Sunteți pe pagina 1din 7

DIDACTIC

Disciplina: Limba şi Literatura Română.


Clasa: a IX-a
Data: 08 octombrie, 2019
Subiectul: Criterii de redactare a rezumatului
Timpul: 45 minute.
Tipul lecţiei: mixtă.

Competenţa specifică: 3. Rezumarea textelor literare şi nonliterare.

Subcompetenţa: 3.1. Rezumarea unui text narativ, în limita a 75 de cuvinte.

Obiectivele operaţionale:

Elevul va fi capabil :
O1 – să recunoască elementele de detaliu din fragmentul de text;
O2 – să stabilească transformările specifice unei rezumări;
O3– să distingă rigorile de redactare a unui rezumat;
O4 –să producă, în baza textului, o expunere rezumativă a acţiunilor.

prealabile Modul de evaluare


activitatea didactică s-a axat pe or cu Se va face evaluarea nonformală a
diferenţierea rigorilor de redactare a participării elevilor:
1
unui rezumat, ceea ce va permite Ei vor recunoaşte unele elemente de -capacitatea elevilor de a discerne
elevilor să dezvolte competenţa de detaliu conform unui joc didactic. informaţia în procesul lecturii,
rezumare a textelor literar. Elevii vor putea aplica tehnicile şi separînd-o în categorii distincte;
Subiectul dat este relevant pentru stategiile planificate, lucrînd atît -abilităţile de comunicare în procesul
elevi prin faptul că va accentua rolul individual/frontal, cît şi în grup. discuţiei, utilizarea datelor
cunoaşterii principiilor ortografice, semnificative şi a noţiunilor de teorie
ortoepice şi literar-artistice, datorită literară elementare;
cărora se vor efectua transformările -prezentarea rigorilor de rezumare
necesare unui rezumat corect. descoperite în urma analizei
Această activitate vizează atît fragmentelor de text.
evaluarea conţinuturilor, cît şi nivelului Se evaluează formal, prin etapa
de cunoştinţe, competenţe, atitudini evocării, gradul de înţelegere a
formate prin conţinuturile studiate. textului.
Evaluarea finală, cu un calificativ, va fi
în baza răspunsurilor oferite de elevi în
urma efectuării sarcinilor de la etapa
reflecţiei şi a lucrului pe text.

Forme de organizare a activităţii: în grup; frontală; în perechi; individuală.

Strategii şi tehnici: Joc didactic, Exerciţiul, Agenda paralelă, Descoperirea, GPP, Scrierea liberă.

Mijloace de învăţămînt: manual, fișe

2
DEMERSUL DIDACTIC

Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Timp Strategii şi Obiective


lecţiei (min.) tehnici
Evocarea Propune spre audiere o secvenţă din Ascultă secvenţa ecranizată. 1
ecranizarea romanului „Amintiri din
Implică-te! copilărie”de Ion Creangă, atenţionîndu-i pe Recunosc episodul prezentat şi eroii- 2
elevi asupra necesităţii de a recunoaşte pasajul participanţi la acţiune.
şi eroii participanţi la acţiune.

Anunţă tema lecţiei şi obiectivele. Fixează tema în caiete. 2

Se citeşte motto-ul lecţiei „Copilăria este o Ascultă profesorul.


lume de miracole şi de uimire a creaţiei
scăldate în lumină.” (E. Ionescu)

Pentru stabilirea cunoaşterii unor elemente de Elevii se divizează în 6 echipe. 2 Lucru în grup O1
detaliu din text, profesorul verifică tema de
acasă: fiecare elev a adus cîte un obiect întîlnit
în fragmentul de text analizat, conform căruia Se alege cel mai interesant obiect.
s-ar putea cita o secvenţă de text şi s-ar putea
preciza etapa acţiunii.
6 Joc didactic
Profesorul divizează elevii în 6 echipe, prin Se prezintă obiectele, parcurgîndu-se 3
numărare, şi propune a alege în fiecare grup, etape:
timp de 2 minute, obiectul cel mai interesant -recunoaşterea obiectului;
care va fi recunoscut de ceilalţi elevi. -citarea secvenţei de text;
Fixează timerul. -precizarea etapei acţiunii cărei aparţine.
3
Realizarea Propune elevilor să-şi amintească etapele de Enumeră etapele de pregătire a 2
sensului pregătire a rezumatului. rezumatului(lectura textului; delimitarea etapelor
acţiunii; realizarea planului simplu de idei).
Informează-
te!
Ghidează efectuarea Ex.1 (p.109) Se citeşte fraza propusă: „Odată, vara, pe- 3
aproape de Moşi, mă furişez din casă şi mă duc,
Procesează
informaţia! ziua miaza-mare, la moş Vasile, fratele tatei cel mai
mare, să fur nişte cireşe.”

Se citesc cele 2 modele de rezumate făcute


de Roboţel şi Alexandru: Exerciţiul O2
1.Odată, vara, mă furişez şi mă duc ziua, miaza-
mare, la moş Vasile să fur nişte cireşe.
2.Într-o zi de vară, Nică pleacă la unchiul său să
fure cireşe.

Întrebă elevii, în opinia lor, care rezumat e mai Se stabileşte care model pare a fi mai bine
bun. realizat.

Indică, într-o agendă paralelă, să stabilească Text-bază Rezumat 5 Agenda


echivalentul dintre Textul-bază şi Rezumat. paralelă
Profesorul completează partea din dreapta a Odată, vara, pe- Într-o zi de vară,
aproape de Moşi,
agendei la tablă, elevii independent scriu
echivalentele pentru fiecare secvenţă. Mă furişez din casă şi
mă duc, ziua miaza- Nică pleacă
mare,

la moş Vasile, fratele la unchiul său


tatei cel mai mare,

să fur nişte cireşe. să fure cireşe.

4
Ajută elevii să descopere transformările Conform transformărilor din agendă, se 5
efectuate pentru a rezuma fraza, completîndu- completează posterul stabilindu-se rigorile
se posterul de la tablă. de redactare a rezumatului.

 Se elimină amănuntele nesemnificative, Descoperirea


păstrîndu-se doar informaţia esenţială. O3
 Verbele sînt folosite la pers.III.

 Nu se utilizează cuvinte/expresii din limba


vorbită.
Elevii trenscriu informaţia de pe poster pe
coperta a treia a caietului de studiu.

Indică să fie citită şi realizată sarcina de la Se rezumă alineatul următor:”- Nu-i acasă 6
Exersaţi! p.110 (sus). Ion, zise mătuşa Mărioara; s-a dus cu moşu-tău
Vasile sub cetate, la o chiuă din Codreni, s-aducă
nişte sumani.”
Se citesc variantele propuse de la fiecare GPP
Propune să aleagă în perechi rezumatul mai
pereche.
bun.
5
 Nu se foloseşte dialogul.
Se completează posterul cu altă regulă a
rezumării descoperită.
 Se utilizează gerunziul verbului pentru
Propune să găsească echivalentul din text concentrarea informaţiei.
pentru rezumatul care începe cu „Văzînd-o pe Descoperirea
mătuşa sub cireş...”  Se exclud descrierile şi figurile de stil.

5
Se citesc sugestiile oferite în caseta teoretică  Se referă strict la ceea ce se povesteşte, nu
din manual p.111. la cine şi cum anume povesteşte.
Reflecţia Propune elevilor să-şi amintească un film Elevii scriu textul, expunînd rezumativ 5 Scrierea liberă O4
pentru copii recent vizionat şi să redacteze un acţiunile esenţiale.
Comunică şi
decide!
rezumat conform acţiunilor esenţiale din acest
film, utilizănd rigorile descoperite la oră.
Apreciază! Volumul rezumatului – 75 de cuvinte.

Include o melodie-fondal pentru scrierea


liberă, avînd grijă să fixeze şi taimeru -5 Cel mai reuşit rezumat=Cea mai reuşită
minute. publicitate!

Completează că acest rezumat trebuie să aibă


o alură de „publicitate” reuşită, în aşa fel ca şi Elevul Cel mai atent la respectarea
alţi colegi să-l vrea să-l vizioneze. Cele mai rigorilor unei rezumări=Redactor-şef!
bune rezumate vor echivala cu cele mai reuşite
publicităţi, simulîndu-se un eventual
microconcurs. Totodată elevii care vor fi foarte
atenţi şi vor descoperi greşelile efectuate în 5 Joc didactic
redactare vor cîştiga titlu de redactor-şef. Elevii prezintă rezumatele textelor şi le
analizează conform rigorilor de redactare
Ascultă prezentările şi ghidează cunoscute deja.
microconcursul. Este stabilit cel mai bun rezumat şi cel mai
atent elev la redactările audiate.

Se notează elevii conform activităţii la oră şi Ascultă rezultatele evaluării.


conform efectuării ultimei sarcini de lucru.

Extinderea Dictează tema pentru acasă: de prezentat 2


rezumatul oral, pe capitole, al cărţii citite la Notează tema pentru acasă în caiete.
6
Acţionează! Lectura suplimentară:”Cuore. Inimă de copil”
de Edmondo de Amicis /prezentarea se va
efectua conform sugestiilor din caseta teoretică
din manual pagina 111(jos)./