Sunteți pe pagina 1din 11

Liceul Tehnologic Nr 1, Salonta Director: Szatmari Adrian,

Limba și literatura română Șef de catedră: Szatmari Diana,


Clasa a XI-a C; 3 ore/ săpt.
Anul școlar 2015-2016
Prof. Nedea Iulia Alexandra

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – SEMESTRUL I

Conţinuturi C. Activităţi de învăţare Nr. Resurse Evaluare


(detalieri) S. de
ore
Originile şi evoluţia 8 Manualul clasei a XI-a Observarea
limbii romane ( Exerciţii de argumentare a latinităţii limbii române Caietul sistematică
prezentare sintetică); 1.1 2 Fișe de lucru
Moştenirea latină, Prezentarea unor teorii despre originea limbii şi a Bibliografie critică Observarea
substratul dacic ; poporului român sistematică şi
Continuitatea limbii 1.2 Exerciţii de identificare a influenţelor vechi asupra antrenarea elevilor în
romane limbii discuţii
Imprumuturi vechi. 1.4
Influenţe vechi ( slavă, Exerciţii de stabilire a unor etimologii a diferitelor
maghiară, germană ) 2.1 cuvinte
Imprumuturile în Etapele evoluţiei limbii de la primul text la prima Tema pentru acasă
limba romană 3.1 gramatică
Scrisul. Tipăriturile Identificarea aspectelor limbii literare în context Evaluarea activităţii
Limba romană literară 3.4 individuale
în cadrul studiului
Limba şi comunicare 4.1 Exerciţii de utilizare a noilor norme lingvistice 2 Fișa de lucru
Noile norme conform DOOM2
lingvistice conform
DOOM2 4.2

1. Studiu de caz:
Latinitate şi dacism Prezentarea orală a rezultatelor cercetării 3 Proiectul
( Premisa, definirea Exerciţii de descriere şi analiză a cazului şi de
problemei, descrierea identificare a soluţiilor
şi analiza cazului, Clarificarea unor idei – discutarea mai multor
concluzii ). aspecte ale problemei pe marginea textelor suport
din manual
1
Evaluare 1.1 1
4.2
Test de evaluare
2. Studiu de caz: 1.2 Prezentarea orală a rezultatelor cercetării 12 Manualul clasei a XI-a Observarea
Dimensiunea Caietul sistematică
religioasa a existentei 1.3 Exerciţii de descriere şi analiză a cazului şi de
Premisa, definirea identificare a soluţiilor 3
problemei, descrierea 1.4
şi analiza cazului, Clarificarea unor idei – discutarea mai multor
concluzii 2.1 aspecte ale problemei pe marginea textelor suport
Emanciparea limbii din manual
romane; mitropolitul 2.2 Exerciţii de argumentare a relaţiei dintre literatură
Varlaam; Primul şi pictură, dintre limbajul literaturii şi limbajul
nostru poet: 3.1 picturii
mitropolitul Dosoftei;
Arta oratoriei 3.2
religioase: mitropolitul
Antim Ivireanul; 3.4
Concluzii.
4.1 1
Literatura şi pictura
religioasă 4.2

Proiectul Răspunsul oral


3. Studiu de caz: 1.1 Prezentarea orală a rezultatelor cercetării 3
Formarea conştiinţei Exerciţii de descriere şi analiză a cazului şi de
istorice 1.2 identificare a soluţiilor
Premisa, definirea Clarificarea unor idei – discutarea mai multor
problemei, descrierea aspecte ale problemei pe marginea textelor suport
şi analiza cazului, 1.3 din manual
concluzii. Constituirea
istoriografiei româneşti

2
Grigore Ureche; 3.4 Manualul clasei a XI-a Tema pentru acasă
Conştiinţa Caietul
responsabilităţii în faţa 3.1 Bibliografie critică
istoriei: Miron Costin;
Istorie şi ficţiune: Ion 3.2
Neculce
3.3
LIMBĂ ŞI 1.1 Observarea
COMUNICARE Exerciţii de identificare şi corectare a diferitelor 2 sistematică
Norma literară – 1.2 greşeli şi abateri de la norma literară
aspecte evolutive
1.3
Curente
culturale/literare în 3.4 Prezentare sintetică a informaţiilor 2
secolele XVII-XVIII:
Umanismul şi 3.1 Exerciţii de argumentare
Iluminismul
(prezentare sintetică) 3.2
Umanismul în cultura Exerciţii de dezvoltare a unei viziuni de ansamblu Manualul clasei a XI-a
europeana şi română 3.3 asupra fenomenului cultural românesc Fișa de lucru
(Context socio-politic, Caietul
trăsăturile
umanismului ); Exerciţii de argumentare a contribuţiei Şcolii
Iluminismul în cultura Ardelene la emanciparea poporului român
europeana şi română
(Context socio-politic,
trăsăturile
iluminismului, Şcoala
Ardeleana)

Evaluare Test de evaluare 1


4. Studiu de caz: 1.2 Prezentarea orală a rezultatelor cercetării 19 Proiectul Observarea
Rolul sistematică
literaturii în perioada 1.3 Exerciţii de descriere şi analiză a cazului şi de
paşoptistă identificare a soluţiilor
Premisa, definirea 1.4
problemei, descrierea Clarificarea unor idei – discutarea mai multor
şi analiza cazului, 2.1 aspecte ale problemei pe marginea textelor suport
3
concluzii. din manual
Ideologie literară; 2.2 Temă pentru acasă
articole programatice Exerciţii de identificare a temelor abordate de
şi de doctrină: Rolul de 3.1 gazeta lui Ion Heliade Rădulescu 3
îndrumător al lui Ion Manualul
Heliade-Rădulescu 3.2 Exerciţii de argumentare a rolului avut de revista Caietul
Curierul românesc; „Dacia literară”
Rolul de îndrumăor al 3.4
lui Mihail
Kogălniceanu Dacia Argumentarea formelor hibride ale civilizaţiei
literară; Prelungirea româneşti în mijlocul secolului al XIX-lea
spiritului Daciei
literare:Arhiva 4.2
românească şi
Propăşirea
Forme hibride ale Discutarea trăsăturilor textului dramatic
civilizaţiei româneşti Analiza situaţiilor conflictuale în piesă
în mijlocul secolului al 2.3
XIX-lea: Chiriţa în Exerciţii de identificare a momentelor subiectului, 4
provinţie, de Vasile a modalităţilor de caracterizare a personajelor
Alecsandri
Explorarea textului Identificarea surselor de realizare a comicului
(plasarea textului în
contextul operei lui V.
Alecsandri şi al epocii
în care a apărut;
compoziţia textului
dramatic; construcţia
subiectului; rolul
expresiv al elementelor
de limbaj; comicul;
surse ale comicului.
LIMBĂ ŞI 2.1 Exerciţii de integrare corectă a diferitelor variante 1 Fișe de lucru Răspunsul scris
COMUNICARE literare libere în enunţuri Caietul
Uzul diversificat al 2.3
limbii literare
Variante literare libere 2.3

4
Dezbatere: România 1.1 3 Răspunsul oral
între Orient şi Exerciții de argumentare orală Caietul
Occident 1.2
Exerciţii de dezvoltare a unei viziuni de ansamblu
asupra fenomenului cultural românesc
Prezentarea argumentelor pro şi contra asupra
problemei supusă dezbaterii

Evaluare Test de evaluare 1 Răspunsul scris

Descoperirea 2.3 Manualul clasei a XI-a Observarea


literaturii populare 1 Caietul sistematică
Balada populara 3.4 Familiarizarea elevilor cu textul baladei populare Bibliografie critică
Miorița: explorarea Argumentarea temei baladei, identificarea şi
textului (literatura 4.2 argumentarea diferitelor motive ale baladei
populară: Argumentarea speciilor literare ale literaturii
particularităţi; teme, 3.1 populare
motive literare, genuri
şi specii) 2.3

LIMBĂ ŞI 1.1 Exerciţii de identificare a trăsăturilor textului 1 Manualul clasei a XI-a Tema pentru acasă
COMUNICARE 1.2 informativ Caietul
Structuri discursive: 1.3 Exerciţii: 1 – 6, pag. 100-101 Fișe de lucru
textul informativ
5. Studiu de caz: 2.3 Prezentarea orală a rezultatelor cercetării 3 Proiectul Observarea
Criticismul junimist 3.4 Exerciţii de descriere şi analiză a cazului şi de sistematică
Premisa, definirea 4.2 identificare a soluţiilor
problemei, descrierea 3.1 Clarificarea unor idei – discutarea mai multor
şi analiza cazului, aspecte ale problemei pe marginea textelor suport
concluzii. din manual
Limbă și comunicare: 1.1 Exerciții de identificare a particularităților 2 Fișe de lucru Tema pentru acasă
Strategii specifice strategiilor monologului și dialogului
folosite în monolog și 1.2 Exerciții de construire a unui discurs oral
dialog. Adecvarea
discursului oral la 1.3
situații de comunicare
diverse

5
Romantismul: 1.3 Reactualizarea cunoştinţelor despre Romantism 6 Caietul Observarea
reactualizarea (context istoric, trăsături, reprezentanţi) 1 Bibliografia critică sistematică
trăsăturilor sale 1.4 Argumentarea locului nuvelei în contextul istoric şi
generale în contextul creaţiei 2
Alexandru 2.1
Lăpuşneanul C. Exerciţii de explorare a textului
Negruzzi, nuvela 2.3
istorică (particularităţi) Rezumarea textului pe capitole
– reactualizare, 3.1
sistematizare, plasarea Raportul realitate – ficţiune prezent în nuvelă
textului în context 3.2
istoric (epocă literară, Structura nuvelei, argumentarea motto-urilor
curent) şi în contextul
creaţiei, rezumarea 3.3 Momentele subiectului
conţinutului textului, Caracterizarea personajelor
particularităţile Argumentarea facturii romantice a nuvelei
discursului narativ; 3.4 Argumentarea trăsăturilor speciei literare
construcţia subiectului;
caracterizarea 4.1
personajelor tipologia
romantică, raporturile
dintre personaje; 4.2
elemente romantice;
stil.

LIMBĂ ŞI 1.1 Exerciţii de identificare a arhaismelor din diferite 1 Fișe de lucru


COMUNICARE contexte
Registre stilistice: 1.2
registrul arhaic al
limbii 1.3
Recapitulare 1.1 Exerciții recapitulative 2 Răspunsul scris
Teza 4.2 Lucrare scrisă semestrială

6
PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – SEMESTRUL II

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Nr. Resurse Evaluare


(detalieri) de
ore
Scrisoarea I, de Mihai 1.3 Familiarizarea elevilor cu textul poetic 29 Manualul clasei a XI-a Observarea
Eminescu Argumentarea locului textului poetic în Caietul sistematică
Lectura expresivă a 1.4 contextul operei eminesciene Bibliografie critică
textului Exerciţii de interpretare a genezei, surselor de
Plasarea textului în 2.1 inspiraţie
contextul operei
eminesciene 2.3 Exerciţii de identificare şi argumentare a temei
Geneza textului; surse şi a motivelor literare
de inspiraţie 3.1 4
Temă, motive literare Exerciţii de argumentare a compoziţiei
romantice; satira 3.2 poemului
romantică Exerciţii de identificare a figurilor de stil şi a
Identificarea şi analiza 3.3 procedeelor artistice
elementelor de
compoziţie şi de limbaj 3.4
în textul poetic
Figuri de stil, procedee 4.1
artistice
4.2

LIMBĂ ŞI Familiarizarea elevilor cu textul poetic 3 Manualul clasei a XI-a Tema pentru acasă
COMUNICARE 1.3 Argumentarea locului textului poetic în Caietul
1. Figuri de stil și contextul operei eminesciene; identificarea Bibliografie critică
procedee de 1.4 figurilor de stil în poezia Odă în metru antic
expresivitate; Odă (în Exerciţii de argumentare a compoziţiei
metru antic) de Mihai 2.1 poemului
Eminescu
2. Expresivitatea unor Exerciţii de identificare a figurilor de stil şi a 5
structuri morfologice și procedeelor artistice în Luceafărul
sintactice; Luceafărul

7
de M. Eminescu Exerciții de utilizare a conotației și denotației
3. Denotație și
conotație. Figuri de stil 2
și procedee de
expresivitate

Evaluare 1.3- Test de evaluare 1 Manualul clasei a XI-a Tema pentru acasă
4.2 Caietul
Bibliografie critică

Realismul – prezentare 1.3 Prezentarea particularităţilor curentului literar 1 Manualul clasei a XI-a Observarea
generală (context Caietul sistematică
istoric, trăsături, 2.3
reprezentanţi) Exerciţii de explorare a textului
În vreme de război, I.L. 3.1 4
Caragiale Identificarea şi argumentarea structurii şi temei
Plasarea textului în 3.2 nuvelei
context istoric.
Structura şi tema 3.3 Momentele subiectului
nuvelei
Construcţia subiectului 4.2 Caracterizarea personajelor
şi a discursului narativ Exerciţii de argumentare a speciei literare
Construcţia
personajelor, modalităţi
de caracterizare
LIMBĂ ŞI 1.1 Exerciţii de identificare a structurii textelor 1 Manualul clasei a XI-a Observarea
COMUNICARE 1.4 discursive în funcţie de obiectivul comunicării Caietul sistematică
Exerciţii: 1-5 pag. 184-185 Fișe de lucru
Structuri discursive
(argumentative)
Simbolismul – 1.3 Prezentarea particularităţilor curentului literar 1 Manualul clasei a XI-a Tema pentru acasă
prezentare generală Lectura expresivă a textului Caietul
(context istoric, 2.3 Bibliografie critică
trăsături, reprezentanţi) Încadrarea poeziei în contextul operei poetului 2
Acuarelă, de Ion 3.1 Exerciţii de interpretare a genezei, surselor de
Minulescu inspiraţie
Interpretarea textului 3.2 Exerciţii de identificare şi argumentare a temei

8
poetic şi a motivelor literare
3.3 Argumentarea imaginilor artistice care
constituie imaginarul poetic
4.2
Exerciţii de identificare a figurilor de stil şi a
procedeelor artistice

Lectura expresivă a textului


Interpretarea şi analiza textului poetic
LIMBĂ ŞI 1.1 Exerciţii de identificare a neologismelor şi de Manualul clasei a X-a Tema pentru acasă
COMUNICARE precizare a sensurilor acestora 1 Caietul
Neologismele 1.3 Fișe de lucru

1.4

Prelungiri ale 1.3 Prezentare sintetică Manualul Observarea


romantismului şi ale 1 Bibliografia critică sistematică
clasicismului: 2.3 Discutarea textelor suport din manual
Tradiţionalismul major,
Tradiţionalismul minor 3.1 Lectura expresivă a textului
De demult, de Octavian Încadrarea poeziei în contextul operei poetului 2
Goga 3.2 Exerciţii de identificare şi argumentare a temei
Contextualizarea operei şi a motivelor literare
literare 3.3 Argumentarea imaginilor artistice care
Tema, motive literare constituie imaginarul poetic
4.2 Exerciţii de identificare a figurilor de stil şi a
Imaginarul poetic procedeelor artistice

Identificarea şi analiza
elementelor de
compoziţie şi de limbaj
în textul poetic
Evaluare 1.3- Test de evaluare 1 Răspunsul scris
4.2

9
Orientări tematice în 1.3 Argumentarea orientărilor tematice prezente în 1 Caietul Observarea
romanul interbelic romanul interbelic Manualul sistematică
Romanul psihologic: 1.4 Bibliografie critică
Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte 2.1 Precizarea elementelor inovatoare propuse de
de război, de Camil scriitor
Petrescu 2.3
Camil Petrescu – Exerciţii de argumentare a instanţelor narative,
teoretician al romanului 3.1 relaţiilor dintre ele, perspectiva narativă
modern 5
Instanţele narative şi 3.2 Exerciţii de identificare a structurii şi
relaţiile dintre ele, compoziţiei romanului
perspectiva narativă în 3.3
romanul modern Exerciţii de rezumare şi problematizare a
subiectiv 3.4 subiectului romanului
Particularităţile
discursului narativ Exerciţii de caracterizare a personajelor
(planuri narative, 4.1
alternanţă/înlănţuire,
incipit, final) Personajul principal – tipul intelectualului,
Construcţia subiectului 4.2 însetat de adevăr
(acţiune, conflict,
relaţii spaţio-temporale Argumentarea analizei psihologice
Problematica Recapitularea şi discutarea subiectelor propuse
romanului; pentru lucrarea scrisă
particularităţi de Lucrarea scrisă semestrială
realizare a personajelor Corectarea şi discutarea lucrării scrise
Tehnici de analiză
psihologică

10
Romanul balzacian: 1.3 Exerciţii de identificare a structurii şi 5 Manualul clasei a XI-a Observarea
George Călinescu, compoziţiei romanului Caietul sistematică
Enigma Otiliei 1.4 Bibliografia critică
încadrarea în Exerciţii de rezumare şi problematizare a
epocă şi în contextul 2.1 subiectului romanului
creaţiei călinesciene; Caracterizarea personajelor
construcţia 2.3 Discuţii pe marginea diferenţelor de cultură şi
subiectului şi a mentalitate a celor doi protagonişti
discursului narativ; 3.1
tipologia
personajelor, evoluţia 3.2
raporturilor dintre ele,
modalităţi de 3.3
caracterizare;
balzacianismul 3.4
formulei romaneşti;
depăşirea
balzacianismului; 4.1
problematica
romanului.
4.2

Limbă și comunicare: 1.2 Exerciții de identificare a structurilor 1 Manualul Observarea


structuri discursive discursului. Caietul sistematică
(descriptive, narative) 1.5 Fișa de lucru
2.1
6. Studiu de caz: Prezentarea orală a rezultatelor cercetării 3
Modele epice în
romanul interbelic 3.3 Exerciţii de descriere şi analiză a cazului şi de
identificare a soluţiilor

1.4 Clarificarea unor idei – discutarea mai multor


aspecte ale problemei pe marginea textelor
suport din manual
Teză 1.1- 1 Răspunsul scris
Recapitulare 4.2 3

11