Sunteți pe pagina 1din 14
ROMANIA itl Memgen,,, ° ‘stan JUDETUL BACAU MUNICIPIUL BACAU SUCERT-R° Str CaleaMirdsest rr. 6, Baciv, 600037 Bae Corie Nn 20-088 Nr. 10 din 23.08.2019 Prezental proiect de hotirare este insofit de rapoarte de specialitate de la urmatoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direotia Juridicd si Administrafie Local si Directia Economicd-Impozite gi Taxe Locale gi este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 Comisiile de specialitate sunt invitate si formuleze amendamente la proiectul de hotirare gi s& le depund la Serviciul Administratie Publica Locala si Registrul Agricol, camera 49, in cel mai scurt timp, de preferinfa pana in preziua sedinfei de consiliu local pentru a fi transmise Secretarului General al Municipiului Bacau. SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU, NICOLAE-OVIDIU POPOVICI Qn RYDsAYERI Email: primaria@primariabacau.ro © ‘Tel: +40 (234) 581849 « Fax: +40 (234) 588757 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU NR. 8775/ 22.08.2019 EXPUNERE DE MOTIVE Ia proiectul de hotdrare privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Bacau Impozitele si taxele locale constituie surs& important de venituri, utilizate pentru acoperirea cheltuielilor publice a c&ror finangare se asigura de la bugetul local, in conditiile legii. Nivelul impozitelor si taxelor constituie un aspect esential de care depinde consimtamantul la plata acestora si gradul de civism fiscal, cu impact direct asupra gradului de evaziune fiscal’ si asupra gradului de incasare a veniturilor bugetului local. In ultimii ani am constatat o crestere importanta a firmelor care se afl in procedura de insolventi/ reorganizare/ dizolvare/ faliment. Creanfele bugetare restante aferente acestor societiti reprezinti aproximativ 60% din totalul creanjelor datorate bugetului local al Municipiului Bacau. in acest sens consider ci prin anularea accesoriilor vom veni in sprijinul societitilor ce nu se afla inca intr-o procedura de insolvent’, dar care au dificultati financiare privind achitarea impozitelor si taxelor locale, evitnd astfel intrarea acestora in insolven{ sau faliment si implicit imposibilitatea de a mai incasa sumele restante. In ce priveste persoanele fizice acestea inregistreazé creante fiseale la principalele categorii de impozite respectiv: impozit cladiri, teren, mijloace de transport, taxa salubrizare, taxe de concesiune sau inchiriere, amenzi contraventionale. Rata de incasare a obligatiilor bugetare restante prin aplicarea masurilor de executare silita este foarte mica. Astfel, consider c& prin aplicarea scutirii de majorari exist posibilitatea conformarii benevole a contribuabililor si incasarea unor debite restante care in alta situatie nu ar fi fost posibil Avand in vedere cele prezentate anterior, va rugam domnilor consilieri s decideti. nteak EVANUNICIPIULUI BACAU ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU NR. 8774/ 22.08,2019 PROIECT AVIZAT SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE OVIDIU POPOV! PROIECT DE HOTARARE privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la ¥1 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Bacau CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU Avand in vedere: + Referatul nr. 8773/ 22.08.2019 al Directiei Economice — Taxe si Impozite, cu propunerea de anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Bacau; - Expunerea de motive nr. 8775/ 22.08.2019 a Primarului Municipiului Bacau; -Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; - Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele si taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal; - Prevederile art. 32 din OG nr. 6/ 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale; - Prevederile Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare; ~ Prevederile art. 140 alin.(1) si alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art, 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) si ale art. 243 alin.(1) lit.”a” gi lit. "b” din Ordonanta de Urgenja nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. {fn baza dispozitiilor art. 129 alin. (1) si alin. (14) din Ordonanta de Urgent nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: HOTARASTE: Art. 1. — Se aproba anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Bacau. Art, 2, — Se aproba procedura de acordare a anulatii accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Bacau, conform Anexei, parte integranta din presenta hotarare. Art. 3. — Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari irectia Economica - Impozite si Taxe Locale. Art, 4, — Hotararea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau gi Directiei Economice = Impozite si Taxe Locale. Art. 4, - Prin grija Secretarului General al Mi comunica in termenul legal Institutiei Prefectu piului Bacau, prezenta hotarare se va Judetul Bacau. ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU Annex la HCL iy sess ditsesenees 2019 Procedura de acordare a anularii accesoriilor in azul obligatiilor bugetare restante Ja 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Muni Backu 1. Dispozitii generale (2) Prezenta procedurd se aplicd tuturor contribuabililor persoane fizice, persoane juridice sau entitai fr persoanlitate juridicd care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au ‘obligatii bugetare principalerestante administrate de organul fiscal local al municipiului Bacau. (2) Prin obligafii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se inelege: a) obligafii bugetare, inclusiv amenzi pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata pana la 31 decembrie 2018 inclusiv; ») diferengele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate pind la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plat previzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedura fiscala; ©) diferenjele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale finalizat pnd la data depunerii cererii si care privesc creante bugetare stabilite pand la data de 31 decembrie 2018 ; d) alte obligajii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii gi existente in evidenfa organului fiscal in vederea recuperarii la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. (3) Nu sunt considerate obligasii de plat restante la 31 decembrie 2018 inclusiv: a) obligatiile bugetare pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii, 1a data de 31 decembrie 2018 inclusiv; b) obligatiile de plata stabilite in acte administrative a caror executare este suspendata in conditiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. (4) Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv gi obligatiile de plat& care, la aceasta data, se afld in oricare dintre situatiile prevazute 1a alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai tarziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, inlesnirea la plata igi pierde valabilitatea sau, dupa caz, inceteazi suspendarea executarii actului administrativ fiscal. (5) Pentru obligatiile prevazute la alin, (3) lit. b), debitorii pot renunja la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobanzilor, penalitajilor si tuturor accesoriilor. in acest caz, debitorii trebuie si depun’ o cerere de renuntare la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv. 2. Obiectivul si seopul procedurii Este determinat de stimularea conformarii voluntare a contribuabililor la plata obligafiilor bugetare, maximizarea incasdrilor bugetare si diminuarea arieratelor la bugetul local, precum si de respectare a egalititii de tratament, respectiv stabilirea in mod nediscriminatoriu a riteriilor si mijloacelor de acordare a facilitatilor fiscale. 3. Durata aplicirii procedurit Prezenta procedurd se aplica de la data aprobarii hotrarii pand la data de 15 decembrie 2019 inclusiv. 4. Condifiile de anulare a acceso Se anuleaza accesoriile dacd sunt indeplinite cumulativ urmatoarele condit a) toate obligafiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la 31 decembrie 2018, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv; ) sunt stinse prin orice modalitate prevazutt de lege toate obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plata cuprinse intre data de 1 ianuarie 2019 si 15 decembrie 2019 inclusiv pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; ©) debitorul sa aiba depuse toate declaratile fiscale, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Aceasti conditie se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declarafii fiscale, obligatile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de c&tre organul fiscal local; 4) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sanejiunea decaderii, 5. Modalitatea de implementare a procedurii Contribuabilii interesafi pot depune o cerere de anulare a accesoriilor, pana cel térziu la data de 15 decembrie 2019. Cererea se depune !a registratura deschisi la sediul organului fiscal local respectiv Directia Economica ~ impozite si taxe locale. In prealabil cererea este vizaté de salariatii din cadrul Biroului unic de relafii cu publicul, moment in care acestia elibereaz din oficiu un certificat fiscal informativ, ce se inméneaza contribuabilului, din care vor rezulta atat creanfele principale restante si curente scadente ce trebuie achitate cat si suma ce urmeaza a fi anulatd. in termen de maxim 10 zile lucr&toare salariafii cu atribufii atat in stabilirea cét gi executarea silité vor analiza daca impozitele si taxele locale inscrise in certificatul de atestare sunt stabilite in mod corect, daca contribuabilul are depuse toate declaratiile fiscale, dact nu exista litigii ‘sau sume pentru care s-a solicitat suspendarea fie a unor decizii de impunere fie a executirii silite. in cazul in care se constata neconcordante in evidenfele fiscale contribuabilul este instiinfat de indata pentru a se prezenta a sediul organului fiscal local in vederea clarifictriilor necesare. In acest caz solutionarea cererii de anulare a accesotiilor va avea termen maxim de 30 de zile. In urma analizei efectuate, se va intocmi in comun de catre salariatii cu atribujii de stabilire cat si de executare silité persoane fizice sau juridice 0 decizie de acordare/neacordare a anulétii accesoriilor. Decizia se aproba la nivelul organului fiscal local de c&tre conduestorul acestuia, ffra a fi necesara aprobarea fiecirei cereri prin Hotardre de Consiliu Local. Decizia se comunicd contribuabililor cu respectarea prevederilor art.47 din Legea 2072015 referitor la comunicarea actelor administrative fiscale Decizia poate fi contestata de catre contribuabili le organul fiscal local in baza art.270 din Legea 207/2015. Solutionarea contestatiei se face cu respectarea Tidului_ VIII “Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale” din Legea 207/2015. Din momentul comunicarii deciziei de aprobare a anularii accesoriilor, contribuabilii au obligafia ca pani cel tarziu la data de 15 decembrie 2019 sa achite: a) toate obligaiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la 31 decembrie 2018, administrate de organul fiscal local; b) obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plata scadente cuprinse intre data de 1 ianuarie 2019 gi data plafii efective. Scaderea efectiva din evidentele fiscale a accesoriilor opereazA dupa aprobarea cererii de anulare in momentul achivarii creanfetor bugetare sus menfionate. Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor face parte integranta din prezenta hotarave. MUNICIPIUL BACAU Directia economic’ — impozite si taxe locale Str, Vasile Alecsandri nr.63 Codul de identificare fiscal: 4278337 Nr. DECIZIE privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor Avand in vedere : = Cererea nr....... din data ........ privind contribuabilul persoand fizica : Nume prenume......--.e-. +++ Gomicilitl...... CNP. persoana juridica : Denumirea societii ...............sediul. vs CIF... = Prevederile OG ar.6 din 31.07.2019 privind instituitea unor facilitai fiscale = Prevederiie HCL nr..... data.. ‘Se aprobi/respinge cererea de anulare a accesoriilor reprezentind : Tip impozitltaxa ‘Accesorii (ei) {Total Anularea accesoriilor opereaza la data indeplinirii de cétre contribuabil a obligariilor de plata previzzute la pet.4, lit a,b din HCL nt..../...0 Respingerea cererii este motivata de Prezenta decizie este valabila pana la data de 15 decembrie 2019. impottiva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie conf. Art.270 din Legea 207/20105, care se depune in termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent. Director executiv adjunct, Compartiment stabilie, impunere PF/PS, Compartiment Executare sili PF/PS (nume, prenume, semndtura) (ame, prenume, sernatura) (nume, prenume, semnatura) ‘Am primit un exempta al deciziei de impunese, ContcibuabilReprezentant/imputerieit! ENPICIF secon SBIICPIICI. seria... ar.. : Semnatura contribusbil. Data Jee coe st Nr. gi data confirmarié de primire: *Prezentul inscris eontine date cu catacter personal ce intré sub protectia Regulamentului ( UE )2016/679. Persoanele vizate cBrora lise adceseazt prezeueringecig, precim si erfele persoane care intr fn posesia acestuia au obligatia de & proteja, conserva si folosi dat prevazute de Regulamentul (UE ) 2016/679. Daa Intocmit, Director executiv adjunct Til ‘Cjpbanu G ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NR. 8776/ 22.08.2019 CATRE DIRECTIA ECONOMICA - IMPOZITE $I TAXE LOCALE DIRECTIA JURIDICA $I ADMINISTRATIE LOCALA Avand in vedere prevederile art. 136 alin, (3), alin. (4) gi alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, va informam c v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotarare privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Bacdu, in vederea analizarii 5 intocmirii rapoartelor de specialitate, VA rugim ca pnd la data de 23.08.2019 sa le depunet in format letric la Secretarul General al Municipiului Bacau. PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU SECRETARUL GENERAL cosy NECULA AL MUNICIPIULUI BACAU L NICOLAE OVIDIU POPOV) ROMANIA JUDETUL BACAU SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU DIRECTIA JURIDICA $I ADMINISTRATIE LOCALA NR. 8776/ 23.08.2019 RAPORT al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotdrare privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante !a 31 decembrie 2018 datorate bugetului focal al Municipiului Baciu Proiectul de hotardre cu titlul de mai sus a fost elaborat in baza: - Prevederilor Tithilui IX, cu privire la impozitele si taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal; - Prevederilor Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedura fiscal; -Prevederile art. 32 din OG nr. 6/ 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, care precizeazii: ‘Art, 32 Anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante 1a 31 decembrie 2018 datorate bugetelor locale (1) In cazul obligatiilor bugetare restante 1a 31 decembrie 2018 mai mari sau mai mici de 1 milion lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplica de catre unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti, optional, daca consitiul local stabileste, prin hotarare, aplicarea acestor prevederi. (2) Prin hotararea prevazuta la alin. (1) consiliul local aproba accesoriilor = Prevederilor art. 140 alin, (1) si (3), ale art. 1$4 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit, "a", ale art, 197 (1) si ale art, 243 alin. (1), lit. Ya” si "b” din OUG nr, 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care precieazi: ‘Art, 140 (1) Dupa desfigurarea sedinfei, hotararile consiliului local se semneaza de cAtre presedintele de sedingl si se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre secretarul general al_unitéfii/subdiviziunit administrativ-teritoriale (3)Secretarul general al unitafi/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemneazA hotardrea in cazul in care considera c& aceasta este ilegald. in acest caz, in urmatoarea sediné a consiliului local. depune in setis si expune in faja acestuia opinia sa motivata, care se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. ‘Art. 154 (1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, @ prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romanici, @ ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legit ‘Art, 196 (J) In exercitarea atributilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau emit, ‘dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 8) consiliul Jocal si consiliul judetean adopta hotarari ‘Art. 197 (1) Secretaral general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele ‘Sdministrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarit, respectiv emiterii Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdi legii, urmatoarele atributii: ') avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa az; ’b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean - Dispozitiilor art. 129 alin. (4) si alin. (14) din Ordonanfa de Urgenta nr. $7 din 3 iul Codul administrativ, eare precizeazi: procedura de acordare a anularii juni administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile 2019 privind 8 Art. 129 (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes Tocal, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale (14) Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu exceptia celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atributii stabilite prin lege. - si poate fi supus spre aprobare DIRECTOR/PXECUTIV CIPRIAN#ANTAZA Red. lie D. De XX1= 19/81 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU, DIRECTIA ECONOMICA - IMPOZITE $I TAXE LOCALE Nr. 8776/ 22.08.2019 RAPORT al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proieetul de hotirare privind anularea accesoriilor in cazul obligafiilor bugetare restante la 31 decembric 2018 datorate bugetului local al Municipiului Baciu Procedurd de acordare a anularii accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Bacau se aplicd tuturor contribuabililor persoane fizice, persoane juridice sau entit&ti fara persoanlitate juridica care la data de 3] decembrie 2018 inclusiv au obligatii bugetare principalerestante administrate de organul fiscal local al municipiului Bact. Proiectul de hotirare privind anularea accesoriilor in cazul obligafiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Bacdu a fost intocmit prin respectarea prevederilor Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, ale Legit nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, actualizata, ale O.G. nr. nr. 6/ 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal’, precum gi ale Legii nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in administrafia publics, motiv pentru care il avizam favorabil. DIRECTOR ADJUNCT TIBERIY CIOBAI ! /o MUNICIPIUL BACAU Str Maraigesti », Bacau, 600017 DIRECTIA ECONOMICA wed PY5 (52 0g 3019 Sepa, / PRIMAR, Cosmin ecula REFERAT privind anularea accesorillor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetelui local al Municipiului Bacau In conformitate cu prevederile : ~ OG nr.6 din 31.07.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale ; + Tidului 1X, eu privire la impozitele gi taxele locale din Legea 227/2015 privind Codul fiscal; ~ Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscal; ~ Art.87 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ; Prin Ordonanja de Guvern nr.6 din 31 iulie 2019 se institue cadrul general de acordare a unor facilitafi fiscale atat pentru persoane juridice edt si pentru persoane fizice. In art32 se prevede anularea accesorilor in cazul obligafilor restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local cu precizarea c& aplicarea este optionala si se face printr-o procedura aprobata prin Hotarare de Consiliy Local. Justificarea aplicatii la nivelul Municipiului Bacau a prevederilor OG 6/2019 este urmatoarea : ~ Volumul foarte mare al creanfelor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018. In ultimii ani am constatat_o crestere important’ a firmelor care se aflé in procedura de insolventi/reorganizare/dizolvare/faliment. Creanfele bugetare restante aferente acestor sovietati reprezint’ aproximativ 60% din totalul creantelor datorate bugetului local al Muni {in cazul acestora organul fiscal local nu mai are nici o competent de recuperare iar in prezent sumele recuperate sunt sub 5%. In acest sens considerdm c& prin anularea accesoriilor vom veni in sprijnul societatilor ce nu se aflé inc& intr-o procedura de insolventa dar care au dificultaji financiare privind achitarea impozitelor si taxelor locale, eviténd astfel intrarea acestora in insolventa sau faliment si implicit imposibilitatea de a mai incasa sumele restante. ~ In ce priveste persoanele fizice acestea inregistreaza creante fiscale la principalele eategorii de impozite respectiv: impozit cladiri, teren, mijloace de transport, taxa salubrizare, taxe de Concesiune sau inchiriere, amenzi contraventionale. Rata de incasare a obligatiilor bugetare festante prin aplicarea mAsurilor de executare silité este foarte micd. Astfel, considerim c& prin aplicarea scutirii de majorati existd posibilitatea conformarii benevole a contribuabililor si incasarea unor debite restante care in altd situatie nu ar fi fost posibil. Avénd in vedere baza legals invocati precum si justificarea economica, va rugim s& aprobatiinitierea unei Hotardri de Consiliu Local privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetelui local al Municipiului Bacau precum si procedura de acordare anexata. Director executiv adjunct, Sef serviciu Ue yCiobanu Marius Slitinaru i Anexii Procedura de acordare a anulirii accesoriilor in eazul obligatiilor bugetare restante Ia 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Bacau 1. Dispozi generale (2) Prezenta procedura se aplica tuturor contribuabililor persoane fizice, persoane juridice Sau entitati ard persoanlitate juridicd care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligatii bugetare Principalerestante administrate de organul fiscal local al municipiului Bact (2) Prin obligati bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se infelege: 2) obligatit bugetar, inclusiv amenzi pentru care s-a implinit scadenga sau termenul de plata pind la 31 decembrie 2018 inclusiv; b) diterentele de obligaii bugetare principale stablite prin decizie de impunere comunicate pénd la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dac& pentru acestea nu s-a implinit termenul de plat prevazut la art. 156 alin. (1) din Codul de proceduré fiscala; ©) diferentele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere emise ca urmare a une! inspect fiscale finalizaté pana la data depunerii cereri si care privesc creanje bugetare stabilite and la data de 31 decembrie 2018 ; 4) alte obligayi de plata individualizate in titluri exeeutorii emise pot evidenta organului fiscal in vederea recuperarii la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. (3) Nu sunt considerate obligatii de plata restante la 31 decembrie 2018 inclusiv: @) obligasile bugetare pentru care s-au acordat si sunt in derulae inlesniri la plata, potrvit leg, la data de 31 decembrie 2018 inelusiv; ») obligate de plata stabilite n acte administrative acAror executare este suspendati in condiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. (4) Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv 51 obligatile de plati care, la aceasta dati, se afla in oricare dintre situajile prevazute la alin. (3), iar ulterior acestei date dar nu mai tirziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, inlesnirea la plat igi pierde valabilitatea sau, dupa caz, inceteart suspendarea executirii actului administrativ fiscal, (S) Pentru obligaiile prevazute la alin, (3) lit b), debitori pot renunta la efectele suspendarii gctului administrati fiscal pentru a beneficia de anularea dobanzilor, penalittilor si tuturor accesorilor, {i acest caz, debitori trebuie si depund o cerere de renunjare la efectele suspendatiactulul administrativ fiscal pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv. Este determinat de stimularea conformarii voluntare a contribuabililor la plata obligatiilor bugetare, maximizarea incasarilor bugetare si diminuarea arieratelor la bugetul local, precum si de Tespectare a egalitatii de tratament, respectiv stabilirea in mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor de acordare a facilitatilor fiscale. 3. Durata aplicdrii procedurii Prezenta procedura se aplicd de la data aprobarii hotirdrii pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv. 4, Conditiile de anulare a accesoriilor Se anuleaza accesoriile daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 4) toate obligatiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la 31 decembrie 2018, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 15 decembrie 2019inclusiv; ») sunt stinse prin orice modalitate previzutd de lege toate obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plata cuprinse intre data de | ianuarie 2019 $i 15 decembrie 2019 inclusiv pnd la data depuneri cererii de anulare a accesoriilor; ) debitorul s& aiba depuse toate declarajile fiscale, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Aceast& conditie se considera indeplinita i in cazul in care, pentru perioadele in care nu s- au depus declaratii fiscale, obligatile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de citre organul fiscal local; 4) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor pand Ia data de 15 decembric 2019 inclusiv, sub sancjiunea dec&derii. 5. Modalitatea de implementare a procedurii Contribuabili interesafi pot depune o cerere de anulare a accesoriilor, pana cel tarziu la deta de 15 decembrie 2019. Cererea se depune la registratura deschisi la sediul organului fiscal local respectiv Directia Economica ~ impozite si taxe locale. In prealabil cererea este vizat& de sala cadrul Biroului unic de relatii cu publicul, moment in care acestia elibereazd din oficiu un certificat fiscal informativ, ce se inméneaz& contribuabilului, din care vor rezulta atat creanfele principale restante si curente scadente ce trebuie achitate cat $i suma ce urmeazi a fi anulat&. In termen de maxim 10 zile lucratoare salariatii cu atribufii atat in stabilirea cét si executarea vor analiza dact impozitele gi taxele locale inscrise in certificatul de atestare sunt stabilite in mod corect, dac& contribuabilul are depuse toate declaratiile fiscale, dac& nu exist litigii sau sume pentru care s-a solicitat suspendarea fie a unor decizii de impunere fie a execu silite. in cazul in care se constaté neconcordante in evidentele fiscale contribuabilul este instiinfat de indata pentru a se prezenta la sediul organului fiscal focal in vederea clarificdriilor necesare. In acest caz solufionarea cererii de anulare a accesoriilor va avea termen maxim de 30 de zile. In urma analizei efectuate, se va intocmi in comun de care salariafii cu atributii de stabili cit si de executare silité persoane fizice sau juridice o decizie de acordare/neacordare a anulai accesoriilor. Decizia se aproba la nivelul organului fiscal local de catre conducdtorul acestuia, fra a fi necesar& aprobarea fiecarei cereri prin Hotirdre de Consiliu Local. Decizia se comunic& contribuabililor cu respectarea prevederilor art.47 din Legea 207/2015 referitor la comunicarea actelor administrative fiscale. Decizia poate fi contestata de catre contribuabili la organul fiscal local in baza art.270 din Legea 207/2015. Solujionarea contestajiei se face cu respectarea Titlului VIII “Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale” din Legea 207/2015. Din momentul comunicarii deciziei de aprobare a anulirii accesoriilor, contribuabilii au ia ca pana cel tarziu la data de 15 decembrie 2019 sa achite: a) toate obligatiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante Ia 31 decembrie 2018, administrate de organul fiscal local; b) obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plata scadente cuprinse intre data de | ianuarie 2019 si data plajii efective. Sciiderea efectiva din evidentele fiscale a accesoriilor opereaz’ dupa aprobarea cererii de anulare in momentul achitiri creanfelor bugetare sus menfionate. Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor face parte integrant& din prezenta hotdrare. (d MUNICIPIUL BACAU Directia economica - impozite si taxe locale Str. Vasile Alecsandri nr.63 Codul de identificare fiscal&: 4278337 Nr. DECIZIE, privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor Avand in vedere : - Cerereannr....... din data ........ privind contribuabilul persoani fizica : Nume prenume... + domiciliul NP. persoana juridic& : Denumirea societaii 1 $€0IUL eo onee ere CIF. + Prevederile OG nr.6 din 31.07.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale ~ Prevederile HCL nr... data... Se aproba/respinge cererea de anulare a accesoriilor reprezenténd : Tip impozittax Accesorii (lei) Total Anularea accesoriilor opereaza la data indeplinirii de cdtre contribuabil a obligatiilor de plata prevazute la pet.4, lit a,b din HCL tt.../... Respingerea cererii este motivati de .. Prezenta decizie este valabil& pana la data de 15 decembrie 2019. Impotriva mésuritor dispuse prin prezenta se poate face contestatie conf. Art.270 din Legea 207/20105, care se depune in termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent. Director executiv adjunct, Compartiment stabilize, impunere PE/PJ, Compartiment Executare silité PF/PJ (aume, prenume, semnétura) (nue, preaume, semndtura) (nume, prenume, semnatura) ‘Am primit un exemplar al decizici de impunere, Contribuabil/Reprezentant/lmputernicitl.. ssssceseesseeetsne CNPICIF VBLICPLICI, seria... ‘Semnatura contribuabil Data. ./ 2 fee ee+ Sam Nr. si data confirmarii de primire: *Prezentalinsctis confine date cu caracter persona ce intr sub protecfia Regulamentului ( UE ) 2016/679. Persoanele vizate ‘irora Ii se adreseazA prezentl insers, precum si tere perscane care intra in posesiaacestua au obligatia de a proteja, ‘conserva gi flosi datele cu caracter personal in condiile prevazute de Regulamentl ( UE ) 2016/679,