Sunteți pe pagina 1din 9

VALORIFICAREA COMICULUI ONOMASTIC

VALENŢE ARTISTICE ALE NUMELOR PROPRII

ÎN "ŢIGANIADA" DE ION BUDAI-DELEANU


2
1.C Alegeţi, dintre eroii Ţiganiadei, pe cel care, după părerea voastră, constituie un ideal de viaţă.
Argmentaţi, prin citate din operă, alegerea făcută.
Răspuns posibil: Romândor, deoarece simbolizează dorul de libertate al românilor de pretutindeni.
Se comentează răspunsurile şi se completează.
2.B Folosind DEX-ul şi capitolul Repere istorico-literare, de la sfârşitul ediţiei Minerva a
Ţiganiadei, demonstraţi legătura dintre sugestiile numelor: Baroreu, Slobozan, Janalău şi specificul
formelor de guvernământ, pe care le susţine fiecare.
Se comentează răspunsurile, subliniind caracterul simbolic (dragostea de libertate) al numelui
Slobozan.
3.A Citiţi fragmentul:
”Şi dacă-i hotărât din vecie / Patria să cază fără vină,
Aceaiaş’ soarte ş-a noastră să fie: / Un mormânt ne-astupe ş-o ţărână!
Vrăjmaşului alta nu rămână / Făr’ pământul şi slava română.”
Intrepretaţi versurile, recunoaşteţi personajul care le rosteşte şi distingeţi-i trăsătura dominantă de
caracater.
Răspunsul trebuie să conducă la sublinierea caracterului simbolic al personajului (şi al numelui)
Romândor, expresie a unor înalte sentimente patriotice.
4.B Alegând ţiganii ca instrument de parodiere a eroicului, Budai-Deleanu ne mărturiseşte că
izvoarele istoriei ţiganilor se găsesc în închipuitele mănăstiri Cioara şi Zănoaga. Mai aflăm, din operă,
că tabăra ţiganilor este aşezată la Spăteni, între Bărbăteşti şi Inimoasa, iar locurile de adunare se
numesc Alba şi Flămînda.
Comparate cu firea şi caracterul ţiganilor, ce semnificaţii capătă aceste nume?
Dar epitetele prin care sunt caracterizaţi ţiganii sau faptele lor, precum: ”dalba ţigănie”, ”laie
vitează”, ”ţigănime bărbată”, ”fugă voinicească”? Precizaţi cum se numeşte figura de stil conţinută în
ultimele asocieri de cuvinte?
Se reamintesc elevilor posibilităţile de creare a comicului, prin contrastul dintre aparenţă şi esenţă,
modalitate care, în itemurile următoare, va fi regăsită şi în numele proprii.
Aceştia vor trebui să recunoască existenţa oximoronului, în exemplele date, evidenţiind contrastul
între termeni.
5.A Citiţi numele: Aordel, Corcodel, Parpangel, Bumbul, Ciuntul, Sfârcul, Gogoman, Goleman,
Cârlig, Şperlea, Ciurilă, Papuc, Papară ş.a. Ce impresie vă fac?
Elevii trebuie să distingă, în numele respective, caracterul lor de nume caraghioase, pestriţe, care
stârnesc râsul, deci, funcţia satirică.
6.C Care dintre modalităţile de realizare a comicului, cunoscute de voi (ironia, parodia, satira,
zeflemeaua, caricatura) sunt folosite de autor, în crearea numelor comentatorilor operei: Erudiţian,
Cocon Simpliţian, Arhonda Suspusanul, Cocon Idiotiseanul, Căpitan Alazonios (=lăudărosul),
Părintele Agnosie ( = neştiutorul), Cocon Politicos (= priceput la politică).
4

Răspunsurile trebuie să sublinieze intenţia autorului de a satiriza şi prin nume contrastul dintre
sugestiile numelui şi personalitatea comentatorului sau chiar satirizarea directă (= numele-etichetă)
a pretenţiilor exagerate ale reprezentanţilor claselor înstărite.
7.B Ţiganii, desconsideraţi de alte popoare, ţinuţi în robie veacuri de-a rândul, au rămas şi în
timpurile lui Ion Budai-Deleanu la periferia societăţii şi civilizaţiei.
Urmărind atent toate numele ţigăneşti din epopee, ce argument în plus puteţi aduce pentru a
demonstra starea socială umilă şi destinul vitreg al acestei comunităţi?
Răspuns: Ţiganii nu au decât un nume. Spre deosebire de comentatorii din subsolurile paginilor
operei, nu au nici titluri de nobleţe, iar prenumele lor coincid, adeseori, cu o poreclă.
Se va sublinia ideea că aceste nume nu sunt invenţii, ci reprezintă o realitate antroponomastică a
vremii şi că, prin analiza lor, Ion Budai-Deleanu anticipează cercetarea şi interesul pentru folclorul
ţigănesc, specifice romantismului. (M. Kogălniceanu va elabora un studiu despre folclorul ţigănesc.)
8.A Din ce semnificaţii ale noţiunilor de bază reiese comicul unor nume, ca: Butea, Ciuntul, Cârlig,
Cocoloş, Covrig, Sfărcul, Titirez, Ţintea? Folosiţi, ca material, Dicţionarul explicativ al limbii române
şi aprecierile critice din capitolul Repere istorico-literare.
Răspuns: Numele respective sugerează defecte fizice.
9.C Ajutându-vă de materialele didactice aflate la dispoziţie, alcătuiţi fişe-portret ale personajelor:
Boroşmîndru, Tandaler, Janalău. Argumentaţi prin ce semnificaţii ale numelor sunt sugerate trăsăturile
de caracter ale acestor personaje.
Fişele-portret alcătuite de elevi vor fi completate de profesor cu elemente noi, relevante, dacă aceştia
nu le vor remarca.
10.A Autorul Ţiganiadei, chiar dacă îşi zeflemiseşte sau ironizează eroii ţigani, îi priveşte totuşi cu
simpatie protectoare.
Care este trăsătura generală a masei de ţigani ce dă aspecte comice încercării lor de a ocoli pericolul,
de a găsi soluţii neprimejdioase?
Ce racilă a societăţii sale satirizează autorul, în spiritul ideilor iluministe, apelând la prezentarea
alegorică a ţiganilor?
Conţinutul răspunsurior date de către elevi trebuie să puncteze sentimentul frica – trăsătură esenţială
a comunităţii ţigăneşti -, incapacitatea lor de a fi eroi. Caracterul alegoric, prin prezentarea comică a
ţiganilor, îi serveşte autorului ca pretext pentru o ascuţită critică a moravurilor unei societăţi care s-a
îndepărtat, a uitat idealurile înalte, patriotice ale înaintaşilor săi.
11.C Sunt vizate şi satirizate, prin situaţii şi prin numele personajelor, instituţii feudale, ca: armata,
justiţia, biserica, statul feudal.
Daţi exemple de asemenea nume şi interpretaţi sugestiile numelor.
Exemple: Căpitan Alazonios, popa Nătăroi din Tândărânda, popa Agnosie, popa Sfântoievici,
Căpitan Păţitul, Slobozan, Baroreu, Ascriteanul (=cârcotaşul) ş.a.
5

12.A Subliniaţi, dintre numele înşirate mai jos, pe cele care indică surse de inspiraţie folclorică:
Erudiţianu, Parpangel, Romica, Brânduşa, Janalău, Tandaler, Chir Criticos, Căpitan Alazonios.
Determinaţi dominantele de caracter ale acestor personaje şi în funcţie de sugestiile numelui în
creaţiile folclorice.
În comentarea răspunsurilor corecte (Argineanu, Brînduşa, Tandaler), se va insista asupra legăturii
cu trimiteri comice Tandaler-Tîndală.
13.B Folosind dicţionarul şi reperele istorico-literare, deduceţi ce sugerează următoarele nume:
Barbu, Colbei, Dondul, Gogoman, Găvan, Hărgău, Ciurilă, Şperlea.
Sensurile numelor sugerează, prin extindere, starea de mizerie materială şi morală a masei de ţigani
şi, în mod deosebit, preocuparea lor permanentă pemtru tot ce este legat de mîncare.
14.C Starea de primitivitate, aproape de sălbăticie, a ţiganilor o subliniază şi derivarea numelor din
numiri de plante şi animale. Daţi exemple şi distingeţi sugestia comică a unor asemenea nume.
În cazul numelor Balaban, Corbea, Zăgan, Mozoc, identificăm note comice prin trimiterea la
culoarea păsării (corb) sau la contrastul dintre caracterul ţiganilor şi semnificaţia numelor: vultur
(=zăgan=pasăre de pradă), mozoc(=dulău). În alte cazuri (Bobul, Cărăbuş, Pipirig), sensurile comice
sunt sugerate mai puţin.
15.A De ce origine sunt numele: Erudiţian, Simpliţian, Dubitantius şi ce tendinţă a epocii satirizează
autorul, prin folosirea lor?
Răspunsurile trebuie să indice tendinţele latinizante ale vremii.
16.C I.Budai-Deleanu satirizează, în numele alese pentru comentatorii operei, moda sau mania
boierilor din Moldova şi Muntenia de a-şi greciza numele.
Exemplificaţi şi indicaţi, totodată, procedeele (apelative, derivare cu sufixe, compunere) la care
apelează autorul.
Răspunsurile exacte trebuie să se refere la apelativele kir, arhonda, cocon; la sufixul de origine
grecească –os; la numele compuse Musofilos, Onochefalos, Micromegas (oximoron folosit pentru
prima oară de Voltaire, un pionier al iluminismului francez).
17.A La ce credeţi că se referă G.Călinescu, atunci când apreciază: ”scriitorul are un adevărat geniu
verbal şi catalogul numelor de ţigani e un grotesc de sonuri”?
Răspuns: La sugestia sonoră a numelor şi, se poate completa, acestea sunt proprii ţiganilor, potrivite
cu trăsăturile generale ale comunităţii: gloată amorfă, haotică, gălăgioasă, prin limbaj şi manifestări.
18.B Caracterul de gloată amorfă, stereotipă, al masei de ţigani este subliniat de autor şi prin
formarea numelor cu sufixele augmentative –oc, -ău, -an, -oi. Daţi exemple de asemenea nume.
Explicaţi prin ce procedee sînt formate numele: Boroşmândru, Ciormoi, Musofilos, Onochefalos,
Micromegas.
Răspunsurile vor fi completate şi cu exemple noi.
6

19.C ”La fel cu scriitorii ardeleni de mai tîrziu – observa Al.Piru – ca, de pildă, Rebreanu, Budai-
Deleanu e un excelent observator şi un pictor al aglomerărilor umane, al maselor văzute sub aspect
colectiv...”
Argumente, pentru observaţia criticului, ne oferă, mai ales Cântul I al Ţiganiadei, unde sunt
prezentate cetele de ţigani. Demonstraţi în ce măsură numele conducătorilor sunt reprezentative pentru
grupurile respective.
Exemple: Goleman - conducătorul ciurarilor, Parpangel îi conduce pe argintari, Bălăban – pe
căldărari, Drăghici - pe fierari etc.
20.C Procedeul onomasticului comic a fost folosit, cu deosebite valori artistice, şi după Budai-
Deleanu, de reprezentanţi de seamă ai literaturii noastre.
Daţi asemenea exemple, din operele studiate de voi anterior sau din lecturile voastre.
Arătaţi, de asemenea, ce rol îi revine lui Budai-Deleanu în această privinţă.
V. Obţinera feed-beck-ului. Evaluarea performanţei
După comentarea, compararea şi completarea răspunsurilor, se vor regrupa şi sistematiza
cunoştinţele căpătate.
Fiecare serie de concluzii, schematizată, va fi proiectată pe ecran.
Prima proiecţie va cuprinde:
A. NUMELE PROPRIU
În viaţă, numele propriu are funcţie socială de identificare.
Structura numelui propriu:
-prenume (lat. praenomen) : Ion;
-nume de familie (lat. nomen) : Budai;
-(eventual) supranume sau poreclă (lat. cognomen) : Deleanu.
Importanţa numelui în literatură:
”Nici un creator adevărat nu-şi poate gândi opera, dacă nu ştie numele fiinţelor pe care le creează.”
(Garabet Ibrăileanu)
A doua proiecţie:
B. VALORI ARTISTICE ALE NUMELOR PROPRII
ÎN ŢIGANIADA de Ion Budai-Deleanu
Funcţia de caracterizare:
-simbolică (Romândor, Slobozan, Argineanu);
-comic-satirică (Goleman, Tandaler, Cocon Idiotiseanu, Popa Nătăroi din Tândărânda).
Trăsături caracterizate:
-etnice (toate numele de ţigani);
-sociale (Baroreu, Goleman, Butea, Arhonda Suspusanul, Cucon Politicos, Kir Simplitian, Popa
Ciuhurezu din Broşteni, Căpitan Păţitul);
-fizice (Butea, Cocoloş, Titirez, Covrig);
-morale (Slobozan, Boroşmândru, Ciormoi, Şperlea, Mândrilă, Jupân Răbdăceanu, Căpitan
Alazonios);
-intelectuale (Gogoman, Tandaler, Popa Nătăroi, Cocon Erudţianu, Cocon Idiotiseanu, Părintele
Filologos).
A treia proiecţie va cuprinde:
C. PROCEDEE DE CREARE A COMICULUI ONOMASTIC LA ION BUDAI-DELEANU
7

I.fonetice : -sugestia sonoră (Pipirig, Titirez, Aordel, Cucavel, Parpangel, Şoşoi…);


II.semantice. -denigrarea prin nume (Idiotiseanul, Simpliţian, Tandaler, Agnosie, Gurilă,
Şperlea);
-contrastul comic între nume şi personalitatea purtătorului (Zăgan,
Boroşmândru, Balaban, Cocon Politicos, Părintele Evlaviosul);
4.III-lexicale :
1.-derivarea cu sufixe:
-a) diminutivale (Avel, Corcodel, Mugurel, Năsture, Romica);
-b) augmentative (Găvan, Ghiolman, Butea, Şoldea, Ciormoi, Dârloi, Hîrgău, Janalău,
Jumălău);
-c) de origine grecească –os (Filologos, Criticos, Apologhios, Politicos, Alazamios);
-d) de origine latină –an, -el: (Erutian, Simplitian, Cucavel, Aordel) ;
-d) derivarea de la noţiuni comune:
1) animale (Corbea, Balaban, Mozoc, Şoşoi, Zăgan);
2) plante (Brânduşa, Bobul, Pipirig);
3) obiecte (Găvan, Dărloiu, Cârlig, Titirez, Ciurilă)
2.-compunerea (Boroşmândru = ameţit de mândrie; Musofilos = iubitor de muze);
3.-conversiunea (Ex., adj. în substantiv : Romica).
În sfârşit, a patra proiecţie va sintetiza concluziile finale asupra creaţiei lui Budai-Deleanu:
D. ION BUDAI - DELEANU. CONCLUZII
-cel mai de seamă reprezentant al iluminismului, la noi (Şcoala Ardeleană);
-primul poet epic din literatura română;
-creator al singurei noastre epopei eroi-comico-satirice;
-precursor al lui Alecsandri, Filimon şi Caragiale, în valorificarea artistică a onomasticului comic;
-posesor al unui stil original şi al unui geniu verbal, bazate pe limba vie a poporului.
Elevii vor nota în caiete cuprinsul proiecţiilor.
VI. Intensificarea retenţiei şi a transferului
Se cere elevilor să elaboreze lucrări de 2-4 pagini, la alegere, cu următoarele titluri:
- ”Nume simbolice şi comic-satirice în Ţiganiada ”;
-”Surse ale comicului în Ţiganiada ”;
-”Procedee de valorificare a numelor proprii în alte opere ale scriitorilor studiaţi”.

GRILĂ DE EVALUARE
8

VALORI ARTISTICE ALE NUMELOR PROPRII

ÎN « ŢIGANIADA » DE ION BUDAI-DELEANU

Completaţi cu atenţie itemii de mai jos, alegând doar una dintre variantele posibile. Nr. Răspuns
crt corect
a b c d
1.-Anul aproximativ al conceperii acestei lucrări ar fi: a.1800; b.1915; c.1848; d.1944. 1
2.-Zonal, I.B.Deleanu aparţine grupului de scriitori: a.olteni; b.ardeleni; c.moldoveni; d.munteni. 2
3.-Anagramarea Leonachi Dianeu-Mitru Perea înseamnă a.Ionachi Deleanu-Petru Maier; b.Ioanachi Deleanu-Petru Maior. 3
4.-Ţiganiada este o epopee a.realistă; b.romantică; c.-clasică; d.iluministă. 4
5.-Autorul de epopei care l-a inspirat cel mai mult este: a.Cicero; b.Esop; c.Ovidiu; d.Homer. 5
6.Domnitorul prezent în operă este: a.Ştefan ce Mare; b.Al.Lăpuşneanu; c.Mihai Viteazul; d.Vlad-Ţepeş. 6
7.-Motivul răpirii iubitei apare în: a.Divina comedie de Dante; b.Odiseea de Homer; c.Iliada de Homer; d.Eneida de Vergiliu. 7
8.-Locul taberei ţiganilor este fixat la: a.Bărbăteşti; b.Inimoasa; c.Spăteni; d.Ciurari. 8
9.Epopei vor mai încerca: a.V.Alecsandri, I.Ghica, M.Kogălniceanu; b.C.Negruzzi, I.H.Rădulescu, D.Bolintineanu. 9
10.Ca personaje supranaturale, apar: a.zeii; b.sfinţii şi dracii c.larii ; d.spiriduşii. 10
11.Imaginea raiului o narează: a.Romica; b.Drăghici; c.Parpangel; d.Neagul. 11
12.Brânduşa este: a.mama b.logodnica c.bunica; d.sora lui Parpangel. 12
13.Ce mare critic afirma că epopeea este un grotesc de sonuri? a.G.Călinescu; b.E.Lovinescu; c.E.Simion; d.N.Manolescu. 13
14.Lupta domnitorului împotriva turcilor o continuă un personaj simbolic: a.Slobozan; b.Politicos; c.Neagul; d.Romândor. 14
15.Care dintre cele trei straturi vizează critica instituţiilor feudale? a.eroic; b.comic; c.satiric. 15
16.Din afirmaţia …prin ţigani s-or înţelege şi alţii…, autorul se referea la: a.turci; b.unguri; c.saşi; d.români. 16
17.“Ţiganiada” are, ca număr de strofe: a.1378; b.1837; c.1873; 1738. 17
18.Strofele sunt: a.sextine; b. catrene; c.cvinarii; d.distihuri. 18
19.Motivul bătăii dintre ţigani capătă dimensiunile homerice din: a.“Iliada”; b.“Odiseea”;; c.“Lupta şoarecilor cu broaştele”. 19
20.Satirizarea tendinţei latinizante în scrierea limbii române există în numele : a.Erudiţian, Simpliţian; b.Musofilos, Onochefalos. 20
21. Fin observator al aglomerărilor umane, I.B.Deleanu anticipează pe: a.L.Rebreanu; b.M.Preda; c.M.Eliade; d.H.P.Bengescu. 21
22.Structura lucrării, împărţită în doaoăsprezece cânturi, cuprinde un regionalism : a.lexical ; b.fonetic; c.morfologic; d.sintactic. 22
23. Dumnezeu, prin forma prescurtată zieu, devine interjecţie, procedeu numit: a.derivare; .compunere ; c.conversiune. 23
24. Numele Găvan, Butea, Dârloi, Hârgău, Jumălău conţin sufixe: a.diminutivale, b. augmentative; c.colective; d.moţionale. 24
25. I.B.Deleanu îi precede pe Alecsandri, Caragiale, în valorificarea comicului de: a.acţiune; b.limbaj; c.de situaţie; d.onomastic, 25
26.În descrierea raiului, figurile de stil predominante sunt : a.enumeraţia; b.pesonificarea; c.antiteza; d.anacolutul. 26
27.În numele comentatorului Micromegas se poate identifica o: a.anaforă; b.oximoron; c.hiperbolă; d.alegorie. 27
28.Inimoasa, Spăteni, Bărbăteşti conţin comic a.onomastic; b.toponimic; c.ortodox; d.ambidextru. 28
29.Apelativele cocon –kir –arhonda sunt a.antonime; b.sinonime; c.omonime; d.paronime. 29
30.Cunoscută din timp, Ţiganiada ar fi dus la dezvoltarea speciei: a.nuvelă; b.dramă; c.roman; d.schiţă; 30
Total

Oficiu 10
Total
gene-
ral

N.B.Pentru fiecare răspuns corect, se vor acorda câte 3 puncte, la cele 10, din oficiu.

(Răspunsuri corecte: 1.a; 2.c; 3.c; 4.d; 5.d; 6.d; 7.c; 8.b; 9.b; 10.b; 11.c; 12.a; 13.a; 14.d; 15.c; 16.d; 17.a; 18.a; 19.c
20.a; 21.a; 22.b; 23.c; 24.b; 25.b; 26.a; 27.b; 28.b; 29.b; 30.c.)