Sunteți pe pagina 1din 3

Invelişul de electroni al atomului

Definiţii:

Orbital = zona din jurul nucleului unde există probabilitate maximă de a găsi electroni.

Orbital vacant, parţial ocupat, complet ocupat = orbital fără e-, cu 1 e-, cu 2 e-

Substrat electronic = format din orbitalii cu aceeaşi energie

Strat electronic = format din substraturi cu energii apropiate

Mişcare de spin = mişcarea de rotaţie a e- în jurul propriei sale axe.

Configuraţie electronică = modul de aranjare a electronilor în învelişul atomului.

Electron distinctiv = ultimul electron din configuraţia electronică

Orbitali electronici
Tipul Formă Număr Număr maxim de e- Sensul creşterii energiei
s Sferică 1 2 e-
p Bilobală 3 ( px, py, pz ) 2 e-
d Tetralobală 5 2 e-
f Complicată 7 2 e-

Substraturi electronice
Tipul Nr de orbitali din substrat Număr maxim de e- Sensul creşterii energiei
s 1 2 e-
p 3 6 e-
d 5 10 e-
f 7 14 e-

Straturi electronice : Nr. maxim de e- = 2n2 (n= nr. stratului)

K L M N O P Q
1 2 3 4 5 6 7
Creşte energia

Reguli de aranjare a e- în învelişul atomului :


 Regula energetică : Fiecare electron ocupă locul liber cu energie minimă.
 Principiul de excluziune al lui Pauli : Pe un orbital încap maxim 2 electroni de spin opus.
 Regula lui Hund : Pe un substrat, se ocupă intâi fiecare orbital cu câte 1 e- şi numai după
aceea se completează orbitalii cu e- de spin opus.

Configuraţia electronică :
1s1-2 2s1-22p1-6 3s1-23p1-64s1-2 3d1-10 4p1-6 5s1-24d1-10 5p1-6 6s1-24f1-145d1-10 6p1-6…

Configuraţii stabile :

 Dublet ( 1s2 ) = 2 e- în învelişul atomului (sau configuraţia heliului [He])


 Octet ( ns2np6) = 8 e- pe ultimul strat ( sau configuraţie de gaz rar)
 (n-1)d5 , (n-1)d10 , (n-2)f7 , (n-2)f14 = substraturi d sau f semiocupate sau complet ocupate

Poziţia elementelor în Sistemul periodic:


Perioada ( şir orizontal ) = nr. de straturi electronice (1,2….7)
Grupa ( coloană verticală) = nr. e- de pe ultimul strat ( I, II…..VIII)
- IA – VIIIA – configuraţia se termină în substrat de tip s sau p ( elemente din blocul s sau p )
-IB – VIIIB – configuraţia se termină în substrat de tip d ( elemente din blocul d )
- Lantanide sau actinide – configuraţia se termină în substrat de tip f ( blocul f)

Exerciţii şi probleme
1. Un substrat de tip p contine maximum …………..elecroni (6 / 2).

2. Al treilea strat al învelişului unui atom conţine :


a. 2 orbitali s b. 5 orbitali d c. 6 orbitali p d. 10 orbitali d

3. Notaţi poziţia în Tabelul Periodic a elementului chimic care are în nucleul atomic 15 protoni.
Precizaţi caracterul chimic al elementului cu Z=16.

4. Elementul chimic cu Z=25, are pe substratul 3d..........electroni necuplați (cinci/doi).

5. Ionul Al³+ are numărul de...................egal cu al ionului Mg²+ (protoni/electroni).

6. Numărul straturilor electronice din învelișul unui atom indică nr...... din care face parte elementul
(grupei/perioadei).

7. Numărul straturilor complet ocupate care există în învelișul electronic al atomului elementului cu
Z=16 și A=32 este: a. patru b. trei c. doi d. cinci

8. Completaţi rubricile libere ale tabelului de mai jos:

Simbolul elementului chimic Na Ca Al


Configurația electronică
Sarcina nucleară
Ecuația procesului de ionizare
Configurația electronică a ionului pe care
îl formează
Formula unei combinații chimice pe care
o realizează cu oxigenul

9. Electronii situaţi pe straturile electronice inferioare au energia mai……… decât cei situaţi pe straturile
superioare (mare/ mică).

10. Protonul este particula componentă a nucleului atomic,cu sarcina electrică........(+1/0).

11. Suma dintre numărul de protoni şi numărul de…………din nucleul atomic se numeşte număr de masă
(electroni/neutroni).

12. Poziţia în Tabelul periodic a elementului chimic, care are în nucleul atomic 14 protoni este:
a.grupa IIIa,perioada 3 b.grupa IVa,perioada 3 c.grupa IVa,perioada 2 d.grupa IIIa ,perioada 4

13. Pe un orbital se pot repartiza...... doi electroni (minim/maxim).

14. Numărul de straturi complet ocupate care există în învelişul electronic al atomului cu Z=17 este:
a.3 b.2 c.7 d.4

15. Un element din grupa IVA(14) are configuraţia electronică a stratului de valenţă (n):
a.nd10 ns2 b.ns2 np2 c.ns2(n-1)d2 ns1 np3
16. Elementul ai cărui atom au configuraţia electronică 1s 2s 2 p 3s 3p 4s 3d10 4p3:
2 2 6 2 6 2

a) are Z=33 b) este situat în grupa 13(IIIa) c) poate forma ioni X2+ d) este situat în perioada 5

17. Scrieţi configuraţiile electronice ale elementelor: 13Al , 19K , 24 Cr , 29 Cu , 33 As , 35 Br, 37 Rb.
a) precizaţi blocul de elemente din care face parte fiecare;
b) indicaţi poziţia în S.P. a fiecărui element;
c) arătaţi configuraţiile ionilor formaţi ;
d) indicaţi 2 ioni izoelectronici;
e) câte substraturi are 35Br?
f) Câţi orbitali monoelectronici are 33 As?

S-ar putea să vă placă și