Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr. …………………………………………….

Art.1 Prezentul contract este încheiat:

Intre:

S.C....................., cu sediul social în localitatea București, ................înregistrată la Oficiul


Registrului Comerţului sub nr. ........, C.I.F ............, IBAN.
............., deschis la ........................ reprezentată de ..................., Reprezentant Legal, cu funcţia de
..............., denumită în continuare Prestator

si

SC. ……………………………………………………..numit in cele ce urmeaza BENEFICIAR,


de comun acord am convenit incheierea prezentului contract de prestari servicii, in urmatorii
termeni si conditii:

PRESTATORUL va presta pe durata contractului pentru BENEFICIAR urmatoarele servicii:

 Organizarea unui eveniment festiv in spatiul ............ oferit de Prestator in conditiile negociate si
acceptate de cele doua parti, pentru data de ................
 Servicii catering pentru evenimentul din data de ............. pentru un minim de ...............persoane;
 Locatie eveniment...............
 Orele aferente: ............
 In ziua de ..................., incepand cu ora ............, Beneficiarul va avea acces in locatie pentru
Montaj; Demontajul se va realiza in dimineata zilei ..................., pana in ora ...............

Art.2 Valoarea contractului

Valoarea minima a contractului este de ............... Euro fara TVA pentru un minim de ..............
persoane.
Pentru depasirea numarului de ................ persoane, se va percepe un cost suplimentar la oferta mai
sus mentionata, de ................ fara TVA.

Art.3 Modalitati de plata

Plata se efectueaza in lei la cursul de schimb euro/lei comunicat de BNR in ziua facturarii, astfel:
- avans 70% din valoarea totala la semnarea contractului, avans nerambursabil;
- restul de 30% se va achita dupa incheierea evenimentului, in maxim 3 zile lucratoare de la data
primirii facturii de catre Beneficiar.

Art.4 Durata contractului

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la
.................
1
Art.5 Obligatiile partilor contractante:

5.1 Obligatiile PRESTATORULUI:

 PRESTATORUL va executa in timp util si in conditiile standard de calitate toate serviciile care
fac obiectul contractului;
 PRESTATORUL va folosi propria logistica (mijloace de transport, echipamente de specialitate,
etc) in vederea realizarii activitatilor mentionate la obiectul contractului;
 PRESTATORUL va puna la dispozitia BENEFICIARULUI produsele selectate in meniu si
mentionate in Anexa 1 la prezentul contract astfel: mancare in sistem refill pe perioada 20.00 –
2.00 si bautura in regim open bar in intervalul 19.00 – 5.00
 PRESTATORUL va asigura servirea mancarii in sistem bufet suedez cu refill, intr-un numar
suficient de statii, si a bauturii in regim OPEN BAR, fara limitare cantitativa.
 PRESTATORUL se obliga sa puna la dispozitia BENEFICIARULUI personal pentru debarasat si
refill in cazul meniurilor, astfel incat sa nu se creeze aglomeratie sau mancarea sa nu fie suficient
de repede adusa pentru refill. Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului un numar suficient
de personal astfel incat sa asigure un service optim conform standardelor contractate.
 PRESTATORUL va permite BENEFICIARULUI sa monteze elemente vizuale, de identitate
vizuala a companiei si a evenimentului in interiorul locatiei, la mese si la intrarea in locatie;
 PRESTATORUL se obliga sa puna permanent la dispozitia Clientului o persoana de contact cu rol
de client service si sa notifice de fiecare data cand aceasta persoana este schimbata;
 PRESTATORUL va informa cu minim o saptamana inainte de data evenimentului,
BENEFICIARUL despre orice modificare, completare sau situatie neprevazuta cu privire la
obiectul contractului.
 PRESTATORUL va asigura salubrizarea inaintea, in timpul si dupa eveniment
 PRESTATORUL va asigura serviciul de garderoba pentru (spatiu, stendere, umerase, numere si
personal calificat).
 Prestatorul, pe durata prezentului contract, nu va executa modificari, schimbari ale structurii
locatiei evenimentului, bunurilor sau accesoriilor aferente, de natura sa tulbure folosirea acesteia
de catre Beneficiar sau care ar determina o schimbare a destinatiei locatiei.
 Prestatorul nu va putea sa contracteze spatiul care face obiectul prezentului contract unei alte parti
in aceeasi perioada cu cea din prezentul contract.
 Prestatorul va asigura paza pe toata durata evenimentului, atat pentru persoanele participante la
eveniment, cat si pentru artistii contractati de catre Beneficiar in vederea asigurarii programelor
artistice, conform solicitarii Beneficiarului de a comunica Prestatorului ulterior semnarii
contractului cu artistii/solistii ce vor participa la eveniment.
 Sa respecte obligatiile rezonabile ce vor fi impuse Beneficiarului de catre artistii/solistii ce vor
participa la eveniment (exemplu: sa asigure cabine de proba/toalete in spatiile in care artistii vor
astepta inainte de prestatia scenica; sa obtina acordul scris din partea Beneficiarului/artistilor
pentru folosirea de materiale de promovare a evenimentului/de materiale rezultate in urma
prestatiei scenice de catre artisti, etc.);
 Prestatorul va raspunde fata de participantii la eveniment/Beneficiar in cazul oricarei reclamatii
primite in ceea ce priveste calitatea produselor si/sau a preparatelor asigurate de catre Prestator;
 Prestatorul se obliga sa detina toate autorizațiile, aprobarile, acordurile, licentele, documentatia,
avizele și certificatele obligatorii, valabile, conforme si corespunzatoare necesare, atat pentru
organizarea si functionarea activitatii societatii acestuia, cat si pentru organizarea evenimentului
ce face obiectul prezentului contract. Prestatorul are obligația de a organiza si desfasura
evenimentul stipulat în prezentul contract in conditii de legalitate, permanenta securitate si
2
siguranta potrivit legislației incidente in vigoare. Prestatorul este singurul responsabil pentru
organizarea si desfasurarea intregului eveniment stipulat in prezentul contract. Orice acte sau fapte
care ar putea aduce prejudicii de orice fel oricarui participant la eveniment sau terte persoane in
legatura cu evenimentul cad in raspunderea exclusiva a Prestatorului, Beneficiar fiind in acest sens
exonerat de orice fel de raspundere.

5.2 Obligatiile BENEFICIARULUI:

 BENEFICIARUL va pune la dispozitia PRESTATORULUI toate informatiile necesare pentru


realizarea obligatiilor acestuia prevazute in prezentul contract;
 sa respecte data, ora si conditiile stabilite in prezentul contract;
 sa confirme numarul de persoane participante cu minim 7 zile lucratoare inainte de eveniment;
 sa raspunda de toate daunele si stricaciunile facute restaurantului din vina lui sau a persoanelor
participante la eveniment, cu obligatia Beneficiarului de a repara pe cheltuiala sa daunele si
stricaciunile produse pe perioada derularii evenimentului in maxim 3 zile de la acesta, in caz
contrar urmand a suporta costul readucerii spatiului la starea initiala, lucrarile fiind efectuate de o
societate specializata angajata de Prestator in acest sens;
 BENEFICIARUL va plati pretul stipulat la Articolul 2 de mai sus.

Art. 6 Invocarea fortei majore sau a situatiilor speciale

6.1 Invocarea forţei majore se poate face in condiţiile prevazute de legislatia romana in vigoare cu
privire la acest subiect.
6.2 Invocarea situaţiilor speciale (fenomene naturale catastrofale, incendii, furturi, razboaie sau
oricare alte situaţii generatoare de pierderi sau distrugeri) neavand caracter voit si a caror producere
nu poate fi imputata uneia dintre partii, dar care afectează capacitatea de îndeplinire a obligatiilor
contractuale, exonereaza partea care o invoca de obligaţiile ce îi revin prin prezentul contract, doar
daca se face in scris, in termen de maxim cinci (5) zile lucratoare de la disparitia situatiei respective
si reinceperea activitatii partii afectate.

Art.7 Raspundere

Neplata la scadenta atrage obligatia Beneficiarului la plata unor penalitati in cuantum de 0,1%
pentru fiecare zi de intarziere din valoarea scadenta si neachitata. Penalitatile nu pot depasi
cuantumul obligatiei principale. Contravaloarea meniurilor reprezentand diferenta dintre numarul
de persoane mentionate in contract si persoanele efectiv servite este imputabila Beneficiarului.
Beneficiarul va plati toate daunele provocate din vina sa sau a invitatilor sai, in cazul in care acestea
apar, Prestatorul fiind indreptatit, prin semnarea prezentului contract sa intervina si sa intrerupa
evenimentul in caz de necesitate,.

Art.8 Litigii

Eventualele litigii survenite între parti in legatura cu derularea prezentului contract se vor soluţiona
pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, ele se vor soluţiona de catre instanţele
judecatoresti din Municipiul Bucuresti.

Art.9 Clauze speciale si penalizari

9.1. Rezilierea prezentului contract se poate face cu acordul ambelor parti.


9.2. Fiecare parte isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul in cazul in care cealalta parte
nu respecta angajamentele luate, în baza unei notificări scrise transmise partii in culpa, cu
3
respectarea unui preaviz de 15 zile, contractul urmând să înceteze la data împlinirii acestui termen,
fără alte formalităţi şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti.
Pentru neexecutarea totala/partiala sau pentru executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele
contractuale, partea vinovata se obliga sa plateasca partii prejudiciate despagubiri dovedite
conform legii.
9.3. In cazul in care incetarea contractului intervine din culpa Prestatorului, acesta se obliga sa
restituie sumele achitate de catre Beneficiar, in termen de 48 de ore de la solicitarea acestuia, in
caz contrar urmand a plati penalitati de intarziere in cuantum de 0,5% din valoarea sumelor
nerestituite, calculate din momentul achitarii si pana la data restituirii. In completare, Beneficiarul
va putea solicita contravaloarea prejudiciului cauzat de catre Prestator ca urmare a nerespectarii
obligatiilor contractuale de catre acesta.

Art.10 Dispoziţii finale

Orice modificare a clauzelor contractuale se poate face doar cu acordul scris al ambelor parti, prin
act adiţional la acest contract.
Prestatorul va pastra confidentialitatea datelor inscrise in prezentul contract si in anexele/actele
aditionale la acesta, precum si confidentialitatea oricaror alte informatii referitoare la Federatia
Sanitas, dezvaluite in executarea prezentului contract, informatii legate de activitatea, clientii,
strategia, politica de vanzari, operatiunile desfasurate, drepturile de proprietate intelectuala si orice
alte informatii care, daca ar fi cunoscute de catre terte parti, ar putea aduce atingere intereselor
Federatiei Sanitas. Aceasta clauza este valabila atat in perioda derularii (valabilitatii) prezentului
contract, cat si 3 ani dupa incetarea acestuia.
Prestatorul se obliga sa nu utilizeze denumirea, sigla si marcile Federatiei Sanitas fara acordul
prealabil scris al acestuia.
Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta
vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara
incheierii lui.
În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a
prezentului contract. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală/curier, ea va fi transmisă,
prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar
la data menţionată de oficiul poştal primitor/ oficiul de curierat pe această confirmare. Dacă
notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea
în care a fost expediată.

Prezentul contract a fost incheiat astazi ………………………. in 2 (doua) exemplare, ambele


avand valoarea de original, cate unul pentru fiecare parte.

................... .................................
..................
..............

S-ar putea să vă placă și