Sunteți pe pagina 1din 10

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
PRIMARIA COMUNEI CLINCENI

Adresa postala: COMUNA CLINCENI , STRADA PRINCIPALA , NUMARUL 107A , JUDETUL ILFOV, Localitatea: Clinceni, Cod postal: 077060, Romania,
Punct(e) de contact: Primaria comunei Clinceni, Tel. +40 213694393, In atentia: Elena Petrache, Email: primariaclinceni@yahoo.com, Fax: +40
213694041, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate publica locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-04-2012 14:43 Pagina 1/10


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Executie lucrari de modernizare drumuri locale in comuna Clinceni judetul Ilfov pe strazile Unirii, Ciorogarlei, Clinceni, Rasaritului,
Sabarului, Monumentul Eroilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Comuna Clinceni Judetul Ilfov

Codul NUTS: RO322 - Ilfov

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Executie lucrari de modernizare drumuri locale in comuna Clinceni judetul Ilfov pe strazile Unirii, Ciorogarlei, Clinceni, Rasaritului,
Sabarului, Monumentul Eroilor
Valoarea de 4,682,119.44 RON exclusiv TVA reprezinta valoarea la care se vor raporta ofertele in evaluare (valoarea prezentei proceduri
de atribuire).
Valoarea de 10,925,000.00 RON exclusiv TVA reprezinta valoarea ce cuprinde si eventualele lucrari noi pe care autoritatea contractanta isi
rezerva dreptul de a le atribui in baza art. 122 litera j) din OUG 34/2006.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea maxima estimata a prezentului contract este de 4.682.119,44 lei exclusiv TVA. Autoritatea contractanta, in conformitate cu
prevederile art. 122 litera j) din OUG 34/2006, isi pastreaza dreptul de a atribui contracte similare, in cel mult 3 ani de la data atribuirii
prezentului contract, pana la limita sumei de 10.925.000 lei exclusiv TVA.
Valoarea estimata fara TVA: intre 4,682,119.44 si 10,925,000.00 RON

II.2.2) Optiuni
Da

Conform art. 122 litera j) din OUG 34/2006

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


3 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006 actualizata si va fi prezentata cel mai tarziu tarziu la ora
stabilita pentru deschiderea ofertelor.
In mod obligatoriu, ea va asigura autoritatea contractanta impotriva riscurilor descrise la art. 87 din HG 925/2006 actualizata precum si de
cel prevazut de art. 2781*) din OUG 34/2006 actualizata.
In cazul unei asocieri, garantia de participare se va constitui obligatoriu de catre liderul asocierii in numele intregii asocieri.
Cuantumul garantiei de participare va fi in in suma de 90.000 lei si va fi valabila pentru o perioada de 90 de zile de la data limita de
depunere a ofertelor.
Conform Art. 2781*) - (1) din OUG 34/2006 actualizata, daca ofertantul depune o contestatie la CNSC „in masura în care Consiliul respinge
contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare în raport cu valoarea estimata a contractului
urmatoarele sume: 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei”;
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-04-2012 14:43 Pagina 2/10


Fisa de date
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.
În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la asociere în
ansamblu. Astfel, daca toti asociatii se încadreaza, în mod individual, în categoria IMM, reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul
garantiei de buna executie se va aplica si asocierii.
Modul de constituire a garantiei de buna executie conform art. 90 din HG 925/2006 actualizata modificat de HG 1045 din 2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Conform HCL Clinceni nr.22/2012 platile se vor efectua din bugetul local, esalonat:cel mult 1000000 lei inclusiv TVA–2012;cel mult 1500000
lei inclusiv TVA-2013;cel mult 3000000 lei inclusiv TVA-2014;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c)Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta
independenta;
d)Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 313 din 29 iunie 2011 cu privire la interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
e)Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 302 din 01 iunie 2011 cu privire la aprobarea formularelor standard ale Procesului Verbal al sedintei
de deschidere a ofertelor si Raportul Procedurii;
f)Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 509 din 14 septembrie 2011 cu privire la formularea criteriilor de callificare si selectie;
g)Hotararea Guvernului nr. 1045 din 2011 privind modificarea alin (3) al art. 90 din HG 925/2006 actualizata;

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Cerinta nr. 1Declaratii privind eligibilitatea (privind neîncadrarea în prevederile art.180 din ordonanta)Se va completa pe modelul formularului
anexat. Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
NOTA: Încadrarea în oricare din situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata
pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 2Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 Se va completa pe modelul formularului anexat. Se accepta completarea
ulterioara doar in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Cerinta nr. 3Declaratia privind calitatea de participant la procedura Se va completa pe modelul formularului anexat. Se accepta completarea
ulterioara doar in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Cerinta nr. 4Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Se va completa pe modelul formularului anexat.Vor fi descalificati
ofertantii care omit sa completeze si sa prezinte formularul.Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4)
si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Cerinta nr. 5 Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 Se va completa pe modelul formularului
anexat.
Inclusiv tertul sustinator (daca exista) are obligatia de a completa aceasta declaratie.
Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.Mentionam ca, in cadrul
autoritatii contractante, urmatoarele persoane detin functii de decizie: Adrian Budeanu – Primar; Liliana Vlad – Secretar; Gherghina
Tudor. – Contabil; Elena Petrache – Presedinte Comisie Evaluare
Cerinta nr. 6 Pentru persoane juridice straineDocumente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din
punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident, traduse si legalizate in mod
obligatoriu in limba romana de catre un traducator autorizat. Toate documentele oficiale depuse de persoanele juridice straine, precum si
documentele depuse intr-o alta limba decat cea romana de catre operatorii economici romani, vor fi prezentate in original sau copie
legalizata, însotite de traduceri legalizate în limba romana, efectuate in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati. Toate certificatele
depuse trebuie sa fie in mod obligatoriu valabile la data limita de depunere a ofertelor. Se accepta completarea ulterioara doar in situatia
prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Alte documente: Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor
bugetare catre bugetul general consolidat, care sa ateste inexistenta de obligatii bugetare restante in luna anterioara celei in care se depun
ofertele, sau echivalent; Certificat de taxe si impozite locale privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata, in luna anterioara celei in care
se depun ofertele, a impozitelor si taxelor locale pentru sediul principal, sau echivalent; Cazier judiciar al societatii asa cum este precizat în
Certificatul constatator emis de oficiul Registrului Comertului, sau echivalent.
Toate certificatele pot fi depuse in original, copie legalizata sau copie lizibila „conform cu originalul” semnata si stampilata de catre ofertanti.
Toate certificatele depuse trebuie sa fie in mod obligatoriu valabile la data limita de depunere a ofertelor. În cazul unei asocieri, fiecare
asociat este obligat sa prezinte aceste certificate. Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din
HG 925/2006 actualizata.
NOTA: Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-04-2012 14:43 Pagina 3/10


Fisa de date
Cerinta nr. 1Persoane juridice/fizice române: Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este
situat sediul ofertantului cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor din care sa rezulte cel putin informatiile legate de
structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate care trebuie sa corespunda obiectului contractului care urmeaza sa fie
atribuit.Certificatul poate fi depus in original, copie legalizata sau copie semnata si stampilata „conform cu originalul” de catre ofertant. În
cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste certificate.Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta
de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Cerinta nr. 2 Persoane juridice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de
vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident, traduse si legalizate in mod obligatoriu in
limba romana de catre un traducator autorizat. In cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se
emit documente de natura celor mai sus mentionate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181 din
OUG 34/2006, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista
prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative
sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. 1) Documente edificatoare care dovedesc o forma de
înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident (daca este cazul, în original, copii
legalizate sau copii semnate si stampilate „conform cu originalul” de catre ofertant.); 2) Certificat de Rezidenta Fiscala (pentru evitarea
dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în curs (documentul se va prezenta în original, copie legalízata sau copie semnata si
stampilata „conform cu originalul” de catre ofertant.). Toate documentele oficiale depuse de persoanele juridice straine, precum si
documentele depuse intr-o alta limba decat cea romana de catre operatorii economici romani, vor fi prezentate in original sau copie
legalizata, însotite de traduceri legalizate în limba romana, efectuate in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati. Toate certificatele
depuse trebuie sa fie in mod obligatoriu valabile la data limita de depunere a ofertelor. Se accepta completarea ulterioara doar in situatia
prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, situatia tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Se va completa pe modelul formularului anexat.
Fisa de informatii generale În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte
acest formular.
Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de
art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Cerinta nr. 2 Copia dupa bilant va fi semnata si stampilata de catre ofertanti
Prezentarea bilanturilor contabile pe ultimii trei ani vizate si înregistrate de pe fiecare pagina si se va face mentiunea “conform cu originalul”
organele competente. pe fiecare pagina.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte
aceste bilanturi contabile.
In situatia în care operatorul economic si-a înregistrat bilantul
contabil aferent anului 2011, acesta poate prezenta bilanturile
contabile din ultimii trei ani financiari încheiati, respectiv 2011,
2010, 2009.
Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de
art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Cerinta nr. 3 Operatorul economic are obligatia de a da o declaratie pe
Asigurarea de catre ofertant a tuturor riscurilor ce ar putea apare privind proprie raspundere precum ca, in cazul in care va fi desemnat
lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele castigator al procedurii de achizitie publica, va încheia înainte de
pe stoc, personalul propriu si reprezentantii împuterniciti sa verifice, sa semnarea contractului, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile
testeze sau sa receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile ce ar putea apare privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile
aduse catre terte persoane fizice sau juridice. de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu
si reprezentantii împuterniciti sa verifice, sa testeze sau sa
receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile aduse
catre terte persoane fizice sau juridice.
Asigurarea se va încheia, pentru toata durata de valabilitate a
contractului, cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor
de asigurare va fi suportata de catre ofertant din capitolul
“Cheltuieli indirecte”.
In cazul in care operatorul economic este declarat castigator al
procedurii si nu incheie si nu prezinta polita de asigurare inainte
de semnarea contractului, incheiata conform cerintelor de mai
sus, oferta sa va fi declarata inacceptabila, conform art. 36 alin
(1) litera b) din HG 925/2006 actualizata.
Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de
art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Cerinta nr. 4 În cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii
Operatorul economic trebuie sa faca dovada realizarii unei medii a cifrei de (facând dovada în acest sens prin prezentarea documentelor
afaceri din activitatea de constructii - montaj (C+M) pe ultimii 3 ani egala sau prevazute în Legea nr. 346/2004) cifra medie de afaceri se
mai mare decât 9.000.000 lei. considera îndeplinita în proportie de 50% din cuantumul precizat.
Pentru ca o asociere sa beneficieze de facilitatile oferite de
Legea nr. 346/2004, operatorii economici care se asociaza
trebuie sa faca dovada ca fiecare dintre ei îndeplineste conditia
de IMM.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita
ofertantilor prezentarea si a altor documente in cazul in care
bilanturile contabile solicitate anterior nu sunt relevante.
Cerinta nr. 5 Formula de calcul a indicatorului financiar „lichiditate generala”
Nivelul indicatorului financiar „lichiditate generala” calculat pentru ultim an este:
an sa fie cel putin 99%. Lichid. gen. = (Active circulante/datorii curente) x 100
În cazul asocierii cerintele obligatorii impuse referitoare la nivelul
indicatorului financiar „lichiditate generala” calculat pentru ultimul
an trebuie sa fie îndeplinite de catre fiecare din membrii
grupului.
In situatia în care operatorul economic si-a înregistrat bilantul
contabil aferent anului 2011, acesta poate dovedi îndeplinirea
nivelului impus si prin raportare anul 2011, respectiv „nivelul
indicatorului financiar „lichiditate generala” calculat pentru anul
2011 sa fie cel putin 99%”.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-04-2012 14:43 Pagina 4/10


Fisa de date
Altele Daca o asociere de operatori economici depune o oferta
comuna, atunci situatia economica si financiara se
demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor
membrilor asocierii. La evaluarea situatiei economico-financiare
nu se iau în considerare datele subcontractantilor.
Capacitatea economica si financiara a operatorului economic
poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura
relatiilor juridice existente între operatorul economic si persoana
respectiva.
În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si
financiara invocând si sustinerea acordata, în conformitate cu
prevederile alin. (1) art.186 din OUG 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, de catre o alta persoana, atunci acesta
are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective,
încheiat în forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca
va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se
afle în situatia care determina excluderea din procedura de
atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si
d). Angajamentul ferm de sustinere financiara reprezinta un act
juridic unilateral prin care persoana care sustine, confirma faptul
ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele
financiare invocate.
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia
Lista celor mai importante lucrari executate în ultimii 5 ani, însotita de sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada
certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. si locul executiei celor mai importante lucrari si precizeaza daca
au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din
domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte
aceasta lista.
Lista va fi prezentata in original, semnata si stampilata de catre
ofertanti.
Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de
art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Cerinta nr. 2 Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii
Indeplinirea de catre ofertant in ultimii 5 ani, dintr-un singur contract, a unei Pentru dovedirea indeplinirii experientei similare solicitate se va
experiente similare in executia de lucrari de drumuri in valoare de minim prezenta obligatoriu cel putin 1 document (contract/ parti
4.500.000,00 lei exclusiv TVA. relevante ale contractului /proces verbal de receptie, etc) prin
care sa se confirme executia, dintr-un singur contract, unor
lucrari de drumuri in valoare de minim 4.500.000,00 lei exclusiv
TVA.
În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive
obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea
indeplinirii cerintei privind experienta similara se realizeaza printr
-o declaratie a operatorului economic sub incidenta legii penale
privind falsul in declaratii.
Pentru situatiile financiare exprimate în alte monede decât euro
se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb
comunicata de catre Banca Central europeana (info:
www.ecb.ro) pentru anul în care contractul pentru respectivul
proiect a fost semnat.
Cerinta nr. 3 Se va completa pe modelul formularului anexat.
Declaratie cu privire la personalul de conducere si efectivele medii anuale In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte
ale personalului angajat in ultimii 3 ani aceasta declaratie.
Declaratia va fi data pe propria raspundere si a fi prezentata in
original, semnata si stampilata de catre ofertanti.
NOTA: Aceasta declaratie nu se refera la personalul
responsabil pentru indeplinirea contractului.
Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de
art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Cerinta nr. 4 Ofertantii trebuie sa se angajeze ca au capacitatea de a asigura
Pentru asigurarea optima a managementului contractului operatorul desfasurarea activitatii în regim de continuitate si ca vor asigura
economic trebuie sa faca obligatoriu dovada ca are la dispozitie, timp de 8 personal competent pentru desfasurarea activitatii asa cum este
ore zilnic pe toata durata contractului, un personal de conducere de minim 8 solicitat de catre autoritatea contractanta.
(opt) specialisti, din care: Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu
•minim 1 (un) absolvent de studii superioare de lunga durata tehnice in numai cu copii diplome studii superioare, copii
Specializarea Cai Ferate Drumuri si Poduri (sau echivalentul acesteia), cu atestate/autorizatii in termen de valabilitate la data limita a
experienta generala de minim 5 ani ca inginer constructor si care sa fi depunerii ofertelor (daca este cazul), copii contracte de
condus, in calitate de responsabil (coordonator) contract, implementarea a munca/contracte de colaborare/ contracte de prestari servicii/
minim un contract de lucrari de constructii de drumuri – pentru functia de angajamente de participare si prin CV-uri anexate pentru
Responsabil (coordonator) contract; fiecare persoana in parte din cele 8 (opt) solicitate mai sus
precum si declaratii de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt
salariati proprii.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-04-2012 14:43 Pagina 5/10


Fisa de date
•minim 3 (trei) ingineri constructori absolventi de studii superioare tehnice Ofertantii trebuie sa se angajeze ca au capacitatea de a asigura
de lunga durata in constructii specialitatea Cai Ferate Drumuri si Poduri (sau desfasurarea activitatii în regim de continuitate si ca vor asigura
echivalentul acesteia) cu experienta generala de minim 5 ani ca inginer personal competent pentru desfasurarea activitatii asa cum este
constructor, experienta specifica dovedita prin inscrisuri de minim 3 ani ca solicitat de catre autoritatea contractanta.
Sef de Santier lucrari de drumuri – pentru functiile de Sef Santier Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu
Constructii; numai cu copii diplome studii superioare, copii
atestate/autorizatii in termen de valabilitate la data limita a
depunerii ofertelor (daca este cazul), copii contracte de
munca/contracte de colaborare/ contracte de prestari servicii/
angajamente de participare si prin CV-uri anexate pentru
fiecare persoana in parte din cele 8 (opt) solicitate mai sus
precum si declaratii de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt
salariati proprii.
•minim 1 (un) absolvent de studii superioare tehnice de lunga durata in Ofertantii trebuie sa se angajeze ca au capacitatea de a asigura
Constructii specialitatea Cadastru/Geodezie (sau echivalent) cu experienta desfasurarea activitatii în regim de continuitate si ca vor asigura
generala ca inginer in aceasta specialitate de minim de 5 (cinci) ani. Acest personal competent pentru desfasurarea activitatii asa cum este
specialist trebuie sa faca obligatoriu dovada ca a participat la ridicarea si solicitat de catre autoritatea contractanta.
prelucrarea datelor topografice pentru executarea a cel putin un contract de Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu
lucrari de drumuri – pentru functia de specialist topo. numai cu copii diplome studii superioare, copii
atestate/autorizatii in termen de valabilitate la data limita a
depunerii ofertelor (daca este cazul), copii contracte de
munca/contracte de colaborare/ contracte de prestari servicii/
angajamente de participare si prin CV-uri anexate pentru
fiecare persoana in parte din cele 8 (opt) solicitate mai sus
precum si declaratii de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt
salariati proprii.
•minim 1 (unu) specialist RTE (responsabil tehnic cu executia) , sau Ofertantii trebuie sa se angajeze ca au capacitatea de a asigura
echivalentul acestuia, pentru lucrari de Constructii Drumuri – pentru functia desfasurarea activitatii în regim de continuitate si ca vor asigura
de Responsabil Tehnic cu Executia Constructii Drumuri; personal competent pentru desfasurarea activitatii asa cum este
solicitat de catre autoritatea contractanta.
Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu
numai cu copii diplome studii superioare, copii
atestate/autorizatii in termen de valabilitate la data limita a
depunerii ofertelor (daca este cazul), copii contracte de
munca/contracte de colaborare/ contracte de prestari servicii/
angajamente de participare si prin CV-uri anexate pentru
fiecare persoana in parte din cele 8 (opt) solicitate mai sus
precum si declaratii de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt
salariati proprii.
•Minim 1 (un) absolvent studii superioare de lunga durata, atestat Ofertantii trebuie sa se angajeze ca au capacitatea de a asigura
(obligatoriu se va prezenta copie diploma de calificare) ca manager al desfasurarea activitatii în regim de continuitate si ca vor asigura
sistemelor de managementul calitatii – pentru functia de manager calitate. personal competent pentru desfasurarea activitatii asa cum este
solicitat de catre autoritatea contractanta.
Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu
numai cu copii diplome studii superioare, copii
atestate/autorizatii in termen de valabilitate la data limita a
depunerii ofertelor (daca este cazul), copii contracte de
munca/contracte de colaborare/ contracte de prestari servicii/
angajamente de participare si prin CV-uri anexate pentru
fiecare persoana in parte din cele 8 (opt) solicitate mai sus
precum si declaratii de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt
salariati proprii.
•Minim 1 (un) absolvent studii superioare de lunga durata, atestat Ofertantii trebuie sa se angajeze ca au capacitatea de a asigura
(obligatoriu se va prezenta copie diploma de calificare) ca manager al desfasurarea activitatii în regim de continuitate si ca vor asigura
sistemelor de managementul mediului – pentru functia de manager mediu. personal competent pentru desfasurarea activitatii asa cum este
solicitat de catre autoritatea contractanta.
Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu
numai cu copii diplome studii superioare, copii
atestate/autorizatii in termen de valabilitate la data limita a
depunerii ofertelor (daca este cazul), copii contracte de
munca/contracte de colaborare/ contracte de prestari servicii/
angajamente de participare si prin CV-uri anexate pentru
fiecare persoana in parte din cele 8 (opt) solicitate mai sus
precum si declaratii de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt
salariati proprii.
Cerinta nr. 5 Dovedirea indeplinirii acestui nivel mim impus se face astfel:
Pentru a ne asigura ca lucrarile vor fi terminate în termenii de executie •Copie contract de cumparare/factura/contract
impusi de catre proiectant conform legislatiei/ prevederilor tehnice în vigoare inchiriere/conventie/leasing/ alte forme de punere la dispozitie
si la standardele de calitate prevazute operatorul economic trebuie sa faca pentru toate echipamentele/ instalatiile/ autovehiculele de mai
dovada ca are disponibil (proprietate si/sau contracte leasing si/sau sus;
contracte de închiriere si/sau alte forme de punere la dispozitie) pentru •Pentru cele 3 (trei) autobasculante se vor prezenta în mod
executarea contractului ce urmeaza a fi atribuit cel putin: obligatotoriu, în fotocopie semnata si stampilata „conform cu
a.Autobasculante cu capacitate mai mare de 16 to – minim 3 buc. originalul”, cartile de identitate;
b.Autocamion pentru transport materiale – minim 1 buc •Pentru autocamionul solicitat se va prezenta în mod
c.Echipament taiere asfalt – minim 2 buc obligatotoriu, în fotocopie semnata si stampilata „conform cu
d.Freze asfalt cu front de lucru de minim 1000 mm – minim 2 buc originalul”, cartea de identitate;
e.Finisoare asternere asfalt in carosabil – minim 1 buc
f.Cilindri Compactori lis – lis peste 8 to – minim 2 buc
g.Placa vibratoare – minim 2 buc
h.Echipamente vibrat beton – 2 buc
i.Statie de asfalt cu o capacitate de min 100 t/h cu autorizatie de mediu pe
amplasament valabila la data deschiderii ofertei
Cerinta nr. 6 Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii
Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca în cazul în Declaratia va fi data pe propria raspundere si va fi prezentata in
care va fi declarat câstigatorul licitatiei îsi va autoriza toate utilajele mai mari original, semnata si stampilata de catre ofertanti.
de 3,5 to pe care la foloseste în derularea contractului pe întreaga durata de Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de
executie a lucrarii contractate. art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-04-2012 14:43 Pagina 6/10
Fisa de date
Cerinta nr. 7 Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de
Informatii privind subcontractantii subcontractare, precum si informatii privind proportia in care
contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si
specializarea acestora.
Lista va fi prezentata in original, semnata si stampilata de catre
ofertanti si insusita sub semnatura de catre subcontractanti.
Se va completa pe modelul formularului anexat.
Daca nu exista subcontractanti se da o declaratie în acest sens.
În cazul în care exista subcontractanti, acestia se vor identifica
conform art. 11 din HG 925, împreuna si în conformitate cu
acordurile de subcontractare, din care trebuie sa reiasa clar
partea din contract pe care o doreste sa o subcontracteze,
conform art.188 alin (2) din OUG 34/2006.
Subcontractare este permisa cu respectarea urmatoarelor
conditii:
- fara a i se diminua raspunderea în ceea ce priveste modul de
îndeplinire a viitorului contract, ofertantul are dreptul de a include
în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din
contractul respectiv;
- ofertantul trebuie sa indice în ofertele lor partea/partile din
contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de
recunoastere ale subcontractantilor propusi;
- ofertantii trebuie sa prezinte lista cuprinzând subcontractantii;
- subcontractantii nu pot subcontracta lucrarile la rândul lor.
La încheierea Contractului de achizitie publica prezent,
achizitorul va solicita prezentarea contractelor încheiate între
viitorul contractant si subcontractantii nominalizati în oferta.
Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul
de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul
autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu
trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau
financiare initiale.
Altele Capacitatea tehnica si profesionala a operatorului economic
poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura
relatiilor juridice existente între operatorul economic si persoana
respectiva.
În cazul în care ofertantul/candidatul îsi demonstreaza
capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea
acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de
a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma
autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la
dispozitie ofertantului/candidatului resursele tehnice si
profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica
si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.
180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006 actualizata.
Atunci când un grup de operatori economici depune oferta
comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza
prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea
tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea
tehnica si profesionala se demonstreaza în conditiile prevazute
la alin. (2) al art.190 din OUG 34/2006.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Certificatul/certificatele se va/vor prezenta in copie lizibila
Certificat privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau semnata si stampilata „conform cu originalul” de catre ofertanti.
certificate echivalente, în domeniul executiei tuturor lucrarilor de drumuri ce Certificatul/certificatele trebuie sa fie in termen de valabilitate la
fac obiectul contractului, emis de organisme de certificare a sistemului de data limita de depunere a ofertelor.
management În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea
contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente
emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.
Aceste documente emise în alta limba decât româna trebuie sa
fie însotite de traducerea autorizata în limba româna si legalizata
la notariat.
În cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele
privind standardele de asigurare a calitatii vor trebui sa fie
îndeplinite de toti membrii asocierii, în conformitate cu natura
partii de contract pe care o vor îndeplini conform acordului de
asociere.
Nu se accepta completarea ulterioara a ofertei cu acest/aceste
certificat/certificate.
ATENTIE:
Vor fi descalificati ofertantii care prezinta documente care atesta
ca sunt în curs de obtinere a certificarii solicitate si nu au aceste
certificari la data deschiderii ofertelor.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-04-2012 14:43 Pagina 7/10


Fisa de date
Cerinta nr. 2 Certificatul se va prezenta in copie „conform cu originalul”
Ofertantii vor prezenta Certificatului privind sistemul de management de semnata si stampilata de catre ofertanti.
mediu din seria ISO 14001 sau certificate echivalente, în domeniul executiei Certificatul trebuie sa fie in termen de valabilitate la data limita
tuturor lucrarilor de drumuri ce fac obiectul contractului, emis de organisme de depunere a ofertelor.
de certificare a sistemului de management, aflat/aflate în termen de În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea
valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertelor. contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente
emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.
Aceste documente emise în alta limba decât româna trebuie sa
fie însotite de traducerea autorizata în limba româna si legalizata
la notariat.
În cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele
privind standardele de asigurare a calitatii vor trebui sa fie
îndeplinite de toti membrii asocierii, în conformitate cu natura
partii de contract pe care o vor îndeplini conform acordului de
asociere.

ATENTIE:
Vor fi descalificati ofertantii care prezinta documente care atesta
ca sunt în curs de obtinere a certificarii solicitate si nu au aceste
certificari la data deschiderii ofertelor.
Altele În cazul unei Asocieri, operatorii economici vor prezenta Acordul
de Asociere si sarcinile care revin fiecarei parti, precum si
documentele solicitate la capitolul Criterii de calificare pentru
fiecare din membrii asocierii.
În cazul asocierii ofertantii asociati nu au dreptul de a depune,
pe lânga oferta/candidatura comuna, alte oferte/documente de
calificare în mod individual sau în alta asociere ori de a participa
în calitate de subcontractant la procedura. La depunerea
ofertelor/candidaturilor se va prezenta acordul de asociere
întocmit si semnat de fiecare asociat în parte.
Se va preciza clar în Acordul de Asociere ca nici un asociat nu
are dreptul de a parasi asocierea înainte de terminarea
contractului.
Acest Acord de Asociere va fi legalizat de catre ofertantul
câstigator înainte de semnarea contractului si se va preda
autoritatii contractante.
În oricare dintre situatii, în cazul unei asocieri, în documentele de
calificare va fi prezentat acordul de asociere – model în
sectiunea Formulare - care trebuie sa contina cel putin:
-lista tuturor asociatilor si partea din contract pe care o
îndeplineste fiecare
-nominalizarea liderului de asociatie
-clauze privind raspunderea solidara a asociatilor pentru
îndeplinirea contractului
-împuternicirea liderului asociatiei de a se obliga si de a primi
instructiuni de la si în numele asociatilor, individual si colectiv
Neprezentarea acordului de asociere, cu precizarile mentionate,
atrage dupa sine descalificarea ofertantilor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-04-2012 14:43 Pagina 8/10


Fisa de date
Criterii Pondere Punctaj maxim

1 Pretul ofertei 70.00% 70.00

Descriere: Componenta financiara

2 Durata de garantie 30.00% 30.00


acordata de catre
constructor pentru
lucrarile de drumuri
Descriere: Componenta tehnica. P(n) = (durata de garantie(n)/ durata de garantie maxima) x punctaj maxim alocat [30].
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

Punctaj maxim: 30.00

Ponderea componentei tehnice: 30.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi prezentata obligatoriu si in format electronic (pe suport CD sau DVD).
Propunerea tehnica se va elabora si prezenta conform cerintelor din Caietul de Sarcini.
Operatorii economici au obligatia sa indice în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile
de muncã si protectia muncii.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va fi prezentata obligatoriu si in format electronic (pe suport CD sau DVD).
Propunerea financiara se va elabora si prezenta conform cerintelor din Caietul de Sarcini.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Ofertele trebuie sa fie depuse folosind sistemul de plic dublu, adica un pachet sau un plic exterior sigilat si netransparent care sa contina 2
(doua) plicuri interioare marcate “ORIGINAL” (1 exemplar), respectiv “COPIE” (1 exemplar), fiecare sigilat si netransparent.
Fiecare oferta (originalul si copia) va contine 3 plicuri in interior marcate corespunzator: " Documente de calificare", „Propunerea Tehnica”
si „Propunerea Financiara”.
Plicul cu exemplarul marcat “ORIGINAL” va contine, separat pe langa aceste 3 plicuri si Garantia de participare, Imputernicirea pentru
persoana autorizata care depune oferta si Declaratia privind incadrarea in categoria IMM, daca este cazul.
Oferta va contine in mod obligatoriu un OPIS al documentelor care se depun.
Pe pachetul exterior se vor scrie urmatoarele informatii:
-Numele si adresa Autoritatii Contractante: Primaria Comunei Clinceni, comuna Clinceni , strada Principala , numarul 118 , judetul Ilfov.
-Numele proiectului pentru care se depune oferta si codul de referinta al procedurii de selectie pentru proiectul respectiv (numarul anuntului
de participare din SEAP sau din JO al UE);
- Numele persoanei de contact indicata în sectiunea 1.1 a Fisei de date;
-Mentiunea “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”;
Autoritatea Contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care ofertele nu sunt intacte, sigilate sau plicul exterior nu este
marcat conform prevederilor de mai sus.
Data limita pentru depunerea ofertelor: Data si ora din Anuntul de Participare publicata in SEAP;
Adresa la care se depun ofertele: Primaria Comunei Clinceni, comuna Clinceni , strada Principala , numarul 118 , judetul Ilfov.
Data limita si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor: Data si ora din Anuntul de Participare publicata in SEAP;
Operatorul economic trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie transmisa la sediul autoritatii contractante, numai pâna la data
limita de depunere a ofertelor, asa cum va fi aceasta evidentiata în anuntul de participare;
Riscurile depunerii/transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad în sarcina operatorului economic.
Ofertele depuse la o alta adresa decât cea mai sus precizata sau dupa expirarea datei pentru depunere se returneaza nedeschise.
Nu se accepta oferte nesemnate.
În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate
conform prevederilor legale.
Orice operator economic are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei
si numai printr-o solicitare scrisa în acest sens.
Operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea
ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea garantiei de participare.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-04-2012 14:43 Pagina 9/10


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


Documentatia a fost transmisa spre evaluare in SEAP sub nr. 28842 in data de 02.04.2012. Documentatia a fost respinsa in data de
23.04.2012.
Contractul se va semna in cel mai devreme 6 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, conform prevederilor
art. 205 alin. (1) litera b).
In cazul în care doua sau mai multe oferte obtin în cadrul propunerii financiare acelasi punctaj, atunci în vederea atribuirii contractului de
achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz în care contractul va fi
atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conf. art.255 din OUG 34/2006,pentru solutionarea contestatiilor op.economic se va adresa CNSC. Contestatia se formuleaza în scris
respectându-se prev. Cap. IX din OUG 34/2006. Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 5 zile.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Clinceni

Adresa postala: Strada Principala 107A, judetul Ilfov, Localitatea: Clinceni, Cod postal: 077060, Romania, Tel. +40 213694393, Email:
primariaclinceni@yahoo.com, Fax: +40 213694041

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 25-04-2012 14:43 Pagina 10/10