Sunteți pe pagina 1din 8

Școala Gimnazială Stăncuța

Com. Stăncuța, Jud. Brăila

CURRICULUM OPTIONAL

Travelling in
Europe

PROGRAMA ŞCOLARĂ

Propunător: Prof. Balea Loredana Irina


PROIECT DE OPȚIONAL

1. Denumirea opționalului: Traveling in Europe

2. Aria curriculară: Om si Societate/Limba si Comunicare

3. Tipul de opţional: Opțional integrat

4. Durata: 1 an ( 1 oră pe săptămână)

5. Modul de desfăşurare: pe grupe sau pe clase

6. Unitatea şcolară şi localitatea: Școala Gimnazială Stăncuța, Stăncuța

7. Propunător: Balea Loredana Irina

8. Clasa : a VI-a

9. An școlar: 2018-2019

Structura curriculum-ului cuprinde:


1. argument
2. competente generale;
3. atitudini şi valori;
4. competente specifice si continuturi
5. activitati de invatare si modalitati de evaluare
6. bibliografie.
ARGUMENT

Omul și-a dorit încă din cele mai vechi timpuri să cunoască locuri noi, să descopere noi
civilizații, tradiții, culturi, iar toate acestea s-au putut realiza ...călătorind.
Acest opțional integrat " Traveling in Europe" va descrie locuri magnifice de pe continentul
european. Elevii se vor transforma în mici turisti pentru o ora, fiind purtați prin țările europene
pentru a descoperi informații și locuri noi. Totodata , acestia vor invata in cadrul fiecarei ore,
termeni si expresii uzuale in limba engleza , ce pot fi folosite pe parcursului unei calatorii
( ex: Cum pot ajunge la gara? Cat costa intrarea la muzeu? Care este programul de vizitare al
catedralei ? );
Opționalul propune o tematică foarte atractivă și de larg interes pentru elevii ciclului gimnazial.
De asemenea, opționalul se pretează foarte bine elevilor din mediul rural, care nu au, de cele
mai multe ori, posibilități financiare pentru a vizita și alte meleaguri și iși crează astfel un fals
univers, o barieră către descoperirea și cunoașterea altor locuri noi, culturi, obiceiuri și tradiții.
Activitățile de învățare sunt concepute astfel încât elevul să participe activ la oră, având
sarcina de a localiza , a identifica , a explica , a asocia , a compara, a selecta tipuri de obiective
turistice din țările europene.
Activitățile de învățare se vor desfașura în sala de clasă , în sala de lectură a bibiliotecii școlii,
cât și în laboratorul de informatică, unde elevii se vor documenta pentru a întocmi referate și
proiecte pe teme date.
La sfârșitul cursului, elevii vor elabora un portofoliu ce va conține proiecte, referate, imagini
ilustrate referitoare la orașele de pe continentul european. De asemenea, micii turisti vor avea
de conceput un jurnal de călătorie pe baza informațiilor însușite pe parcursul anului.
Opționalul “Traveling in Europe” stimulează interes atât pentru geografie cât și pentru limba
engleză , deprinderea de a utiliza informațiile din sursele mass-media și munca in echipă.

"Călătoritul te lasă fără cuvinte,


iar ulterior te transformă
într-un povestitor."
Ibn Battuta
COMPETENTE GENERALE

1. Perceperea corectă a unor dimensiuni referenţiale ( spaţiu, timp, ordine de


mărime, reprezentări cartografice etc);
2. Investigarea şi interpretarea unor fenomene şi procese specifice geografiei,
percepute direct sau mediat;
3. Descrierea şi explicarea diversităţii oamenilor şi capitalelor europene pentru a
aprecia bogăţia culturală a omenirii.

ATITUDINI ŞI VALORI

 Interesul pentru cunoașterea zonelor și obiectivelor turistice din Europa;


 Interesul pentru cunoașterea limbii engleze;
 Aprecierea diversității multietnice și culturale din Europa;
 Atitudinea pozitivă față de alte popoare europene, cultura, tradițiile și
obiceiurile acestora;
 Preocuparea pentru educație și disponibilitate pentru învățare permanentă;
COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI

Competenţe specifice Unităţi de conţinut


1.Identificarea şi exprimarea unor asemănări şi Turismul
deosebiri între turismul din antichitate și turismul  Turismul-caractere generale
actual;  Evoluția fenomenului
turistic in Europa
2.Identificarea unor asemănări şi deosebiri între Plecare:Romania
obiectivele turistice din marile orașe europene;  Romania
3.Utilizarea corectă a noțiunilor din geografia  Bulgaria
turismului  Grecia
 Albania
4.Citirea corectă a denumirilor obiectivelor turistice  Serbia
în limba engleza dar și a hărților și semnelor Prin Europa Centrala
convenționale  Croația
5.Utilizarea unor sisteme de referinţe spaţiale şi  Ungaria
temporale pentru analiza unor tipuri de obiective  Austria
turistice din orașele europene  Elveția
Colosseum, Turnul
6.Analiza şi interpretarea unor hărţi în scopul Eiffel, Sagrada
perceperii diversităţii multietnice a continentului Familia...
european  Italia
 Vatican
7.Analiza şi interpretarea unor date cu caracter
turistic;  Franța
 Spania
8.Localizarea cu ajutorul unui suport cartografic a Cu avionul peste
principalelor orase europene, cu obiectivele turistice Atlantic
aferente;  Portugalia
 Regatul Unit al Marii
9.Identificarea informațiilor de natură geografică, Britanii si Irlandei de Nord
despre turismul european, cu ajutorul internetului
 Irlanda
10.Aplicarea cunoștintelor și a deprinderilor  Islanda
învățate Ne oprim si in Laponia
 Norvegia
11. Explicarea diversității naturale , umane,  Finlanda
culturale a destinațiilor din țările europene  Suedia
12.Exprimarea in scris , in limba engleza , a unor  Danemarca
opinii asupra destinatiilor turistice europene  Germania
Sosire:Romania
13.Utilizarea unor expresii uzuale in limba engleza  Cehia
cu scopul de a-si imbunatati cunostintele si de a  Polonia
reusi sa poarte o discutie simpla;  Ucraina
 Rusia
 Turcia
 Romania-final de traseu
ACTIVITATI DE INVATARE

 Exerciții de localizare pe hartă a țărilor și a obiectivelor turistice;


 Exerciții de ordonare/clasificare a celor mai interesante destinații
turistice europene;
 Exerciții de comunicare in limba engleză;
 Exerciții de elaborare dirijată, analiză și cartografiere;
 Realizarea de proiecte, referate, portofolii;
 Analiza unor date turistice;
 Dezvoltarea creativității si exprimării opiniei personale;

MODALITATI DE EVALUARE

 Portofolii,referate
 Proiecte individuale/de grup
 Lucrul cu harți și fișe de lucru
 Interpretarea graficelor și imaginilor;
 Realizarea unui jurnal de călătorie;

BIBLIOGRAFIE

Beajeau G., Chabot G. (1971)- Geografia urbană, Ed. Ştiinţifică –Bucureşti


Ciocan-Solonț C., (2011) - Europa-Ghid turistic, Editura Universitară-București
Cucu V.şi colab. (1982) –Oraşele milionare ale lumii. Ed. Albatros-Bucureşti
Dimitriu C. ( 2002) - Prin Europa : Geografie Distractiva, Editura CNI Coresi-
București
Negruţ S. şi colab. (1999) –Enciclopedia Europei. Ed. Meronia-Bucureşti
Neguț S., Nicolae I., Matei Horia C. (2008)-Capitalele statelor Europei, Editura
Meronia-București
Simion T., Alexe R. (1999) – Porturile lumii. Ed. Sfinx 2000-Târgovişte
Atlasul lumii pentru tinerii exploratori-National Geographic, Editura Litera,
Bucuresti (2011);
Marea Enciclopedie-Statele lumii,Editura Litera, București (2009)-vol. I si III;
PLANIFICAREA PE SEMESTRE
Semestrul Conţinuturi
 Semestrul I: 18 ore Turismul
 Turismul-caractere generale
 Evoluția fenomenului
turistic in Europa
Plecare:Romania
 Romania
 Bulgaria
 Grecia
 Albania
 Serbia
Prin Europa Centrala
 Croația
 Ungaria
 Austria
 Elveția
Colosseum, Turnul
Eiffel, Sagrada Familia...
 Italia
 Vatican
 Franța
 Spania
 Evaluare semestriala

Semestrul Conţinuturi
 Semestrul II: 17 ore Cu avionul peste
Atlantic
 Portugalia
 Regatul Unit al Marii
Britanii si Irlandei de Nord
 Irlanda
 Islanda
Ne oprim și în Laponia
 Norvegia
 Finlanda
 Suedia
 Danemarca
 Germania
Sosire:Romania
 Cehia
 Polonia
 Ucraina
 Rusia
 Turcia
 Romania-final de traseu
 Evaluare semestriala

S-ar putea să vă placă și