Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAŢIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
Direcţia Învățământ, Tineret şi Sport Călărași
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, or.Călărași
Catedra „Matematica și Științe”

„APROBAT”_______ ______ „COORDONAT”__________

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


la Informatică pentru clasa a VIII-a
Anul de studii 2019– 2020
Profesor Balîc Violeta, grad didactic II

Semestrul I Semestrul II Anual


Numărul de ore 16 18 34
Evaluare 2 2 4
Notă:
Proiectul este elaborat conform Curriculumului la informatică, 2019
Manualul de bază : Anatol Grimalschii Informatica, manual clasa a 7-a,Chişinău 2016
Manualul de bază : Anatol Grimalschii Informatica, manual clasa a 8-a,Chişinău 2019

Discutat şi aprobat la şedinţa catedrei


Proces - verbal nr. _1_ din __________ 2019
Şeful catedrei _________________________

-1-
Eșalonarea în timp
Nr Nr. Data Mat
Unități de competență Conţinuturi de ore did Tehnologia didactică Note
d\o Tema
de acasa
1. EDITAREA TEXTELOR ( 14 ore )
1. - Respectarea regulilor de Normele tehnicii securității în - Activitate frontală.
comportare și securitate în cabinetul de informatică. - Activitate individuală.
cabinetul de informatică. Cum să ne comportăm în 1 03.09
- Respectarea regulilor de cabinetul de Informatică. utilizare
igienă a muncii la lecțiile a calculatorului.
de informatică.
2. - aplicarea operaţiilor Introducerea şi editarea textului.
1 10.09
Md6 Exerciţii de:
specifice editării textelor; §4.1 - introducere şi editare a textului;
3. - utilizarea instrumentelor Formatarea caracterelor: - identificare a corpului de litere
de corectare gramaticală a - tehnoretactare;
§4.2
propus;
textelor; - font; 1 17.09 - formatare a textelor conform
Md6
- crearea şi prelucrarea - stil de afişare; modelelor propuse;
listelor; - formatarea caracterelor. - creare a stilurilor pentru formatarea
4. Formatarea paragrafelor: caracterelor;
- paragraf; - precizare a atributelor de formatare a
- aliniere; Md6 paragrafelor propuse;
1 24.09
- indentare; §4.3 - formatare a paragrafelor conform
- spaţiere; modelelor propuse;
- stil de paragraf. - aşezare a textului în pagină conform
5. Aşezarea în pagină: modelelor propuse.
- formatare a paginilor; - creare şi ordonare a listelor
Md6
- antet şi subsol; - secţiune; 1 01.10 numerotate sau marcate cu simboluri
§4.4
- stil de caractere; - şablon. de evidenţiere.
- Casete text - utilizare a instrumentelor de
6. Liste: corectare; Grupa
- tipuri de marcare; 1 08.10 §4.5 depistare automată a greşelilor în textele 1
- tpuri de numerotare. propuse; (grupa
2)

-2-
7. Instrumente de corectare și
revezuire:
- analizator lexical;
- analizator gramatical; -
1 15.10 §4,10
tezaur;
- corectare manuală ;
- corectare automată.
- Utilizarea
8. Probă de evaluare nr.1 1 22.10
9. - crearea şi editarea Tabele: Exerciţii de:
tabelelor; - rînd, coloană, celulă; - creare a tabelelor cu ajutorul
- înserarea unei linii, coloane; sistemului de asistenţă, prin inserare
- unirea celulelor; - divizarea 1 05.11 §4.5 sau desenare;
celulelor; - modificare a structurii tabelelor
template a tabelelor; - propuse, sortare a datelor din tabele;
formatarea celulelor.
10. - crearea şi editarea Diagrame: Exerciţii de:
diagramelor; - foaie de date; - creare şi editare a diagramelor;
- formatarea diagramei; - selectare a tipului de diagramă în
tip de diagramă. funcţie de specificul datelor de afişat;
- formatare a diagramelor conform
modelului propus.
1 12.11 §9.10
Studii de caz:
- domeniile de utilizare a fiecărui tip de
diagramă: circulară, cu bare, cu
coloane, liniară, grafic;
utilizarea diagramelor în manualele
şcolare.

-3-
11. - inserarea obiectelor; Obiecte: Exerciţii de:
- utilizarea instrumentelor - imagini desenate; - inserare a imaginilor desenate şi a
de grafică orientată pe - imagini predesenate; celor predesenate;
obiecte; - formule; - inserare şi editare a formulelor;
- fişiere audio; - inserare a secvenţelor sonore;
- fişiere video. - inserare a secvenţelor video;
Metode de inserare a obiectelor: - inserare a obiectelor grafice;
§4,6
- prin memoria tampon: 1 19.11 Studiu de caz:
4.7
- prin apelul altor aplicaţii; - imaginile desenate şi imaginile
din fişierele externe. predesenate;
- imagini în grafica orientată pe obiecte
şi grafica orientată pe puncte;
proprietăţile obiectelor inserate ca
simboluri de text şi ca entităţi inserate
deasupra textului.
12. - utilizarea instrumentelor Formatarea imaginilor. Exerciţii de:
de formatare a imaginilor Stabilirea: - inserare şi formatare a imaginilor
din componenţa - culorii, luminozităţii şi predesenate;
documentelor; contrastului; - inserare şi formatare a desenelor
- poziţiei în document; - create de utilizator;
dimensiunilor; 1 26.11 - copiere şi redimensionare a
- modului de aranjare a textului imaginilor;
în jurul imaginii; - chenarelor şi formatare a imaginilor conform
umbrelor.. modelului propus.

13. Lecţie de sinteză 1 03.12


14. Lucrarea de evaluare nr.2 1 10.12
2. ALGORITMI ŞI EXECUTANŢI (13 ore)
15. - utilizarea metodelor de Noţiune de algoritm. Exerciţii de:
algoritmizare pentru Algoritmi şi executanţi: - descriere a mişcării executantului în
soluţionarea problemelor - algoritm; procesul execuţiei algoritmilor propuşi;
1 17.12 - elaborare a algoritmilor pentru
frecvent întâlnite în - executant; § 5.1
activitatea cotidiană; - comandă manuală;
1 24.12 deplasarea executantului dintr-o poziţie
în alta;
- descrierea şi utilizarea - comandă prin program;
repertoriului de - program;
-4-
instrucţiuni ale - limbaj de programare. - depistare a erorilor sintactice, erorilor
executantului; logice şi a erorilor de funcţionare;
- elaborarea algoritmilor - elaborare a algoritmilor pentru desenarea
pentru executant; figurilor;
- elaborare a algoritmilor de către elevi şi
testate cu ajutorul executanţilor;
- explicarea modului de execuţie a
algoritmilor;
- depistare a erorilor sintactice, erorilor
logice şi a erorilor de funcţionare.
16. - utilizarea metodelor de Metode de reprezentare a Exerciţii de:
reprezentare a algoritmilor; algoritmilor: - reprezentare a algoritmilor prin diferite
- limbaj uman; metode;
- limbaje algoritmice; - observare şi înţelegere a legăturii între
- scheme logice. 1 14.01 modul de reprezentare a algoritmului şi
§ 5.1
1 21.01 repertoriul de instrucţiuni al
executantului;
- transcriere a algoritmilor formulaţi în
limbaj convenţional în reprezentări
formalizate.
17. - utilizarea metodei Subalgoritmi: Exerciţii de:
rafinării succesive; - subprogram; - explicare a modului de execuţie a
- program principal; apelurilor de subalgoritmi;
- procedură; - identificare a subalgoritmilor soluţionarea
- apel de procedură; cărora necesită utilizarea subalgoritmilor;
1 28.01
§ 5.2 - elaborare a subalgoritmilor pentru
- rafinare succesivă.
executanţi;
- observare şi înţelegere a legăturilor
informaţionale şi de control între algoritm şi
subalgoritmii apelaţi;
- desenare a figurilor în baza subalgoritmilor;
18. - definirea formatului Instrucţiunile limbajului Exerciţii de:
general şi utilizarea algoritmic . - explicare a modului de execuţie a
§ 5.3
instrucţiunilor de ciclu; Algoritmi repetitivi. Ciclu cu contor. instrucţiunii de ciclu;
- elaborarea algoritmilor Ciclu cu condiţie. 1 04.02 - elaborare a algoritmilor repetitivi;
utilizând instrucţiunile de - condiţie; 1 11.02 - reprezentare intuitivă (prin desen) a
- ciclu cu condiţie; procesului de execuţie a algoritmilor
ciclu; § 5.4
- algoritm cu conexiune inversă; repetitivi cu conexiune inversă;
- eroare de execuţie.
-5-
- identificare a programelor soluţionarea
cărora necesită utilizarea algoritmilor
19. Probă de evaluare nr.3 1 18.02
20. - elaborarea algoritmilor Exerciţii de:
utilizând instrucţiunea de Algoritm cu ramificări. - explicare a modului de execuţie a
ramificare instrucţiunii de ramificare;
Instrucţiunea de ramificare. 1 25.02 - desenare a schemei grafice a instrucţiunii
de ramificare;
- elaborare a algoritmilor cu ramificări;
Rezolvarea problemelor 1 03.03
§ 5.5 - identificare a problemelor soluţionarea
cărora necesită utilizarea algoritmilor cu
1 10.03 ramificări;
- reprezentare intuitivă (prin desen) a
procesului de execuţie a algoritmilor cu
ramificări;
21. - cunoaşterea Generalităţi despre algoritmi. Exerciţii de:
proprietăţilor Proprietăţile algoritmilor - evidenţiere a proprietăţilor algoritmilor
fundamentale ale - determinismul; pe baza exemplelor propuse;
1 17.03 - observare şi înţelegere a legăturilor între
algoritmilor; - universalitatea;
- finitudinea.
§ 5.6 proprietăţile algoritmului şi modul de
execuţie pe calculator.
Noţiunea de gândire algoritmică.
Algoritmul de funcţionare a
calculatorului.
22. - identificarea structurii Clasificarea algoritmilor după: Exerciţii de:
algoritmilor (liniari, cu - modul de reprezentare; - clasificare a algoritmilor conform
1
ramificări, ciclici); - proprietăţi; 24.03 § 5.7 criteriului de structură;
- structură. - estimare a criteriilor de calitate pentru
algoritmii propuşi.
23. 3-A. Editarea imaginilor (6 ore)
24. Noțiunile de bază: Exerciții de:
 pixel; - identificare a elementelor imaginii cu
 rastru; rastru;
1 31.03 - deschidere / închidere a unui fișier
 imagine cu rastru;
grafic cu rastru;
 rezoluție;
 dimensiuni;

-6-
 model de culoare. - modificare a scalei de vizualizare a
imaginii cu rastru (până la pixeli
distincți);
- modificare a dimensiunilor /
rezoluției imaginii cu rastru;
- decupare a fragmentelor imaginii cu
rastru;
- modificare a formatului grafic;
- modificare a modelului de culoare;
- selectare a instrumentului necesar din
barele de instrumente;
- activare / dezactivare panouri, rigle,
riglete, ghidaje;
25.
Spațiu de lucru al editorului - personalizare a spațului de lucru;
grafic: - creare a unei imagini noi în spațiul de
 panouri; lucru al editorului grafic: dimensiuni,
rezoluție, model de culoare;
 meniuri; 1 07.04
- selectare a formatului grafic pentru
 instrumente; imaginea curentă;
 rigle; riglete; ghidaje;
personalizarea spațiului de lucru.
26.
Crearea imaginii cu rastru: Exerciții de:
 setări geometrice: - desenare / redesenare a elementelor
dimensiuni, rezoluție; imaginii utilizând instrumentele:
peniță, pensulă, colorare fundal, figuri
 setări coloristice: model geometrice;
culoare;
1 14.04 - selectare a proprietăților peniței,
 formate grafice: BMP, pensulei, figurilor geometrice;
JPEG, TIFF, PNG, PDF.
- selectare a măștilor de formă:
patrulater, elipsă, arbitrară;
- decupare a fragmentelor imaginii
utilizând operația de forfecare;

-7-
27.
Importul imaginii cu rastru: Exerciții de:
 importul direct / memorie - selectare a culorii cu ajutorul
buffer; instrumentului pipeta;
 import fișier; - radierea unor fragmente ale imaginii
cu ajutorul instrumentului radieră;
 import dispozitiv: cameră
- setare a proprietăților instrumentului
foto, scanner.
radieră;
1 28.04
- decupare a unor fragmente ale
imaginii cu ajutorul instrumentului
cuțit;
- setare a proprietăților instrumentului
cuțit;
- inserare a textului în imaginea cu
rastru;
28.
Instrumente pentru desen: Exerciții de:
 penița; - editare a textului inserat în imagine;
 pensula; - formatare a textului inserat în
imagine;
 fundal; 1 05.05
- spațiere a simbolurilor;
 figuri / primitive grafice.
- formatare a paragrafelor;
Gestionarea proprietăților
instrumentelor de desen.
29.
Prelucrarea textului: Exerciții de:
 instrumente de scriere; - personalizare a spațului de lucru;
 editarea textului; - creare a unei imagini noi în spațiul de
1 12.05 lucru al editorului grafic: dimensiuni,
 formatarea caracterelor; rezoluție, model de culoare;
 spațierea; - selectare a formatului grafic pentru
 formatarea paragrafelor. imaginea curentă;
30. Probă de evaluare nr.4 1 19.05
31. Analiza probei de evaluare 1 26.05

-8-
Competenţe specifice la INFORMATICĂ
1. Utilizarea instrumentelor cu acțiune digitală în scopul eficientizării proceselor de învățare,
manifestând abordări inovatoare și spirit practic.
2. Interacțiunea cu membrii comunităților virtuale în scopuri de învățare, manifestând interes pentru
învățarea activă, cercetare și colaborare, respectând etica mediilor virtuale.
3. Promovarea în mediile digitale a elaborărilor și realizărilor personale și ale colectivului în care
activează, dovedind ingeniozitate, spirit de echipă și convingere.
4. Prelucrarea digitală a informațiilor text, numerice, grafice, audio și video, manifestând interes
pentru învățare activă, comunicare și colaborare.
5. Perceperea științifică a rolului și impactului fenomenelor informatice din societatea contemporană,
manifestând gândire critică și pozitivă în conexarea diferitor domenii de studiu, activitate și valori
umane.
6. Aplicarea intuitivă a metodelor de algoritmizare pentru soluționarea problemelor legate de
prelucrarea digitală a informației, demonstrând creativitate și perseverență.
7. Elaborarea de mijloace cu acțiune digitală prin implementarea algoritmilor în medii vizuale
interactive, demonstrând respect și grijă față de participanți, responsabilitate pentru succesul
comun.

-9-