilului propriu de Studiu de caz Pliante S4 04.10
viață
viaţă ,
broşuri Colecti
Stop! Sunt în direct!
, colaje vul de
Completarea unor etc.
chestionare privind
elevi
timpul alocat Jocul didactic S5 07 -11.10
rețelelor de Cercul de discuții
socializare; dezbateri Problematizarea Chesti
pe marginea rolului onare
internetului în viața Fișe de
proprie lucru
Interne
tul
Dezvoltare socio- 2.1 Manifestarea Un lider- întotdeauna Scenarii aplicate în Conversaţia Joc de
empatiei în raport cu clasă/ în afara clasei Joc de rol rol
emoțională diferențele individuale un exemplu pozitiv? pentru exersarea S6 14 -18.10
și de grup rolurilor de
2. conducere în cadrul
2.2 Exprimarea asertivă grupului
în interacțiuni școlare, Tribunalul elevilor Exersarea tehnicilor Dramatizarea Fişe de
familiale și comunitare de ascultare activă şi Observaţia lucru
de comunicare Conversaţia Marker S7 21 -25.10
2.1 Manifestarea eficientă e Colecti
empatiei în raport cu Scrisoare anonimă Discutarea unei Conversatia Scrisor vul de
diferențele individuale secvențe de film/ a Dezbaterea i
și de grup unei scrisori pe tema Videop
elevi S8 28.10-
emoțiilor trăite, a roiecto 01.11
reacțiilor și a r,
comportamentelor calcula
față de diversitate tor
(față de un copil cu Marker
dizabilități, perceput e
altfel de cei din jur) Cafene
aua
publică
-fișe
de
lucru
Învaţă din experienţa Exerciții art-creative Conversatia,dezbaterea Fișe de Invitaţi S9 04 -8.11
pentru ilustrarea unor Teatru forum lucru
Managementul 3.2 Raportarea reflexivă altora! situații de reușită/ : foşti
învăţării și constructivă asupra nereușită în învățare elevi ai
3. reușitelor și nereușitelor Joc de rol împreună şcolii,
în învățare cu elevi din trupa de
teatru pe marginea Videop fraţi,
unei situații de roiecto surori
nereușită în învățare r mai
CD
Realizarea şi Expunerea Calcul
mari,
Portofoliul meu- S10 11 -15.11
prezentarea Conversaţia atoare repreze
3.1 Integrarea în cartea mea de vizită portofoliului Portof ntan-ți
programul zilnic a unor individual oliul
rutine privind Atelier de lucru, Activitate pe grupe Hârtie,
ai
Un vot pentru trupei
autodisciplina și stilul discutarea Atelier de lucru instru
de viață sănătos regulamentul nostru regulamentului de Cercul de discuții men-te de S11 18 -22.11
ordine interioară şi de
propunerea unor scris
teatru
sugestii privind Pegas
3.2 Raportarea reflexivă regulile clasei
și constructivă asupra Şi tu poţi fi cel mai Iniţierea unei Conversatia, Diplo
reușitelor și nereușitelor expoziţii în clasă cu me
în învățare bun! realizările în Turul galeriei Medali S12
învăţarea şcolară ale i 25 -29.11
elevilor sau ale
clasei, cu diplome
3.1 Integrarea în privind eficienţa
programul zilnic a unor timpului personal
rutine privind
autodisciplina și stilul
de viață sănătos

Alegerile mele – Discuţii de grup Conversaţia,problemati Pliante S13 2 -06.12


4.1 Formularea unor pentru desprinderea zarea Videop
scopuri personale interesele mele caracteristicilor roiecto
Managementul referitoare la educație, fiecărui nivel şcolar; Imagerie dirijată r Colecti
4. carieră și stil de viață identificarea modului CD
carierei vul de
în care interesele
personale elevi
influențează alegerea Fișe de
activităților lucru
Vizita la Cabinetul Identificarea Conversaţia,exerciţiul Chesti 09 -13.12
4.2 Evaluarea scopurilor proprii de onare
corespondenței dintre psihopedagogic carieră Psihol S14
aspirațiile personale, şcolar ogul
cerințele unei ocupații Asul din mânecă Proiectul Coli de
și nivelul de educație Realizarea unui flipcha
școlii 10 -14.12
necesar proiect în urma rt S15
vizitării unor Videop
companii / firme din roiecto
zonă r
Reprez
Afișe en-
tanți ai
firmelo
r
vizitate

DIRECTOR, RESPONSABIL DE COMISIE,


Prof. Mihail Sergiu Prof. Dan Maria