Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învățământ Școala Gimnazială nr.

4 Arpășel
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba engleză
Profesor: Horgea Cristina

Planificare calendaristică an şcolar 2019/2020

Clasa pregatitoare (1 ora/săpt)

Unităţi
Nr.
de Competente specifice Conţinuturi Nr.ore Săptămâna Obs.
crt
învăţare
SEMESTRUL I
1. Hello 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ Greetings: good morning, good 4 09.09-13.09
instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este afternoon, good evening, good night
Colours: green, white, yellow, green,
însoţită de gesturi de către interlocutor red
16.09-20.09
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul Introducing one's self: My name is,
imediat, în mesaje articulate clar şi rar; My favourite colour is 23.09-27.09
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poeziiscurte Asking questions: What's your
şi simple cu sprijinul profesorului name, How old are you? What's your
favourite colour? How are you?
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine Numbers 1-5
30.09-04.10
(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din The possessive adjective: my, the
partea interlocutorului personal pronoun I, the verb to be
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce affirmative form singular
sau creează rime/mesaje scurte Obeying and giving commands:
stand up, sit down, turn around,
jump, run
Drawing a portrait and presenting
yourself to others
2. My 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ Revision: Hello! 4 07.10-11.10 Vacan.
Family instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este Family members: mother, father, inv.
însoţită de gesturi de către interlocutor sister, brother, grandmother, primar
grandfather,
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul Describing the family: This is my
14.10-18.10 26.10-
imediat, în mesaje articulate clar şi rar; family, my mother's name is, My 3.11.
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei father's name is, my brother's name 21.10-25.10 2020
globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba is, my sister name's is
modernă respectivă The numbers 6-10
Drawing a picture of one's family
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte and presenting it
04.11-08.11
şi simple cu sprijinul profesorului
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine
(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce
sau creează rime/mesaje scurte
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje
scrise simple şi scurte din universul imediat
3. My 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul Revision: Units Hello, My 4 11.11-15.11
house imediat, în mesaje articulate clar şi rar; Family
and my 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei Types of houses: house, flat 18.11-22.11
toys globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba Rooms in a house: living-room,
bedroom, bathroom, kitchen.
modernă respectivă Pieces of furniture: bed, lamp, table,
25.11-29.11
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte chair, cupboard
şi simple cu sprijinul profesorului Describing one's house: My house 02.12-06.12
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine has got three rooms, describing one's
(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din room :In my room there is a…
Toys: car, plane, robot, ball, doll
partea interlocutorului Expressing preferances: My
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce favourite toy is…
sau creează rime/mesaje scurte To have got : I have got…/ Have you
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje got..? Yes, I have/No , I haven”t
scrise simple şi scurte din universul imediat The adjective: small/big, long/short
4. School 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ Revision: Units Hello, My 2 09.12-13.12 Vac. de
instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este Family, My house and toys iarna
însoţită de gesturi de către interlocutor School objects: desk, blackboard/ 16.12-20.12 21.12-
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul whiteboard, book, notebook, pencil 12.01
box, pencil,ruler,rubberschool bag,
imediat, în mesaje articulate clar şi rar; window, door
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii
scurteşi simple cu sprijinul profesorului Prepositions: on, under
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine Recognizing objectes: On the table
there is, Under the table there is
(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din Obeying and giving commands:
partea interlocutorului open the door, close the window,
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce clean the blackboard, close your
sau creează rime/mesaje scurte book, show your pen
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje Asking and answering questions:
What's this? It's a pencil
scrise simple şi scurte din universul imediat

SEMESTRUL AL II-LEA
5. Animals 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ Revision: Units Hello, My 4 13.01-17.01 24 ian.
instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este Family, My house,School Zi
însoţită de gesturi de către interlocutor Types of animals: pets (cat, dog, 20.01-23.01 liberă
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul parrot, rabbit, hamster), animals on a
farm (horse, cow, hen, chicken,
imediat, în mesaje articulate clar şi rar; sheep,pig), wild animals ( monkey,
27.01-31.01
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei crocodile, tiger, lion, hippo)
globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba Types of insects: bee, butterfly, ant 03.02-07.02
modernă respectivă Insects have six legs
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii Asking and answering about one's
favourite animal: What's your
scurteşi simple cu sprijinul profesorului favourite animal? My favourite
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine animal is
(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din Drawing one's favourite animal
partea interlocutorului and presenting it
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce
sau creează rime/mesaje scurte
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje
scrise simple şi scurte din universul imediat
6. I’m 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ Revision: Units Hello, My 3 10.02-14.02
hungry! instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este Family,My House School,
însoţită de gesturi de către interlocutor Animals 17.02-21.02
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul Types of food: vegetables, fruit, fast-
imediat, în mesaje articulate clar şi rar; food, drinks, desserts 24.02-28.02 Sapt.
Meals of the day: breakfast, lunch, 5
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei o'clock tea, dinner
Scoala
globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba Asking and answering: What's your altfel
modernă respectivă favourite food? My favourite food is
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii Drawing and presenting one's 02.03-
scurteşi simple cu sprijinul profesorului favourite food 06.03
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine
(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce
sau creează rime/mesaje scurt
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje
scrise simple şi scurte din universul imediat
7. Weather 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ Revision: Units Hello, My
instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este Family, My House School, 4 09.03-13.03 Vacan.
însoţită de gesturi de către interlocutor Animals, I’m hungry! de
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul Seasons: spring, summer, autumn, primăv
imediat, în mesaje articulate clar şi rar; winter 16.03-20.03
Days of the week: Sunday, Monday,
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei Tuesday, Wednesday, Thursday,
globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba Friday, Saturday 23.03-27.03 4.04-
modernă respectivă Weather forecast: windy, rainy, 21.04
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii sunny, cloudy 30.03-03.04
scurteşi simple cu sprijinul profesorului Temperatures: cold, warm, hot
Describing a season: In winter is
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine
cold. Autumn is windy.
(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce
sau creează rime/mesaje scurte
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje
scrise simple şi scurte din universul imediat
8. My Body 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ Revision: Units Hello, My 5 22.04-24.04 1 mai
and instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este Family, My House, School, -Zi
Clothes însoţită de gesturi de către interlocutor Animals, I’m hungry! Weather 27.04-30.04 liberă
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul Types of clothes: boy's clothes: shirt,
imediat, în mesaje articulate clar şi rar; trousers, tie, hat and girl's clothes: 04.05-08.05
skirt, blouse, handbag, earrings
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei Types of clothes for each season
globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba Drawing and presenting one's 11.05-15.05
modernă respectivă favourite clothes
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii The human body: learning the parts 18.05-22.05
scurteşi simple cu sprijinul profesorului of the human body (nose, ears, legs
etc.)
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine
(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce
sau creează rime/mesaje scurte
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje
scrise simple şi scurte din universul imediat
9. Revision 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ Units: Units Hello, My Family,
instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este My House, School, Animals, 3 25.05-29.05
însoţită de gesturi de către interlocutor I’m hungry! Weather, Clothes 1 iunie
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul 02.06-05.06 Zi
imediat, în mesaje articulate clar şi rar; liberă
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii 08.06-12.06
scurteşi simple cu sprijinul profesorului
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine 5 iunie
(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din Ziua
partea interlocutorului invatat
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce orului
sau creează rime/mesaje scurte
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje
scrise simple şi scurte din universul imediat
Competenţe specifice clasa pregatitoare
1. Receptarea de mesaje orale simple
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de
gesturi de către interlocutor
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar şi rar
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă
respectivă

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală


2.1 Reproducerea unor informaţii simple/ cântece/poezii scurte şi simple cu sprijinul profesorului
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau creează rime/ mesaje scurte

3.Receptarea de mesaje scrise simple


3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat

4. Redactarea de mesaje scrise simple în situaţii de comunicare uzuală


4.1 Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise