Sunteți pe pagina 1din 4

ANUL Vili No.

108 iÛiîiM'Mha
at2toJ^âa&J&aaiaU£a*mjmJM-*ili*AnK*mi!SSUJtrt>».ariar- a. MARŢI 17 MAIU 191Ô

A B O N A M E N TF TELEFON No. 121

CAR EA
in ţară pe un an . . 20 iei ANUNCJTJBI COMFRCÎAIÆ
In strefnătato pe un an . 40 ,

M I
Linia pe pagina U 1 leu
Pentru preot! Şi învăţători Linia pe pagina IU 50 b.
rurali se face reducere de 50% Linia pagina IV 40 b.

ttEDflerm şl ADMINISTRAŢI i
Z Í A R COTIDIAN
IAŞI, PIAŢA UNIREI, No. 5.
sub direcţiunea unul comite
In localul clubului NaţJonal-Liberal.
instituit de elu b u l n a tio n a l-lib e r a l
Un număr 5 BANI ZIAR NATIONAL - L IB E R A L . COTIDIAN Un număr 5 BANI

laşul în O OPERĂ EDIU- unde din pricină de izvoare şi de ape, Spre pomenirea şi înveşnicirea acestui
căzute din ploi şi omete, s’a alunecat spre fapt hotârătu-s’a prin votul Consiliului
TMÂ LA IA$I vale mai tot locul, pe care micii slujbaşi
ai oraşului ori muncitori cu mânile şi-au
Comunal, ca aceste aşezători să poarte
numele de Aşezarea Regele Ferdinand /.
fost clădit case pentru a lor odihnă şi Scrisu s’a această Carte de aşezare în
Şi-au văzut într’o bună zi casele dără­ anul Mântuirei de la Hristos Una mie
pănate, grădinele răsturnate, pomii des- nonă sute şi şasesprezece, luna Mai în
In haină de aerbâtonre şi în j avea în mijlocul seu pe îm rădăcinaţi, iar nevoia şi obidia bătând la Sepsprezece zile zi Marţi \n oraşul Iaşi
aureola strălucită de odinioară \ Oaspeţi, a Căror presenţă redtş- uşă, Noi Primarul laşilor, cu ajutoarele Cea de a doua Capitală* a Regatului’
cină laşul era reşedinţă Dom­ teoplă am intiri şi reminiscenţe noastre şi cu întreg consiliul comunal Alcotvită şl scrisă de Oh.
stat-am şi-am chibzuit ca să le mutăm şi Ghibănescii, profesor.
nească, poporul celei de a doua dintr'o epocă de glorie şi de fală, să Ie descălecăm aşezările lor în altă parte
Capitale a Regelui, a prim it as­ remasă legendară. *
a oraşului şi spre acest sfârşit alesu-s’a
tă z i, în superba dimineaţă de Mai, Nobila şi buna Suverană vine locul viran din mahalaua Tataraşilor, numit inaugurarea noului cartier denumit „Re­
pe graţioasa Regină Mari a şi pe în mijlocul nostru ca m îm partă J Ia Movila lui Cuza-Vodă şi în jur, pe gele Ferdinand 1“ se va face mâine Marţi
Alteţele Lor Regale. care Fam crezut încăpător pentru mutarea Î7 Mai ora 3 p. m. în prezenţa înalţilor
celor nevoiaşi ajutoare din darul | a peste 100 căsaşi gospodari, aduşi din : Oaspeţi, a membrilor consiliului comunal
la şu l a tresărit înflorai de su­ regal — care, finind seamă d e j mahalaua Ţicăului. j a tuturor invitaţilor şi a întregei popula-
prema mulţumire sufleteassă de a im prejurăririle în care e a produs, f ţiuni din părţile Tatar; şuiui.
Cum ia alte nevoi ale laşilor pururi!
avut-a gândul deschis şi inima caldă pri- j --nvtmaaoe*-■+
, )>ar>7.r i
mul Rege al României Carol I, aşişderea ■
^ >.* ■ • ■, şi cel de al doilea Rege, Majestatea Sa ! OASPEŢII IAŞULUI
: > Regele? Ferdinand /, binevoit-a din înalt
şi luminat gând şi din curată inimă a a- !
jutóra şi alina suferinţele celei de a doua ■
a Sale Capitale şi binevoita a orândui ca 1
din suma de Un m ilion d o u ă su te I
’*> > ■m
- C incizeci mii le if cu care a uşurat j
! - B l. OH. OH. MÂKZESCU - traiul celor nevoiaşi din întreaga ţară, să j
m /V>vß,'c,,"' ‘'*'>fi)- :>
\*,v — P rim aru l laşului —
^ î• N <1 dea laşilor Una sută mii lei ţ iar din î
''' ij?
| Cetăţenii laşului cunosc nenorocirea de aceştia d o u ă -zeci mii Iei să se hă- Í
*care au fo s t Loviţi locuitorii din subur- răzească anume pentru începerea lucră- '
il -\H■’< \ X bia Ţieăului, unde diu cauza alunecă- rilor de mutarea unor asemenea locuinţe, j
fw - ■ ■ ' rilor şi a prăbuşirilor de teren casele Cu care mulţumire şi adâncă recuno- ]
> « W%; g j \ au fo s t distruse şi peste o sută de Io- ştinţă primit-au acest dar Regesc, dovadă ;
L: ■ L ; crit ori an rămas ruin aii şi lipsiţi de nepilduită de dragostea cu care Regii |
micile gospodar l ce aveau. României au privit şi privesc oraşul no- \
| Dl. G. G. Marzescu, în marea soliei- stru, mai ales astă-zi când acest dar Re- j
studme ce poartă intereselor populaţia- gesc ni s’a adus de Jnşăşi Majestatea ■
nei, a desfăşurat cea mai. neobosită şi Sa Regina Maria, care a ţinut' ca Ea\
mai rodnică activitate pentru remedia - însăşi, întovărăşită de Auguste odras-
rea sitiiaţiunei nenorocite a locuitorilor lele lor Regale, Principesa EiDabeta, j
[ din sub urbia. Ţicăului, reuşind să rea­ / rineipesa Mărioara şi príncepele Ni- |
lizeze crearea unui nou cartier în Ta- colac, domnescul cocon, să ne viziteze i
| tara şi, care va purta numele M. S. Re- ora uil în zilele de 16 şi 17 Mai, să în -j
' gelui Ferdinand. partă tot ajutorul dat şi să fie faţă la
| Noul cartier, a cărui sfinţire se va sfinţirea acestor noi aşezători, prin slujba
\face mâne în prezenţa M. S. Regina, Dumnezeească, ce s’a făcut de însuşi
| este situat în Tataraşi, la locul numit inait Prea Sfinţiia Sa Domnului Domn A. S. 8. PRINCIPESA E U S A K T A
I Movila lai Caza- Vodă şi va putea cu- Pirnen, Mitropolit Moldovei şi Sucevei. ' — După o fotografie din 1911 —
£prinde peste o sută pe gospodării ale
ţ locuitorilor din suburbia Ţicăului. ..1JL1I..U_.-11U
rernîne un aci istoric p m h u ge.- | Pentru începerea construcţiunei de lo-
Poporul laşului, vesel şi fericit ‘ cainţi bune şi sănătoase dl. G.G. Mâr-
m raţhm ite viitoare şi o străluci*â de a am a în mijlocul ssu pe gra­ zescu a obţinut 20000 lei de la Familia PAGINI FESTIVE
pildă (k generozitate regală fo ţă de ţioasa Suverană s? închină res­ ! luptătorilor, iar M. S. Regele a bine-

Familia Regali
poporul nostru- pectuos înaintea E*, ca în fata \ voit să acorde 20000 din fondul pentru
Regina Maria vine astăzi în m ij­ urnii simbol de înţelepciune şi bu­ ! ajutorarea nevoiaşilor.
locul nevoiaşilor, după-cum va veni na tale şi exclamă în ir’un singur || ricităNoul cartier din Tataraşi este o fe-
operă edilitară pe care dl. Mâr-
mâine poate în mijlocul răniţilor. glas, vib rîrd de entm iasm şi de | zescu o înfăptueşte cu râvna sa cunos­
Bună Mumă a Ţ ârei—aceiaşi bu­ profundă dragoste : cută şi cu dragostea ce o poartă inte­
nătate o revarsă asupra celor ce reselor laşului.
— Trăiască Mnjestolta S.i R ţ-
nu văd, ca şi asupra celor, te trec gin a Mar ia.
aiît de anevoios prin sihle de ac> m,
ie a dintâi vizită făcută la laşi de cătră
Principele Ferdinand şi Principesa
după-cum o va re vam a, înit'o
t i sfinţil de icbindă, asupra ace­
— Trăiască M. S. Regele!
— Trăiască întreaga Familie Ba aci istoric ia Iaşi Mana actualii Suverani tn anul 1894
lo ra cari vor lupta vitejeşte pentru Regală / Pe la mijlocul Junei Martie 1894, locuinţa Lor, în casele Principelu1
fericirea neam ului. - NOUL CUSSTIEU se anunţă ieşenilor plăcuta veste că
„HEdEiE 1“ _ Dimitrie Sturza.
H» peste câte-va zile urmează a sosi în 4) Acolo, la oarele 3 p. m., va
— Carte d e a ş e z a re —
laşi Principele Moştenitor Ferdinand, avea Ioc prezentaţiunea autorităţilor
Pentru solemnitatea sfinţirei noului împreună cu soţia Sa Principesa Ma­ militare în corpore şi a notabilităţi­
DRAGOSTEA POPORULUI cartier în care vor f i aşezaţi locuitorii
din Ţicău a căror case s'au prăbuşit
ria, actualii scumpi şi iubiţi Suverani lor din oraş.
în acea parte a oraşului, Dl. Gh. Ghi- Care pentru prima oară urma să 5) Seara iluminaţie şi retragere
bănescu cunoscutul istoric a redactat şi păşească pe pământul vechei Capitale cu torţe.
Pentru întâia oară Regina Maria ^ De asemeni şi M. S. Regele Fer­ scris următoarea comemorativă „Carte a Moldovei. Pregătirile făcute de ieşeni între-
vine la Iaşi cu mărirea Ei Augustă. dinand este vistiernicul nădejdilor de aşezare» prin care se eternizează Marea majoritate a cetăţenilor cură în entuziasm şi dispoziţiune tot
Capitala Moldovei o primeşte cu noastre. Trăim vremuri tragice. Soarta actul istoric înfăptuit după cum urmează: ieşeni, cum şi toate autorităţile lo­ ce se văzuse la multe alte aseme­
dragoste profundă. noastră a tuturora este în joc. M. I Dintre toate sarcinele şi îndatoririle,
ce cade-30 să aibă cârmuitorii de noroade ^ cale, făcură numai de cât pregătiri nea prilejuri pănă atuncea şi, pe
Darul pe care-1 împarte mîna Ei S. Regele va prezida cele mai im­ mari pentru primirea cât mai entu­ lângă pavoazarea tuturor caselor şi
ca şi cei chemaţi a dirigui interesele din
bună are o semnificaţie deosebită: portante evenimente din viaţa sta­ lăunţru ale obştei, facerea de bine, mila ziastă a iluştrilor oaspeţi Ce se a- magasinelor din oraş cu felurite ta­
el denotă îngrijirea pe care o au tului nostru. şi ajutorul sunt cele mai alese podoabe, nunţau, şi de atuncea primarul Vi. piserii şi drapele tricolore, se fabri­
M . L. Regale Ferdinand şi Maria de ! Când^ se va rosti hotărârea con­ cu cari Dumnezeu a împodobit pe om. Pogor publică în oraş următorul cară în scurt timp mai multe mii
poporul nevoiaş. ducătorilor ţării, suntem siguri de De aceia la nevoia, care a căzut de o placat :
samă de ani pe locuitorii acestui mult de drapele cu culorile naţionale en­
In vremuri de nesiguranţă, s'a sta­ j izbândă — fiindcă un neam care se încercat, dar şi de Dumnezeu păzit, oraş Cetăţeni! gleze, care se încrucişară pretutin-
bilit pe tronul Pnncipatelor-Unite | luptă pentr’o cauza dreaptă, condus al Iaşilor, n’au pregetat o clipă întru a Alteţele Lor Regale Principele Moşte­ denea cu acele româneşti, în semn
Dinastia de Hohenzollern ; şi această de spada unui Rege viteaz şi iubit le aduce alinare şi uşurare. nitor şi Principesa Maria, sosesc în ora­ de onorare şi adorare a ilustrei oas­
Dinastie s’a înfipt în inima poporu­ pănă Ia jertfa supremă nu poate fi Focul, care în nenumărate rânduri a şul nostru în ziua de 26 a curentei, ora pete Principesa Maria.
lui, mulţumită chibzuinţii Regelui Ca­ oiruit de nici o forţă din Iurne. mistuit acest încercat târg, aducând ru­ 12 meridiane.
ină şi jale, dar şi prilej de înfrumuseţare; Programul zilelor următoare se
rol şi sufletului distins al Reginei. | Frăţia între D.nastie şi popor este Vestindu-vi-se cu bucurie distinsa o-
Apa, care adesa ori a adus pustiu şi noare ce ni se face, sunt sigur că veţi fixă de Primărie în chipul acesta :
M. L. Regale Maria şi Ferdinand . chezăşia biruinţelor noastre, pe care pagubă în părţile de jos al oraşului, proflta de ocazie, pentru a vă manifesta Duminică 27 Martie:
complectează opera începută sub an­ ,Ie aşteptăm sâ sosească. dinspre mlaştinele Bahluiului; ele—focul sentimentele de dragoste şi de devota­ AA. LL Regale Principele Ferdinand
terioară Domnie. Poporul romîn este — Xî ---------— şi apa — sunt trecătoare şi putinţa este ment către Dinastie şi Alteţele Lor Re­ şi Principesa Maria vor asista la oarele
drept şi cu inima largă; înţelege a- omului a le preîntâmpina şi împuţina gale. 9 jum. la serviciul divin la Mitropolie, şi
tenţia care i se arată şi nu uită bi­ urmările ior distrugătoare, întemeindu-şi Programul sosirei înalţilor oaspeţi apoi vor vizita Seminarul „Veniamin“. ‘
nele, pe care cineva i I face. Din „Floarea Visului“ din nou casa şi gospodăria.
Mai dureros şi izbitor însă din toate
se stabili astfel : La oara 3, recepţiunea d-lor Senatori
şi Deputaţi cu soţieie dlor.
Poporul L’a iubit pe Regele Carol, este, când cutremurul prăbuşeşte locul şi 1) AA. LL. Regale vor sosi în La ora 3)Ţ A. S. R. Principesa Ma­
Vremelnic e tot ce se scaldă izvoarele din adâncimile pământului surpă
învingătorul de la Pievna şi Oriviţa, In fericire omenească. gara Iaşi Sâmbătă Ia orele 10 jum. ria va primi damele funcţionarilor şi a
şi pe Regina Elisabeta, mama răni­ dealurile şi răstogoleşte văile. Cu nepu­ a. m. notabililor.
Aprinde’n inima ta caldă tinţă este omului a-şi mai găsi adăpost şi
ţilor şi ocrotitoarea tuturor aşeză­ O dragoste nepământească. tihnă pe locuri prăbuşite şi îngropate de 2) Acolo se va face presintarea vizita La ora 3 jum. A. S. R Principele va
mintelor caritabile din ţară. Aceiaşi Universitatea şi Spitalul Sf. Spi­
Învăpăiata-ţi tinereţe, năvalul păturilor de pământ. In acest chip Damelor, autorităţilor civile şi diver­ ridon.
dragoste se îndreaptă acum spre Desmiard’o nu c’o sărutare,— fiind şi cu acest gând lucrând, la neno­ selor corporaţiuni. La ora 4 jam. A. A. L.L. Regale vor
noua pereche regală ; M. S. Regina Ci cu eterna frumuseţe rocirea ce a căzut pe locuitorii şezători vizita Şcoala Centrală de fete.
odată mai mult se arată vrednică sub dealul Sărărieî, pe locul ce se zice 3) De Ia gară A. A. L. L. Regale
Din lumea care-n veci mu moare... Seara la 9 jum. balul studenţilor în
de această iubire. astăzi al Ţicăului de sus, iar mai dina­ vor merge la Mitropolie, unde se palatul fost Rosnovanu, la care A. A. L.
îi@9§n3 M aria a Rem aniai inte vreme al Muntenimei de mijloc, va celebra un Te-Deun, şi apoi Ia L, vor lua parte.
MI ŞCAREA

Luni 28 Martie : Serviciul divin este oficiat de către


I. P. S. S. Mitropolit. Răspunsurile sunt
La ora 10 dim., A. A. L. L. Regale date de corul mitropolitan.
vor vizita Bisericele Trei Erarhi şi Sf.
Nicolae, apoi vor merge la spitalul de *
copii »Caritatea“. La ora 3 recepţie ex­ După terminarea serviciului divin I. P.
clusiv de dame. S. S. Mitropolitul Pimen a rostit urmă­
Vizita la casele Asachi. La ora 7 jum. toarea cuvîntare :
banchet în palatul fost Rosnovanu.
Doamnă,
Marţi 29 Martie:
Aţi bine-voit a veni azi în oraşul nos­
A. A. L. L. Regale vor merge la mo­ tru—laşi—însoţită de AA. LL. Regale
şia Poenii. Principesele Elisabeta, Maria şi Princi­
Mercuri 30 Martie dimineaţa, pele Nicolae, ca să aduceţi celor lipsiţi,
cuvinte de mângâere şi ajutor, din darul $€«©©3a eSe emanai
AA. LL. vor pleca la Bucureşti. regal.
Primăria făcu să se ridice trei „PRINCIPESA MARIA“
„LICEUL MILITAR“ în cere a fost primit A. S. R. PRINCIPELE Strălucita faptă, săvîrşită de Majestă- înfiinţată din iniţiativa şi direcţiunea
mari şi frumoase arcuri de triumf NICOLAE ca elev a! şcoalei ţile Voastre—Regele şi Regina Romîniei, jj M. S. Regina Maria în anul 1894.
în oraş, din cari primul la gară, al dovedeşte nemărginita dragoste, ce aveţi
doilea la Liceul Naţional, iar al trei­ de ţară şi popor şi grija, ce purtaţi pen­
tru alinarea durerilor celor suferinzi şi
lea în faţa Jochey Clubului. Reşe­ serviciul divin şi a fost satisfăcută de eşea de la Mitropolie, lumea îngrămădin- îndestularea celor săraci.
dinţa destinată Principilor, fu pala­ Corul Mitropolitan. Toată ziua fu între­ du-se peste măsură pe postamentul gri­
buinţată în recepţiuni şi câte-va vizite lajului, acesta fu resturnat pe o întin­ Fapta aceasta va rămânea în mintea „FLOAREA VISULUI“
tul Prinţuiui Dimitrie M Sturza din pe la stabilimentele publice ca Spitalul dere de mai bine de 20 metri cu stâlpi poporului romîn, ca o frumoasă poveste
str. Carol, foăste casele lui Vasde Sf. Spiridon, Seminarul Veniamin, Trei- de peatră. Mulţi au fost prinşi sub gri­ strîns unită, cu multe aşezeminte de bi­ Cea mai nouă operă a M. S. Regina
Adamachi. Erarhi, Sf. Neculae Domnesc, etc. laj dar vre-o şase persoane au fost rău nefacere, întemeiate de Marele Rege Ca­ Maria este o pantomimă ţesută pe un fond
Sara avu loc balul Societăţei Studen­ contusionate, alte vre-o trei rănite, între rol şi de neuitata Regină Elisaveta. poetic, isvorâtă din literatura noastră p o ­
Numai pentru steagurile engleze t
ţilor „Solidaritatea“ la Palatul fost Roz- care o fa tă 's’a ales cu jupuirea obra­ Săracilor, pulară. ţ
Comuna cheltui peste 20.000 lei la „Floarea Visului“ este un basm româ­
novanu, decorat şi iluminat cu electri­ zului şi perdererea poate a unui ochiu.
această serbare. citate în mod feeric, de dl. Grand. Mai reu fu lovit avocatul Anastasie Me- Primiţi cu respect şi întrebuinţaţi cu j nesc aranjat pentru scenă,- şi însoţit de
Asupra chipului curn a fost pri­ Perechea Princiară îşi făcu apariţiunea linte, care avu piciorul drept fracturat. înţelepciune darul, ce vă învredniciţi a muzica clasică şi delicată a contelui de
mită perechea Princiară, cu această în bal la 10 jum. oare. şi stătu pănă la Dus în îngrijirea spitalului, cu toate a- lua din mâna orea bunei noastre Regine Monteforte, bine cunoscut in lumea ar­
ocazie, ziarul Ecoul Moldovei, din 1 şi un sfert, întreţinându-se cu mai iutoarele grabnice ce i s’a dat, el încetă şi cu toţii mulţumindu-I din adâncul ini- tistică.
multe persoane, fără însă să danseze. din viaţă peste puţin timp. mei, să rugăm pe Dumnezeu pentru fe­ Subiectul pantominei e acesta :
31 Martie scrie următoarele : ricirea Familiei noastre Regale şi ocro­ Un tânăr păstor trăeşte îndrăgostit de
Primirea ce o făcură ieşenii perechei Luni Principele asistă la ceremonia pu-
nerei petrei fundamentale la aripa ce se tirea scumpei noastre Românii. natură, încântat de ochii frumoşi ai Mă-
princiare a fost din cele mai frumoase clădeşte din nou la Spit. Sf. Spiridon, Elevele şcoalei profesionale de la Sf. Trăiască MM. LL. Regele şi Regina rioarei, şi mereu purtat pe aripele visu­
şi mai demne. partea despre str. Muzelor, cu care oca­ Sava, Sâmbătă la sosirea perechei Prin­ cu întreaga Familie Regală. lui de trilurile fluerului său ciobănesc. El
Şi nici nu putea fi alt-fel, căci popo­ zie dl. Ghica-Deleni epitrop, rosti o ciare la Mitropolie, se aflau înşirate pe In urmă M. S. Regina şi AA. LL. RR. trăia de azi pe mîine, şi era fericit cum
rul bătrânei capitale a Moldovei a ştiut scurtă cuvântare. In timpul zilei avu ; scări şi la scoborârea din trăsură a Prin- eşind din biserică S’au oprit pe scara din este o fiinţă ce nu aspiră Ia nimic.
întotdeauna să-şi cinstească oaspeţii şi loc mai multe vizite, plimbări, iar seara | cipesei Maria ca şi la urcare, după te- faţă. Aci I. P. S. S. Mitropolitul adresîn- Un călugăr uitat de vreme îi apare. Ii
încunjurând pe Principele Ferdinand şi banchetul tot la Palatul fost Roznovauu, | deum, îi aruncară în cale flori de pri- du-se săracilor, care se aflau aşezaţi pe suggerează gândul evangelic că viaţa nu
pe Principesa Maria cu iubire şi devo­ care începu de la 8 şi ţinu pănă la 10 ! măvară. parohii, în curtea Mitropoliei le-a făcut merită să fie trăită fără jertfă şi fără do­
tament, Le-au aratat prin demonstraţiile şi un sfert, când Principele a ridicat un | Aceasta făcu o adevărată plăcere Prin- cunoscui darul oferit de M. S. Regele şi rul înălţător al idealului. Floarea cu cinci
lui sincere bucuria ce o simte de a-I a- toast pentru Iaşi şi Ieşeni, în mijlocul J cipesei, care strânse chiar câte-va bu­ a implorat Cerul să aibă în paza sa iu­ petale e simbolul unei frumuseţi ce trece
vea în mijlocul său şi speranţa cu care cărora speră să se găsească mai dese cheţele. bita noastră Familie Regală. dincolo de cadrul vieţei concrete- Maica
se mângâe că stabilirea Lor acolea, con­ ori de aici înainte, şi mulţumi pentru * Mulţimea izbucneşte în urale. Domnului desăvîrşeşte opera trimisului ei,
form promisiunilor date în atâtea rân­ frumoasa primire ce Li se făcu. In urmă M. S. Regina urmată de Al­ bătrânul călugăr, şi convinge pe tânărul
duri, va deveni cât mai curând un fapt In timpul presenţei Sale în Iaşi, Pri­
Marţi pe la orele 10 dimnineaţă Prin­ marul Pogor, a condus pe Principele teţele Lor, de I. P S. S. Mitropolitul păstor că renunţarea la tot ce-i făcea fe'
îndeplinit. cipii au plecat la Poeni, de unde se în­ Ferdinand aproape pe la toate stabili­ Moldovei şi d primar G. G. Mâizescu, ricirea măruntă de până acuma este Pen‘
Poporului ieşan amărât de multe loviri toarse pe la orele 6 p. m.
ce primi de la centru, oraşul lor desgus- mentele şi şcoalele publice din localitate. s’a coborât în mijlocul săracilor împăr- tru el o datorie.
* Mercuri 30 Martie Principele şi Prin­ ţindu-Ie ajutoare variind între 40—100 Păstorul Răzvan, pleacă să caute în­
tat de nepasarea cea mare a oamenilor * * lei. Cu această ocaziune, iubita noastră chipuita floare a visului. Respinge pe
săi şi adesea de lipsa de bună-credinţă Alte fapte diferite petrecute cu a- cipesa părăsise laşul pe la ora 10 jum.
Regină cât şi Principesele au adresat cu­ scumpa lui Mărioară,. dă în lături geniul
a acestora faţă cu interesele vitale ce ceste prilejuri Ie mai găsim în pre­ ] a, m., cu trenul dinspre Paşcani, în a- vinte de mângâiere mulţimei de nevoiaşi. Răului, eternul Mefisto—care îl ispiteşte cu
le are astă-zi, i-a mai rămas o singură j devărate ovaţiuni din partea unui foarte
speranţă, un singur bine ce-1 mai poate sa locală: i numeros public ce venise să Le ureze In tot timpul împărţirei ajutoarelor exce­ frumuseţi şi cu plăceri vremelnice,—atîtea
Sâmbătă pe când perechea Princiară ; drum bun. N. A. Bogdan lentul cor mitropolitan de sub conduce­ piedici de a ajunge sus !
întrevedea pentru ridicarea din starea de rea d-lui D. Dimitriu a cântat diferite im­ Regina Ţigăncilor îi ese şi ea în cale
mizerie în care se află: stabilirea Curţei nuri religioase. cu vraja sensaţiilor şi cu iluziile plăceri­
Principelui Moştenitor în mijlocul său, După teiminarea distribuirei ajutoare­ lor de carne. La o parte! Răzvan trece
macar pentru câteva luni din ari. lor Familia Begaiă s’a urcat în Palatul mai departe. Şi norii în cadenţe graţioase
Ea ar fi pentru Iaşi pârghia puternică metropolitan, unde s’a servit şampanie. îl conduc, îi arată contururile mistice ale
care să-l scoată din monotonia adâncă, Cu această ocaziune I. P. S. S. Mitro­ Floarei Visului.
producându-i o creaţiune bine-făcătoare politul Moldovei a ridicat un tuast în să­ Mai departe, tot mai departe,—mai sus,
şi în acelaş timp ar face ca guvernul, nătatea între-gei Familii Regale. tot mai sus ! Răzvan reuşeşte să culeagă
vrând ne-vrând, să eie în mai de aproa­ Apoi M. S. Regina s’a întreţinut cu Floarea Visului, Himera îndureratei lui vieţi
pe consideraţie dreptele cereri în privin­ d-nele Zoe Mârzescu, Crupenschi, lirecia- prinosul jertfelor pe altarul idealului.
ţa mijloacelor de care are nevoie, ca nu, Climescu şi celelalte \ioamne din co­ Floarea e depusă la picioarele Maicei
să-şi menţie prestigiul de a doua capi­ Aspectul oraşului. — Spre gară. — în plata Unirea. — M peronul mitet în timp ce A. S. Regală Princi­ Domnului. Bătrânul pustnic aprinde lu­
tală a ţărei. Asemenea ar fi o îmboldire gărei. — Sosirea trenului. — Intimpinările în gară. pele Nicolae însoţit de I. P. S. S. Mitro- mânări. Şi în atmosfera de cucernicie, de
pentru oamenii puşi în fruntea comunei politul Pimen şi dl. Colonel E. Broşteanu evlavie, şi de misticism creştin, pantomima
lui ca, încetând cu trăgănirile şi amâ­
nările tuturor chestiunilor, de la resolvi-
Intrarea în oraş a Familiei ilegale ou vizitat palatul Metropolitan. si închide, lăsând sufletelor o rază de
lumină curată, un dor de ideal pur şi
*
rea cărora, atârnă o bună parte din îm­ senin.
bunătăţirile ce aşteaptă de atâţia ani, La orele 11 după dorinţa expresă ajj Pantomima are patru acte şi un tablou,
să-şi facă datoria cum se cuvine, ca cel împodobit şi decorat, oraşul are în Ţaicu, dr. Boghen, inginer Casetti, ingi- 1 Suveranei, Familia Regdâ a v i z i t a t j j care reprezintă în chip artistic o biseri­
puţin din partea lor să i se înlăture frumoasa dimineaţă de Mai, un aspect ner Costin, C. Manciu şi I. Bantaş avo- j biserică Sf. Gheorghe din Curtea Mitro-! cuţă în faţa altarului Maicei Domnului,
neajunsurile mari de care sufere. sărbătoresc. câţi, Radovici judecător de instrucţie, O. j poîiei. ' | unde Răzvan depune Floarea Visului, în
Aceasta este astă-zi ccnvingerea tu­ De pe la orele şapte dimineaţă lumea Tăslăanu, Cavaler de Zotta, inginer Ţîn- j Cu această ocaziune I. P. S. S. Mitro-1 lumina cucernică aprinsă de pustnic. Co­
turor acelora cari doresc în mod sincer începe să populeze străzile pentru a-şi ţu, inginer Mandrea, Moritz Wachtel, j politul a prezentat Suveranei, pe dl. şi? rul de îngeri adaogă nota de melodie
ridicarea laşului; iar primirea caldă cu găsi un Ioc de unde să poată ovaţiona dr. F. Blumenfeld, Nelken, dr. Rabino- ' d na V. Rusovici propietari, care au făcut j divină la vraja celor văzute.
care perechea princiară fu întimpinată carul regal. viei, dr. Burstin, dr. Steuerman, dr. Sil- importante donaţiuni Mănăstirelor din Lucrarea M. S. Regina Maria ne apare
de către ieşeni şi dragostea cu care fu Şcolile secundare sunt înşirate de la berstein, farmacist Hertzenberg, Gelzer, Moldova, precum şi bisericei Sf. loan Bo­ astfel ca o fericită întruchipare estetică a
încunjurată zilele cât a petrecut în mij­ gară pănă la M:tropolie, într’o ordine L. Iuster, dr. Pekelman, dr. Herdan, I. tezătorul din Iaşi. M. S. Regina a felicitat unei înalte concepţiuni religioase şi filo­
locul lor, este o manifestare din cele mai exemplară. Face o deosebită impresie Hirschensohn, El. Şaraga etc. pe soţii Rusovici pentru frumoasa lor faptă. sofice, şi Floarea Visului este o nouă
vădite despre dorinţa ce au, ea stabili­ portul naţional al elevelor şcoalei nor­ Trenul regal întră în gară Ia orele 9 * contribuţie la felul delicat, suav şi adânc
rea reşedinţei Sale acolea să se îndepli­ male. Ordinea este perfectă iar animaţia fix, în mijlocul uralelor entuziaste ale a- de a înţelege frumosul în poezie, ca şi în
nească cât mai curând. * de nedescris. sistenţei. La orele 11 jumătate Familia Regală a pictură... Să ne amintim de florile de ar­
* In afară de mulţimea imensă care sta­ O echipă din cohorta cercetaşilor a dat plecat de la Mitropolie spre Şcoala de Me­ gint—degete de zână!—în a cărei pictare
naj unde a luat dejunul. Pe tot parcursul măestrită de mult s’a distins Regina ţărei
După cum anunţasem, sosirea în Iaşi ţionează pe străzi, toate doamnele şi onorurile.
A. A. L. L. Regale Principele Ferdinand domnişoarele din înalta societate ieşană Cea dintâi coboară din vagon M. S. j străzilor un public imens I-a făcut entu- noastre !
siaste manifestaţii de simpatie.
şi Principesa Maria, a avut loc Sâmbătă se îndreaptă spre gară în aşteptarea tre­ Regina Maria, urmată de AA. LL. Prin-* După terminarea serviciului religios şi
26 Martie, la oarele 10 şi jum. nului regal. cipesele Elisabeta, Maria şi Principele J
Oraşul întreg pavoazat şi poptilaţiu-
în momentul când M. S. şi Alteţele Lor
In peronul gărei se află dl. G. G. Mâr- Necului. De asemenea d. AL Constanţi- j au ieşit din biserică, I. P. S. S. Mitro­
nea lui fu în picioare de dimineaţă chiar, zescu primarul oraşului, di. General Pre- nescu, ministru domeniilor.
INFORMAŢII
politul Pimen a rostit o cuvântare adre­
aşa că la sosire toate stradele, începând san comandantul corpului 4 de armată, M. S. Regina şi AA. LL. sunt întâm-i sată poporului, invitându-1 să se plece — Ploaia de flori căzută asupra cor­
de la gară unde staţionau oficiali şi până d-nele Zoe G. Mârzescu, general Presan, pinate de d. G. G. Mârzescu. primarul j respectuos în faţa Suveranei. tegiului regal în momentul când a par­
la Mitropolie, erau de ambele părţi în­ Principesa Olga Sturza, Gen. Grecianu, oraşului, care urează bun venit. Mulţimea isbucneşte în urale şi ova­ curs Piaţa Unirei, se datoreşte elevelor
ţesate de mii de oameni. D. Grecianu, Climescu, Kilimoglu, Ath. Dl. Mârzescu prezintă apoi M. S. pe ; ţionează.
După prezentările obicinuite, ce avură Gheorghiu, Tomida, O. T. Vasiliu, Meis- d-nele din comitetul de recepţie, pe dl j In urmă a început distribuirea ajutoa­ şcoalei profesionale „Reuniunea Feme­
ilor Române11.
loc în gară, şi care în treacăt fie zis au ner, V. Costin, C. Crupenschi, Lt. Sturza, general Presan comandantul corpului IV j Înşirate d<alungai pieţei şiţinînd co-
fost lipsite de regula cuvenită din cauza Cananău, Col. Gavrilescu, Eraclide, Maior de armată şi pe d-nii prefecţi. relor.
* şalete cu flori, elevele „ReuniuneP au
zăpăcelei Primarului şi a Prefecţilor, pe- Veisa, Toma, Col. Broşteanu, EL Dimi- O adevărată profuziune de jerbe şi j întîmpinat pe M. S. şi AA. LL, RR. în
zechea Princiară se urcă în trăsură, care triu, Dr. Konya, D-rele Cantacuzino, Ko­ buchete de flori sunt oferite Majestăeif După terminarea distribuirei ajutoare­ urale şi flori.
se îndreptă spre Mitropolie unde se ofi- nya, D-na Ţinţu, Căp. Bogdan. D-na Sale şi Alteţelor Regale, Cari se întreţin j lor M. S. Regina Maria şi Alteţele Lor
ciă un serviciu Divin. La eşire perechea Burada, D-naKessim, D-naŢaranu, D-ra apoi în chip graţios câteva momente cu Regale se îndreaptă spre Şcoala de Me­ H Mâine se deschide expoziţiunea de
Princiară făcu o vizită I. P. S. S. Mitro­ Demetriade, D-na M. David, D-na Dr. persoanele de faţă. naj unde vor lua dejunul. pictură, sculptură şi desemn Ia şcoala
politului şi apoi se îndreptă întregul cor­ Burştin, D-na A. Gheltzer, D-na Hirs- ❖ de Bele-Arte.
La gară se formează cortegiul în or­ Expoziţiunea va f i vizitată şi de Fa­
tegiu spre reşedinţa Princiară. schensohn, D-na Braunstein, D-na Dr. dinea următoare: dl. C. Chilimoglu pre­ M. S Regina Maria şi AU ţele Lor milia Regală.
Animaţiunea în public era mare şi în Pekelman etc. fectul de oraş, dl. Mârzescu primarul o- Principesele Elisabeta şi Maria au intrat
tot parcursul stradelor oaspeţii princiari D-nii Generali Greceanu şi Basara- raşului, automobilul în care se afla M. $. în oraş în haină neagră ® Cursurile la toate şcoalele secun­
fură salutaţi cu multă căldură şi acla­ bescu, P. Fântânariu şi C. Kilimoglu şi AA. LL. RR. şi în urmă persoanele A. S. R. purta uniforma de elev al Li­ dare din ţară vor înceta anul acesta In
maţi prin strigările de ura. La Palat a - prefecţi, D. A. Greceanu, A. Bădărău, At. oficiale. ceului Militar din Iaşi. ziua de 31 Mai.
vură loc în restul zilei înscrierile şi câ- At. Gheorghiu deputaţi, Principele Mihail Pe tot parcursul mulţimea isbucneşte * In mod excepţional seminarele, ale
te-va prezentări. Apoi vizita Principelui Sturza, Teodor Vasiliu deputat, C. Cli­ în urale nesfârşite. O adevărată ploae de căror cursuri încetează în ziu de 10
la Clubul Militar, plimbări în oraş, iar mescu efor, Dr. M. Manicatide senator, flori a căzut în piaţa Unirei, unde se a- Trenul regal va staţiona în cursul Iunie îşi vor încheia şi ele cursurile tot
seara o strălucită iluminaţie şi atragere efor, N. Cananău, C. Crupenschi efori, flau înşirate şcolile secundare şi o imensă nopţei în dreptul Bârnovei, şi va fi rea­ în ziua de 31 Mai.
cu torţe. Iluminaţia fu din cele mai fru­ Colonel Broşteanu, Colonel Dr. Gavrilescu, mulţime. dus mâine dimineaţă la ora 9. - Ministerul de Interne a făcut cunos­
mos aranjate, şi multe din edificiile mari M. Tomida, C. Toma şî Osvald RacOviţă a- * * cut Prefecturei de Judeţ de a veghia la
aveau un aspect feeric, cum bună-oară jutori de primar, Xenofon Eraclide de­ Trupele din garnizoana locală, activă respectarea repausului Duminical şi în
La Mitropolie o lume imensă aşteaptă
Palatul Administrativ, Banca, Mitropolia, putat, N. Gheorghiade directorul Epitropiei, cortegiul regal. şi de rezervă şi-au suspendat activita­ comunele rurale.
Casa Neuschotz, Hotel Traian, Creditul L. Pilat, procuror general, A. C. Cuza, In curtea Mitropoliei se află înşiraţi tea în timpul prezenţei în Iaşi a înalţi­ — La sărbătorirea d-lui profesor I. V.
Urban, General Racovitză, Konya, Tufli, dr. Şumuleanu, V. Erbiceanu, Buzdugan, nevoiaşii cari vor primi ajutoare din lor oaspeţi. Praja, au fost invitaţi pe lângă d nii pro­
unde lumina magică a sistemului d-lui consilieri la Curte, dr. Demetriade, Vasile partea Suveranei. * fesori ai şcoalelor secundare şi d-nii: S.
Căpit. Copescni, făcea un contrast isbi- Buţureanu, dr. Posa, procuror Gavrilescu, Când cortegiul intră în curte se aud Haliţa inspector şcolar, P. E. Stoica re­
tor cu luminăţia caselor învecinate ; apoi P. Cujbă, I. Burada profesor universitar, urale entuziaste Mulţimea aruncă flori şi La întoarcerea înalţilor oaspeţi spre vizorul şcolar precum şi membrii cor­
Comandamentul, Clubul Militar, pensio­ dr. Fior, Alex. Velciu preşedintele con­ ovaţionează. şcoala de menaj mulţimea imensă sta­ pului didactic primar, dl. I. V. Praja fiind
natul Maria-Doamna, Şcoala Militară lu­ siliului judeţian, dr. Ţaranu, Maior Negruţi ţionează pe străzi ovaţionînd cortegiul autor de cărţi didactice şi de cursul primar.
Suverana şi Principesele, Principele şi şi scoţind urale nesfîrşite.
minată agiorno de cinci mari lămpi e- toţi magistraţii, profesorii univ. şi secund. întreaga suită sînt întâmpinate de I. P. - Ministerul de Cu te a înştiinţat şco­
lectrice, Casa Ghica-Budeşti, Cazimir etc. Gh. Popovici directorul şcoalei de Belle- S. S. Mitropolitul Piinen, de arhiereii * lile din localitate că cursurile vor fi sus­
A doua zi Duminică, Principesa Ma­ F Arte, Maior dr. Weisa, Stoica revizor şcolar Antim şi Şerban de membrii clerului Diferite instituţiuni publice şi private pendate numai pentru astăzi, cu ocazia
ria a fost la Mitropolie ca să asculte “ dr. Konia farmacist, Gustav Ulrich, dr. ieşan. vor fi iluminate seara a giorno. sosirei M. S. Regina.
MIŞCAREA __
1 -~ Ministerul de Instrucţie a fixat noul - Tragerea premiilor oferite abo­ - Revista „Ilustraţiunea" cea mai ele­
La p a l a profesională examen pentru învăţători români refugiaţi
deoarece la primul examen se constatase
naţilor Revistei Copiilor şi a Tinerl- gantă şi mai bogată revistă românească,
mei cu ocazia serbărei anuale de la care se află sub priceputa direcţiune a
că nu posedau cunoştinţe suficiente a- 15 Mai 1916. d lor lt.-col. Botez şi It. George Arifeanu,
Reuniunea Femeilor Române supra culturei româneşti. Tragerea premiilor a urmat în urmă­ a apărut în luna Mai, cu No. 4 anul 5,
torul mod: Patru eercetaşi ţineau fie­ cu articole originale printre care menţio­
= La direcţiunea Liceului Naţional a
sosit lista elevilor particulari înscrişi pen- care cîte o serie de numere de la 0—9 năm pe cele iscălite de dl. Mihail Dra-
Mâine dimineaţă la ora 11 M. S. doamne pus sub preşidenţia d-nei Zoe tipărite pe cartoane în mărime destulă gomirescu, profesor universitar, Eugen
G. Mârzescu, iar corpul didactic al \ tru examenul din sesiunea de Iunie pănă
Regina Maria şi Alteţele Lor Regale vor ca să fie citite şi din'sală. Patru dom­ Lovinescu, George Cair, Al. Scurtu, Ve-
vizita şcoala profesională a „Reunili­ şcoalei este condus de d-na Gavrilescu j la 5 Mai. nişoare, aşezate în faţa cercetaşilor, ale­ getus, Vesp. V. Pella, Smara, Miozin, Titus
directoara şcoalei i Elevilor cărora li s’a pus în vedere de
nei Femeilor Române". geau fie care, pe nevăzute, câte un car­ Vifor, Sergiu Cujbă, Geo d’Arif, Pierre
Este interesant a arăta că această In vederea vizitei de mâine şcoala a î a complecta actele, trebuie să le expe- ton şi, câte patru formau astfe numărul d’AHick, etc. etc. Copii de pe tablouri
şcoală a fo s t înfiinţată în amil 1869 fo s t admirabil decorată. S ya aranjat o i dieze de urgenţă la Ministerul de Culte câştigător. (Vermont, Mimy Bărbuceanu etc.) şi cu
din iniţiativa regretatei doamne Elena expoziţie de toate articolele lucrate în | - Ministerul de Instrucţie a acordat Administratorul revistei, d. Petrescu, un bogat şi variat sumar de nuvele, ver­
Gh. Mârzescu şi în urma celei dintâi cursul anului de cătră elevele şcoalei : | următoarele concedii pe timp nelimitat în- cu registrul în mână, numea de îndată suri, schiţe, cronici artistice, militare, tea­
donaţiuni făcute de Regele Carol în a- ţăsături şi broderii în stil românesc, di­ | văţătorilor din jud. iaşi din cauza con pe fericitul câştigător, care înainta pe trale, muzicale, sportive, recenzii asupra
nul 1868, pe atuncea Domnitorul Ţârei, ferite rochii, jachete de astrahan şi multe \ centrărei: scenă şi îşi primea darul. 40 şi mai bine de reviste româneşti i
necăsătorit. alte confecţiuni admirabile. j D-lui I. Zaharia de la şcoala din com. Iată numele câştigătorilor, al numeri- străine, cărţi etc. toate ilustrate în culori;
Cu prilejul vizitei pe care Domnito­ Toate elevele şcoalei vor purta crucea ' Cotnari. lor lor şi arătarea darului primit. revista pe hârtia cea mai superioară se
rul Carol o făcuse atuncea la Iaşi, so­ M. S. Reginei Maria. j D-lui P. N. Dimitriu de la şcoala din 1) Cu No. 206 dl. Emil Ghinsberg— găseşte de vânzare la principalele librării
cietatea în formaţiune aranjase un bal. D-na Zoe G. Mârzescu va oferi Su­ ; com. Brăeşti. Iaşi a câştigat 1 ceasornic brăţară. şi chioşcuri din ţară sau în Pasagiul Ro-
La acest bal Domnitorul Carol Şi-a
plătit biletul de intrare cu o sumă de
veranei şi Alteţelor Lor daruri lucrate
de elevele şcoalei. iVisitele de 2) Cu No. 604 D-şoarele -Lucia şi A- 1mân No. 20 Bucureşti.
dine Serion acâştigat 1 ceasornic braţară.
galbeni care a devenit primul jond al
societăţei.
La recepţiunea de mâine vor asista
doamnele din comitetul Societăţei şi
după amează 3) 662 d-1 Romulus Ing. Nicolescu a
câştigat un costum de cercetaş complect
... .. .— I i — i—------------ ——

Ultima oră
In anul 1895 Regina Elisabeia fiind doamnele membre ale „Reuniunei" corpul Visitele de azi.—De la şcoata de cu toate accesoriile, sac, bidon, baston,
în Iaşi a vizitat şcoala „Reuniunei“ cu didactic, elevele şcoalei precum şi cele­ i menaj, la ora 3 p. m. M. S. Regina şi topor etc.
care prilej a donat o sumă în folosul lalte persoane oficiale. I A. A. L. L. R. R. au venit la „Cultura“
4) Cu No. 1363 D-ra Zilberman Etty
şcoalei M. S. şi A A. LL vor vizita toate să­ î unde au fost întâmpinate de D-nele doc-j a câştigat 1 colecţie din revista „Cerce-
Şcoala este condusă de un comitet de lile şcoalei. | tor Burstin, Dr. Steuerman, Dr. Boghen laşul“ şi un abonament pe anul curent
| Dr. P. Ekeiman, D nele Schorberg, Her- la această rev., plus volumele anul I--II i
J zenberg, Hirchensohn. D-rele Şaraga etc. şi III din Revista Copiilor broşate şi un
f Corul şcoalei a intonat imnul regal.
Comitetul Central sanitar având în 5 Mulţimea a isbunit în urale.
abonament pe un an.
5) Cu No. 1176 d. Iose! Ronet a câş­ Incendiul de la
Ultime Informaţinni vedere greutăţile ce întâmpină cu ap ro -!! M. S. Regina a distribuit ajutoare la
vizionarea păturilor de lănă, a cerut co 105 persoane.
tigat 1 ceasornic braţară.
mitetelor regionale din ţară să recoman-! In urmă grupul a fost fotografiat.
6) Cu No. 1490 d. Justin Handoca a
câştigat 1 colecţie din revista Cercetaşnl I Piroteenia Armatei
** Fata Smaranda C. Pădureţ în etate de locuitorilor de a strânge ziare din care 1 De la «Cultura» Familia Regală a tre­ şi un abonament“ pe anul curent la a- ţ Buc. — Astănoapte la orele 12
de 16 ani din com. Erbiceni dând naş­ apoi să * se efectueze pături de hârtie. cut la biserica Trei Erarcbi. ceastă revistă plus volumele anul I—II
tere unui copil, la omorât şi apoi la în­ Cum in acest scop ar putea servi şi La „Liceul Militar“ A. S. Principele şi III din Revista Copiilor şi a Tin. capitala a fost pusă în picioare 1
gropat într’un şanţ de la marginea casei colecţiile vechi din monitorul oficial, de Niculae a fost introdus de către M. S. broşate şi un abonament la R e v Cop. de un svon alarm ant: arde Pi-
părinţelor ei. la Primăriile rurale, Ministerul de Interne Regina şi întimpinat de directorul, profe­ pe 1 an. j roteenia.
Cadavrul intrăud în mutrefracţie a fost a făcut cunoscut Prefecturei de Judeţ sorii şi elevii liceului. 7) Cu No. 1587 Dl. Morel Gheîerter ; La acea oră s’a produs o explo­
descoperit. de a pune această în vedere comunelor j Aicea s’au vizitat clasele după care au a câştigat 100 lei în numerar.
Mama criminală a fost arestată, Cer­ rurale. urmat exerciţii gimnastice şi de foot-ball. 8) Cu No. 1638 d-ra Cernes Clara a zie a cărei detunătură a fost aţii
cetările continuă. ® Examenele particulare pentru cursul La Caritatea.—De la biserica Trei- câştigat 1 ceasornic brăţară de argint. de puternică încât s a auzit în
— in comuna Şipote în noaptea de 12 secundar vor începe în ziua de 1 Iunie. Erachi M. S. şi AA. LL. au fost întirn- 9) Cu No. 539 dl. Ionel Dumbravă a toata capitală. Peste puţin o aripă
I
Mai s’a aprins şi a ars prăvălia comer­ Comisiunea examinatoare va fi numită pinate de doamnele efore Natalia Vlă- câştigat 1 ceasornic braţară de argint. | a atelierelor a fost cuprinsă de
ciantului C. Alexandrescu. pănă în ziua de 27 Mai. >doianu şi Crupenschi, cari au presentat 10) Cu No. 887 dl. Gavrilaş fiul d-lui . flăcări. Dându-se alarma, imediat
Focul se crede a fi pus de nişte rău Examenele particulare pentru cursul pe doamnele Moruzi, Lucia M. Canta- Maior Farmacist a câştigat 1 ceasornic | au pornit la faţa locul toate sec-
făcători. primar se vor începe în ziua de 14 Iunie, cuzino, Sofia Sculy, Ana Rosetti, maior brăţară.
Prăvălia nu era asigurată. odată cu examenele de absolvire a cursu- j Văleanu, Antonetta Russ. Brăţirile au fost alese de la Cassa | /iile de pompieri sub comanda d-lui
Pagubele sunt de 2000 lei. Se fac cer­ lui primar. *1 Suverana şi Principesele au fost întim- fraţii Roller din Bucureşti şi ceasorni­ i Locot -Colonel Urlăteanu. De ase-
pinate cu jerbe de flori.
cetări pentru a se descoperi cine sunt
Yizita Regală la Au fost presentaţi d. dr. Imerwohl, şi cele sunt de foarte bună caliiate. ! meni au fost transportate pompele
autorii focului. Cei patru cercetaşi cari au ajutat la ! cu aburi de la Primărie, R^giet
d-nii Vrabie, Callos şi Proca funcţionarii
= La Prefectura de judeţ s’a primit un
ordin telegrafic prin care se cere de a
şcoala de menaj Cassei. tragerea premiilor sunt: Sadoveanu Lau- precum şi de la particulari.
renţiu—Zâgănescu — Răteanu—şi Iosej
se înlesni pe cât posibil şi celelalte co­ M. S. Regina Maria însoţită AA. LL M. S. a vizitat camerele spitalului. în Pompierii cari se aflau pe la
Ronetţ iar domnişoarele : Agata Profir
mune cu talpă şi sfoară de manila. Regale a ţinut să ia dejunul la şcoala care se află 40 paturi şi a împărţit co — Cecilia Jipa—Popovici şi Sadoveanu. sălile de spectacole, au fost trans­
de menaj, patronată de însuşi M. S. al piilor bumboane şi jucării. Copilaşii au Fiecare, pentru ajutorul dat, va primi portaţi la locul incendiului cu au­
® Prefectura şi Comuna Iaşi vor cum­ cărui nume îl poarta. întimpinat pe înalţii oaspeţi cu buchete de
pără de la descoperitorul monezilor ve­ drept mulţumire, pentru ajutorul dat, câte tomobilele. Puternice cordoane de
Această şcoală, care răspunde unei flori. un bon de 4 abonamente pe câte 3 luni, soldaţi au oprii circulaţia publi­
chi găsite în comuna Cotnari toată co­ nevoi simţite, a fost înfliinţată îu anul *
lecţia, spre a o dona muzeului de arheo­ de care va dispune după plac.
logie de pe lângă Universitatea din Iaşi.
1907 când a fost pusă sub conducerea De la „Caritatea* Suverana şi Alteţele De altfel serbarea revistei şi-a desfăşu­ cului. *
(finei Halperine. Lor au trecut la spilitalul militar. rat programul cu tot succesul dorit, de
Dat fiind câ aceste monezi prezintă o Din 1908 şcoala de menaj „Prinniposa A stă z i oe v o r m ai vizita azilul d e bă­
deosebită, importanţă îstorirâ, laţul v a a - Mhria“ se află sub direcţia d-rei Cana- trâne, iar la ora 5 are Ioc ceaiul oferit şi cu oare cari modificări impuse de îm­ Câteva m om ente după decla­
chizifiona o frumoasă colecţie. prejurări. rarea incendiului, M. 8. Regele
nău, care şi-a dat toată silinţa spre a de societatea ortodoxă, în localul şcoalei.
h Prem ile Academiei Române da bune gospodine. Astfel DI. Brătescu-Voineşti reţinut de , fiind înştiinţat s’a dus la Piro-
La ora 6 jum. M. S. şi A. L. se vor o dureroasă boală s’a scuzat printr’o te­
In şedinţa de la 13 Maiu Academia (prin Şcoala e frencventata de un număr retraje în vagonul regal, care în timpul
secţiuea ştinţifică), a împăriit premiul De- numai de 31 de eleve, deoarece localul nopţei va staţiona la Bârnova. legramă. Dl. Dr. Zosin simpaticul con- tecnie interesându se de căuşele
mosţene Constantinide de 4000 lei după e neîncăpător pe itru a primi mai multe, ferinţiar Ieşan, care se află în sală a bi­ incendiului şi dând ordine per­
cum urmează: - Revizoratul a fost înştiinţat că Mi­ nevoi a zice câte-va cuvinte de circum­ sonal pentru localizare.
M. S. Regina se interesează în deosebi nisterul de Instrucţie a fixat noul examen
lei 2000 d-Iui St. N, Cantuniari pen- de această şcoală înaintându-i-se în fie­ pentru învăţătorii refugiaţi pentru ziua de stanţă cari au fost viu aplaudate. Dl. Presenţa Suveranului a pro­
lucrarea sa Masivul eruptiv Muntele Ca- care an câte un raport asupra bunului 25 Iunie. Nestor Urechia a delectat şi înveselit dus o profundă im presie şi actele
rol-Piatra roşie (judeţul Tulcea). mers acestui aşezământ. publicul cu povestea visului ce visase
Lei 1500 d-lui dr. D. Dumitrescu-Manfe, Acest nou examen se va ţinea în lo­
Absolventele acestei şcoli, care sunt calul şcoalei „Vasile Lupu“ odată cu e- in călătoria sa de la Bucureşti la Iaşi, vis de curaj desfăşurate de pompieri
pentru lucrarea sa Studiul fisico patolo­ 7—8 anual sunt plasate in serviciu. xamenul de absolvire a elevilor şcoalei care va fi publicat în viitorul număr al şi ceilalţi soldaţi, vor rămâne
gic al azotemiei. (cercetări clinice şi ex­ Pănă acum s’a primit foarte multe seri- normale. Revistei. Dl. Mihail Codreanu sub titlul pildă în analele devotam entului
perimentale). soii de mulţumiri asupra modului cum poet Ieşan a citit cu multă vervă din fru­ ostăşesc.
Lei 500 d-lui Vladimir Ghidionescu, sunt educate aceste noi gospodine. a Prefectura de Judeţ a fost încunoşti- moasele sale poezii, iar Dr, Costa-Forn *
pentru lucrarea sa Introducere în pedo­ Şcoala cuprinde 8 clase, în care elevele inţată de a se veghia la dispoziţile Iegei a vorbit despre revistă şi scopul ei.
Un număr afară din program, care a A ars un depozit de păcură din
logie şi pedagojie experimentală. învaţă bucătăria, spălătoria şi lucruri de cu privire Ia păşunatul vitelor în apropiere apropierea atelierilor.
gospodărie. de graniţe, pentru a se evita eventualele avut mare succes, a fost Răzvan Popo-
— Comitetul societăţei Colonia Şco­ vici fiul simpaticului societar al Teatru­ Exploziile cari se produceau Ia
lară „Spiru C. Harel“ din localitate a In anul I fiecare elevă trebuie să treacă contrabande.
lui Nsţional care a recitat o poezie în­ intervale, erau ale conductelor de
luat dispoziţia ca imediat după termi­ prin toate, făcând rotaţia tururor spe­ @ Grădina şi Sala Cinema Mo­ delung aplaudată. D-rele Penelope A- petrol. Grija cea mare însă, era să nu
narea cursurilor şcolare să se ^trimită cialităţilor şi numai prin anul II elevele dern: Astăzi rulează senzaţionala den-
se specializează în branşa pe care şi-au faşurare dramatică în 4 p ărţi: Fru­ bramovici şi Elena Robovici elevele mae­
colonii pe la staţiunile bilenuate.
ales o. strului Sibianu au făcut mare plăcere cu­ ia foc depozitele din partea locului,
Iu special anul acesta se vor prefera moasa Turcoaică sau Doi ocnaşi noscătorilor din sală, multă cinste profe­ ceia ce din fericire nu s’a întîmplat.
copii celor mobilizaţi, cari se vor for­ Pănă acum s’au plasat în servici mai acţiune petrecută parte în Stambul şi
mult de 18 absolvente. parte în Europa centrală. —Piesa e mon­ sorului lor şi au recoltat aplausele bine­ Geamurile caselor din împreju­
ma mai mult de 50% din numărul co­ meritate ale sălei. rimi pe o rază de 2 - 300 metri au
loniştilor. Şcoala primeşte ori ce comenzi şi de tată cu multă îngrijire, iar interpretarea
la ori cine în ceia ce priveşte gospo­ încredinţată celor mai valoroşi artişti ai Dl. Marius Nicolescu tenor absolvent fost toate sparte.
Una din colonii va fi trimisă la Teekir- al Conservatorului din Bucureşti, a în
gbiol. dăria. Londrei. Ancheta deschisă imediat a sta­
Elevele şcoalei au ţinut să aranjeze Poogramul e complectat cu vederi şi cântat publicul prin frumoasa şi puter­
In acest scop se vor mai da câte va nica sa voce. bilit următoarele: Focul s ’a decla­
serbări câmpeneşti pentru strângerea într'un mod câr mai artistic sala unde comedii. Matmeu la ora 5 ^ —Spectacol
M. R. Regine a luat masa. seral în grădină la 9 jum. Serbarea aceasta va lăsa neperitoare rat într’un atelier, unde au ars
fondului necesar, amintiri.
Atât menu-ul cât şi toate podoabele câte-va pachete cu cartuşe pline
— Astă-zi s’a ţinut la Prefectura de - Din Hărlău In jurnalul Dimineaţa II SALA CONSERVATORULUI. As­ numai cu iarba de puşcă.
Judeţ licitaţiei publică pentru aprovizi­ au fost pregătite de elevele şcoalei. cetim o ;corespondenţă din Harlau, prin
• tă-zi 18 Mai oara 9 seara SERATA MU­ Nu este nici un rânit mai serios.
onarea cu pietriş, pentru repararea şo­ care se aduce la cunoştinţa D lui Minis­ ZICALA organizaţă de cercul Didactic
selelor judeţiene- De la Mitropolie, M. S. Regina Maria tru de Interne, oare care abuzuri, comise din Iaşi dată de d-nii Profesori ai Con­ Sunt câţi-va pompieri uşor răniţi,
■ La Prefectura de judeţ s’a făcut însoţită de AA LL. Regale şi suita s'au de Primarul Oraşului Hărlău, d-1 Eugen servatorului Emil Mihail (Piano), Nicolae iar un ofiţer de serviciu, dela Pi-
statistica vitiior din acest judeţ. dus la şcoala de menaj „Principesa Ma­ Totoescu, cu care ocaziune, ar fi fost în Teodorescu (Violoncel), V. Buţureanu rotechnie a fost cuprins de o criză
ria*. localitate D-1 Prefect de judeţ- (Violă) absolvent al Conservatorului, AI. nervoasă în momentul când s’a
Din aceasta statistică reise că nu­ Mai întăi, D-1 Prefect a fost în locali­
mărul vdelor e deajuns de maro pentru Aici înalţii oaspeţi au fost întimpinaţi Roşea (flaut), Gh. Ionescu (clarinet) I. produs explozia.
cultura pământului şî nevoile locuitorilor. de d-şoara Cananău cari a oferit M. S o tate, în urma reclamaţiunii Primarului. Vasilescu (fagot).
frumoasă jerbă de flori şi de elevele şcoa­ Suntem în măsură a da Onor. p. t. Programa: 1. Beethoven. Trio, Piano, Pagubele nu sunt mari.
— Dl. şi D-na Rusovici care au construit lei cari au întimpinat-o cu cântecul „Bun public cetitor aj Dimineţei, informaţii pre­
un dispensar de ochi ia M-rea Agapia au Flaot şi Fagot. 2. W, Mozart, Trio op.
venit“. cise asupra abuzurilor Primarului Toto­
fost prezintat M. S Reginei Maria de
cătră I. P. S. Mitropolitul Pimen.
M, S. Regina, condusă de d-ra direc- escu. Ele ronstă in îndeplinirea exactă
14. Clarinet, Viola şi Piano. 3. a) Gior-
dani Arie, b) Faure, Sicilieana, c) Bach, Casa de Scont si
M. S. Regina a felicitat pe dl. şi d-na
toaiă au vizitat şcoala, apoi frecând în şi întocmai a masurilor luate de guvern
sala de mâncare M. S. Regina şi AA. LL pentru înlăturarea speculei la care se
(Menuet) d) Lalo, Chants russes, e) Pop-
per, Spinnlied Violoncel şi Piano. 4. G.
împrumut din laşi
Rusoviei pentru frumoasa lor faptă. Regale s’au aşezat la masă. dedau comercianţi, în interval de la 18 Aduce Isi c neştiuta ge­
Kummer, op. 101. Concerfino, Flaut, Cla
w Familia Regală a mai vizitat azi Acest dejun având un caracter intim April, pănă astă-zi. rinet şi Piano. nerală că face orice împru­
dimineaţă Mitropolia veche, Sf. Gheorghe n’au asisfat de cât: M S. Regina Maria, Cât priveşte despre cetăţeanul recla­ - In astă-seară la grădina „ Traianu muturi pe amanete ca o-
şi bisericile monumentale. AA. LL. Princesele Elisabeta şi Maria şi magiu, că ar fi fost lovit de Primar şi sau în caz de ploae la „Sidoli" program biecte de metale şi pietre
° A. S. R. Principele Nicolai in Pala­ Princepele Neculai, d nele de onoane El. care este Iancu Freitag zis Teleloti, să nou : „Războiu, Amor şi datorie“ mare
tul Metropolitan s’a întreţinut cu d-1 Co­ Mavrodi şi Cincu, dl. Constantinescu mi­ se vadă la judecătoria locală dosarele dramă în patru acte ; acţiune zguduitoare, preţioase în conditiuni a-
lonel Broşteanu fostul director al Liceu­ nistru domeniilor, Col. Balif, dl. Denis respective, din zilele de 15 şi 16 Aprilie ravagiile războiului modern, efectele gro­ vantajoase si de orice v a ­
lui Militar, făcând glume. preceptorul prinţului Neculai şi d-rele a. c. zave ale tunurilor cu tirul rapid, bomba loare, cu un procent conve­
directoară şi sub directoară. Pâinea la noi se vinde 25 bani cal. II de dinamită, torpile care aruncă cuirasate, nabil.
11 Prefectura de Judeţ a suspendat pe M. S. Regina a fost în timpul mesei şi 30 bani cal. I ffind de calitate şi de
dl. D. Cazacu, primarele comunei Pod- granate cari distrug regiuni, baloane în
Iloaia, pe timp de 5 zile din cauză de foarte dispusă, întreţinându-se cu per­ calitate bună. aer lovite de explozibile etc. Programul
negligenţă în serviciu.
11 Revizoratul şcolar a fost înştiinţat
soanele de faţă. Despre activitatea şi energia Prima­
După masă M. S. şi AA. LL. au trecut rului Totoescu, cetitorii îşi amintesc co­
mai cuprinde: Călătorii în Italia, comedii
foarte hazlii etc. Mâine Marţi Matineu Ia Dr. Al. Brumă
că Ministerul de Instrucţie a luat dispo­
în camerile rezervate unde s’au odihnit respondenţii ’anterioare din ziarul Uni ora 5 şi un sfert Ia Circul Sidoli şi re­ Medic secundar Ia Clinica dermato-Sif-
puţin. versul. prezentaţie serală la grădina Traian. litică (Spitalul Sf. Spiridon)
ziţia în mod excepţional pentru anul La ora 2 jum. înalţii oaspeţi exprimîn- - A apărut şi se află în editura „Mi-
acesta, ca recensemântul copiilor de şcoală ® Renumitele' jurnale de modă „Fe- Boii d e p ie le —Sypllls şi bo li
du-şi satistacţia de modul cum e condusă chelsohn“ un frumos preludiu pentru piano mnrte Chic“ şi „Les Grandâs Modes“ venerice-Specialist In Injectl-
atât pentru cei de la şcolile rurale, cât şcoala, au plecat la Liceul Militar, pentru datorit maestrului-compozitor dl. Ilie Si-
şi pentru cei de la .şcolile urbane, să se pe luna curentă au sosit la librăriă A. uni cu neosalvarsam —606- nou
a prezenta pe Alteţa Sa Prinţul Nicolae, bianu profesor la Conservator întitulat Halpern, din str. Cuza Vodă şi se vând Consult, dela 1Şi—2% —6 —7K p. m.
facă în lunele Mai şi Iunie. elev în clasa VI la acea şcoală. , Românce sans parâles“. fie-care în parte cu preţul de 2 lei 50 b. Str. Cuza-Vodă -(Golia) No. 14
strada carol 20 i a ş i —
Instalat In cea mai frumoasă şi igienici posSţiune a oraşului C lin ii Copou)

asepsie m oderni cea mai SALA DE OPERAŢIE


ASEPTICA prevăzută cu tot confortul cerut de chirurgia
q w

y 'Ginii pentru operaţiuni septice. Instrumentar complect şi ireproşabil


t o p ir i | o
s® practici după cele mai noi sisteme cu rezultate âd-
mirabSIe In s SCOLIOZA (deviaţiile coloanei vertebrale),
strâmbe, congenitale şi paralitice, etc. CHIRURGIE ORTOPEDICA.
n a ţii! tumorilor albe (articulare] şi gangiinare după sistemul CBLOT.
»

Sală specială. Moaşă diplomată în


| l r i f%
i i " irl.s I

permanentă.
•|«l q Medici consultanţi distinşi în toate specialităţile. Absolut
i i « * exclus bolile contagioase.

B o ij] fip w r A fi 00
Electroterapie: Curenţi, Hasage electrice, băi
AJL electrice. Atragem deosebită atenţiune asupra
tealtor de lumină electrică (albă, roşie, albastră), care s’au dovedit atât de e-
ficace In boale generale de nutriţie, artritismă, guta, reumatism, nevralgii,
sciatică, etc. EXCLUSE BOLILE NERVOASE TURBULENTE.
Q p f f P i t p ^ 7 3 i Q î f i l i c i l l m *n «©Sie m etode : Inlecfiunl ERLICH (neo-
11 a i K Z a L a O l l l l l o u i salvarsan) şi MEiCUR după indicatiune.

k execută fonie regimurile. Se primesc in convalescentă bătrâni şi infirmi.


Directorul-senatorului, chirurg de spitai, fost şef de clinică chirurgicală, locueşte
In sanatoriu şi are directa supraveghere şi conducere pentru cea mai per­
fecţi îngrijire. Personal conştiincios. CONSULTAŢiUN11— 3 p. m. Telefon 79
iaşi—Tip. „DACIA4' P. & JJ Iliescu