Sunteți pe pagina 1din 3

DETERMINĂRI DE FORMULE MOLECULARE

1. Prin analiza elementară a unei substanţe care conţine carbon, hidrogen şi oxigen, s-au
obţinut rezultatele: 40% carbon şi 6,67% hidrogen. Să se afle formula moleculară a substanţei,
ştiind că are masa moleculară egală cu 90.
2. O substanşă organică conţine carbon, hidrogen, oxigen în rapoarte masice: C : H : O =
6 : 1: 8. Cunoscând masa moleculară egală cu 180, să se afle formula moleculară.
3. O substanţă care conţine C, H şi O cu masa 110, dă la analiză următoarele produse: din
10 g probă rezultă prin combustie 12,2 dm3 CO2 şi 4,93 g apă. Să se afle formula ei moleculară.
4. Un alcool monohidroxilic saturat are masa moleculară 74. să se afle formula moleculară
a alcoolului (Indicaţie: formula generală a alcoolilor monohidroxilici saturaţi este : CnH2n +2O).
5. O hidrocarbură cu nesaturarea echivalentă egală cu 2 are masa moleculară 68. Care este
formula moleculară?
6. Un acid monocarboxilic saturat conţine 54,54% carbon. Să se afle formula moleculară a
acidului
7. O cantitate de 4,6 g alcool monohidroxilic saturat dă prin deshidratare în prezenţă de
acid sulfuric 3,7 g eter. Să se afle formula moleculară a alcoolului şi eterului
8. O probă de 5,2 g dintr-un acid dicarboxilic saturat se neutralizează complet cu 200 g
soluţie de NaOH de concentraţie 2%. Se cere formula acidului.
9. Un amestec de alchenă şi alchină cu acelaşi număr de atomi de carbon are densitatea
faşă de hidrogen 20,25; ştiind că cele 2 hidrocarburi se găsesc în amestec în raport molar 1: 3, să se
afle formulele lor.
10. O hidrocarbură are masa moleculară 80 şi raportul masic C : H = 9 : 1. Să se afle
formula hidrocarburii, să se scrie formula generală a seriei din care face parte.
11. O hidrocarbură are densitatea faşă de oxigen d O 2= 3,125 şi conţine 16% H, ştiind că
hidrocarbura are în compoziţie patru atomi de carbon primari, doi secundari şi un carbon quaternar,
să se afle formula ei şi să se denumească.
3
12. Prin arderea a doi moli de hidrocarbură se obţin 176 g CO 2 şi 44,8 dm apă în stare de
vapori (c.n.) . Identificaţi hidrocarbura.
13. O hidrocarbură este supusă combustiei. Raportul dintre volumul de oxigen consumat şi
volumul de CO2 degajat este 4,5 : 3. Din ce serie omoloagă face parte hidrocarbura?
14. Aflaţi formulele moleculare ale substanţelor la care se conosc următoarele date
numerice.
Compusul Masa moleculară Rapoarte masice
A 112 C:H=6:1
B 44 C : H : O = 6 : 1: 4
C 96 C : H : O : S = 3 : 1 : 12 : 8
3
15. Un volum de 2,24 dm hidrocarbură (c.n) dă în urma combustiei 22 g CO 2 şi 9 g apă. Să
se afle formula hidrocarburii şi să se indice seria omoloagă din care face parte.
16. Un alcool monohidroxilic conţine elementele componente în rapoarte masice C : H : O
= 6 : 1 : 2. Se cere formula moleculară şi seria omoloagă din care face parte.
17. O substanţă organică cu masa moleculară 86 are compoziţia procentuală: 69,76% C;
11,62% H; 18,63% O. Se cere formula moleculară şi denumirea unui izomer cu catenă saturată.
18. O substanţă organică fără oxigen conţine un atom de azot în moleculă şi 38,7% C şi
16,12 % H. Să se indice formula substanţei şi tipul de hibridizare a atomului de azot.
19. O substanţă organică A, cu masa moleculară 122, dă la anliză următoarele rezultate:
din 0,244 g substanţă se obţin 0,616 g CO2 şi 0,108 g H2O. Să se stabilească formula procentuală,
brută şi moleculară a substanţei A.
20. Să se determine formula moleculară a substanţei cu formula procentuală: 40 % C, 6,66
% H, 53,33 % O care are 2 atomi de oxigen.
21. Prin arderea a 5,8 g substanţă organică ce conţine oxigen s-au obţinut 13,2 g CO 2 şi 5,4
g H2O. Densitatea faţă de aer a vaporilor săi este daer = 2,0069. Determinaţi formula moleculară a
acestei substanţe organice.
22. Să se determine formula moleculară a unei hidrocarburi în care elementele
componente se află în raportul de masă C : H = 8 : 1 şi care are densitatea faţă de azot d azot =
1,9285.
23. O probă de 12,9 g produs organic, care conţine carbon, hidrogen şi clor dă la analiză
28,7 g clorură de argint, 17,6 g CO2 şi 9 g apă. Ştiind că în moleculă se găseşte un singur atom de
clor, determinaţi formula moleculară şi formula structurală a compusului analizat.
24. Un compus organic cu masa moleculară 147 are raportul atomic C : H = 3 : 2. Prin
analiza elementală a unei probe de 7,35 g substanţă s-a obţinut 14,35 g clorură de argint. Ştiind că în
compoziţie intră C, H, Cl să se afle formula moleculară a compusului.
25. Un compus organic are densitatea vaporilor săi în raport cu aerul egală cu 3,01 şi
compoziţia procentuală 68,96 % C, 14,94 % H şi 16,09 % N. Să se afle formula moleculară a
compusului.
26. O hidrocarbură cu masa moleculară 100 are raportul masic C : H = 21 : 4. Se cere: a)
aflarea formulei moleculare; b) să se scrie o formulă structurală care să conţină 4 atomi C p, 2 atomi
Cs şi 1 atom Cq.
27. Două hidrocarburi A şi B au aceeaşi compoziţie procentuală 92,3 % C şi 7,7% H. Care
este formula brută a celor două hidrocarburi? Determinaţi formulele moleculare ale lui A şi B
cunoscând masele moleculare ca fiind 26 şi respectiv 78.
28. Să se afle formula moleculară a substanţei ce conţine 92,31 % C, 7,69 % H ştiind că 1
dm din această substanţă cântăreşte la 00C 1,161g.
3

29. Prin arderea a 11,2 mL hidrocarbură gazoasă în c.n s-au obţinut 44 mg CO 2 şi 0,027 g
H2O. Determinaţi formula moleculară a hidrocarburii.
30. Care este formula moleculară a substanţei chimice care are următoarea compoziţie
procentuală 40% C , 6,66 % H iar densitatea substanţei în raport cu aerul este 6,2?
31. 3 hidrocarburi A, B, C conţin în moleculă acelaşi număr de atomi de carbon, ştiind că
procentele de hidrogen din molecula fiecărei substanţe este: 18,18 %, 14,28 %, 10% şi că numărul
atomilor de hidrogen din molecula hidrocarburii A este cu mai mare decât în molecula lui C să se
determine formulele moleculare ale hidrocarburilo A, B, C.
32. Determinaţă formula moleculară a unei substanţe organice CxHyOz cu masa
moleculară 60, ce conţine 60% C şi raportul masic O : H = 2 : 1.
33. La anliza unei substanţe organice ce conţine C, H şi Cl rezultă 2,8 L CO 2 în c.n şi 2,25
g H2O. Se cere formula moleculară a substanţei ştiind că la determinarea clorului dintr-o probă de
aceeaşi greutate se obţin 36,5 g AgCl iar densitatea substanţei în raport cu aerul este daer = 2,9.
34. Se ard 100 mL hidrocarbură gazoasă cu 500 mL oxigen. După condensarea apei, se
obţin 400 mL gaze, dacă sunt trecuţi prin KOH, volumul scade la 300 mL. Care este formula
hidrocarburii?
35. Prin arderea a 2,24 L hidrocarbură A a rezultat un gaz care a fost complet absorbit în
500 mL soluţie KOH 1,2 M formând o sare neutră, cunoscând că densitatea hidrocarburii în raport
cu hidrogenul dhidrogen = 22, să se afle formula moleculară a hidrocarburii.
36. La analiza a 5,8 g substanţă organică s-au obţinut 8,8 g CO 2, 3,6 g apă şi 1,12 L
N2
(gazos). Care este formula moleculară a substanţei, dacă 0,5 mmoli cântăresc
58 mg?
a) C4H8N2;
b) C4H6N2O2;
c) C4H4NO;
d) C4H8N2O2;
e) C5H4NO.

20. O substanţă conţine 42,85 % C, 2,38 % H, 16,71 % N şi are masa molară


168. Care esteformula moleculară a substanţei?
a) C6H4N2O4; b) C4H6N2O4; c) C5H10NO2;
d) C6H5NO2; e) C6H4NO4.

S-ar putea să vă placă și