Sunteți pe pagina 1din 5

PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA BIOLOGIE

Programa școlară este un document școlar care propune sintetic un curriculum specific la
nivelul fiecărei discipline de învățământ. Are caracter oficial, unitar și obligatoriu. Prin
conținutul său, programa este principalul ghid pentru activitatea dascălului, având o valoare
instrumentală și operațională. Ea este documentul de la care se pornește în demersul de
proiectare didactică, lăsând profesorului destul spațiu pentru manifestarea autonomiei și
creativității formative (COJOCARIU V., 2012).
Poate că în perspectivă, programa școlară ar trebui să devină mai maleabilă, la
circumstanțele învățării, permițând profesorului să propună teme și subteme noi, în conformitate
cu nevoile și posibilitățile concrete ale elevilor (CUCOȘ C., 2006).
Începând cu anul școlar 2017 - 2018 au intrat în vigoare noile programe scolare pentru
învățământul gimnazial.

Fig. 1 - Elemente semnificative pentru programa nouă (VASILE C., 2017)

1
Programa școlară reprezintă un model curricular, centrat pe competențe, realizată în
maniera de a contribui la dezvoltarea profilului de formare al elevului, ce devine o componentă
reglatoare a Curriculum-ului național. Prin el se descrie ce așteptări există de la elevi la finalul
unui ciclu de învățământ, având la bază cerințe din Legea Educației, finalități, caracteristici de
dezvoltare a copilului etc (VASILE C., 2017).
În ceea ce privește profilul de formare al absolventului la finalul ciclului preșcolar, acesta
vizează cele cinci domenii de dezvoltare: dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea socioemoțională,
dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei, dezvoltarea limbajului și a comunicării, dezvoltarea
capacităților și atitudinilor în învățare, fiecare dintre acestea având diferite elemente specifice.
La celelalte cicluri de învățământ, profilul de formare al absolventului este construit pe
baza descriptivului nivrlului:
 elementar (P - IV);
 intermediar (V - VIII);
 funcțional (învățământ obligatoriu);
 dezvoltat (învățământ secundar - superior) de deținere a competențelor cheie.

COMPETENȚA = CUNOȘTINȚE + DEPRINDERI / APTITUDINI + ATITUDINI

Sistemul de competențe cheie a reprezentat un element de referință al planurilor de învățământ,


astfel ariile curriculare sunt compatibile cu cele 8 domenii de competențe cheie stabilite la nivel
european:
1. Comunicare în limba maternă
2. Comunicare în limbi străine
3. Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii
4. Competența digitală
5. Competența socială și competențe civice
6. A învăța să înveți
7. Inițiativă și antereprenoriat
8. Sensibilizare și exprimare culturală

2
Competențele cheie nu apar în programele școlare de la ciclul primar, însă ele sunt
amintite, așa cum sunt și valorile și atitudinile pe care le dezvoltă aceste documente oficiale la
elevi. Competențele care apar în programele școlare sunt cele generale (pentru un ciclu de
învățământ) și cele specifice (pentru un an de studiu).
De asemenea, se pot stabili relații de interdependență, interdeterminare între tipurile de
competențe prezente în programă.

Fig. 2 - Exemple de competențe la disciplina Biologie


Programa școlară pentru clasa a VI - a conf. Ordin nr. 3393 / 28.02.2017

Totodată competențele cheie sunt, în esența lor, transversale, formându-se prin mai multe
discipline, nu doar prin studiul uneia singure.
Spre exemplu, programa pentru disciplina biologie vizează, în primul rând, formarea
competenței cheie specifică disciplinei (competențe matematice și competențe de bază în științe
și tehnologii), dar contribuie și la formarea altor competențe cheie cum ar fi: comunicarea în
limba maternă, a învăța să înveți, competențe în utilizarea noilor tehnologii informaționale și de
comunicație, competențe sociale și civice, inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare culturală și
exprimare artistică.

3
CE ASEMĂNĂRI ȘI DEOSEBIRI EXISTĂ ÎNTRE PROGRAMA NOUĂ ȘI CEA
VECHE?

Studiind comparativ cele două programe școlare pentru disciplina biologie s-au constatat,
în primul rând, o serie de asemănări și deosebiri structurale ce pot fi consultate cu ușurință în
diagrama de mai jos:

Notă de
prezentare

Competențe
generale și
specifice

Conținuturi

Fig. 3 - Analiza comparativă a programelor școlare pentru disciplina Biologie

„Programa în spirală”
Acest document oficial poate fi privit ca o spirală,
deoarece fiecare competență specifică se dezvoltă, capătă noi
înțelesuri și urmărește cunoștințe, aptitudini și abilități diferite,
pornind de la simplu la complex. În fiecare an de studiu
competențele se detaliază, se dezvoltă, ancorându-se în jurul
celor anterioare ca o spirală din ce în ce mai mare (VASILE C.,
2017).

4
Clasa aV-a a VI - a a VII - a a VIII - a
Competența 1.1 Extragerea 1.1 Selectarea unor texte, 1.1 Sistematizarea 1.1 Analiza critică a
specifică informațiilor din texte, filme tabele, desene, informațiilor din texte, informațiilor extrase
filme, tabele, desene, scheme, grafice, filme, tabele, desene, din texte, filme,
scheme, ca sursepentru diagrame ca surse pentru scheme, utilizate ca tabele, desene,
identificarea extragerea unor surse pentru explorarea scheme, grafice,
caracteristicilor unor informații referitoare la unor sisteme biologice, diagrame, utilizate ca
sisteme biologice, a unele procese, fenomene a unor procese și surse de informare
unor procese și și sisteme biologice fenomene
fenomene

Tabelul 1 - Exemplu de „spiralare” a unei competențe specifice pe parcursul unui ciclu de învățământ la disciplina
Biologie

CONCLUZII
În ceea ce privește abordarea la clasă a noii programe școlare, referitor la metodele,
formele de organizare, mijloacele de învățământ utilizate în cadrul lecțiilor, acestea pot fi
îmbunătățite, adăugând elemente noi, inedite în proiectare. Totodată, sugestiile metodologice din
cadrul programelor, oferă numeroase idei, sfaturi, propuneri de abordare a conținuturilor din
perspectiva competențelor, dar și modalități de proiectare, evaluare etc.

BIBLIOGRAFIE
1. COJOCARIU V - M. (2012): Note de curs - Fundamentele pedagogiei. Teoria și
metodologia curriculum-ului, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
2. CUCOȘ C. (2006): Pedagogie - Ediția a III - a, Editura Polirom, Iași;
3. VASILE C., ENE D. (2017): Metodica și evaluarea pentru examenele de titularizare și
definitivare în învățământ - Ediția a III - a, Editura ROVIMED PUBLISHERS, Bacău;
4. *** Programa școlară pentru disciplina Biologie clasele a V - a - a VIII - a aprobată prin
Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării nr. 5097 / 09.09.2009;
5. *** Programa școlară pentru disciplina Biologie clasele a V - a - a VIII - a aprobată prin
Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3393 / 28.02.2017.