Sunteți pe pagina 1din 10

Anexa nr.

CONTRACT DE PREGĂTIRE PRACTICĂ


pentru efectuarea stagiului de pregatire practica a elevilor din invatamantul profesional si tehnic

Prezentul contract se îîncheie îîntre:

 Unitatea de îînvaă tțaămaî nt ; Liceul Tehnologic Al. I . Cuza Barlad


(denumitaă îîn continuare organizator de practică)
reprezentataă de Director
Dl/Dna Chiriac Irina Elena
Adresa organizatorului de practicaă :
…Str. Vasile Parvan nr. 1 bis Barlad 731050
email:…gsiaic@yahoo.com ; telefon: 0235/413323

 Elev/Elevii1 ………………conform tabelului (denumit/denumitți îîn continuare


practicant/practicanți), îînscris/inscrisț i îîn anul sț colar 2019 - 2020 îîn clasa 11A3, domeniul de pregaă tire
profesionalaă 2 ...ECONOMIC ;calificarea Tehnician in activitati economice., nivelul de calificare 4...

sț i

 Operatorul economic/Institutția Casa Judeteana de Pensii Vaslui


(denumitaă îîn continuare partener de practică)
reprezentataă de (numele sț i calitatea)
Dl/Dna Bogdan Isabel Dir . Executiv
Adresa partenerului de practicaă :
…Str .Andrei Muresan nr. 22 Vaslui
email:…………………………………. telefon: ………………………………….

Perioada pentru care se îîncheie contractul de pregaă tire practicaă :


28.10- 1.11. 2019 ; 4-8.05.2020;11.-15-05.2020

ARTICOLUL 1
Obiectul contractului de pregătire practică
Contractul stabilesț te cadrul îîn care se organizeazaă sț i se desfaă sț oaraă stagiul de pregaă tire practicaă îîn
vederea îînvaă tțaării la locul de muncaă , ca parte a programului de pregaă tire profesionalaă prin îînvaă tțaămaî nt
profesional sț i tehnic.
Stagiul de practicaă este organizat îîn vederea dobaî ndirii competentțelor profesionale mentționate îîn
anexa pedagogicaă care face parte integrantaă din prezentul contract, îîn conformitate cu Standardul de
pregaă tire profesionalaă sț i curriculumul aprobate prin Ordinul ministrului educatției, cercetaă rii, tineretului
sț i sportului nr. 3501/29.03.2018
Modalitaă tțile de derulare sț i contținutul stagiului de pregaă tire practicaă sunt descrise îîn prezentul
contract sț i îîn anexa pedagogicaă .

ARTICOLUL 2
Statutul practicantului
Practicantul este, pe toataă durata stagiului de pregaă tire practicaă , elev al unitaă tții de îînvaă tțaămaî nt.

1
Contractul se poate îîncheia pentru unul sau mai mulţi elevi.
2
Pentru stagiile de practicaă desfaă şurate îîn clasa a IX-a sau a X-a liceu tehnologic se menţioneazaă doar domeniul de
pregaă tire profesionalaă (nu se completeazaă calificarea şi nivelul de calificare).
ARTICOLUL 3
Cadrul în care se desfășoară stagiul de practică
Stagiul de pregaă tire practicaă (se bifeazaă situatția corespunzaă toare):
- se efectueazaă îîn cadrul unui contract de muncaă , cei doi parteneri putaî nd saă beneficieze de
prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea îîncadraă rii îîn muncaă a elevilor sț i studentților, cu
modificaă rile ulterioare ☐
- nu se efectueazaă îîn cadrul unui contract de muncaă ☐
- se efectueazaă îîn cadrul unui proiect finantțat prin Fondul Social European (FSE) ☐
- se efectueazaă îîn cadrul unui proiect cu finantțare din altaă sursaă decaî t FSE ☐
- denumirea proiectului sț i codul acestuia3 ...................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................... .
IÎn cazul accesaă rii unor proiecte pentru sustținerea financiaraă a stagiului de pregaă tire practicaă care
face obiectul prezentului contract se va evita dubla finantțare din fonduri publice interne sau externe.

ARTICOLUL 4
Remunerarea practicantului
Practicantul poate fi remunerat pe perioada desfaă sț uraă rii stagiului de practicaă numai pe baza unui
contract de muncaă îîncheiat îîntre practicant sț i partenerul de practicaă îîn care se desfaă sț oaraă stagiul de
practicaă .
IÎn cazul angajaă rii pe perioada stagiului de pregaă tire practicaă , partenerul de practicaă se obligaă saă
respecte prevederile legislatției muncii, sa îînsț tiintțeze organizatorul de practicaă sț i saă convinaă îîmpreunaă cu
acesta cu privire la modalitaă tțile de corelare a programului de lucru cu programul de pregaă tire al elevului.
Partenerul de practicaă poate acorda practicantului sprijin material sau de altaă naturaă conform
legii. Stimulentele financiare oferite de caă tre partenerul de practicaă sub formaă de burse, gratificaă ri, premii
etc., precum sț i alte forme de sprijin acordat practicantului sunt mentționate la art. 9.

ARTICOLUL 5
Sănătatea și securitatea în muncă
Partenerul de practicaă are obligatția respectaă rii prevederilor legale cu privire la saă naă tatea sț i
securitatea îîn muncaă a practicantului pe durata stagiului de instruire practicaă .
Activitaă tțile desfaă sț urate îîn timpul stagiului de practicaă vor fi potrivite cu dezvoltarea fizicaă ,
aptitudinile sț i cunosț tintțele practicantului, faă raă a-i fi periclitate saă naă tatea, dezvoltarea sț i pregaă tirea
profesionalaă . IÎncadrarea îîn practicaă la locuri de muncaă grele, vaă taă maă toare sau periculoase se poate face
numai dupaă îîmplinirea vaî rstei de 18 ani4.

ARTICOLUL 6
Responsabilitățile practicantului
Practicantul are obligatția ca pe durata derulaă rii stagiului de pregaă tire practicaă saă respecte
programul de lucru stabilit sț i saă execute activitaă tțile solicitate de tutore, prevaă zute îîn anexa pedagogicaă ,
dupaă o prealabilaă instruire. IÎn cazul nerespectaă rii obligatțiilor, practicantului i se aplicaă sanctțiunile
conform regulamentului de organizare sț i functționare al unitaă tții de îînvaă tțaămaî nt.
Practicantul are obligatția de a respecta prevederile contractului de pregaă tire practicaă sț i ale anexei
pedagogice asumate prin declaratțiile de angajament din Anexele A si B5 care fac parte integrantaă din
prezentul contract.
Practicantul are obligatția, pe îîntreaga durataă a stagiului de practicaă , de a utiliza sț i de a completa
un caiet de practicaă care va cuprinde informatții privind:
- denumirea modulului de pregaă tire;
- competentțele exersate;
- activitaă tțile desfaă sț urate pe perioada stagiului de pregaă tire practicaă , sarcinile sț i temele de lucru
realizate;

3
Se completeazaă îîn situaţia îîn care stagiile de practicaă se desfaă şoaraă îîn cadrul unor proiecte finanţate din FSE sau
alte surse de finanţare.
4
Activitaă tțile din timpul practicii vor respecta conditțiile similare cu prevederile Codului muncii referitoare la
îîncadrarea îîn muncaă a minorilor [art. 13 alin. (2) sț i (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicataă ].
5
IÎn cazul unui contract individual se completeazaă Anexa A, iar îîn cazul unui contract pentru un grup de elevi se
completeazaă Anexa B.
- observatțiile personale privitoare la activitatea depusaă .
Caietul de practicaă este verificat periodic de caă tre tutore sț i cadrul didactic responsabil cu
urmaă rirea derulaă rii stagiului de pregaă tire practicaă .
Caietul de practicaă sț i certificatul de practicaă , al caă rui model este prevaă zut in anexa nr. 2 la Ordinul
ministrului educatției, cercetaă rii, tineretului sț i sportului nr. 3.539/2012 privind aprobarea contractului de
pregaă tire practicaă a elevilor din îînvaă tțaămaî ntul profesional sț i tehnic, constituie dovezi ale desfaă sț uraă rii
pregaă tirii practice sț i sunt luate îîn considerare la evaluarea sț i certificarea competentțelor dobaî ndite de
practicant.
Pe durata stagiului de practicaă , practicantul are obligatția de a respecta regulamentul de ordine
interioaraă al partenerului de practicaă . IÎn cazul nerespectaă rii acestui regulament, directorul operatorului
economic/institutției partener de practicaă îîsți rezervaă dreptul de a anula obligatțiile sț i drepturile
practicantului îîn cauzaă , stabilite prin contractul de practicaă , dupaă ce îîn prealabil a îînsț tiintțat directorul
unitaă tții de îînvaă tțaămaî nt la care este îînscris elevul practicant.
Practicantul are obligatția de a-sț i îînsusț i sț i respecta normele de securitate sț i saă naă tate îîn muncaă
generale sț i specifice partenerului de practicaă .
Practicantul se angajeazaă saă nu foloseascaă , îîn niciun caz, informatțiile la care are acces îîn timpul
stagiului despre partenerul de practicaă sau clientții saă i, pentru a le comunica unui tertț sau pentru a le
publica, chiar dupaă terminarea stagiului, decaî t cu acordul respectivului partener de practicaă .

ARTICOLUL 7
Obligațiile și responsabilitățile organizatorului de practică
Directorul unitaă tții de îînvaă tțaămaî nt organizator de practicaă desemneazaă un cadru didactic
responsabil cu planificarea, organizarea sț i supravegherea desfaă sț uraă rii pregaă tirii practice a practicantului.
Cadrul didactic desemnat de unitatea de îînvaă tțaămaî nt îîmpreunaă cu tutorele desemnat de partenerul
de practicaă stabilesc tematica de practicaă sț i competentțele profesionale care fac obiectul stagiului de
pregaă tire practicaă îîn conformitate cu Standardul de pregaă tire profesionalaă sț i curriculumul corespunzaă tor
calificaă rii pentru care se pregaă tesț te elevul.
Cadrul didactic desemnat de unitatea de îînvaă tțaămaî nt participaă la evaluarea competentțelor
dobaî ndite de practicant pe durata stagiului de pregaă tire practicaă .
IÎn cazul îîn care derularea stagiului de pregaă tire practicaă nu este conformaă cu angajamentele luate
de caă tre partenerul de practicaă îîn cadrul prezentului contract, directorul unitaă tții de îînvaă tțaămaî nt
(organizator de practicaă ) poate decide îîntreruperea stagiului de pregaă tire practicaă ce face obiectul
prezentului contract dupaă informarea prealabilaă a partenerului de practicaă sț i primirea confirmaă rii de
primire a acestei informaă ri.
Organizatorul de practicaă emite Certificatul de pregaă tire practicaă prin care se atestaă activitaă tțile
desfaă sț urate de practicant, rezultatele îînvaă tțaării dobaî ndite de acesta sț i rezultatul obtținut îîn urma evaluaă rii.
Certificatul de pregaă tire practicaă va respecta regimul juridic al actelor de studii.

ARTICOLUL 8
Obligațiile și responsabilitățile partenerului de practică
Partenerul de practicaă trebuie saă punaă la dispozitția practicantului toate mijloacele necesare
pentru dobaî ndirea competentțelor precizate îîn Anexa pedagogicaă sț i este responsabil pentru calitatea
pregaă tirii profesionale a practicantului pe durata efectuaă rii stagiului de practicaă .
Partenerul de practicaă participaă la evaluarea competentțelor dobaî ndite de practicant pe durata
stagiului de pregaă tire practicaă .
Partenerul de practicaă desemneazaă un tutore pentru stagiul de practicaă . Obligatțiile tutorelui sunt
prevaă zute îîn Anexa pedagogicaă .
IÎnainte de îînceperea stagiului de practicaă , partenerul de practica are obligatția de a asigura
instruirea practicantului cu privire la normele de securitate sț i saă naă tate îîn muncaă îîn conformitate cu
legislatția îîn vigoare.
Partenerul de practicaă va lua maă surile necesare pentru securitatea sț i saă naă tatea îîn muncaă a
practicantților, conform prevederilor Legii securitaă tții sț i saă naă taă tții îîn muncaă nr. 319/2006, cu modificaă rile
ulterioare, sț i ale Legii 53/2003 – Codul Muncii, republicata.
Partenerul de practicaă certificaă faptul de a fi asigurat îîn materie de responsabilitate civilaă , îîn
functție de dispozitțiile legale sț i reglementaă rile îîn vigoare. Aceastaă dispozitție nu se aplicaă partenerilor de
practicaă scutitți prin statutul lor de aceastaă asigurare.
Partenerul de practicaă are obligatția de a informa practicantul asupra riscurilor profesionale
conform legislatției îîn vigoare.
Partenerul de practicaă completeazaă sectțiunile corespunzaă toare din Certificatul de pregaă tire
practicaă prin care se atestaă activitaă tțile desfaă sț urate de practicant, rezultatele îînvaă tțaării dobaî ndite de acesta
sț i rezultatul obtținut îîn urma evaluaă rii.

ARTICOLUL 9
Sprijin acordat practicantului de către partenerul de practică6
Burse, premii, prime, plata transportului la sț i de la locul desfaă sț uraă rii stagiului de practicaă ,
asigurarea mesei, examinaă ri medicale obligatorii îîn vederea efectuaă rii stagiului de pregaă tire practicaă etc.
acordate practicantului:
.................................................
.................................................
.................................................
Alte forme de sprijin sț i avantaje (se precizeazaă îîn mod clar ce facilitaă tți sunt acordate):
................................................
................................................
................................................
Conditții pentru acordarea stimulentelor sț i formelor de sprijin mentționate mai sus:
....................................................
....................................................
....................................................

ARTICOLUL 10
Persoane desemnate de organizatorul de practică și partenerul de practică

Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de


practicaă ):
Dl/Dna …Radu Geanina
Functția …Coordonator Casa Locala de Pensii Barlad
Tel: 0734118490 Fax:…………………… e-mail: …………………………………………
Cadrul didactic responsabil cu urmaă rirea derulaă rii stagiului de pregaă tire practicaă din partea
organizatorului de practicaă :
Dl/Dna …Chelaru Carmen si Corciova Nausica
Functția …profesor…….
Tel: …0770795204 Fax: ………………….. Email: ………………………………………….

ARTICOLUL 11
Evaluarea stagiului de pregătire practică
IÎn timpul derulaă rii stagiului de pregaă tire practicaă , cadrul didactic responsabil cu urmaă rirea
derulaă rii stagiului de pregaă tire practicaă îîmpreunaă cu tutorele va evalua practicantul îîn permanentțaă, pe
baza unei fisț e de observatție/evaluare. Vor fi evaluate ataî t nivelul de dobaî ndire a competentțelor tehnice,
caî t sț i comportamentul sț i modalitatea de integrare a practicantului îîn activitatea îîntreprinderii (disciplinaă ,
punctualitate, responsabilitate îîn rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioaraă al
partenerului de practicaă , etc.).
La finalul stagiului de pregaă tire practicaă , cadrul didactic responsabil cu urmaă rirea derulaă rii
stagiului de pregaă tire practicaă îîmpreunaă cu tutorele evalueazaă nivelul de dobaî ndire a competentțelor de
caă tre practicant pe baza fisț ei de observatție/evaluare, a unei probe orale/interviu sț i a unei probe practice.
Rezultatul evaluaă rii va sta la baza notaă rii practicantului de caă tre cadrul didactic responsabil cu
derularea stagiului de pregaă tire practicaă .
Rezultatele îînvaă tțaării dobaî ndite de practicant sunt consemnate îîn Certificatul de pregaă tire practicaă .

IÎncheiat îîn ............2 exemplare. la data de ……29.09.2019

6
Formele de sprijin acordat de caă tre partenerul de practicaă vor respecta principiile egalitaă tții de sț anse sț i
tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasaă , apartenentțaă etnicaă , convingeri religioase.
Organizator de practicaă Partener de practicaă
Reprezentant legal, Reprezentant legal,
Numele sț i prenumele …Dir, Chiriac Irina Numele sț i prenumele Dir Bogdan Isabel
Semnaă tura ……………………… Semnaă tura ………………………….
Data ........ 29.09.2019 Data 29.09.2019
.......

Cadrul didactic responsabil: Tutore de practicaă :


Numele sț i prenumele:Chelaru Carmen
Corciova Nausica Numele sț i prenumele
Semnatura.......................... Radu Geanina
Semnaă tura ……………………… Semnaă tura ………………………….
Data ..... 29.09.2019 Data .. 29.09.2019

Practicant7/paă rinte sau tutore legal instituit:


Numele sț i prenumele ………………………....
Semnaă tura ………………………
Data ............................

7
IÎn cazul îîn care contractul se îîncheie pentru mai multți elevi se poate insera un tabel care cuprinde totți elevii sț i se
poate semna un singur exemplar original pentru acesț tia.
ANEXA PEDAGOGICĂ
a Contractului de pregătire practică nr. ........

1. Durata totalaă a stagiului de pregaă tire practicaă (nr. saă ptaă maî ni, nr. zile/saă ptaă maî naă , nr. total ore)
3 saptamani;5zile /saptamana;90 de ore+
2. Calendarul stagiului de pregaă tire practicaă , timpul de lucru sț i orarul (de precizat perioadele sț i
zilele de pregaă tire pentru practica saă ptaă maî nalaă sț i pentru cea comasataă ; îîn cazul unor secventțe de
instruire derulate la puncte de lucru din locatții diferite, se vor preciza distinct perioadele sț i zilele de
pregaă tire pentru fiecare dintre acestea.)
Perioada de3 practica comasata : 28.10.-1.11.2019 ; 4.-8.05.2020; 11-15.05.2020
3. Adresa unde se va derula stagiul de pregaă tire practicaă (îîn cazul mai multor puncte de lucru cu
locatții diferite se va indica adresa fiecaă rui punct de lucru)
Sc Profi Rom Food Srl -Str . Ioan Iacomi 44 Barlad
Casa Locala de Pensii Barlad
4. Deplasarea îîn afara locului unde este repartizat practicantul vizeazaă urmaă toarele locatții
5. Conditții de primire a elevului îîn stagiul de pregaă tire practicaă
Precizaă ri privind conditțiile prealabile (exemple: examinaă ri/avize medicale obligatorii, instructajul
de securitate sț i saă naă tate a muncii, eventuale conditționaă ri referitoare la promovarea prealabilaă a unor
teme/module din curriculum, etc.)
Practica se realizeaza pe C.D.L. Studiul Marfurilor
Instructajul de securitate sț i saă naă tate a muncii se realizeaza de tutore si maistrul instructor
Notaă :
Se vor evita orice conditții discriminatorii (de gen, etnie, socialaă sau personalaă ), îîn afara celor
justificate prin legislatția îîn vigoare sau prin conditțiile specifice de lucru.

IÎn cazul practicantților cu cerinte educative speciale (îîn particular al celor cu dizabilitaă tți ) se vor
preciza maă surile (organizatorice sț i pedagogice) prevaă zute pentru integrarea acestora pe perioada
stagiului.
6. Modalitaă tți prin care se asiguraă complementaritatea îîntre pregaă tirea dobaî nditaă de elev îîn sț coalaă sț i
îîn îîntreprindere
De exemplu, precizaă ri cu privire la contținutul sț i obiectivele activitaă tților organizate îîn atelierele sț i
laboratoarele sț colii sț i nivelul achizitțiilor dobaî ndite anterior de elevi (de dorit prezentate sub forma de
tabel similar cu pct. 11 de mai jos). Prin precizaă rile oferite privind complementaritatea urmaă ritaă prin
practica la partenerul de practicaă , pot fi avute îîn vedere, de exemplu: competentțele pentru care sț coala nu
dispune singuraă de resursele necesare (de precizat îîn corelare cu pct. 11 de mai jos); exersarea îîn conditții
reale a unor deprinderi de lucru initțiate îîn sț coalaă (idem), valoarea adaă ugataă pentru orientarea carierei (de
precizat îîn ce constaă ) etc. Se va mentționa sț i modul de coordonare îîntre parteneri pentru asigurarea
complementaritaă tții pregaă tirii.
7. Numele sț i prenumele cadrului didactic responsabil care asiguraă monitorizarea pedagogicaă a
practicantului pe perioada derulaă rii stagiului de pregaă tire practicaă
Prof . Corciova Nausica
8. Responsabilitaă tți ale cadrului didactic responsabil din unitatea de îînvaă tțaămaî nt – organizator al
practicii, pe perioada derulaă rii stagiului de pregaă tire practicaă Conform contractului
9. Numele sț i prenumele tutorelui desemnat de îîntreprindere, care va asigura respectarea conditțiilor
de pregaă tire sț i dobaî ndirea de practicant a competentțelor profesionale planificate pentru perioada
stagiului de pregaă tire practicaă Conform contractului
10. Responsabilitaă tți ale tutorelui de practicaă desemnat de partenerul de practicaă - Conform
contractului
11. Definirea unitaă tților de competentțe sț i a competentțelor care vor fi dobaî ndite pe perioada efectuaă rii
stagiului de practicaă îîn conformitate cu Standardul de pregaă tire profesionalaă sț i curriculumul aprobat prin
Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. ...4417/5.07.2016

Modulul
Unitatea de Posturile de
Competentța de Activitaă tți planificate Observatții
competentțe lucru*
pregaă tire
Compararea M4 Sc Profi Rom Observarea sistematică,
Pregătirea abilităţilor dobândite Food investigaţia, demonstraţia
pentru cu cerinţele locului de privind informaţiile asupra
integrarea la muncă cerinţelor locului de muncă
locul de Adaptarea
muncă profesională la
cerinţele locului de
muncă
M4 Casa Locala Discuţii de grup privind
de Pensii aplicarea regulilor de
Barlad igienă şi protecţie a muncii.

Lucrari practice:
Evaluarea nivelului de -asezarea marfurilor in
pregătire faţă de raft dupa sortiment
cerinţele locului de -verificarea elementelor
muncă de codificare a
Tranziţia de
Asumarea produselor
la şcoală la
responsabilităţilor faţă -analizarea
locul de
de cerinţele locului de
muncă Ambalajului
muncă
Instruirea continuă
pentru îmbunătăţirea -participarea la receptia
propriei performanţe marfurilor alaturi de
angajatii unitatii
- realizarea depozitarii
marfurilor
-realizarea contactului cu
clientii, oferirea de
informatii despre marfuri
* Se vor mentționa distinct toate posturile de lucru la care vor fi plasatți / rotitți practicantții.

12. Modalitaă tți de evaluare sț i reevaluare a pregaă tirii profesionale dobaî ndite de practicant pe perioada
stagiului de pregaă tire practicaă

Metoda/instrumentul
Subiectul
de Evaluatorul Data Observatții
evaluaă rii/reevaluaă rii
evaluare/reevaluare
verificarea elementelor Portofoliu Cadru didactic
de codificare a Tutore de
produselor Caiet de practică practică

Proiect
Lucrari practice

analizarea Portofoliu Cadru didactic


ambalajului Tutore de
Caiet de practică practică

Proiect
Lucrari practice
receptia marfurilor Portofoliu Cadru didactic
Tutore de
Caiet de practică practică

Proiect
Lucrari practice

NOTAĂ :
Se mentționeazaă toate rezultatele îînvaă tțaării planificate a fi dobaî ndite pe parcursul stagiului de
practicaă care face obiectul contractului de pregaă tire practicaă . Ele trebuie saă fie formulate maă surabil îîn
raport cu competentțele vizate la punctul 11 de mai sus.
Fiecaă rui rezultat al îînvaă tțaării definit, trebuie saă -i fie alocataă cel putțin o evaluare.

Am luat la cunosț tintțaă:

Cadru didactic Tutore de practicaă Practicant


Corciova Nausica Mocanu Catalina
Numele sț i
prenumele
29.09.2019 29.09.2019
Data

Semnaă tura
Notaă :
Se îînmaî neazaă caî te un exemplar al prezentei anexe pedagogice cadrului didactic, tutorelui de
practicaă sț i practicantului sau paă rintelui/tutorelui legal al acestuia.
Anexa A
la contract

Sț coala: Lic. Tehnologic „ Al. I. Cuza „


Anul sț colar: 2019 - 2020
Calificarea: Tehn. In activitati de comert
Nivel de calificare: …4.
Clasa: 9A2
Data: …7.10.2019

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT ELEV PRACTICANT

Am luat cunosț tintțaă de prevederile contractului privind efectuarea stagiului de pregaă tire practicaă
sț i de contținutul Anexei pedagogice, parte integrantaă a contractului sț i maă oblig saă respect obligatțiile sț i
responsabilitaă tțile ce îîmi revin îîn calitate de elev practicant.

Elev practicant: Paă rinte/tutore legal8:


Numele sț i prenumele ……………………………. Numele sț i prenumele ………………………
CNP ................................................................... Semnaă tura ………………………….
Semnaă tura ……………………… Data ............................
Data ............................

Cadrul didactic responsabil: Tutore de practicaă :


Numele sț i prenumele ……………………….... Numele sț i prenumele ……………………
Semnaă tura ……………………… Semnaă tura ………………………….
Data ............................ Data ............................

8
IÎn cazul elevului minor
Anexa B
la contract

Sț coala:Lic. Tehnologic „ Al. I. Cuza „


Anul sț colar: …2019 - 2020..
Calificarea: Comert…………………
Clasa: …9A2…
Data: 01.10.2019…

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT ELEVI PRACTICANȚI

Am luat cunosț tintțaă de prevederile contractului privind efectuarea stagiului de pregaă tire practicaă sț i
de contținutul Anexei pedagogice, parte integrantaă a contractului sț i maă oblig saă respect obligatțiile sț i
responsabilitaă tțile ce îîmi revin îîn calitate de elev practicant.

Nr.
crt Numele sț i prenumele elevului C.I. Semnaă tura elevului
.
1 AMARIOAREI DRAGOS
2 ARITON CRINA
3 BAGU CRINA
4 BAGU MARIA
5 BOLOI TEODORA
6 BUTCARU SPIRIDON
7 DAMIAN IONELA
8 GUTA FLORIN
9 HALUNGA PAULA
10 IOSIV ANDREEA
11 MACARESCU PAULA
12 MIRON MARIA
13 MOCANU GABRIELA
14 MUNTEANU SABIANA
15 POSTOLACHE MATIAS
16 PROFIRE MADALINA
17 PETREA BIANCA
18 RAPAN IONUT
19 RADU STEFAN
20 SCANTEI ALEXANDRU
21 SANDU MARCELA
22 TUDOR ADINA
23 TROACA CRISTINA
24 TUTU PAULA
25 VASILIU ANDREI
26 VIZINTEANU COSMINA

Cadrul didactic responsabil: Tutore de practicaă :


Numele sț i prenumele Corciova Nausica….... Numele sț i prenumele ……………………
Semnaă tura ……………………… Semnaă tura ………………………….
Data ...08.10.2019... Data ............................

S-ar putea să vă placă și