Sunteți pe pagina 1din 8

Cu privire la investitiile in activitatea de intreprinzator

Legea Republicii Moldova


Nr. 81-XV din 18 martie 2004
(Monitorul Oficial, 23 aprilie 2004, nr.64-66, p. I, art. 344)

Avind in vedere importanta deosebita a atragerii investitiilor in


Republica Moldova, necesitatea promovarii si protejarii lor prin crearea de
conditii juridice, sociale si economice stabile si echitabile pentru
activitatea investitionala, stabilirii de garantii egale pentru
investitorii autohtoni si straini, preintimpinarii si inlaturarii
impedimentelor ce pot afecta investitorii si investitiile lor,
in temeiul art.72 alin.(3) lit.r) din Constitutia Republicii Moldova,
Parlamentul adopta prezenta lege organica.

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Articolul 1. Sfera de reglementare


Prezenta lege stabileste principiile juridice, sociale si economice de
organizare si dezvoltare a activitatii investitionale din Republica
Moldova, drepturile si obligatiile investitorilor, atributiile si
competenta autoritatilor publice in domeniul activitatii investitionale,
garantiile pe care statul le acorda investitorilor autohtoni si straini,
modalitatea de solutionare a diferendelor investitionale, precum si
reglementari referitoare la activitatea intreprinderilor cu investitii
straine.

Articolul 2. Cadrul juridic


(1) Investitiile in Republica Moldova sint reglementate de Constitutia
Republicii Moldova, de prezenta lege, de alte legi si acte normative,
precum si de tratatele internationale la care Republica Moldova este parte.
(2) In cazul in care prevederile tratatelor internationale la care
Republica Moldova este parte difera de cele ale prezentei legi, se aplica
prevederile tratatelor internationale.
(3) Sub incidenta prezentei legi nu cad raporturile aferente
efectuarii investitiilor de catre organizatii necomerciale (cu scop
nelucrativ) pentru atingerea unor scopuri social-utile, inclusiv
educationale, filantropice, de sponsorizare, stiintifice si religioase.
Aceste raporturi sint reglementate de legislatia respectiva a Republicii
Moldova.

Articolul 3. Notiuni principale


In sensul prezentei legi, urmatoarele notiuni principale semnifica:
investitie - totalitate de bunuri (active) depuse in activitatea de
intreprinzator pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv pe baza
contractului de leasing financiar, pentru a se obtine venit (in redactia
Legii Nr.60-XVI din 28 aprilie 2005);
investitie (cheltuieli) capitala - cheltuieli efectuate de catre
investitor in legatura cu procurarea si/sau imbunatatirea activelor pe
termen lung, care nu se atribuie la rezultatele perioadei curente, dar
urmeaza a fi capitalizate (atribuite la majorarea valorii activelor pe
termen lung) (introdusa prin Legea Nr.10-XV din 17 februarie 2005);
investitie straina - investitie efectuata de un investitor strain in
activitatea de intreprinzator desfasurata in Republica Moldova, inclusiv
veniturile provenite din investitia sa si reinvestite in Republica Moldova;
activitate investitionala - activitate de efectuare a investitiei si
de desfasurare a activitatii de intreprinzator in legatura cu aceasta
investitie pentru a se obtine venit;
autoritate publica - structura organizatorica sau organ, instituite
prin lege sau printr-un alt act administrativ normativ, care actioneaza in
regim de putere publica in scopul realizarii unui interes public;
diferend investitional - neintelegere sau dezacord care apare intre
investitor si autoritatile publice cu privire la investitii, inclusiv cu
privire la:
a) activitatea investitionala;
b) interpretarea unei actiuni sau inactiuni a autoritatilor publice,
in sensul prezentei legi, al altor legi ale Republicii Moldova sau al
dreptului international;
c) orice acord la care Republica Moldova si investitorul sint parti;
investitor - persoana fizica sau juridica incadrata in activitatea
investitionala pe teritoriul Republicii Moldova;
investitor strain - persoana incadrata in activitatea investitionala
din Republica Moldova care poate fi:
a) persoana fizica cetatean strain cu resedinta permanenta in alt stat
sau apatrid cu resedinta permanenta in strainatate;
b) persoana juridica, formata in conformitate cu legislatia unui alt
stat, avind sediu in acel stat sau persoana juridica avind sediu,
administratie centrala sau loc principal de activitate inregistrat in alt
stat;
c) organizatie sau asociatie creata in urma unui tratat intre state
ori alte subiecte de drept international.

Articolul 4. Formele investitiilor


(1) Investitia poate avea forma de:
a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile, precum
si alte drepturi reale;
b) orice drept acordat in baza legii sau contractului, orice licenta
sau autorizatie acordata in conformitate cu legislatia in vigoare, inclusiv
concesiuni de cercetare, cultivare, extragere sau explorare a resurselor
naturale;
c) drepturi derivate din actiuni, parti sociale sau alte forme de
participare in societati comerciale;
d) mijloace banesti;
e) drepturi de creante monetare sau alte forme de obligatii fata de
investitor ce au valoare economica si financiara;
f) drepturi de proprietate intelectuala: dreptul asupra obiectelor de
proprietate industriala (brevete de inventii, modele de utilitate, marci de
produs si marci de serviciu, denumiri de firma, denumiri de origine ale
produselor, desene si modele industriale, brevete pentru soiuri de plante,
topografii ale circuitelor integrate), dreptul de autor si drepturile
conexe, secretul comercial (know-how), goodwill.
(2) Forma in care bunurile sint investite sau modificarea acestei
forme nu afecteaza caracterul lor de investitie.
(3) Venitul obtinut din investitii depus pentru desfasurarea
activitatii de intreprinzator pe teritoriul Republicii Moldova se considera
investitie.
(4) Investitorii autohtoni fac investitii sub forma de mijloace
banesti numai in moneda nationala a Republicii Moldova, iar investitorii
straini si in alta valuta convertibila.

Capitolul II
PRINCIPIILE EFECTUARII INVESTITIEI

Articolul 5. Libertatea efectuarii investitiilor


(1) Investitorii isi pot plasa investitiile pe intreg teritoriul
Republicii Moldova in toate domeniile activitatii de intreprinzator, in
conditiile legislatiei in vigoare, daca respecta interesele securitatii
nationale, prevederile legislatiei antimonopol, normele de protectie a
mediului inconjurator, de ocrotire a sanatatii populatiei si ordinea
publica.
(2) Republica Moldova asigura, in conformitate cu legislatia in
vigoare, cu tratatele internationale privind promovarea si protejarea
reciproca a investitiilor la care Republica Moldova este parte, un regim de
securitate si protectie deplina si permanenta a tuturor investitiilor,
indiferent de forma lor.

Articolul 6. Nediscriminarea investitiilor


(1) In Republica Moldova investitiile nu pot fi supuse discriminarii
in functie de cetatenie, domiciliu, resedinta, loc de inregistrare sau de
activitate, stat de origine al investitorului sau al investitiei sau din
orice alt motiv.
(2) Investitorilor li se acorda conditii echitabile si egale de
activitate, care exclud aplicarea de masuri discriminatorii ce ar putea
impiedica dirijarea, operarea, intretinerea, folosirea, fructificarea,
achizitionarea, extinderea sau dispunerea investitiilor.
(3) Orice facilitate acordata, in conformitate cu legislatia in
vigoare, investitorilor pentru a contribui la realizarea politicii
regionale, structurale, de mediu, de cercetare si de dezvoltare promovate
de stat sau orice facilitate acordata unui investitor pentru promovarea
investitiilor sale ce nu contravine prevederilor acordurilor internationale
la care Republica Moldova este parte se respecta si nu constituie obiect al
discriminarii.

Articolul 7. Transparenta
(1) Actele legislative si normative care pot afecta in mod direct sau
indirect investitiile se dau publicitatii in conformitate cu legislatia in
vigoare.
(2) Autoritatile publice care intentioneaza sa elaboreze sau care
elaboreaza noi politici investitionale trebuie sa organizeze consultari
publice inainte de implementarea acestor politici, sa le publice ori sa le
faca publice impreuna cu notele explicative in cazul in care ele se
implementeaza deja.
(3) Autoritatile publice sint obligate sa raspunda oricaror adresari
si sa furnizeze, la cererea oricarui investitor, informatii privind
investitiile sau orice alta informatie care afecteaza investitiile si
activitatea investitionala pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 8. Respectarea obligatiilor de catre investitori


(1) Investitorii sint obligati sa desfasoare activitate investitionala
in conformitate cu acordurile internationale la care Republica Moldova este
parte, cu prezenta lege si cu alte legi in vigoare, cu standardele
(normele, regulile etc.) adoptate in conditiile legii.
(2) Investitorii, inclusiv cei straini, sint obligati sa indeplineasca
cerintele legitime ale autoritatilor publice.
(3) In caz de incalcare a legilor, a obligatiilor contractuale,
investitorii poarta raspundere in conformitate cu legislatia Republicii
Moldova.

Capitolul III
PROTEJAREA INVESTITIILOR

Articolul 9. Garantia respectarii drepturilor investitorului


(1) Autoritatile publice sint obligate sa respecte drepturile
investitorilor acordate de lege.
(2) In cazul vatamarii unui drept al investitorului de catre o
autoritate publica, acesta este indreptatit sa solicite inlaturarea
incalcarii si repararea pagubei.

Articolul 10. Garantia contra exproprierii investitiilor


sau contra unor alte actiuni similare
(1) Investitiile nu pot fi expropriate ori supuse unor masuri cu efect
similar care priveaza, in mod direct sau indirect, investitorul de titlul
de proprietate sau de controlul asupra investitiei, cu exceptia cazurilor
prevazute la alin.(2).
(2) Activitatea de investitii nu poate fi intrerupta silit decit in
urmatoarele conditii intrunite cumulativ:
a) intreruperea se opereaza din motive de utilitate publica;
b) intreruperea nu este discriminatorie;
c) intreruperea se efectueaza cu o dreapta si prealabila despagubire.
(3) Utilitatea publica, precum si plata despagubirii se stabilesc in
conformitate cu legislatia privind exproprierea pentru cauza de utilitate
publica.

Articolul 11. Garantia repararii prejudiciului


(1) Investitorul beneficiaza, in conformitate cu legislatia in
vigoare, de dreptul la reparatia prejudiciului cauzat prin incalcarea
drepturilor sale, inclusiv prin acte, ce il lezeaza in drepturi si
interese, adoptate de autoritatea publica sau prin alte actiuni nelegitime
ale acesteia.
(2) Despagubirea este echivalenta cu intinderea reala a prejudiciului
la momentul survenirii.
(3) Prejudiciul, inclusiv profitul ratat, suportat de investitor ca
urmare a indeplinirii unei dispozitii a autoritatii publice prin care i
s-au incalcat drepturile sau ca urmare a neindeplinirii ori a indeplinirii
necorespunzatoare, de catre autoritate sau de o persoana cu functie de
raspundere, a obligatiilor fata de investitor, prevazute de legislatia in
vigoare a Republicii Moldova, inclusiv de prezenta lege, va fi reparat din
contul autoritatii publice vinovate.
(4) Despagubirea se plateste investitorului in valuta in care a fost
efectuata investitia sau in orice alta valuta convertibila daca investitia
a fost efectuata in valuta convertibila.

Articolul 12. Garantii suplimentare


Autoritatile publice pot acorda, in limitele competentei si in
conformitate cu legislatia in vigoare, garantii suplimentare
investitorilor, inclusiv prin intermediul gajului de bunuri aflate la
dispozitia organelor respective.

Articolul 13. Facilitati fiscale si vamale


Investitorilor se acorda facilitati fiscale si vamale in conformitate
cu legislatia fiscala si vamala a Republicii Moldova.

Capitolul IV
DIFERENDELE INVESTITIONALE

Articolul 14. Solutionarea diferendelor investitionale


(1) Diferendele investitionale trebuie solutionate pe cale amiabila.
(2) In cazul nesolutionarii pe cale amiabila, diferendul se supune
solutionarii instantei judecatoresti competente a Republicii Moldova sau,
de comunul acord al partilor, unei judecati arbitrale (arbitrajul ad-hoc
sau arbitrajul institutionalizat).
(3) Daca au convenit ca diferendul sa fie solutionat in arbitraj,
partile confirma acest fapt in mod expres, mentionind, dupa caz, regulile
procedurale alese, in conformitate cu legislatia Republicii Moldova cu
privire la judecata arbitrala.
(4) Daca partile au convenit ca diferendul sa fie solutionat in
arbitrajul ad-hoc, la stabilirea regulilor procedurale se iau in
considerare:
a) Regulile de arbitraj ale Comisiei Natiunilor Unite pentru Dreptul
Comertului International (Regulile UNCITRAL);
b) Regulile de arbitraj ale Camerei Internationale de Comert din
Paris, aprobate la 1 ianuarie 1988 (Regulile ICC);
c) alte principii, norme, reguli stabilite de catre parti.
(5) In cazul in care partile au convenit ca diferendul sa fie
solutionat in arbitraj institutionalizat, se tine cont de tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, inclusiv de:
a) Conventia pentru recunoasterea si executarea sentintelor arbitrale
straine, incheiata la New York la 10 iunie 1958;
b) Conventia europeana de arbitraj comercial international, incheiata
la Geneva la 21 aprilie 1961;
c) Aranjamentul cu privire la aplicarea Conventiei europene de
arbitraj comercial international, intocmit la Paris la 17 decembrie 1962.
(6) Litigiile de munca dintre administratia intreprinderii cu
investitii straine si lucratorii acesteia se examineaza in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova daca in contractele individuale de munca nu
se prevad alte conditii pentru lucratorii straini.

Articolul 15. Legea aplicabila


La solutionarea diferendului investitional se aplica legislatia
Republicii Moldova daca partile diferendului nu au convenit altfel.

Articolul 16. Caracterul obligatoriu al sentintelor arbitrale


Orice sentinta arbitrala conforma prezentului capitol este obligatorie
pentru parti prin punerea la dispozitia acestora a originalului sau a
copiilor autentificate.

Capitolul V
DISPOZITII SPECIALE PRIVIND INVESTITORII
STRAINI SI INVESTITIILE STRAINE

Articolul 17. Intreprinderile cu investitii straine,


asociatiile acestora
(1) In Republica Moldova pot fi infiintate intreprinderi cu investitii
straine sub forma de intreprinderi mixte si intreprinderi cu capital
strain.
(2) Intreprindere mixta este intreprinderea, infiintata in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, al carei capital social este
compus partial din investitii straine.
(3) Intreprindere cu capital strain este intreprinderea, infiintata in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, al carei capital social este
compus exclusiv din investitii straine.
(4) Intreprinderea cu investitii straine are dreptul sa infiinteze
asociatii si organizatii internationale, sa faca parte din asociatii si
organizatii internationale.

Articolul 18. Inregistrarea, desfasurarea activitatii si


dizolvarea intreprinderii cu investitii straine
(1) Procedura de inregistrare, de desfasurare a activitatii si de
dizolvare a intreprinderii cu investitii straine este similara procedurii
de inregistrare, de desfasurare a activitatii si de dizolvare a
intreprinderii autohtone si se realizeaza in conformitate cu legislatia in
vigoare a Republicii Moldova.
(2) Pentru reinregistrarea intreprinderii cu investitii straine se
prezinta actele prevazute de legislatie pentru inregistrarea de stat a
intreprinderilor si organizatiilor.
(3) Intreprinderea infiintata fara investitii straine cumparata
integral de un investitor strain obtine, conform legislatiei in vigoare,
statut de intreprindere cu capital strain.
(4) Daca investitorul strain cumpara parti sociale (actiuni)
apartinind unei intreprinderi infiintate anterior fara investitii straine,
aceasta obtine, conform legislatiei in vigoare, statut de intreprindere
mixta.

Articolul 19. Filialele si reprezentantele


(1) Intreprinderile nerezidente, asociatiile acestora si organizatiile
internationale au dreptul sa infiinteze in Republica Moldova filiale si
reprezentante comercial-economice.
(2) Filialele intreprinderilor nerezidente, ale asociatiilor acestora
si ale organizatiilor internationale infiintate pe teritoriul Republicii
Moldova obtin statut de intreprindere apartinind integral investitorilor
straini de la data inregistrarii lor in modul stabilit la art.18.
(3) Reprezentantele intreprinderilor nerezidente se inregistreaza pe
teritoriul Republicii Moldova, conform legislatiei in vigoare, fara drept
de persoana juridica si fara dreptul de a desfasura activitate economica.
(4) Intreprinderile cu investitii straine au dreptul sa infiinteze,
daca faptul acesta este prevazut in documentele lor de constituire, filiale
si reprezentante comercial-economice atit in tara, cit si in strainatate.
(5) Filialele si reprezentantele infiintate in Republica Moldova de
intreprinderi rezidente cu investitii straine nu sint persoane juridice.

Articolul 20. Asigurarea sociala si asistenta sociala


(1) Asigurarea sociala si asistenta sociala se acorda lucratorilor
intreprinderii cu investitii straine in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova. Intreprinderea poate transfera contributii in fondul de
asigurare sociala doar pentru salariatii straini care au manifestat dorinta
de a beneficia de asistenta medicala si sociala in Republica Moldova.
Aceasta dispozitie este aplicabila si in cazul depunerii contributiilor in
fondul de pensii, conform legislatiei Republicii Moldova.
(2) Contributiile de asigurari sociale si asistenta sociala a
lucratorilor din intreprinderile cu investitii straine se fac in
conformitate cu tarife unice, in moneda nationala a Republicii Moldova.

Articolul 21. Transferul de mijloace banesti si de bunuri


obtinute din investitie straina
(1) Mijloacele banesti si bunurile obtinute din investitie straina,
dupa onorarea obligatiilor fiscale, sint utilizabile si transferabile pe
teritoriul Republicii Moldova si peste hotarele ei. Investitorii straini
beneficiaza de dreptul de a converti liber moneda nationala a Republicii
Moldova in valuta straina si viceversa in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova.
(2) Mijloacele banesti si bunurile prevazute la alin.(1) includ in
special:
a) profiturile, dobinzile, dividendele si alte venituri curente;
b) sumele obtinute in baza de contract, inclusiv imprumuturile
rambursate si dobinzile aferente;
c) redeventele, incasarile si alte sume, provenite din drepturile de
proprietate intelectuala prevazute la art.4 alin.(1) lit.f);
d) compensatiile (despagubirile) prevazute de legislatia in vigoare a
Republicii Moldova, inclusiv de prezenta lege;
e) sumele care se platesc in urma solutionarii unui litigiu;
f) salariile si onorariile personalului angajat din strainatate caruia
i se incredinteaza sa lucreze in legatura cu investitiile facute pe
teritoriul Republicii Moldova, in marimea si in modul stabilite de
legislatia Republicii Moldova;
g) sumele si obiectele care constituie investitia obtinute sau ramase
dupa dizolvarea intreprinderii;
h) sumele obtinute de investitor din vinzarea sau exproprierea
investitiilor.
(3) In conformitate cu prezenta lege, mijloacele banesti prevazute la
alin.(1) si (2) pot fi convertite si transferate prin intermediul bancilor
autorizate din Republica Moldova prin proceduri stabilite de legislatia
Republicii Moldova.
(4) Mijloacele banesti se convertesc la cursul de schimb al bancii
autorizate din Republica Moldova.
(5) Investitorii straini au dreptul sa treaca peste hotarele
Republicii Moldova veniturile lor ramase dupa onorarea obligatiilor fiscale
sau o parte din venituri sub forma de produse achizitionate pe piata
interna a Republicii Moldova daca aceasta nu contravine legislatiei
Republicii Moldova.

Articolul 22. Regimul bunurilor imobile


Investitorii straini pot dobindi, in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile de pe
teritoriul Republicii Moldova, cu exceptia terenurilor cu destinatie
agricola si a celor din fondul silvic, pentru a desfasura activitate de
intreprinzator.

Articolul 23. Garantia recunoasterii dreptului de subrogatie


Republica Moldova recunoaste cesiunea, catre un alt stat sau persoana
juridica straina, a drepturilor investitorului strain asupra investitiilor
acestuia efectuate pe teritoriul sau.

Capitolul VI
ATRIBUTIILE AUTORITATILOR PUBLICE
IN DOMENIUL ACTIVITATII INVESTITIONALE

Articolul 24. Elaborarea si promovarea politicii de stat


in domeniul activitatii investitionale
(1) Politica de stat in domeniul activitatii investitionale este
elaborata si promovata de Guvern.
(2) Organul executiv abilitat cu implementarea politicii
investitionale si coordonarea activitatilor de atragere a investitiilor in
Republica Moldova este Ministerul Economiei.

Capitolul VII
DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Articolul 25
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Legea
nr.998-XII din 1 aprilie 1992 privind investitiile straine.
(2) Investitorii straini care au efectuat investitii si au beneficiat
de garantii si facilitati in conditiile Legii nr.998-XII din 1 aprilie 1992
privind investitiile straine au dreptul sa beneficieze in continuare de
garantiile si facilitatile acordate de aceasta.
(3) Guvernul, in termen de 3 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislatiei in
concordanta cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative in corespundere cu prezenta lege;
c) va prezenta Parlamentului propuneri pentru modificarea legislatiei
fiscale si vamale in vederea acordarii de facilitati egale investitorilor
straini si locali.
PRESEDINTELE
PARLAMENTULUI Eugenia OSTAPCIUC