Sunteți pe pagina 1din 2

Nimic nu este mai important în relaŃia SprijiniŃi-l întotdeauna, chiar dacă

SunteŃi părintele unui adolescent? părinte-adolescent decât comunicarea! vă respinge sau nu sunteŃi mereu de
acord cu acŃiunile lui.
“ConversaŃii lipsite de afecŃiune, replici dure şi Iată câteva sugestii practice de îmbunătăŃire
pline de superficialitate…” (mărturisea un a ei: AcordaŃi-i încredere. Dacă aveŃi
părinte) încredere în el, atunci şi el vă va
Tânărul trebuie să simtă mereu că acorda mai multă încredere.
Vă este cunoscută problema şi părerile şi deciziile lui sunt
dumneavoastră? Să vedem împreună ce putem ascultate şi respectate, că AbordaŃi subiecte importante de
face. sentimentele lui sunt acceptate religie, politică, relaŃii, dileme ale
umanităŃii, etc. Sunt domenii
Ce ar trebui să ştim despre comportamentul AdoptaŃi o atitudine pozitivă faŃă de preferate la aceată vârstă.
copilului nostru şi să considerăm a fi normal adolescent! Este tot atât de
pentru această etapă de dezvoltare: importantă ca si cuvintele pe care le LaudaŃi-l şi încurajaŃi-l. Nu-l
alegeŃi pentru a va exprima faŃă de el. etichetaŃi, spunându-i "încapaŃânat",
conduita revoltei: - adolescentul refuză sistematic şi "oaia neagră a familiei".
ostentativ ceea ce a învăŃat sau a fost obligat să IncercaŃi să vă ascultaŃi copilul atunci
înveŃe; el adoptă atitudini negativiste, contrazice fără cand e trist sau suparat, admiteŃi-i Negocierea este bună şi pentru că le
temei, ironizează, utilizează un limbaj ieşit din durerea interioară şi daŃi-i o şansă impune parinŃilor să examineze
comun, de multe ori agresiv. să vorbească despre durerea lui. regulile pe care le aplica si să le
conduita închiderii în sine - se interiorizează, se schimbe în mod conştient şi atent pe
izolează, aspecte care determină îndepărtarea de Autocontrolul vă va ajuta să nu măsură ce se dezvoltă adolescenŃii.
familie. rănitxi sentimentele propriului copil,
conduita exaltării, a afirmării şi a independenŃei - astfel putând să-i dea un bun ObişnuiŃi-vă să comunicaŃi indirect,
adolescentul caută confruntarea cu alŃii pentru a-şi exemplu despre cum să procedeze este adesea cea mai eficientă
verifica calităŃile fizice şi intelectuale, adoptă atunci cand e supărat, pentru a nu metodă de comunicare cu
atitudini extreme faŃă de tot ceea ce dispreŃuieşte sau răni pe ceilalŃi. adolescenŃii (prin e-mail, chat,
concordă cu atitudinile sale. bileŃele, etc.)
FaceŃi ca rezolvarea problemelor să
În călătoria descoperirii de sine, să le fim vă transforme într-o echipă pe dvs şi Nu cereŃi ceea ce d-voastră nu
alături copiilor noştri! pe propriul copil. ConsultaŃi-l cu puteŃi respecta! Defectele părinŃilor
privire la problemele casei. S-ar sunt armele pe care adolescentul le
putea să vă surprindă în mod plăcut! întoarce împotriva lor.
Fermitate in manusa de catifea.
StabiliŃi reguli împreună şi fiŃi
consecvenŃi în aplicarea lor.
Colegiul NaŃional “Unirea” Focşani
Sanctiune fără umilinŃă! Cabinetul de asistenŃă psihopedagogică
Cabinetul de asistenŃă psihopedagogică
SoluŃionaŃi conflictele prin dialog, al Colegiului NaŃional “Unirea”
nu prin forŃă!

RenunŃaŃi să faceŃi totul în locul


lui! Sunt consecinŃe ale actelor sale pe
care trebuie să le înveŃe singur.

AcordaŃi-i libertatea de a încerca


lucruri noi şi de a-şi dezvolta un sistem
de valori.
( II )
Săptămânal, să aveŃi activităŃi Profesor-Psiholog
împreună, simple, ca ieşitul la o Modreanu Claudia
îngheŃată. RespectaŃi-le!

LuaŃi masa împreună, în familie,


oricât de des puteŃi. Este un bun prilej
de discuŃii şi întăreşte sentimentul
apartenenŃei la familie.
“Felul în care părinŃii îl tratează pe copil
formează la acesta un anumit mod de a
concepe lumea”
A. Adler