Sunteți pe pagina 1din 6

Unități de competențe Conținuturi Nr.

ore Data Strategii de predare/ învățare

Unitatea de Identitatea personală și relaționarea 6


învățare
armonioasă

 Autoeficacitatea – calea de utilizare a 1


resurselor personale. Credinţe personale despre  Exerciţii de dezvoltare a credinţei în
succes și eșec. Atribuirea cauzelor succesului capacităţile personale;
1.1 Identificarea și eșecului. Strategii de dezvoltare a  Elaborarea unei liste individuale a
factorilor care autoeficacităţii. strategiilor
influenţează eficiente și sănătoase de depășire a
autoeficacitatea în situaţiilor cu impact emoţional
evoluţia personal puternic;
 Exerciţiu de elaborare a unui plan de
1.2 Compararea dezvoltare
percepţiilor despre personală pe următorii 3/5/10 ani;
tradiţional și
modern în relaţiile
de cuplu și familie;  Tipurile de comunicare (verbală, 1  Analiza studiilor de caz cu referire la
1.3 Explicarea nonverbală, paraverbală; intrapersonală, gestionarea
impactului interpersonală, de grup). Factori implicaţi în eficientă a emoţiilor asociate situaţiilor
stereotipurilor și procesul de comunicare. Bariere ale stresante din viaţă;
prejudecăţilor comunicării.
asupra  Stereotipurileșiprejudecățilede gen. 2  Analiza surselor de formare și
comportamentului Impactul stereotipurilor și prejudecăţilor menţinere a stereotipurilor și
și relaţiilor asupra comportamentului șirelaţiilor prejudecăţilor;
interpersonale, interpersonale. Factorii de menţinere  Dezbateri în baza materialelor mass-media,
a relaţiilor. Strategii de combatere a textelor
inclusiv de gen.
stereotipurilor și prejudecăţilor. literare, filmelor vizionate cu privire la
stereotipuri și prejudecăţi.

 . Familia. Valori, tradiţii, viziuni. Roluri 1 Discuţia „Panel” privind responsabilitatea în


și responsabilităţi de gen în familie – tradiţional vs relaţiile de gen în realitate și în spaţiul virtual.
modern
Prezentarea produsului 1 Produs
Proiect de grup: Proiect de grup:Tradițional și modern
Tradițional și modern în relațiile din familie, în relațiile din familie, Roluri și
responsabilități fără stereotipuri
Cercetaretematică:Stereotipul
familiei moderne

Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții 7

2.1. Analiza 1  Implicarea în dezbateri academice:


oportunităţilor și  Idealul vieții: viziuni și strategii de „Idealul vieţii: capriciu personal sau
beneficiilor unei realizare. Ideal, factorii de influenţă. Rolul necesitate vitală?”
persoane integre, din modelelor. Modalităţi de atingere a idealului:
perspectiva posibilităţi și limite.
relaţionării cu mediul  Dimensiuni ale unei vieți de calitate. Viaţa 1  Analiza diferitor relatări despre percepţia
său de viaţă; personală: viziuni și tendinţe de realizare. cetăţenilor din comunitate cu referire la
2.2. Argumentarea Viaţa profesională, realizarea în carieră, cazurile de corupţie identificate;
posibilităţii de caracteristici. Echilibrarea vieţii personale și
obţinere a unor a carierei.
dimensiuni ale vieţii  Profilul persoanei integre. Valorile morale și 1  Organizarea unor concursuri ale
de calitate, prin integritatea persoanei. Beneficiile erudiţilor despre cele mai reușite
deschiderea spre unei persoane integre. Posibilităţi ale strategii de învăţare și afirmare a
schimbare și manifestării integrităţii. persoanei;
gestionarea 
resurselor;  Provocările și schimbarea: acțiuni și riscuri. 1  Discuţie-Panel Beneficiile și
2.3. Luarea unor decizii Schimbarea ca fenomen constant. Necesitatea riscurile schimbării; Atitudinea
privind strategiile de schimbării. Beneficiile schimbării. tânărului modern față de
atingere Dezvoltarea socială și personală. schimbare;
a idealului vieţii, Deschiderea spre schimbare,
prin valorificarea comportamentul adecvat
resurselor și prin  Tipuri de resurse pentru o bună gospodărire. 1  Realizarea posterului/dezbateri Ce
implicare activă. Obligativitatea financiară și gestionarea înseamnă să fii un bun gospodar;
resurselor. Reprezentări despre buna Buna gospodărire între tradiție,
gospodărire. Priorităţile vieţii și buna stereotipuri și abordări
gospodărire. Mentalitatea ca resursă rezonabile;
principală a bunei gospodăriri. Utilizarea
raţionalăa resurselorîn raport cu sistemulde
valori.Familia șicopiii.Necesitatea investiriiîn
educaţia copiilor. Căminul familial.
1  Studiu de caz: Taxe și impozite achitate
Pentru o viață de calitate, consum produsede de către
calitate. Calitatea produselor. Criterii de apreciere. familia mea;
Consumul echilibrat. Influenţa socială asupra Elaborarea unor reguli privind selectarea și
consumului.
consumul echilibrat al produselor de calitate.
Produs 1 Prezentarea unor secvențe de film despre
Dezbateri Idealul vieții: capriciu personal sau idealuri și reușita unor personalități.
necesitate vitală?;

Unitatea de învățare Modul de viață sănătos 6

3.1 Analiza impactului  Conceptul – modul de viață sănătos. Bazele 1  Prezentarea unor informaţii privind
relaţiilor sexuale cunoștinţelor medicale, cu referinţă la modul de modul sănătos de viaţă;
neprotejate, din viaţă sănătos.
perspectiva riscului
pentru sănătate și a  Curba fiziologică a capacității de 1  Realizarea sondajelor despre factorii ce
consecinţelor de ordin muncăintelectuală. Durata activităţii influenţează dezvoltarea capacităţii de
social; intelectuale. Efortul intelectual. muncă intelectuală;
3.2 Stabilirea relaţiei Repartizarea sarcinilor în timp.
dintre modul de viaţă și
 Modalitățile de diminuare a stresului și 1  Elaborarea unor sugestii pentru colegul de
consecinţele asupra bancă,
sănătăţii: oboseală, oboselii. Cauze ale stresului. Mod de
extenuare, obezitat manifestare. Modalităţi de diminuare a
etc. oboselii și extenuării.
3.3 Aprecierea rolului
imunităţii și imunizării  Tulburările de nutriţie. Obezitatea: 1  Analiza cazurilor de obezitate, bulimie,
atitudinea faţă de oamenii obezi. Bulimia. anorexie și a modalităţilor de
asupra sănătăţii proprii și
a celor din jur. Anorexia. Modalităţi de depășire și de diminuare ale acestora;
prevenire.

 Relațiile sexuale neprotejate. 1  Redactarea unor fișe informaţionale


Responsabilitatea partenerilor. Riscuri de ordin referitoare la
psihofiziologic și social. Consecinţe. pericolul relaţiilor sexuale neprotejate.
 Imunizarea șiimunitatea. Imunizarea, 1  Dezbateri: Pro și contra imunizării;
proces natural și artificial. Atitudinea faţă de privind diminuarea stresului și oboselii;
imunizarea artificială. Mituri și beneficii. Modul de
viaţă și imunitatea.
Produs Pliant, elaborat în grup (care va fi
 Imunizare și imunitate – impact asupra repartizat în instituție):
sănătății
Unitatea de învățare Proiectarea carierei profesionale și 6
dezvoltarea spiritului antreprenorial
4.1 Identificarea  Preferințeleprofesionaleșidezvoltarea 1  Selectarea studiilor care se potrivesc cel
ofertelor carierei. Cariera. Planificarea carierei. maibine cu interesele/preferinţele
elevilor;
educaţionale Scopuri/Obiective. Studii, profesie, ocupaţie.
existente în RM,  Oferteleeducaționalealesistemului 1  Informarea, din diverse surse,
relevante de învățământ din RM. Sistemul de despre ofertele educaţionale
preferinţelor și învăţământ. Trasee și oferte educaţionale. existente în RM și solicitările pieţei
aptitudinilor Preferinţe, interese și studii. muncii;
proprii;  Aplicarea testului „Harta Intereselor”;
4.2 Valorificarea  Aptitudinile,aspirațiile,scopurileîn 1  Analiza listelor de prieteni virtuali
abilităţilor conexe proiectarea carierei. Aptitudini și tipuri de și reali din perspectiva acumulării
profesiei abilităţi. Valoarea aptitudinilor, abilităţilor și informaţiilor, cu referire la domeniile
alese, prin atitudinilor pentru proiectarea carierei. profesionale de interes
activităţi
antreprenoriale  Rețelele sociale (networking). Noţiunea 1  Completarea profilului personal pe
și de voluntariat de networking social. Tehnici de menţinere și reţelele de socializare, accentuând
utile comunităţii dezvoltare a reţelei sociale. Persoane- resursă. punctele forte, ce merită a fi văzute de
în care trăiește. CV electronic. un posibil angajator care ar putea să
4.3 Proiectarea cu vizualizeze pagina de profil;
responsabilitate  Întocmirea unor liste cu experienţe
a acţiunilor de personale care ar putea fi valoroase
pentru CV;
întreprins pentru  Voluntariatul și traseele paralele. 1  Formularea unor argumente cu
dezvoltarea unei Domenii și activităţi de voluntariat. referinţă la decizia de a deveni
cariere de Voluntariat pentru mediu, pentru oameni voluntar.
succes. nevoiași și persoane în etate etc.
 Antreprenoriatul– opțiuneîncarieră. 1
Activitatea de antreprenoriat. Beneficii și
riscuri. Oportunităţi antreprenoriale în
comunitate..
 Proiectarea carierei. Interesele și 1 Elaborarea unui Proiect de carieră, în care se
dezvoltarea carierei. Stiluri decizionale și carieră trec toate scopurile/obiectivele ce țin de
Produs viitoarea profesie și studiile pe care ar dori
Proiectul de carieră.
să le urmeze.
Unitatea de învățare Securitatea personală 6

5.1 Descrierea  Concepte generale de pericol și situații de 1  Elaborarea reprezentărilor grafice


explicită a urgență. Definire, consecinţe nefaste posibile, (tabele, scheme), conceptual cu referire
comportamentelor modalităţi de acţiune. la pericolele și situaţiile de urgenţă;
recomandate în
cazul stărilor de  Protecția omului la locul de muncă 1  Discuţii dirijate despre protecţia omului
urgenţă, pericol, Situaţii de risc și pericole. Reguli de la locul
accidente; comportament.Surse de informare. de muncă: prevenirea accidentelor de
muncă prin respectarea
instrucţiunilor cu privire la
securitatea locului muncii; echipamente
5.2 Respectarea personale de protecţie necesare
regulilor de pentru activitatea de muncă;
circulaţie rutieră, responsabilităţile angajaţilor în
cu prevenirea accidentelor de muncă;
asumarea  Riscurileasociateperioadeireciaanului.  Studiu de caz: Situație de risc și pericol
1
responsabilităţii pentru Protejarea în cazul utilizării bazinelor general;
securitatea proprie și a acvatice îngheţate. Pericol de înec.
celor din jur; Prim ajutor. Acţiuni întreprinse în cazul
întroienirilor. Prim ajutor în caz de îngheţ.
Regimul de apărare împotriva incendiilor în
timpul desfășurării activităţilor culturale în
5.3 Manifestarea unui masă.
comportament .
regulamentar în  Comportamentul sigur în locuri cu risc și 1  Elaborarea și discutarea asupra subiectului
locuri cu risc social, grad înalt de criminalitate. Caracteristici. Cauze. Harta
în mediul virtual, Mod de evitare. Modalităţi de acţiune. locurilor periculoase, cu grad înalt de
centrat criminalitate în
pecunoașterea și comunitate;
respectarea
recomandărilor  Regulile de circulație rutieră. Drepturi și 1  Vizionarea filmelor educative despre
responsabilităţi. prevenirea accidentelor;
normative.
 Atelier de discuţie Drumurile
publice. Drepturi și
responsabilități;

 Grooming-ul–tehnicidecontacton-line 1  Proiect de cercetare cu referire la


periculoase. Esenţa fenomenului. Mod de Grooming și impactul acestuia.
manifestare. Situaţii posibile. Modalităţi de
prevenire și acţiuni.

 Protecțiacivilă–instituțieșiregulide 1 Produs
securitatecolectivă.Reguli. Cunoștinţe și Organizarea și desfășurarea protecției civile la
abilităţi necesare nivel de instituție (evacuarea).
Total ore: 30+4

S-ar putea să vă placă și