Sunteți pe pagina 1din 12

M

ŞCOALA GIMNAZIALĂ“O.C.TĂSLĂUANU” MINISTERUL EDUCAŢIEI

BILBOR, NR 117, HARGHITA NAŢIONALE

COD FISCAL 4246106


Tel./Fax: 0266/355010,

sc.octaslauanu@eduhr.ro

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE /EVALUARE


ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Numărul fişei postului __________________________


Numele şi prenumele cadrului didactic ...................................................................................
Specialitatea .............................................................................
Perioada evaluării..........................................
Calificativul acordat......................................

Punctaj
Domenii Criterii de Indicatori Punct acordat Vali
ale evaluării performanţă de performanţă aj Auto Evalu Eval da
maxi evalu are uare rea
m are comis C.A C.P.
ie
1. Proiectarea 1.1. Respectarea 1.1.a. Existenţa 1
activităţii. programei şcolare, a programelor şcolare în
normelor de elaborare a vigoare la portofoliul
documentelor de cadrului didactic.
proiectare, precum şi 1.1.b. Întocmirea 2
adaptarea acesteia la planificărilor
particularităţile calendaristice conform
grupei/clasei. legislaţiei în vigoare
până la termenul
stabilit.
1.1.c. Întocmirea 1
planurilor unităţilor de
învăţare conform
legislaţiei în vigoare
până la termenul
stabilit.
1.1.d. Proiectarea 1
didactică întocmită pe
baza evaluării iniţiale
şi particularităţilor de
vârstă/nevoi ale
elevilor.
1.1.e. Personalizarea 1
documentelor prin
elemente de
originalitatea
(concepte de atins,
termeni-cheie etc.).
1.2. Implicarea în 1.1.a. Întocmirea 0,5
activităţile de proiectare proiectării ofertei
a ofertei educaţionale la educaţionale (C.D.Ş.-
nivelul unităţii. programă şcolară,
planificare
calendaristică etc.)
ŞCOALA GIMNAZIALĂ“O.C.TĂSLĂUANU” MINISTERUL EDUCAŢIEI

BILBOR, NR 117, HARGHITA NAŢIONALE

COD FISCAL 4246106


Tel./Fax: 0266/355010,

sc.octaslauanu@eduhr.ro

1.1.b. Prezentarea 0,5


ofertei educaţionale şi
includerea acesteia în
oferta educaţională la
nivelul unităţii.
1.3. Folosirea TIC în 1.3.a. Realizarea 1
activitatea de proiectare. proiectării activităţii
în format electronic.
1.3.b Prezentarea la 1
timp, in perioada
ceruta, a documentelor
de proiectare solicitate
1.4. Proiectarea unor 1.4.a. Proiectarea unor 2
activităţi extracurriculare întâlniri cu
corelate cu obiectivele părinţii/elevii în
curriculare, nevoile şi conformitate cu
interesele educabililor, documentele unităţii
planul managerial al (plan managerial,
unităţii. strategii, proceduri
etc.).
1.4.b. Proiectarea 2
activităţilor comisiilor
în conformitate cu
documentele unităţii
(plan managerial,
strategii, proceduri
etc.).
1.4.c. Proiectarea 2
activităţilor educative
extraşcolare şi
extracurriculare în
conformitate cu
documentele unităţii
(plan managerial,
strategii, proceduri,
planificări etc.).
TOTAL
15 p.
2. Realizarea 2.1.Utilizarea unor 2.1.a. Întocmirea unei 0.5
activităţilor strategii didactice care liste bibliografice cu
didactice. asigură caracterul lucrări de pedagogie şi
aplicativ al învăţării şi metodica predării
formarea competenţelor disciplinei.
specifice.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ“O.C.TĂSLĂUANU” MINISTERUL EDUCAŢIEI

BILBOR, NR 117, HARGHITA NAŢIONALE

COD FISCAL 4246106


Tel./Fax: 0266/355010,

sc.octaslauanu@eduhr.ro

2.1.b. Prognozele 1
didactice şi schiţele de
lecţie sunt în
concordanţă cu
documentele care
concretizează
conţinuturile
procesului de
învăţământ (planul de
învăţământ, programa
şcolară etc.).
2.1.c. Există 2
concordanţă între
competenţele
specifice-obiectivele
operaţionale-
conţinuturi-activităţi
de învăţare-metode
didactice-mijloace
didactice.
2.1.d. Prognozele 2
didactice şi schiţele de
lecţie ţin cont de
instruirea
diferenţiată/centrată
pe elev/elevii cu
C.E.S/particularităţile
de vârstă ale elevilor.
2.1.e. Aplicarea 2
metodelor
contemporane activ-
participative.
2.1.f. Realizarea unor 1
lecţii din perspectiva
transdisciplinară.
2.2. Utilizarea eficientă a 2.2.a. Utilizarea în 0.5
resurselor materiale din cadrul fiecărei ore de
unitatea de învăţământ în curs a manualului
vederea optimizării şcolar.
activităţilor didactice 2.2.b. Utilizarea în 1
inclusiv TIC. cadrul orelor de curs a
materialelor auxiliare
existente în dotarea
cabinetelor/bibliotecii
şcolare/manualul
profesorului.
2.2.c. Realizarea şi 2
utilizarea unor
mijloace didactice,
originale, specifice
disciplinei.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ“O.C.TĂSLĂUANU” MINISTERUL EDUCAŢIEI

BILBOR, NR 117, HARGHITA NAŢIONALE

COD FISCAL 4246106


Tel./Fax: 0266/355010,

sc.octaslauanu@eduhr.ro

2.2.d. Utilizarea 2
mijloacelor TIC în
cadrul orelor de curs.
2.3. Diseminarea, 2.3.a. Prezentarea 0,5
evaluarea şi valorizarea rezultatelor în cadrul
activităţilor realizate. unor întâlniri cu
părinţii/la nivelul
comisiei metodice.
2.3.b. Feed-back-ul 1
primit de la elevi şi
părinţi prin aplicarea
unor fişe/chestionare.
2.3.c. Valorizarea 0.5
activităţilor prin
realizarea unor
portofolii/expoziţii/
exemple de bună
practică.
2.4. Organizarea şi 2.4.a. Organizarea 1
desfăşurarea activităţilor unor activităţi
extracurriculare, extracurriculare la
participarea la acţiuni de nivelul şcolii.
voluntariat. 2.4.b. Participarea la 1
unele activităţi
extracurriculare la
nivelul şcolii.
2.4.c. 1
Redactarea/coordonare
a
realizării revistei
şcolii.

2.4.d. Coordonarea 1
activităţilor de cerc pt
elevi

2.4.e. Organizarea 1
unor activităţi de
voluntariat.
2.4.f Participarea la 1
activităţi de
voluntariat.
2.4.g. Întocmirea 1
documentaţiei
specifice organizării şi
desfăşurării unor
activităţi
extracurriculare/de
voluntariat (procese
verbale, rapoarte,
analize etc.)
ŞCOALA GIMNAZIALĂ“O.C.TĂSLĂUANU” MINISTERUL EDUCAŢIEI

BILBOR, NR 117, HARGHITA NAŢIONALE

COD FISCAL 4246106


Tel./Fax: 0266/355010,

sc.octaslauanu@eduhr.ro

2.5. Formarea 2.5.a. Promovarea 1


deprinderilor de studiu studiului individual în
individual şi în echipă în rezolvarea unor
vederea formării sarcini de lucru
/dezvoltării competenţei creative.
de ,,a învăţa să înveţi‘’.
2.5.b. Promovarea 1
studiului în echipă în
rezolvarea unor
sarcini de lucru.

TOTAL 25p.

3. Evaluarea 3.1. Asigurarea 3.1.a. Prezentarea 0,5


rezultatelor transparenţei criteriilor, a obiectivelor şi
învăţării. procedurilor de evaluare. criteriilor evaluării
elevilor.
3.1.b. Prezentarea 0,5
planului evaluării
elevilor şi planificării
activităţilor de
evaluare.
3.1.c. Asigurarea 1
permanentă a
feed-back-ului.
3.1.d. Anunţarea 0,5
procedurii şi
metodologiei de
evaluare.
3.1.e. Aplicarea celor 1
trei forme a evaluării:
iniţială, continuă şi
sumativă.
3.1.f. Notarea ritmică. 1
3.2. Aplicarea testelor 3.2.a. Formularea 1
predictive, interpretarea itemilor în
şi comunicarea concordanţă cu
rezultatelor. obiectivele evaluării,
conţinuturile evaluării
şi standardelor de
performanţă.
3.2.b. Utilizarea 1
itemilor obiectivi,
semi-obiectivi şi
subiectivi.
3.2.c. Prezentarea 0,5
baremelor de
corectare şi notare.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ“O.C.TĂSLĂUANU” MINISTERUL EDUCAŢIEI

BILBOR, NR 117, HARGHITA NAŢIONALE

COD FISCAL 4246106


Tel./Fax: 0266/355010,

sc.octaslauanu@eduhr.ro

3.2.d. Analiza 1
administrării testului
şi întocmirea matricei
de specificaţie.
3.2.e. Consemnarea 0,5
progresului/regresului
şcolar.
3.2.f.Afişarea 0,5
rezultatelor/comunicar
ea individuală a
rezultatelor evaluării.
3.3. Utilizarea diverselor 3.3.a. Folosirea unor 1
instrumente de evaluare, fişe de
inclusiv a celor din banca lucru/chestionare.
de instrumente de 3.3.b. Utilizarea unor 1
evaluare unică. instrumente diverse de
evaluare
(portofolii/referate/
proiecte).
3.3.c. Folosirea unor 1
modele de teste
folosite la nivel
naţional (exemplu
modelele de teste de la
evaluarea iniţială).
3.3.d. Folosirea unor 1
instrumente care să
permită şi o evaluare
orală/practică.
3.4. Promovarea 3.4.a. Includerea 1
autoevaluării şi autoevaluării ca etapă
interevaluării. în demersul didactic în
proiectarea
activităţilor.
3.4.b. Folosirea unor 1
fişe/chestionare de
autoevaluare.
3.4.c. Realizarea 1
autoevaluării
individuale/în cadrul
grupelor de lucru.
3.4.d. Realizarea 1
interevaluării la
nivelul clasei/grupelor
de lucru.
3.5 Evaluarea satisfacţiei 3.5.a. Aplicarea de 0,5
beneficiarilor chestionare
educaţionali. părinţilor/elevilor.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ“O.C.TĂSLĂUANU” MINISTERUL EDUCAŢIEI

BILBOR, NR 117, HARGHITA NAŢIONALE

COD FISCAL 4246106


Tel./Fax: 0266/355010,

sc.octaslauanu@eduhr.ro

3.5.b. Implicarea 0,5


beneficiarilor
educaţionali în
alegerea ofertei
educaţionale ce
urmează a fi parcursă.
3.5.c. Întâlniri 0,5
periodice cu
părinţii/elevii.
3.6. Coordonarea 3.6.a. Prezentarea 0,5
elaborării portofoliului conţinutului
educaţional ca element portofoliului
central al evaluării educaţional.
rezulatelor învăţării. 3.6.b. Întocmirea 0,5
criteriilor de evaluare
a portofoliilor
educaţionale.
3.6.c. Monitorizarea şi 0,5
intervenţia pentru
realizarea
corespunzătoare a
portofoliilor.
TOTAL
20 p.
4.Managementul 4.1. Stabilirea unui cadru 4.1.a. Prezentarea 1
clasei de elevi. adecvat (reguli de normelor care trebuie
conduită, atitudini , respectate în timpul
ambient ) pentru orelor de curs.
desfăşurarea activităţilor 4.1.b. Întocmirea 2
în conformitate cu documentelor care
particularităţile clasei de justifică prezentarea
elevi. normelor.
4.2. Monitorizarea 4.2.a. Completarea 0,5
comportamentului unor fişe de observaţie
elevilor şi gestionarea a comportamentului
situaţiei conflictuale. elevilor.
4.2.b. Intervenţia 1
pentru ameliorarea
unor situaţii
conflictuale.
4.2.c. Completarea 1
unei strategii de
gestionare a situaţiei
conflictuale.
4.3. Cunoaşterea, 4.3.a. Completarea 0,5
consilierea şi tratarea unor fişe de observaţie
diferenţiată a elevilor. a elevilor.
4.3.b. Consilierea 2
permanentă a elevilor.
4.3.c. Tratarea 1
diferenţiată a elevilor.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ“O.C.TĂSLĂUANU” MINISTERUL EDUCAŢIEI

BILBOR, NR 117, HARGHITA NAŢIONALE

COD FISCAL 4246106


Tel./Fax: 0266/355010,

sc.octaslauanu@eduhr.ro

4.4. Motivarea elevilor 4.4.a. Implicarea 2


prin valorizarea elevilor în activităţi de
exemplelor de bună bună practică.
practică. 4.4.b. 1
Responsabilizarea
elevilor.
TOTAL
12 p.
5.Managementul 5.1. Valorificarea
carierei şi a al competenţelor ştiinţifice, 5.1. Redactarea unor 0,5
dezvoltării didactice şi metodice articole metodico-
profesionale. dobândite prin ştiinţifice în
participarea la reviste/lucrări de
programele de formare specialitate.
continuă/perfecţionare.
5.2. Implicarea în 5.2.a. Participarea cu 0,5
organizarea activităţilor lucrări metodico-
metodice la nivelul ştiinţifice/
comisiei/catedrei/respons organizarea unor
abil. activităţi metodice la
nivelul
catedrei/comisiei.
5.2.b. Participarea cu 0,5
lucrări metodico-
ştiinţifice/
organizarea unor
activităţi metodice la
nivelul unităţii
şcolare.
5.2.c. Participarea la 0,5
activităţi metodice
organizate la nivel de
I.Ş.J. şi C.C.D.
5.2.d. Organizarea de 0,5
activităţi metodice
conform programului
C.C.D. organizate în
şcoală/centru metodic.
5.3. 5.3.a. Cunoaşterea 0,5
Realizarea/Actualizarea conţinutului
portofiului profesional şi portofoliului
dosarului personal. profesional şi
dosarului personal.
5.3.b. Realizarea şi 0,5
actualizarea
permanentă a
portofoliului
profesional şi
dosarului personal.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ“O.C.TĂSLĂUANU” MINISTERUL EDUCAŢIEI

BILBOR, NR 117, HARGHITA NAŢIONALE

COD FISCAL 4246106


Tel./Fax: 0266/355010,

sc.octaslauanu@eduhr.ro

5.4. Dezvoltarea 5.4.a. Comunicare 0,5


capacităţii de comunicare permanentă cu
şi relaţionare în interiorul celelalte cadre
şi în afara unităţii cu didactice,
elevii, personalul şcolii, responsabilii
echipa managerială şi cu comisiilor şi
beneficiarii din cadrul conducerea şcolii.
comunităţii –familiile 5.4.b. Realizarea 0,5
elevilor. integrală a atribuţiilor
la timp.
5.4.c. Respectarea 0,5
regulamentului intern
şi normelor de
organizare şi
funcţionare a
instituţiei şcolare.
5.4.d. Prezenţa 0,5
spiritului de echipă în
realizarea unor sarcini
la nivelul şcolii.
5.4.e. Disponibilitate 0,5
la cerinţele şcolii.
5.4.f. Realizarea de 0,5
sarcini suplimentare
trasate de catre
conducerea şcolii

5.4.g. Colaborare 0,5


strânsă cu
elevii/părinţii în
realizarea
corespunzătoare a
demersului didactic şi
activităţilor
extracurriculare.
5.5. Manifestarea 5.5.a. Atitudini morale 0,5
atitudinii morale şi civice şi civice conforme cu
(limbaj, ţinută, respect, statutul de cadru
comportament), didactic.
respectarea şi 5.5.b. Promovarea 0,5
promovarea deontologiei deontologiei
profesionale. profesionale şi a
respectul faţă de
ceilalţi.
TOTAL 8
p.
6. Contribuţia la 6.1. Dezvoltarea de 6.1.a. Atragerea de 1
dezvoltarea parteneriate şi proiecte parteneriate
instituţională şi educaţionale în vederea educaţionale.
la promovarea dezvoltării instituţionale. 6.1.b. Redactarea unor 1
proiecte educaţionale
ŞCOALA GIMNAZIALĂ“O.C.TĂSLĂUANU” MINISTERUL EDUCAŢIEI

BILBOR, NR 117, HARGHITA NAŢIONALE

COD FISCAL 4246106


Tel./Fax: 0266/355010,

sc.octaslauanu@eduhr.ro

imaginii unităţii 6.1.c. Valorificarea 1


şcolare. implicării în
parteneriate şi proiecte
educaţionale în
vederea dezvoltării
instituţionale.
6.2. Promovarea ofertei 6.2.a. Promovarea 1
educaţionale. ofertei educaţionale la
nivelul
instituţiei/local.
6.2.b. Promovarea 1
ofertei educaţionale la
nivelul
judeţean/naţional.
6.3. Promovarea imaginii 6.3.a. Participarea la 0,5
şcolii în comunitate prin olimpiadele şcolare.
participare şi rezultatele 6.3.b. Participarea la 1
elevilor la olimpiade, concursuri/competiţii
concursuri, competiţii, locale/judeţene/naţion
activităţi extracurriculare ale.
şi 6.3.c. Participarea la 1
extraşcolare. simpozioane şi sesiuni
de comunicări.
6.3.d. Popularizarea 1
activităţilor
extracurriculare şi
extraşcolare prin
mijloace mass-media,
site-uri educaţionale
sau la nivel de
I.Ş.J./C.C.D.
6.4. 6.4.a. Participarea la 0,5
Realizarea/pariciparea la programe/activităţi în
programe/activităţi de domeniul educaţiei
Prevenire şi combatere a pentru cetăţenie
violenţei şi democratică.
comportamentelor 6.4.b. Implicarea în 1
nesănătoase în mediul activităţi de prevenire
şcolar, familie şi şi combatere a
societate. violenţei şi de
prevenire şi combatere
a comportamentelor
nesănătoase.
6.4.c. Implicarea în 1
acţiuni realizate în
colaborare cu Poliţia,
Biserica, Primăria,
Consilier educativ etc.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ“O.C.TĂSLĂUANU” MINISTERUL EDUCAŢIEI

BILBOR, NR 117, HARGHITA NAŢIONALE

COD FISCAL 4246106


Tel./Fax: 0266/355010,

sc.octaslauanu@eduhr.ro

6.5. Respectarea 6.5.a. Cunoaşterea şi 1


normelor, procedurilor de aplicarea procedurilor
sănătate şi securitatea de sănătate şi
muncii şi de PSI şi ISU securitate a muncii şi
pentru toate tipurile de de PSI prevăzute de
activităţi desfăşurate în legislaţia în vigoare.
cadrul unităţii de 6.5.b. Implicarea în 0,5
învăţământ precum şi a acţiuni comune cu
sarcinilor suplimentare. unele instituţii
abilitate.
6.5.c. Diseminarea 0,5
normelor şi
procedurilor elevilor
şi întocmirea
documentaţiei
specifice.
6.6. Implicarea activă în 6.6.a. Disponibilitate 1
crearea unei culturi a la responsabilizare.
calităţii în nivelul 6.6.b. 1
organizaţiei. Autoperfecţionarea
pentru realizarea
sarcinilor în mod
corespunzător şi
exemplar.
TOTAL
15 p.

7. Conduita 7.1. Manifestarea 7.1.a. Adoptarea 0,5


profesională atitudinii morale şi unui limbaj /tinuta
civice (limbaj, ţinută, corespunzătoare,
respect, comportament) adaptate unei
instituţii de
învăţământ
7.1.b. Respectarea 1
programului de
lucru
7.1.c. Adoptarea 1
unui comportament
respectuos,
civilizat, demn de
un cadru didactic

7.2. Respectarea şi 7.2.a. Respectarea 1


promovarea normelor cuprinse
deontologiei în Codul etic
profesionale
7.2.b. Aplicarea 1,5
normelor prevăzute
de Codul etic
ŞCOALA GIMNAZIALĂ“O.C.TĂSLĂUANU” MINISTERUL EDUCAŢIEI

BILBOR, NR 117, HARGHITA NAŢIONALE

COD FISCAL 4246106


Tel./Fax: 0266/355010,

sc.octaslauanu@eduhr.ro

TOTAL
5 p.
100 p.
TOTAL

Data: Numele şi prenumele: Semnături:

Cadru didactic evaluat:

Responsabil comisie:

Director :Vilcan Mihaela

Membrii C. A.