Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Bazna


Disciplina: Religie ortodoxă
Profesor: Surdu Mihail
Data:
Clasa: a VIII-a
Unitatea de învăţare: Trăirea învăţăturii creştine
Titlul lecţiei: Pilda semănătorului.- primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
Tipul lecţiei: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe.
Scopul lectiei: Insusirea unor invataturi date de Mântuitorul Hristos, în vederea consolidării comportamentului moral-religios
Competenţe generale:
C.G.3 . Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile atitudini şi comportamente
C.G.4. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice în cadrul diferitelor grupuri
Competenţe specifice:
3.3 Explicarea mesajului pildelor Mântuitorului
4.1 Argumentarea importanţei conlucrarii omului cu Dumnezeu în vederea mântuirii
Competenţe derivate:
La sfarsitul orei elevii:
C1. relateaza, pe scurt, continutul pildei;
C2 identifica simbolurile din Pilda semănătorului si semnificatia acestora;
C3 formulează învăţături morale, desprinse din această pilda
C4 prezinta modalitati concrete de implinire a invataturilor din pilda
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: povestirea, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observarea dirijată, problematizarea, lectura, argumentarea,
meditaţia religioasă, jocul didactic.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, fişe de lucru, imagine cu Pilda semănătorului, laptop, video-proiector
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală, in perechi şi pe grupe.
Resurse
1. Oficiale : Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VIII-a;
Planificarea calendaristică orientativă;
Proiectarea unităţii de învăţare: Trăirea învăţăturii creştine
2. Temporale: număr de lecţii: 1;
durata: 50’.
3. Bibliografice:
 Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române Bucureşti, 1992.
 Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, Ed. Vestala, Bucureşti, 1998.
 Cucoş, C–tin, Psihopedagogie pentru examenele de definitivat şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 1998.,
 Muha, Camelia, Caiet de Religie creştin–ortodoxă pentru clasa a VIII–a, Editura “Sf. Mina”, Iaşi, 2002.
 Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura “Reîntregirea”, Alba–Iulia, 2000

Nr. Etapele C.D. Tim Activitatea Activitatea Metode şi Mijl. de Forme Evalu-
crt lecţiei p profesorului Elevului procedee învăţă– de a
mânt organi- r
zare e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Moment 1’ • Salutul • Salutul
organizato- • Rugăciune • Rugăciunea
ric • Notarea absenţelor
• Pregătirea pentru începerea lecţiei • Pregătirea pentru
lecţie
2. Pregătirea Ce anotimp se apropie? - Primavara
elevilor 1’ Ce fac oamenii de la sate in aceasta - Se pregatesc sa lucreze Conver- Acti-
pentru perioada? in gradina, sadesc pomi, saţia vitate Apreci-
receptarea Despre un semănător vom vorbi si se ocupa de plantat, Fronta eri
noilor noi astazi. semanat etc. Explica- lă verbale
cunoştinţe  Elevii raspund ţia
• Se anunţă şi se scrie pe tablă titlul • Elevii scriu data şi Explica- Acti-
3. Anunţarea 2’ lecţiei : Pilda semănătorului - primire titlul lecţiei pe caiete, ţia vitate
titlului şi a şi împlinire a cuvântului lui apoi ascultă explicaţiile Fron-
obiectivelo Dumnezeu profesorului. tală
r • Se precizează obiectivele lecţiei,
în termeni accesibili elevilor.

4. Comunica- 10’ - Se citeşte Pilda semănătorului din Explica-


rea noilor Sfânta Scriptură, Ev. Luca 8, 5-15. • Elevii ascultă cu ţia
cunoştinţe Cd. 5“ Ieşit-a semănătorul să semene atenţie.
1 . sămânţa sa. Şi semănând el, una a Biblia
căzut lângă drum şi a fost călcată cu
CD picioarele şi păsările cerului au
2 mâncat-o.
6Şi alta a căzut pe piatră, şi, răsărind,
. s-a uscat, pentru că nu avea Lectura
umezeală.
7Şi alta a căzut între spini şi spinii, Imagi
. crescând cu ea, au înăbuşit-o. ne cu
8Şi alta a căzut pe pământul cel bun Pilda
. şi, crescând, a făcut rod însutit. semă
Acestea zicând, striga: Cine are nătoru
urechi de auzit să audă. lui
9Şi ucenicii Lui Îl întrebau: Ce
. înseamnă pilda aceasta?
1El a zis: Vouă vă este dat să
Acti-
0cunoaşteţi tainele împărăţiei lui
Laptop vitate
. Dumnezeu, iar celorlalţi în pilde, ca,
Fron-
văzând, să nu vadă şi, auzind, să nu
tală
înţeleagă.
Video-
1 proiec
Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânţa
1 tor
este cuvântul lui Dumnezeu.
.
1Iar cea de lângă drum sunt cei care
2aud, apoi vine diavolul şi ia
. cuvântul din inima lor, ca nu cumva,
crezând, să se mântuiască.
1Iar cea de pe piatră sunt aceia care,
3auzind cuvântul îl primesc cu
. bucurie, dar aceştia nu au rădăcină;
ei cred până la o vreme, iar la vreme
de încercare se leapădă.
1Cea căzută între spini sunt cei ce
4aud cuvântul, dar umblând cu grijile
. şi cu bogăţia şi cu plăcerile vieţii, se
înăbuşă şi nu rodesc.
1Iar cea de pe pământ bun sunt cei
5ce, cu inimă curată şi bună, aud
. cuvântul, îl păstrează şi rodesc întru
răbdare.”
• Se prezintă imaginea
reprezentând această pildă. • Elevii privesc
imaginea şi identifică Observa-
elementele-simbol. rea dirijată
5. Fixarea şi 18’ • Se anunţă jocul “Semănătorul şi • Elevii ascultă şi Jocul Fişe Apreci-
sistemati seminţele” şi se prezintă regulile rezolvă sarcinile de lucru. didactic de eri
zarea jocului: lucru verbale
cunoştinţe- 1. Elevii extrag câte un bileţel pe care
lor este scris un fragment din Pilda
semănătorului.
2. Elevii care au primele patru Acti-
fragmente solicită celorlalţi colegi să vitate
le “descifreze” mesajul de pe bilet. fron-
3. Mesajul poate fi descifrat de elevii tală
care au pe bileţele fragmentele
explicative corespunzătoare ( v.
CD Anexa 3)
1 • Textele scrise pe bileţele sunt:
1a Luca 8,5 1b Luca 8,11-12
CD 2a Luca 8,6 2b Luca 8,13
2 3a Luca 8,7 3b Luca 8,14
4a Luca 8,8 4b Luca 8,15

• Simbolurile din pildă se


sistematizează pe tablă astfel:
-Semănătorul – Dumnezeu
-Sămânţa – Cuvântul lui Dumnezeu
-Păsările care au mâncat seminţele – Fişă
îngerii răi. de
-Locurile în care au căzut seminţele – Povesti- lucru
oamenii. rea Activita
•Se cere elevilor să rezume conţinutul • Elevii rezumă te
pildei, completand spatiile lacunare conţinutul pildei. Exerciţiul Joc perechi
din fisa. (v. Anexa 1 ) si sa didac
completeze un rebus. • Elevii rezolvă sarcinile tic Apreci-
de lucru. eri
• Se cere elevilor să rezolve verbale
exerciţiile de pe fişa de lucru:
1. Găsiţi câte o însuşire pentru fiecare
din cele patru categorii de oameni Activita
amintite simbolic în pildă, stabilind Fişă te
corespondenta intre cele doua • Elevii rezolvă sarcinile de indivi-
coloane: de lucru. lucru duală
Coloana A: locul de lângă drum ,
locul pietros, locul dintre spini, Exerciţiul
CD pământul bun
3 Coloana B : oamenii superficiali,
/indiferenti, dezinteresati, , coplesiti
de griji, buni
• 2. Identificaţi “spinii”ce-i
împiedică pe oameni să asculte şi să
împlinească în viaţa de zi cu zi
Cuvântul lui Dumnezeu ( barand cu Apreci-
o linie orizontala ) si “roadele” pe eri
care le aduce o persoană care ascultă verbale
şi împlineşte Cuvântul lui Dumnezeu • Elevii prezintă şi
( incercuindu-le ) - banii, mândria, argumentează
Iubirea de aproape, milostenia, răspunsurile date. Conver-
înţelepciunea, răbdarea, blândeţea, saţia
invidia, nepasarea etc.
Activita
te fron- Apreci-
• Se discută însuşirile găsite de elevi. tală eri
• Se discută cu elevii variantele Conver- verbale
găsite. saţia Fişă
Exerciţiul de
- Se cere elevilor sa gaseasca finalul • Elevii rezolvă sarcinile lucru
potrivit pentru doua povestiri, avand de lucru. Activita
in vedere pilda studiata si explicatiile te pe
alaturate. ( v. Anexa 2 ) grupe
6. Asocierea 4’ • Se solicită elevilor să găsească Conver-
conexiuni între Pilda semănătorului • Elevii dau variante de saţia Activita
şi viaţa lor de şcolari. răspunsuri. te
Observaţie fronta-
Profesorul îi ajută cu următoarele lă
întrebări:
- Ascult şi împlinesc Cuvântul lui
CD Dumnezeu?
4 - Ce fac pentru aceasta?
- Îl iubesc pe Dumnezeu şi pe
aproapele, sunt blând, răbdător, Apreci-
milostiv? eri
- Mă las copleşit de micile mele verbale
plăceri zilnice (TV, calculator)?
Observaţie Meditaţia
• Se cere elevilor să mediteze şi să religioasă
precizeze care din cele patru locuri în • Elevii meditează şi
care a căzut sămânţa reprezintă răspund.
sufletul lor.
• Profesorul intervine cu întrebări
suplimentare şi îi conduce spre
următoarele asocieri:
- Semănătorul –
învăţătorul(profesorul, părinţii)
- Sămânţa – învăţăturile primite la
şcoală , acasă).
- Pământul – categorii de elevi,
copii
7. Generaliza- CD 1’ • Se cere elevilor să formuleze • Elevii formulează Conver- Activita Apreci-
rea 3 învăţături folositoare. învăţături folositoare: saţia te eri
- Să ascultăm şi să fronta- verbale
împlinim Cuvântul lui lă
Dumnezeu!
- Sa “plivim” spinii din
sufletele noastre!
8. Aprecierea 1’ • Se fac aprecieri generale şi • Elevii ascultă Activita
acivit. individuale, privind pregătirea aprecierile profesorului. te
elevilor elevilor pentru lecţie cât şi Fron-
implicarea în predarea noilor tală
cunoştinţe.
• Se notează elevii care au
participat la lecţie.
9. Precizarea 1’ • Pornind de la cuvantul • Elevii notează tema pe Expli-
şi „ SEMANATORUL”, realizeaza un caiete. caţia
explicarea acrostih .
temei
10. Încheierea 1’ • Rugăciunea. • Rugăciunea.
activităţii • Salutul. • Salutul.
Anexa 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 X X X X X X X X
2 X X X X X X X
3 X X X X X X X
4 X X X X X
5 X X X X
6 X X X X X
7 X X X X X
8 X X X X X X
9 X X X X X X X X
10 X X X X X X X X X
11 X X X X X X X X

1. Grâul căzut între _ _ _ _ _ este cel care aude cuvântul, dar grija acestei lumi înăbuşă cuvântul şi îl face neroditor.
2. Cea semănată între _ _ _ _ _ _ este cel care aude cuvântul şi îndată îl primeşte cu bucurie, dar nu are rădăcină în sine,
ci ţine până la o vreme, apoi se leapădă.
3. Grâul semănat în _ _ _ _ _ _ bun este cel care aude cuvântul, îl înţelege şi face roadă.
4. Precum _ _ _ _ _ _ _ _ mănâncă seminţele de pe drum, tot aşa cel viclean răpeşte învăţătura de la cel ce nu înţelege.
5. … dar spinii au crescut şi le-au _ _ _ _ _ _ _ _ _.
6. Acesată povestioară se numeşte pildă sau _ _ _ _ _ _ _ _.
7. Sămânţa simbolizează _ _ _ _ _ _ _ _ lui Dumnezeu.
8. El a nimicit plantele crescute printe pietre.
9. Seminţele căzute pe pământ bun, crescând, au adus _ _ _ _ _.
10. Primele seminţe au căzut pe _ _ _ _.
11. Solul la care se referă parabola este _ _ _ _ _ mea.
Anexa 2
Anexa 3

5. Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au
mâncat-o.
6. Şi alta a căzut pe piatră, şi, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea umezeală.
7. Şi alta a căzut între spini şi spinii, crescând cu ea, au înăbuşit-o.
8. Şi alta a căzut pe pământul cel bun şi, crescând, a făcut rod însutit. Acestea zicând, striga: Cine are urechi de auzit să audă.
9. Şi ucenicii Lui Îl întrebau: Ce înseamnă pilda aceasta?
10. El a zis: Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumnezeu, iar celorlalţi în pilde, ca, văzând, să nu vadă şi, auzind, să nu
înţeleagă.
11. Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu.
12. Iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască.
13. Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul îl primesc cu bucurie, dar aceştia nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme
de încercare se leapădă.
14. Cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar umblând cu grijile şi cu bogăţia şi cu plăcerile vieţii, se înăbuşă şi nu rodesc.
15. Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă curată şi bună, aud cuvântul, îl păstrează şi rodesc întru răbdare.