Sunteți pe pagina 1din 8

CONTRACT DE COLABORARE

Art.1 PARTI
SC _________________ cu sediul social in _____________________ inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului _____________________ sub nr. _________ din __________ cod fiscal
nr. _____________ din ______________ reprezentata de _____________________ cu functia
de _____________

si

SC __________ cu sediul in __________ avand certificat de inmatriculare nr. __________ C.F.


__________ reprezentata de __________ avand functia de __________

numite în continuare „Părţi”

Luînd în considerare faptul că cei doi colaboratori sunt specializati in lucrari de proiectare si
arhitectura ,părţile au agreat să constituie relaţiile lor în ceea ce priveşte elaborarea de proiecte
de arhitectura si proiectele de specialitate,
a intervenit prezentul contract de colaborare, cu urmatoarele date:
Art. 2 DESCRIERE OBIECT
a) Obiectul prezentului il constituie colaborarea intre partile semnatare in vederea realizarii
lucrari de proiectare/arhitectura ce vor cuprinde, cu titlu de exemplificare, dar fara a se limita la:
 proiecte/studii de fezabilitate
 proiecte tehnice
 proiecte aditionale
 detalii de executie si urmarire de santier
 asistenta tehnica
 Obtinere certificate de urbanism pentru construire;
 Analiza terenuri din punct de vedere urbanistic;
 Stabilire directii de dezvoltare ca rezultat al primelor analize complexe pentru
zonele studiate in prealabil , reglementarea urbanistica a tuturor UTR-rilor, trama
stradala (profile/sectiuni), alinieri, retrageri, inaltimi (studiu de caz -
compatibilitate functionala ( mixt, rezidential, servicii comunitare si de teritoriu));
 Identificare etape in elaborare ale masterplanului;
 Intocmire Planuri de reglementare urbanistica -zonificare functionare - (restrictii
si permisivitati cu respectarea prevederilor de RGU nr. 525/1191 reactualizat,
Legea 350/2001 reactualizata, Legislatia mediului privind zonele de protectie ale
malurilor, norme de proiectare privind siguranta la incendiu, sanatate (Ordinul
Ministerului Sanatatii nr. 119), si siguranta in trafic avand in vedere norme pentru
asigurarea necesarului de parcari (daca este cazul) ;
 Prezentare concept arhitectural si urbanistic - transpunerea in imagini 3D la nivel
de macheta cat si la nivel realist a tuturor propunerilor integrate in concept (daca
este cazul)
pentru obiectivele de investitie identificate prin contracte de proiectare incheiate de fiecare
dintre Colaboratori (in calitate de proiectanti) cu terti beneficiari interesati,

b) Raporturile de drept dintre părti sunt reglementate prin:


■contractul semnat de ambele părti;
■legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect nr. 184/2001 modificata şi
republicata prin Legea nr.43/2004;
■legea dreptului de autor şi drepturile conexe nr.8/1996 modificata prin Legea nr.285 din
23 iunie 2004;
■legea privind autorizarea constructiilor nr.50/1991 republicată;
■ legea calitatii în constructii nr.10/1995 modificată şi completată prin Legea nr.177/
2015.
c) Clauzele specifice ale contractului precum şi informatiile primite de Colaborator pentru
îndeplinirea misiunii în cauză si pentru realizarea lucrarilor solicitate de tertii beneficiari cu care
unul dintre contractanti incheie contracte de proiectare, vor fi confidentiale şi nu vor fi folosite
reciproc în detrimentul părtilor.

Art. 3 DURATA
Prezentul contract de colaborare se incheie pe o durata de 5 (cinci) ani si intra in vigoare de la
data semnarii prezentului contract.

Art. 4 RESPONSABILITATI
Fiecare dintre colaboratori are obligatia în virtutea conştiintei sale profesionale să-
şi pună în aplicare toate cunoştintele de specialitate pentru a realiza obiectul contractului şi
a respecta interesele tertului beneficiar ce solicita lucrari de proiectare/arhitectura si care
constituie obiectul prezentului contract .

Colaboratorul aflat in relatie contractuala cu tertul beneficiar sau colaboratorul care a


realizat lucrari aferente contractului cu tertul beneficiar, este în drept să reprezinte respectivul
beneficiar fata de terti la: administratiile publice, regii locale, antreprenori, sau alti investitori
(dacă este cazul) numai în activitătile legate direct de îndeplinirea misiunii sale.
Colaboratorul isi asumă răspunderea profesională definită prin legile şi regulamentele în
vigoare, pentru activitatea lui personală în limita propriilor greşeli.
Art.5. DREPTUL DE AUTOR
Oricare dintre partile semnatare , in relatia cu tertul beneficiar, va prevedea in contractile
respective faptul ca după achitarea onorariilor, BENEFICIARUL va capăta dreptul
netransmisibil de a utiliza rezultatul prestatiilor proiectantului/arhitectului în scopul precizat în
respectivul contract. Dreptul de autor asupra proiectului apartine proiectantului/colaborator ce
constituie parte semnatara a respectivului contract cu tertul beneficiar.
Proiectantul/colaborator in relatia cu tertul beneficiar rămîne proprietarul
documentatiilor originale care trebuie păstrate în arhiva sa în forma lor initială, sau într-o formă
ce se poate reproduce, chiar daca respectivul proiect e realizat de celalalt colaborator .

Art.6.OBLIGATIILE PARTILOR
Părţile agrează de comun acord ca societatea efectiv coordonatoare a proiectului de investitii cu
tertul beneficiar să fie Coordonatorul Proiectului, chiar daca relatia contractuala este intre
coordonatorul contractual si tertul beneficiar iar facturarea se va face intre acestia .

În calitate de Coordonator , acesta îşi asumă respectarea tuturor obligaţiilor prevăzute


în Contractul cu retul beneficiar si va constitui supor al coordonantorului contractant in relatia
cu beneficiarul

Art.7. INDISPONIBILITATI, REZILIERI


Dacă din motiv indfependente de unul dintre colaboratori sau din alte motive de forta
majoră respectivul Colaborator devine indisponibil de a continua sau finaliza misiunea,
înlocuitorul va fi propus de către celalalt collaborator ,daca se impune prin contractul cu tertul
beneficiar acesta urmand sa fie avizat..
Dacă una din părti încalcă prevederile prezentului contract, fiind notificată de cealaltă
parte, şi în termen de 15 zile nu remediază situatia creată, partea care a făcut notificarea este în
drept să rezilieze contractul. În acest caz, contractul încetează de drept de la data declaratiei de
reziliere, cu confirmare de primire.
Orice motive de întârziere ce nu se datorează Colaboratorului şi pot genera nerespectarea
termenelor pot conduce părtile la semnarea unui act aditional de revizuire a perioadei de
desfasurare a misiunii, fără renegocierea remuneratiei.

Art.8.REMUNERATII
Pentru misiunea încredintate,Colaboratorul executant al proiectului pentru tertul
beneficiar in relatie contractuala cu celalalt Colaborator este remunerat de către acesta din urma
cu un onorariu in cuantum de …..% din valoarea pretului contractului cu tertul beneficiar, pret
care va fi platit in termen de 15 zile de la data la care Colaboratorul anunta ca a incasat suma de
la tertul beneficiar , cu obligatia colaboratorului de a notifica in termen de 5 zile de la primirea
efectiva asumei reprezentand contravaloarea prestatiilor in contul sau , data la care
Colaboratorul efectiv urmeaza sa trimita factura catre Colaboratorul platitor
În cazul nerespectarii termenelor de achitare Colaboratorul platitor va datora daune de
0,15% pe zi întârziere din valoarea facturii neonorate. Reciproc, dacă Colaboratorul efectiv
proiectant/architect nu predă documentatia în termenele stipulate de actul aditional pentru
fiecare investitie in parte , el va plătiColaboratorului contractant in relatia cu beneficiarul o
penalitate în valoare de 0,15% pe zi întârziere din valoarea fazei nepredate.
Orice modificare de temă ce ar conduce la reproiectări ce genereaza activitati
suplimentare din partea colaboratorului executant constituie motiv de remuneratii suplimentare
, prin corespondenta cu actele aditionale semnate de catre colaborator in relatie cu tertul
beneficiar .

Art.9. MISIUNILE COLABORATORULUI EFECTIV

Misiunile COLABORATORULUI EFECTIV implicat in realizarea lucrarii pentru terul


beneficiar , în cadrul realizării investitiei sunt următoarele:

-MISIUNI DE BAZĂ: prestatii necesare şi suficiente pentru îndeplinirea obiectului


contractului, costul acestora fiind inclus în onorariu;
-MISIUNI SUPLIMENTARE: prestatii ce pot apărea necesare sau pot fi cerute de catre
tertul BENEFICIAR, costul lor facand obiectul unor onorarii distincte raportat la onorariile
distincte solicitate de catre colaboratorul contractual in relatia cu tertul beneficiar in acelasi
procent convenit in prezentul contract

Art. 10 INCETAREA COLABORARII


Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii:-----------------
a) Împlinirea termenului din contract, dacă părţile nu convin, în scris, de comun acord,
prelungirea duratei acestuia in baza unui act aditional
b) La iniţiativa oricareia dintre parti dacă solicitarea de încetare a fost adusă la
cunoştinţa celuilalt colaborator în scris, cu 60 (saizeci) de zile înainte de data la care se
intentioneaza incetarea contratului
c) Rezilierea de drept în favoarea Colaboratorului prejudiciat , cu titlu de sancţiune, în
oricare din următoarele cazuri:--------------------------------------------------------------------------------
----------
 Colaboratorul nu-şi achită onorariile convenite in prezentul contract dupa 30 zile
de la scadenta facturii emise
 Colaboratorul in culpa nu respectă clauzele contractuale convenite prin prezentul
contract
Rezilierea îşi va produce efectele la împlinirea termenului de 15 (cinsprezece) zile
calendaristice de la notificarea Colaboratorului prejudiciat , dată la care incetarea produce efecte
juridice fără a fi necesare alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată.
Modificarile aduse prezentului Contract vor fi consemnate in scris si vor fi semnate de
catre ambele parti.

Art.11. CONFIDENTIALITATEA
Fiecare Parte este de acord să nu divulge vreo Informaţie Confidenţială nici unei
terţe părţi în afară de reprezentanţii săi autorizaţi şi de consultanţii săi juridici şi financiari,
precum şi de acţionari, investitori, împrumutători şi cumpărători efectivi şi posibili. Prin
„Informaţii Confidenţiale” se înţelege (i) termenii şi condiţiile cuprinse în prezentul şi (ii) orice
informaţii divulgate de una dintre Părţi celeilalte în baza acestui Contract de Închiriere şi care
sunt, înainte de sau la momentul divulgării, identificate în scris ca fiind confidenţiale sau private.
O Parte care primeşte Informaţii Confidenţiale („Primitorul”) trebuie să le păstreze confidenţiale,
având aceeaşi grijă ca şi în cazul propriilor sale informaţii de importanţă similară, dar în nici un
caz o grijă mai puţin rezonabilă, şi le poate folosi numai în scopul în care au fost furnizate în
virtutea prezentului Contract şi pe baza termenilor prezentului Contract. Informaţii confidenţiale
pot fi divulgate numai către angajaţi, reprezentanţi, consultanţi sau executanţi obligaţi faţă de
Primitor pe baza aceloraşi restricţii de confidenţialitate şi numai în scopul în care au fost
furnizate în cadrul prezentului Contract şi pe baza termenilor prezentului Contract. Aceste
obligaţii nu se aplică informaţiilor care (i) sunt obţinute în mod legitim de către Primitor fără a
încălca nici o obligaţie de păstrare a confidenţialităţii, (ii) sunt sau devin cunoscute publicului
fără vreo acţiune sau omisiune a Primitorului, (iii) sunt realizate de Primitor in mod
independent, fără a folosi Informaţii Confidenţiale ale celeilalte Părţi sau (iv) sunt divulgate ca
răspuns la un ordin judecătoresc sau guvernamental valabil, dacă Primitorul a trimis celeilalte
Părţi o înştiinţare prealabilă scrisă.
Încetarea prezentului Contract, din orice motiv, nu va afecta prezenta obligaţie de
confidenţialitate care îşi va produce efectele timp de 3 ani de la data încetării.
Partea care primeste informatiile confidentiale fie sub forma de idei, concepte, proiecte sau
tehnici continute în acestea, produse, procese si servicii, sau care intra in contact cu datele cu
caracter personal ale angajatilor si anume, Nume Prenume, CNP, adresa de domiciliu/resedinta,
adresa de e-mail, numar de telefon si alte date prevazute de Regulamentul Uniunii Europene
numarul 679/2016 are obligatia de a nu le divulga catre terte persoane si de a nu le folosi în
interesul sau sau al altor persoane.
Datele mentionate mai sus pot fi utilizate strict in scopul indeplinirii obligatiilor
contractuale incheiate intre parti

Art.12.FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră apără de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a
obligaţiilor din prezentul contract
Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi
insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau
parţial obligaţiile asumate.
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în
scris, în maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la apariţie, iar dovada forţei majore -
confirmată de Camera de Comerţ şi Industrie/alt organism abilitat de lege - se va comunica în
maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la apariţie. Pentru nerespectarea obligatiei de
notificare a aparitiei cazului de Forta Majora, Partea careia ii revenea aceasta obligatie va
raspunde pentru prejudiciile pe care cealalta Parte le-ar fi putut evita daca ar fi fost anuntata in
termen.
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare
La primirea notificarii mentionate mai sus, Partile se vor consulta deindata si vor hotari in
termen de 48 de ore asupra actiunilor si masurilor ce trebuie intreprinse in scopul limitarii sau
depasirii situatiei de Forta Majora.
Daca in termen de 30 de zile calendaristice de la producere, evenimentul de Forta Majora
nu inceteaza, Partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului Contract, fara
ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi
prevăzut şi nici împiedicat de către Partea care este împiedicată să-şi îndeplinească total sau
parţial obligaţiile în baza Contractului datorită producerii unui asemenea eveniment.
Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către Partea
care este împiedicată să-şi îndeplinească total sau parţial obligaţiile în baza Contractului datorită
producerii unui asemenea eveniment. Cazul fortuit nu exonerează de răspundere partea care il
invoca.

Art.13. LITIGII. LEGEA APLICABILA


Orice litigii ce se vor ivi între părţi în legătură cu interpretarea clauzelor contractuale
şi/sau cu executarea contractului vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se ajunge
la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiile vor fi supuse spre judecată instanţei judecătoreşti
competente de la sediul partii reclamante.
Limba care guverneaza contractul este limba româna

Art.14.NOTIFICĂRI
In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea
celeilalte este valabil indeplinita daca este transmisa la adresa/sediul prevazut in partea
introductiva a prezentului contract, sau la adresa/sediul comunicata de partea contractanta care
si-a schimbat adresa de comunicare a actelor ulterior semnarii prezentului contract.
Date de contact:
- pentru Colaborator :
Email:
Persoana de contact :
Telefon :

- pentru Colaborator :
Email: Persoana de contact :
Telefon :
In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data
mentionata de oficiul postal ca data de primire pe aceasta confirmare.
Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare
dupa cea in care a fost expediata.
Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt
confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente
Notificarile, scrisorile, cererile sau alte comunicari trimise intr-o zi nelucratoare sau
dupa ora 18.00 vor fi considerate ca fiind trimise in prima zi lucratoare imediat urmatoare
transmiterii.
Orice notificare sau comunicare in legătură cu executarea prezentului contract va fi
considerata ca fiind trimisa si va produce efecte dacă este expediata de către o Parte
celeilalte Părti, in forma scrisa, prin scrisoare recomandata, email sau fax cu confirmare de
primire, la adresele precizate in preambulul prezentului contract, iar respectiva expediere se
va considera ca fiind efectuată la data primirii..

Art.15 Dispoziţii finale


Orice modificare adusa la prezentul contract se va face prin act aditional semnat de
ambele parti.
Părţile au încheiat acest contract cu bună credinţă şi în spirit echitabil, înţelegând că
îndeplinirea obligaţiilor unei părţi depinde de îndeplinirea obligaţiei celeilalte şi în acest
spirit vor încerca să soluţioneze orice neînţelegere care poate apărea în legătură cu acest
contract .
Dacă o clauză a acestui contract va fi declarată nulă, celelalte prevederi ale
contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată
nulă sa fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai cu putinţă spiritului
contractului. În cazul în care, ca urmare a demersurilor făcute de părţi, clauza declarată nulă
nu poate fi înlocuită cu una care să corespundă cât mai cu putinţă spiritului contractului, şi
această clauză este de esenţa contractului, contractul se va rezilia de plin drept.
In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a
obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
Partile confirma ca fiecare si toate clauzele acestui Contract au fost analizate de Parti
si negociate in conformitate cu cerintele si obiectivele acestora, nefiind incidente dispozitiile
Codului Civil privitoare la contracte de adeziune si clauze standard. Prezentul Contract este
recunoscut de fiecare Parte ca fiind rezultatul negocierilor purtate intre acestea, pe parcursul
carora ambele parti au avut dreptul de a propune modificari/completari ale clauzelor
contractuale.
Partile contractante declara si garanteaza ca sunt autorizate in mod legal sa presteze
serviciile asa cum sunt ele generic mentionate in prezentul contract si detaliate in Anexele la
acesta ce se vor intocmi in raport de fiecare proiect investitional in parte. .
Partea contractanta debitoare nu poate invoca impreviziunea si solicita unei instanţe
de judecată adaptarea Contractului ca urmare a survenirii unor schimbări excepţionale sau
neprevăzute ale împrejurărilor care au stat la baza încheierii Contractului, independente de
voinţa Partilor şi indiferent de sursa acestora, care fac ca executarea obligaţiilor în
conformitate cu Contractul să devină mai împovărătoare inclusiv din cauza creşterii
costurilor executării acestora.

În considerarea celor indicate mai sus şi în sensul Art. 1271 alin. (3) lit. c) din Codul
Civil, Partea contractanta debitoare este de acord sa isi asume riscul cu privire la aparitia
unor astfel de imprejurari, fiind tinut sa isi îndeplineasca obligaţiile asumate prin acest
Contract independent de astfel de schimbări excepţionale a împrejurărilor care au stat la
baza încheierii Contractului.

Niciuna dintre parti nu poate să transfere ori să cesioneze drepturile sau obligaţiile
sale în baza prezentului Contract, parţial sau în întregime, (orice astfel de transfer, cesiune
fiind denumit(ă) în continuare „Transfer”), dacă nu obţine în prealabil acordul scris al
celeilalte parti contractante.

Dupa semnarea prezentului contract, orice contract sau intelegere anterioara incheiata
intre parti privind obiectul prezentului contract isi inceteaza aplicabilitatea

Prezentul Contract au fost incheiate in limba romana in doua exemplare originale,


cate unul pentru fiecare Parte si intra in vigoare incepand cu data de …………., fiecare
exemplar va fi considerat ca având valoare de original, ambele exemplare constituind unul şi
acelaşi instrument.

COLABORATOR COLABORATOR
prin reprezentant legal prin reprezentant legal

S-ar putea să vă placă și