Sunteți pe pagina 1din 6

Strategii

Nr. Nr.
Indicatorii competenţelor specifice (CS) şi Activităţi de predare / învăţare / Data, didactice,
crt Conţinuturi de Observaţii
subcompetenţelor (SC)
. evaluare formativă ore
săpt tema de
acasă
CS SC
1. Metode de descriere a limbajelor. Vocabularul şi sintaxa unui limbaj de programare de nivel înalt (6 ore)
CS5 Aplicarea - explicarea modului de 1. Metode de descriere a Exerciţii de: 1 1 §1.2-1.3
metodelor de descriere a construcţiilor construcţiilor gramaticale: - verificare a corectitudinii textelor cu 03.09
algoritmizare, de gramaticale prin alternare, - metalimbajul BNF. ajutorul formulelor metalingvistice propuse;
formalizare, de concatenare, repetare şi - diagrame sintactice. - scriere a textelor definite prin formulele
analiză, de metalingvistice şi diagramele sintactice
includere opţională;
sinteză şi de - propuse;
programare - identificarea unităţilor
- scriere a formulelor metalingvistice ce
pentru lexicale ale limbajului de - corespund diagramelor sintactice propuse;
soluţionarea nivel înalt - desenare a diagramelor sintactice
problemelor - Utilizarea formulelor BNF corespunzătoare formulelor metalingvistice
legate de şi diagramelor sintactice propuse;
prelucrarea pentru verificarea - aplicare a diagramelor sintactice şi
digitală a corectitudinii textelor şi formulelor metalingvistice pentru verificarea
informaţiei. unităţilor lexicale ale - corectitudinii textelor propuse;
limbajului de programare de - de clasificare a caracterelor
nivel înalt; 2. Alfabetul limbajului. limbajului; 1 2 §1.4-1.5
- Aplicarea regulilor de Vocabularul limbajului. - descriere a unităţilor lexicale ale limbajului. 10.09
- desenare a diagramelor sintactice pentru
formare a identificatorilor,
3. Unităţile lexicale ale unităţile gramaticale în studiu; 1 3 §1.5.1
şirurilor, numerelor, - precizare a identificatorilor echivalenţi;
comentariilor; limbajului: 17.09 §1.5.2
- reprezentare a variabilelor din problemele
- simbolurile §1.5.5
propuse prin identificatori;
speciale; - compunere a identificatorilor care reflectă
§1.6
- cuvintele cheie; specificul problemelor din fizică,
4. - identificatori; matematică, chimie, prelucrarea textelor şi 1 4 §1.5.3
- separatori;numere; imaginilor; 24.09 §1.5.4
- şiruri de caractere. - verificare a corectitudinii numerelor şi a
şirurilor cu ajutorul diagramelor sintactice şi
5. Lecţie de sinteză a formulelor metalingvistice; 1 5 ex
- scriere a numerelor reale cu şi fără 01.10
utilizarea factorului de scală;

-1-
6. Evaluarea sumativă - 1 6 Test 1
08.10

2. Conceptul de dată. Tipuri de date simple (6 ore)


CS5 Aplicarea - explicarea conceptului de 7 Conceptul de dată. Exerciţii de: 1 7 §2.1
metodelor de dată realizat într-un limbaj de - Definirea tipurilor de - explicare a modului de reprezentare a 15.10 §2.9-2.11
algoritmizare, de programare de nivel înalt; date datelor într-un limbaj de programare de nivel
formalizare, de - precizarea mulţimii de - Definiţii de constante. înalt;
analiză, de valori şi mulţimii de operaţii ale - precizare a mulţimii de valori şi a mulţimii
- Definiţii de tipuri.
sinteză şi de tipurilor de date integer, real, de operatori a tipurilor de date
programare boolean, char, subdomeniu; Declaraţii de variabile.
propuse;
pentru - compararea şi generalizarea determinare a tipurilor identice şi a
-
soluţionarea proprietăţilor tipurilor ordinale tipurilor compatibile;
problemelor de date; 8 - Tipul de date integer. - desenare a diagramelor sintactice ale 1 8 §2.2
legate de - clasificarea tipurilor de date Tipul de date real. declaraţiilor de variabile; 22.10
prelucrarea simple în predefinite şi definite - precizare a mulţimii de valori pe care le
digitală a de utilizator, în ordinale şi poate lua o variabilă asociată cu un anumit §2.3
informaţiei. neordinale, în tipuri anonime şi tip de date;
9 - Tipul de date boolean. 1 9 §2.4
definite explicit; - precizare a operaţiilor care pot fi
- clasificarea datelor din efectuate asupra valorilor unei variabile; 05.11
program în constante şi 10 - Tipul de date char. - desenare a diagramelor sintactice ale 1 10 §2.5
variabile; definiţiilor de constante; 12.11
- determinarea tipurilor - precizare a tipurilor constantelor din
identice şi tipurilor compatibile; 11 - Tipuri de date programele propuse; 1 11 §2.6
aplicarea diagramelor sintactice subdomeniu. 19.11 §2.8,Ex
şi formulelor metalingvistice ale - Tipuri identice şi
unităţilor gramaticale pentru tipuri compatibile.
declaraţii de tipuri, variabile şi
- Tipuri anonime şi
constante;
tipuri definite explicit.
- Tipuri ordinale de
date.

12 Evaluare - 1 12 Test nr.2


26.11
3. Conceptul de acţiune. Instrucţiunile unui limbaj de programare de nivel înalt (12 ore)

-2-
CS5 Aplicarea - identificarea părţilor 13 Conceptul de acţiune. Exerciţii de: 1 13 §3.1
metodelor de componente ale unui program; Afişarea informaţiei - elaborare a programelor în care se 03.12 §3.7
algoritmizare, de - utilizarea tastaturii /ecranului alfanumerice. utilizează procedurile predefinite read, §3.8
formalizare, de în calitate de dispozitivele readln, write şi writeln;
Citirea datelor de la
analiză, de standard de intrare/ieşire - elaborare a programelor care afişează
sinteză şi de - tastatură.
identificarea formulelor informaţia în formatele propuse;
programare metalingvistice şi diagramele - clasificare a instrucţiunilor limbajului;
pentru sintactice ale instrucţiunilor în - explicare a conceptului de acţiune;
soluţionarea studiu 14 Expresii. - desenare a diagramelor sintactice; 1 14 §3.2-3.4
problemelor - utilizarea formulelor Evaluarea expresiilor. - transcriere a expresiilor din notaţia 10.12
legate de metalingvistice şi diagramele Tipul expresiilor. matematică în limbaje de programare de
prelucrarea sintactice ale instrucţiunilor în nivel înalt şi invers;
digitală a studiu pentru verificarea 15 Instrucţiunile: - utilizare a funcţiilor predefinite ale 1 15
informaţiei. corectitudinii sintactice a - apel de procedură; limbajelor de programare de nivel înalt; 17.12 §3.6
programelor elaborate - efect nul; - evaluare a expresiilor limbajului de §3.9
CS6 Translarea
- elaborarea programelor care - compusă; programare de nivel înalt; §3.13
algoritmilor
ilustrează proprietăţile tipurilor - elaborare a programelor pentru evaluarea §3.5
frecvent utilizaţi - de atribuire;
într-un limbaj de
de date simple; expresiilor propuse şi determinarea tipului lor;
programare de
- elaborarea programelor 16 - if; - clasificare a expresiilor în funcţie de tipul 1 16 §3.10
pentru evaluarea expresiilor lor; 24.12
nivel înalt.
propuse şi determinarea tipului - explicare a rolului instrucţiunii de efect
lor; 17 - case; nul şi a delimitatorului “;” în reprezentarea 1 1 §3.11
- elaborarea programelor în instrucţiunii de efect nul; 14.01
care se utilizează procedurile - explicare a modului de execuţie a
predefinite read, readln, write şi 18 - for; instrucţiunilor: apel de procedură, atribuire, 1 2 §3.12
writeln; if, case, for, while, repeat; 21.01
- elaborarea programelor în
19 - while; - reprezentare intuitivă (prin desene) a 1 3 §3.14
care se utilizează instrucţiunile structurii programelor elaborate;
în studiu; 28.01
- determinare a compatibilităţii
- descrierea algoritmilor 20 - repeat. componentelor instrucţiunilor din punct de 1 4 §3.15
cunoscuţi din cadrul vedere al atribuirii; 04.02
disciplinelor de matematică, - elaborare a programelor în care se
fizică, chimie, biologie ş.a. 21 Metode de reprezentare a utilizează instrucţiunile în studiu; 1 5 §1.1
algoritmilor (limbajele 11.02

-3-
utilizând diferite metode de 22 algoritmice, schemele - descriere a algoritmilor cunoscuţi din 6
reprezentare a algoritmilor; logice). cursurile de matematică, fizică, chimie (de 1 18.02 §3.17
- elaborarea algoritmilor de Structuri de control exemplu: clasificarea triunghiurilor în funcţie
rezolvare a problemelor din Clasificarea algoritmilor. de laturile/unghiurile, calcului ariilor
diferite domenii de activitate figurilor geometrice, cmmdc, etc.);
umană; - elaborare a algoritmilor de rezolvare a
- translatarea algoritmilor problemelor din diferite domenii de activitate
elaboraţi în programe; umană;
- testarea programelor şi - translatare a algoritmilor elaboraţi în
analiza rezultatelor. programe;
testare a programelor şi analiză a rezultatelor.

23 Etapele de rezolvare Metode de reprezentare a algoritmilor 1 7 §3.17


problemelor la calculator. (limbajele algoritmice, schemele logice). 25.02
Structuri de control
Clasificarea algoritmilor.
24 Evaluare 1 8 Test 3
03.03

4. ELEMENTE DE WEB DESIGN (10 ore)

 identificarea cerinţelor şi 25 Documente Web: Exerciţii de: 1 9 § 11.1


recomandărilor către − noţiuni şi concepte;  explicarea sensului termenilor 10.03 § 11.2
documente Web; − formatele document Web, site;
 cunoaşterea etapelor de documentelor Web;  reprezentare prin desen a structurii
elaborare a unui − structura unui site; unui site;
document Web; − cerinţe către  diferenţiere a etapelor de elaborare a
documente Web; unui document Web şi de explicare a
− etapele de elaborare conţinutului fiecărei etape;
a documentelor * Studii de caz:
Web;  limbaje de programare pentru
- resurse soft pentru elaborarea aplicaţiilor Web;
crearea şi generarea * Proiecte (exemple):
documentelor Web.  formularea cerinţelor către un site
(“Şcoala mea”, „Satul natal”,
„Magazin” etc.);
elaborarea structurii unui site (“Şcoala
mea”, „Satul natal”, „Magazin” etc.);

-4-
 identificarea 26 Formatul HTML. Exerciţii de:
documentelor Web în Crearea documentelor  creare a documentelor HTML cu 1 10 §12.1
format HTML; HTML cu ajutorul ajutorul aplicaţiilor de oficiu; 17.03
 elaborarea documentelor aplicaţiilor de oficiu.  *publicare a documentelor Web în
HTML cu ajutorul Publicarea documentelor Internet; § 11.4
aplicaţiilor de oficiu; Web în Internet * Proiecte (exemple):
- publicarea documentelor crearea unui site (“Şcoala mea”, „Satul
Web în Internet natal”, „Magazin” etc.) cu ajutorul
aplicaţiilor de oficiu;
- crearea şi organizarea 27 Liste: Exerciţii de: 1 10 § 12.3
listelor cu ajutorul − ordonate;  creare a listelor (ordonate, 24.03
instrumentelor HTML − neordonate; neordonate, de definiţii);
− de definiţii.  formatare a listelor (ordonate,
Tipuri de marcare. neordonate, de definiţii);
Tipuri de numerotare.  creare a listelor imbricate;
Liste imbricate.  identificare a listelor într-un cod
HTML;
* Proiecte (exemple):
inserare a listelor în documente HTML –
componente ale unui site (“Şcoala mea”,
„Satul natal”, „Magazin” etc.);
- crearea şi utilizarea 28 Legături Exerciţii de: 1 11 §12.4
legăturilor interne şi externe, interne:  creare a legăturilor către un document 31.03
externe; − referinţă; extern (aflat în acelaşi sau în alt
− cale; catalog);
− anchoră;  creare a legăturilor către un site;
comentariu la  creare a legăturilor către o secvenţă a
legătură. aceluiaşi sau a altui document;
 crearea a posibilităţilor de lansare la
execuţie a unei aplicaţii de expediere
a mesajelor;
 creare a legăturilor către un fişier
format arbitrar cu scopul creării unei
copii pe disc a acestui fişier.
* Proiecte (exemple):
creare a legăturilor între documentele
HTML – componente ale unui site

-5-
(“Şcoala mea”, „Satul natal”, „Magazin”
etc.);

- inserarea în documente 29 Imagini: Exerciţii de:


HTML a imaginilor; − dimensiuni;  recunoaştere a formatelor de fişiere- 1 12
− chenar; imagini; 07.04 § 12.5
− legături;  inserare în documente HTML a
comentarii. imaginilor;
* Proiecte (exemple): 13
1 14.04
inserarea imaginilor în documentele
30
HTML – componente ale unui site
(“Şcoala mea”, „Satul natal”, „Magazin”
etc.);
 crearea şi editarea 31 Tabele: Exerciţii de: 14
tabelelor în documente − titlu;  creare a tabelelor în documente 1 § 12.6
HTML; − linie; HTML; 28.04
- utilizarea tabelelor pentru − coloană;  utilizare a tabelelor pentru efecte de
amplasarea în pagină a − celulă; design a documentelor HTML; 1 16
elementelor HTML; 05.05
32 Evaluare 1 17 Test 4
12.05
33 Crearea documentelor * Proiecte (exemple): 18
Web cu ajutorul  crearea tabelelor în documentele 1 19.05
34 aplicaţiilor de oficiu. HTML – componente ale unui site
Crearea documentelor (“Şcoala mea”, „Satul natal”, 19
Web cu ajutorul „Magazin” etc.); 1 26.05
aplicaţiilor online. obţinerea efectelor de design pentru un
site (“Şcoala mea”, „Satul natal”,
„Magazin” etc.)

-6-