Sunteți pe pagina 1din 6

LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL"

CARACAL-OLT
Prof. diriginte: MARIN GHEORGHE
ANUL ŞCOLAR: 2019 - 2020
PLANIFICARE ANUALĂ - CONSILIERE ŞI ORIENTARE
CLASA a IX-a

Număr Număr de ore


MODULUL total de CONTINUTURI Sem. I Sem. II Observaţii
ore
Autocunoaştere şi dezvoltare personală Autocunoastere si dezvoltare personala 2 2
- Autocunoastere: incredere în sine si factori care
4 influenteaza încrederea în sine
- Crestere si schimbare - adolescenta: caracteristicile
dezvoltarii fizice,cognitive, emotionale
Comunicarea şi abilităţile sociale Comunicare si abilitati sociale: 2 3
5 - Comunicare: forme de comunicare eficienta
- Autocontrol emotional: tehnici de autocontrol emotional
Managementul informaţiilor şi al învăţării Managementul informatiilor si al invatarii 3 4
Managementul informaţiilor: resurse informatice si
comunicationale de informare
7
cu privire la învatare, munca si cariera
Managementul învăţării: tipuri de învatare, tipuri si
niveluri de performante în învatare, cerinte scolare
Planificarea carierei Planificarea carierei 2 2
4 Planificarea si dezvoltarea carierei: definire cariera si
factorii care influenteaza alegerea carierei
Calitatea stilului de viaţă Calitatea stilului de viata 4 6
Calitatea vietii personale
Calitatea relatiilor sociale:
- factori care amelioreaza calitatea relatiilor sociale, factori
10 care deterioreaza calitatea relatiilor sociale (de ex., violenta
domestica) si relatii sociale optime
Calitatea optiunilor privind cariera:
- alegerea carierei din perspectiva stilului de viata
intentionat

Ore la dispoziţia dirigintelui 4 Ore la dispoziţia dirigintelui 2 2


Total ore 34 15 19

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - CONSILIERE ŞI ORIENTARE


Clasa a IX-a
Anul şcolar 2019 - 2020 / Semestul I Prof. diriginte: Marin Gheorghe

Modalităţi de Obser-
Nr. Competenţe Strategii de realizare
Modulul Submodulul Tema Sapt evaluare / vaţii
ore specifice (Metode şi mijloace)
Feed-back
Ore la dispoziţia - Probleme organizatorice; Organizarea 1 S1 - discutii si sondaje - fise
dirigintelui - Stabilirea tematicii orelor colectivului de - colectare date - chestionare
de consiliere şi orientare. elevi - probleme organizatorice - procese-
- diverse verbale

Autocunoaştere Autocunoaştere Sa te intelegi pe 1 S2-3 1.1 Argumentarea - brainstorming; - fişe


şi dezvoltare - Imagine de sine – stimă de tine insuti importantei - dezbaterea; comparative;
personală sine; încrederii în - prezentarea personală - autoevaluarea
- Factorii care influenţează Cum ma vad eu, 1 sine, pentru printr-un pliant /
stima de sine; cum ma vad evolutia personala reclamă / carte de vizită;
- Formarea stimei de sine; ceilalti? - exerciţii de cunoaştere şi
- Riscurile unei stime de sine inter–cunoaştere.
scăzute;
- Modalităţi de îmbunătăţire
a stimei de sine

Comunicarea şi Comunicare “Cat de bine 1 S4-5 2.1 Exersarea - exerciţii de comunicare -rezolvarea
abilităţile sociale - Forme de comunicare; comunicam este comunicarii verbală, non-verbală şi rapidă a
- Comunicarea pasivă, determinat nu de eficiente para-verbală; diverselor
asertivă, agresivă; cat de bine - chestionar privind situaţii
- Tehnici de comunicare vorbim, ci de cat comunicarea asertivă; problematice;
asertivă. de bine suntem - plan personal de acţiune -ameliorarea
intelesi.” pentru dezvoltarea relaţiei elev-
asertivităţii. elev, elev-
Pledoarie pentru 1 -integrarea profesor;
respect! abilităților de -conversația
interrelaționare în -brainstorming
vederea dezvoltării -dezbatere
personale și -ciorchinele
profesionale -discuții
Managementul Managementul Internetul – 1 S6-7 3.1 Exersarea - discuţii de grup, - chestionar
informaţiilor şi informaţiilor avantaje si abilitatilor de dezbateri; privind
al învăţării - Surse de informare privind dezavantaje utilizare a unor - consultarea unor utilizarea
educaţia şi piaţa muncii; resurse de documente oficiale; diverselor surse
- Tipuri de informaţii, Sursele 1 informare variate, - discuţii cu consilierul de informare;
calitatea şi veridicitatea contemporane de referitoare şcolar cu privire la sursele - realizarea unui
informaţiilor; informare la propria activitate de informare despre material privind
- Identificarea, selecţia, educaţie şi piaţa muncii. succesul şcolar,
localizarea şi utilizarea folosind diverse
surselor de informare. surse de
informare.
Managementul învăţării Cum imi 1 S8 3.2 Analizarea - dezbateri; - autoevaluarea
- Formarea si consolidarea organizez corespondentelor - consultarea - comentarii şi
obisnuintei de organizare activitatea de dintre documentelor oficiale cu aprecieri ale
judicioasa a timpului destinat invatare? resursele personale privire la învăţarea eseurilor;
invatarii de învatare si permanentă;
cerintele scolare, în - eseu cu tema:
context liceal „Educaţia permanentă -
o necesitate”.
Calitatea stilului Calitatea vieţii personale Sanatate prin 1 S9-10 5.1 Identificarea - dezbatere; - autoevaluare
de viaţă - Efectele sanogenetice ale sport informaţiilor, - chestionar privind propria
sportului serviciilor şi - exerciţii individuale şi sanatate,
- Utilitatea miscarii fizice Cunoasterea si resurselor care de grup; capacitate de
pentru individ si societate prevenirea 1 promovează un stil - analiza exemplelor/ efort, frecventa
deficientelor de viaţă sănătos discuţii cu un medic practicarii
locomotorii nutriţionist. exercitiilor
fizice
- aprecieri
verbale asupra
activităţilor.
Calitatea relaţiilor sociale Modul de a fi si de 1 S11-12 5.1 Identificarea - comentarea unor filme - identificarea
- Evaluarea relatiilor a comunica caracteristicilor sau texte cu tematică unei atitudini
interpersonale relatiilor specifică; pozitive
- Locul si rolul relatiilor sociale, din - discuţii de grup; - observarea
interpersonale in structura Dezvoltarea 1 perspectiva calitatii - dezbateri. unui
personalitatii relatiilor de acestora comportament
- Factori care amelioreaza prietenie si inadecvat
calitatea relatiilor sociale rezolvarea
- Factori care deterioreaza conflictelor
calitatea relatiilor sociale

Planificarea Cariera – explorare şi Mi-am propus sa 1 S13-14 4.1 Analiza - discuţii de grup; - chestionar de
carierei planificare devin... conceptului de - dezbateri; interese;
- Cariera –intre tradiţional şi carieră şi a - sondaje de opinie cu - autoevaluare
modern; factorilor care privire la factorii care (identificarea
- Factorii care influenţează Cum aleg 1 influenţează influenţează alegerea şi propriilor limite
alegerea carierei; viitoarea profesie dezvoltarea acesteia dezvoltarea carierei; şi a
- Oportunităţi şi constrangeri - analiza exemplelor. modalităţilor de
impuse de lumea depăşire a
contemporană. acestora)

Ore la dispoziţia - Analiza activităţii Analiza 1 S15 - discuţii; - evaluarea


dirigintelui desfăşurate pe sem I semestrului I - aprecieri şi critici asupra corectă a
activităţii desfăşurate. activităţii
desfăşurate;
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Clasa a IX-a
Anul şcolar 2019- 2020/ Semestul al II-lea Prof. diriginte: Marin Gheorghe

Nr. Modalităţi de Obser-


Competenţe Strategii de realizare
Modulul Submodulul Tema de Sapt evaluare / vaţii
specifice (Metode şi mijloace)
ore Feed-back
Autocunoaştere Managementul resurselor Schimbari si 2 S 1-2 1.2 Examinarea - exerciţii individuale şi - autoevaluare;
şi dezvoltare personale trairi la varsta caracteristicilor de grup pentru înţelegerea - chestionar privind
personală - Adolescenţa – adolescentei specifice şi interpretarea caracteristicile fizice,
caracteristicile dezvoltării adolescenţei comportamentelor, cognitive, emoţionale;
fizice, cognitive, emoţionale; emoţiilor, atitudinilor
- Schimbarea şi devenirea specifice adolescenţei;
personală; - formularea unor criterii
- Relaţia cu schimbarea. de autoevaluare a
dezvoltării personale până
la această vârstă.
Comunicarea şi Comunicare Cum apar S 3-5 2.2 Aplicarea - exerciţii de optimizare a - aprecierea
abilităţile sociale - Identificare propriilor emotiile 1 tehnicilor de gestionării emoţiilor; materialelor despre
emoţii, conştientizarea autocontrol - dezbatere privind inteligenţa emoţională;
emoţiilor, menţinerea Stapanirea 1 emotional diferitele mituri legate de - succesul aplicării
capacităţii de acceptare emotiilor emoţii; unui program propriu
deschisă; - redactarea unor de pregătire
- Surse de emoţii pozitive şi Inteligenta 1 materiale informative emoţională pentru
negative. Elemente de emotionala: privind inteligenţa diferite activităţi
control; comunicare si emoţională.
- Inteligenţa emoţională. atitudine
Managementul Managementul învăţării Tipuri de 2 S 6-7 3.2 Analizarea - dezbatere; - aprecierea eseurilor;
informaţiilor şi al - Tipuri de invatare invatare corespondent. - exerciţii individuale şi - aprecieri verbale
învăţării - Dezvoltarea creativităţii dintre de grup asupra activităţilor.
adolescenţilor; Resurse 1 S8 resursele - eseu cu tema:
- Caracteristicile învăţării personale de personale de „ Ce înseamnă să fii
permanente; invatare in învatare si original?”.
- Avantajele şi dezavantajele raport cu cerintele
învăţării permanente; cerintele scolare, în
- Importanţa şi necesitatea scolare context liceal
învăţării permanente. 1 S9
Învăţarea
permanentă
Planificarea Managementul personal în Cum imi aleg 1 S10 4.1 Analizarea - dezbatere; - înţelegerea necesităţii
carierei dezvoltarea carierei cariera? conceptului de - exerciţii individuale şi alegerii unei profesii
- Avantajele / dezavantajele cariera si a de grup privind profesiile adecvate;
alegerii profesiilor de interes; factorilor care la modă; - autoevaluarea.
- Relaţia traseu educaţional – Cariera intre 1 S11 influenteaza - discuţii privind alegerea
cerinţe de formare – profesii dorinta si alegerea profesiei şi dezvoltarea
de interes; realitate carierei carierei;
- Rolul şansei în construirea
carierei.
Calitatea stilului Calitatea relaţiilor sociale Agresivitate şi 2 S13-14 5.1 Identificarea - comentarea unor texte şi - observarea unui S12-
de viaţă - Comportamentul violent; violenţă în caracteristicilor filme cu tematică comportament Scoala
- Factori interni şi externi lumea în care relatiilor specifică; adecvat; Altfel
care pot determina un trăiesc sociale, din - discuţii de grup; - aprecierea eseurilor.
comportament violent; perspectiva - eseu cu tema:
- Consecinţele negative ale Cauzele 1 S15 calitatii acestora „Violenţa în viaţa de zi cu
comportamentului violentei si zi. Modalităţi de prevenire
urmarile ei sau de intervenţie”
Calitatea vieţii personale Imbunatatirea 2 S16-17 5.1 Identificarea - discuţii de grup; - autoevaluare;
- Componentele calităţii calitatii vietii caracteristicilor - activităţi de grup - identificarea
vieţii; relatiilor (realizarea de afişe, resurselor personale
- Calitatea vieţii personale; Managementul 1 S18 sociale, din postere, etc.); pentru îmbunătăţirea
- Resurse personale de timpului liber perspectiva - comentarea unor texte calităţii vieţii.
îmbunătăţire a calităţii vieţii. calitatii acestora cu tematică specifică.
Ore la dispoziţia - Analiza activităţii Analiza an 2 S19-20 - discuţii; - evaluarea corectă a
dirigintelui desfăşurate în anul şcolar scolar - aprecieri şi critici asupra activităţii desfăşurate;
activităţii desfăşurate.

Săptămâna dedicată activităţilor extraşcolare: „Şcoala Altfel” – 30.03-03.04 2020 (semestrul II, saptamana 12 )

S-ar putea să vă placă și