Sunteți pe pagina 1din 12

NOTĂ CONCEPTUALĂ PENTRU INVESTIŢIA

„ ÎNFIIN ȚARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA GROPNI ȚA,


JUDE ȚUL IA ȘI ”
Elaborată conform cadrului-conţinut - Anexa nr. 1 din HG 907/2016- privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice
CUPRINS VOLUM
NOTĂ CONCEPTUALĂ PENTRU INVESTIŢIA
„Înfiin țare cămin cultural în comuna Gropni ța, jude țul Ia și ”
Elaborată conform cadrului-conţinut - Anexa nr. 1 din HG 907/2016- privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice

CUPRINS VOLUM................................................................................................................
VOLUM 1
NOTĂ CONCEPTUALĂ.........................................................................................................
CONCEPTUALĂ 2
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL PROPUS..........................................2
2. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII PROPUS ............2
3. ESTIMAREA SUPORTABILITĂŢII INVESTIŢIEI PUBLICE............................................6
4. INFORMAŢII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC ŞI TEHNIC AL
TERENULUI ŞI/SAU AL CONSTRUCŢIEI EXISTENTE............................................... 13
5. PARTICULARITĂŢI ALE AMPLASAMENTULUI / AMPLASAMENTELOR PROPUS(E)
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII:............................................13
6. DESCRIEREA SUCCINTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII PROPUS, DIN PUNCT DE
VEDERE TEHNIC ŞI FUNCŢIONAL.......................................................................... 15
7. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII ELABORĂRII PUZ ŞI A ALTOR STUDII SPECIALE ......16
NOTĂ CONCEPTUALĂ
„ ÎNFIIN ȚARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA GROPNI ȚA, JUDE ȚUL IA ȘI ”
Elaborată conform cadrului-conţinut - Anexa nr. 1 din HG 907/2016- privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

1 . I N F O R M AŢI I G E N E R A L E P R I V I N D O B I E C T I V U L P R O P U S

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: „ÎNFIIN ȚARE CĂMIN CULTURAL ÎN


COMUNA GROPNI ȚA, JUDE ȚUL IA ȘI ”
1.2. Ordonator principal de JUDEŢUL Ia și prin
credite/investitor: Consiliul Judeţean Ia și
1.3. Ordonator de credite -
secundar/terţiar
1.4. Beneficiarul investiţiei: JUDEŢUL IA ȘI

2 . N E C E S I TATE A Ş I O P O R TU N I TATE A O B I E C T I V U L U I D E I N V E S T I Ţ I I
PROPUS
2.1. Scurtă prezentare privind:
a) Deficienţe ale situaţiei actuale
Preambul şi introducere în context
Zonele rurale din România prezintă o importanță deosebită din punct de vedere economic, social
și cultural. Dezvoltarea durabilă a acestora este indispensabilă în procesul de îmbunătațire a condi țiilor
existente și a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii și a unui cadru legislativ favorabil
acesteia.
În conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului na țional,
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi alte autorităţi publice derulează diverse
programe de investiţii în infrastructura locală cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finanţarea,
decontarea și monitorizarea acestora.
De asemenea, s-a constatat necesitatea luării unor măsuri care să asigure un climat investiţional
atractiv pentru localităţile României, care să ducă la creşterea numărului de locuri de muncă, precum și
necesitatea asigurării standardelor de calitate a vieţii, necesare populaţiei, în domeniul serviciilor publice.
Obiectivul comun al acestor programe vizează dezvoltarea echilibrată a infrastructurii rezultând în
revitalizarea comunelor şi a satelor componente ale municipiilor şi oraşelor.
Potențialului României de creștere este foarte ridicat iar soluția cheie constituie o serie de
intervenții care să vizeze nevoile specifice ale zonelor dezvoltate și a celor slab dezvoltate. Acest
ansamblu de măsuri sunt planificate și promovate de autoritățile administrației publice locale și centrale
reprezentând politica de dezvoltare regională.
Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională sunt următoarele:
• diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltării
echilibrate și pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare întârziată); preîntâmpinarea producerii
de noi dezechilibre;
• îndeplinirea criteriilor de integrare în structurile UE și de acces la instrumentele financiare
de asistență pentru țările membre (fonduri structurale și de coeziune);
• corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea cooperării
interregionale, interne și internaționale, care contribuie la dezvoltarea economică și care este în
conformitate cu prevederile legale și cu acordurile internaționale încheiate de România.
Elaborarea și aplicarea politicilor de dezvoltare regională se bazează pe următoarele principii:
• descentralizarea procesului de luare a deciziilor la nivelul central/guvernamental;
• planificarea - proces de utilizare a resurselor (prin programe și proiecte) în vederea
atingerii unor obiective stabilite;
• cofinanțarea - contribuția financiară a diverșilor actori implicați în realizarea programelor
și proiectelor de dezvoltare regională.

Oportunitatea investiţiei este generată de necesitatea dezvoltării sociale si culturale a locuitorilor


din comuna Gropnița.
Activitățile se vor realiza cu personal calificat, care va avea responsabilităţi şi competenţe
specifice acestui domeniu de activitate. Mai mult decât atât, spatiile destinate activită ților sociale și
culturale vor îndeplini normele si standardele in vigoare, asigurând un mediu optim de desfă șurare a
activităților specifice caselor de cultură.
Obiectivul investiției ce se va realiza în Comuna Gropnița, județul Iași, îl constituie înființarea unui
cămin cultural.
Obiectivele propuse pentru realizarea investiției au fost definite astfel încât să existe coeren ța cu
obiectivele politicilor de investiții sectoriale și locale relevante, precum și cu obiectivele Strategiei de
Dezvoltare a comunei Gropnița.
În prezent, în țară se desfășoară o amplă acțiune legislativă și operațională de realizare a
infrastructurii de servicii, în special în mediul rural, astfel încât să se atingă parametrii cât mai buni în
ceea ce privește creșterea calității vieții oamenilor.
Oportunitatea investiției este legată de existența fondurilor publice din bugetul local și buget de
stat, sau din alte surse externe specifice obiectivelor similare.
Obiectivul general al investiției vizează îmbunătățirea condițiilor de viața pentru populație,
asigurarea accesului la serviciile de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale din spațiul rural în
vederea realizării unei dezvoltări durabile.
Obiectivul specific vizează îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și stoparea
fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban.

b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii

Cel mai important efect este dezvoltarea socială și culturală a locuitorilor din comuna Gropnița.
Alte efecte pozitive:
- protejarea moștenirii culturale a comunei Gropnița
- îmbogățirea patrimoniului cultural
- promovarea specificului cultural local

c) Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii


Nu este cazul.
2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau
funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea
justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus
Înființarea unui căpmin cultural nou în comuna Gropnița, județul Iași ca obiectiv nou de investiţie
constituie dezvoltarea social-culturală și economică a comunei.
Pentru asigurarea unei bune funcţionalităţi ce combină interesul naţional, cât şi cel judeţean şi local,
este necesară realizarea obiectivului de investiţie propus.

2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri
similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul
de investiţii propus

2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea
română la realizarea obiectivului de investiţii
În prezent nu există acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea
obiectivului de investiţii.

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei


Obiectivele generale preconizate sunt:
- cresterea calitatii vietii socio-culturale prin dezvoltarea infrastructurii locale si regionale
- organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice şi de educaţie permanentă;
- conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, ale patrimoniului
naţional şi universal;
- organizarea şi susţinerea formaţiilor de amatori, de concursuri şi festivaluri, inclusiv a participării formaţiilor
la manifestări culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale; stimularea creativităţii şi a talentului;
- iniţierea proiectelor, programelor pentru dezvoltarea instituţiei;
- organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională continuă;
- organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice de artă populară, plastică şi de gospodărie ţărănească.

3 . E S T I M A R E A S U P O R TAB I L I T Ă Ţ I I I N V E S T I Ţ I E I P U B L I C E
VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI
1euro= 4,5077 lei
Monedă Valoare fără TVA Valoare inclusiv TVA
Euro 31.836.912,90 37.885.926,35
Lei 143.511.252,28 170.778.390,21

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii


Pentru execuţia obiectivului de investiţii s-au obţinut următoarele valori:

VALOAREA C+M A INVESTIŢIEI


1euro= 4,5077 lei
Monedă Valoare fără TVA Valoare inclusiv TVA
Euro 24.741.215,03 29.442.045,89
Lei 111.525.975,00 132.715.910,25
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor
studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv
cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor
prevăzute de lege
Având în vedere faptul că înființarea unui cămin este un obiectiv nou de investiţii, pentru elaborarea
documentaţiilor tehnico-economice, pe faze se vor aplica prevederile:
- Legii 350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare,
- Legii 50/1991 – autorizarea lucrărilor de construire, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
- Legea 255/2010- privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării
unor obiective de interes naţional, judeţean şi local,
- Legea 500/2002- a finanţelor publice
- HG 907/2016- privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,
- tuturor actelor normative în materie de urbanism, construcţii de toate tipurile, drumuri şi
lucrări de artă.
Astfel, derularea etapizată şi pe faze de proiectare a investiţiei, este sintetizată mai jos:
a) ÎN ETAPA I:
1. nota conceptuală;
2. tema de proiectare;
b) ÎN ETAPA A II-A:
1. Efectuarea Ridicării topografice şi cadastrale- plan de bază, incluzând terenuri ale UAT-urilor
2. Studiul de fezabilitate şi Audit de siguranţă rutieră;

c) ÎN ETAPA A III-A:
1. Continuarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică:
► consemnarea sumelor exacte prin justa despăgubire (după notificarea proprietarilor)
► intabularea dreptului de proprietate asupra culoarului de expropriere în baza unei
documentaţii cadastrale întocmite pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte
► actualizarea continuă a Ridicării topografice- plan de bază pentru lucrările de construire
2. proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;

d) ÎN ETAPA A IV-A:
1. proiectul tehnic de execuţie.

NOTĂ
1. Tema de proiectare se va elabora după atribuirea contractului/contractelor serviciilor de
proiectare, la acest moment neexistând suficiente date tehnico-economice necesare întocmirii
acesteia (în conformitate cu ANEXA 2 a HG 907/2016). Aceasta va fi aprobată de către Consiliul
Judeţean Iași.
2. Din punct de vedere al desfăşurării contractelor de servicii de proiectare şi expertizare
financiară, Etapa I- pct. 2, Etapa II, III şi IV se pot realiza concomitent. La acest moment,
Consiliul Judeţean Iași este dispus să realizeze activităţile aferente Etapei I şi II, pentru a putea
accesa programe de finanţare nerambursabilă. Asigurarea finanţării reprezintă posibilitatea
continuării Etapelor III şi IV.
ESTIMAREA CHELTUIELILOR PE FAZE DE PROIECTARE ŞI CATEGORII DE COSTURI
IMPLICITE PE PERIOADA IMPLEMENTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII, CARE NU ŢIN
DE COSTURILE PENTRU EXECUŢIE
Estimarea cheltuielilor la această fază se restrânge la preconizări datorită lipsei unor cantităţi de
intervenţii măsurabile. Valoarea reală a investiţiei de bază urmează a fi stabilită doar în urma finalizării
documentaţiilor tehnico-economice la faza S.F., D.T.A.C. şi Proiect tehnic de execuţie.
1euro= 4,5077 lei
Tip serviciu/Categorii de costuri EURO fără EURO LEI fără TVA LEI incl. TVA
TVA incl.TVA
PROIECTARE
SF şi Temă de proiectare,
inclusiv documentaţii suport 57.348,34 68.244,52 258.509,09 307.625,81
obţinere avize/acorduri, din
care:
PROIECTARE
PLAN URBANISTIC ZONAL +
43.000,00 51.170,00 193.831,00 230.659,00
RLU, incl. documentaţii
obţinere avize/acorduri
Studii de teren - comune pentru
toate fazele de urbanism şi
proiectare şi studii necesare 29.416,33 35.005,43 132.600,00 157.794,00
pentru soluţii tehnice la
obţinere avize/acorduri
SERVICII TOPOGRAFICE ŞI 27.619,41 32.867,09 124.500,00 148.155,00
CADASTRALE, inclusiv
documentaţii în vederea
proiectării şi
exproprierilor/întabulărilor
SERVICII EVALUARE 35.000,00 41.650,00 157.769,50 187.745,70
FUNCIARĂ
SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN 195.221,51 232.313,60 880.000,00 1.047.200,00
CIRCUITUL AGRICOL (coridor
de expropriere cca. 26 ha din
extravilan 3 lei/mp), inclusiv
documentaţii aferente, din care:
- documentaţie scoatere din 22.184,26 26.399,27 100.000,00 119.000,00
circuit agricol şi studiu
pedologic
CHELTUIELI DE 2.322.521,02 2.763.800,01 10.469.228,0 12.458.381,3
EXPROPRIERE şi AMENAJĂRI 0 2
pentru protecţia mediului, din
care:
- Cheltuieli de expropriere 279.022,56 332.036,85 1.257.750,00 1.496.722,50
pentru cauză de utilitate
publică
PROIECTARE 577.064,09 686.706,27 2.601.231,83 3.095.465,87
Proiect tehnic de execuţie şi
Proiect pentru autorizarea
construcţiilor, inclusiv verificare
tehnică, documentaţii
avize/acorduri
Cheltuieli pentru organizarea 69.958,07 83.250,10 265.000,00 315.350,00
procedurilor de achiziţii publice
Cheltuieli pentru consultanţă: 295.108,31 351.178,89 1.330.259,73 1.583.009,08
management de proiect+audit
financiar
Asistenţă tehnică: urmărirea 282.049,85 335.639.32 1.271.396,10 1.512.961,36
execuţiei proiectant + dirigenţie
şantier
Cheltuieli conexe organizării 123.335,40 146.769,12 555.958,96 661.591,17
şantierului
Comisioane, taxe legale, 3.012.543,64 3.584.926,93 13.579.642,9 16.159.775,1
cote,diverse şi neprevăzute 5 2
(10% din valoarea C+M),
informare şi publicitate
Cheltuieli pentru probe 25.511,90 30.359,16 115.000,00 136.850,00
tehnologice şi teste
TOTAL GENERAL: 7.095.697,8 8.443.880,4 31.985.277, 38.062.479,
7 6 27 95
Estimarea costurilor pentru documentaţiile tehnico-economice şi juridice din tabel cuprind şi
costurile documentaţiilor pentru obţinere avize şi acorduri ale organismelor teritoriale şi
centrale interesate, precum şi al autorizaţiilor.
Pentru documentaţia de urbanism s-au preconizat şi costuri pentru diverse studii de
fundamentare prospective şi tehnice posibil a fi solicitate în etapele de avizare (studiu
pedologic, studiu hidrologic, studiu de impact asupra mediului, studii tehnice pentru devierea
şi protecţia reţelelor edilitare majore existente în zonă, etc.).

3.3.Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate


În vederea realizării investiţiei „Înființare cămin cultural în comuna Gropnița, județul Iași”, Consiliul
Judeţean Iași doreşte să acceseze fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional
Regional 2014-2020:
 AXA 6- ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE IMPORTANŢĂ REGIONALĂ
o Prioritatea de investiţii (P.I.) 6.1: Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea
nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale.
Pentru acest lucru se vor iniţia Etapele I şi II de mai sus. O primă condiţie în vederea obţinerii fondurilor
europene este elaborarea şi depunerea la Organismul Intermediar al POR- ADR Vest a Studiului de
fezabilitate (SF), în conformitate cu prevederile Ghidului operaţional şi a Ghidului specific pentru P.I. 6.1
(Anexa la Ordinul ministrului MDRAP nr. 3161/06.12.2016).
Prin Ghidul POR 2014-2020 se prevede ca investiţia să fie recepţionată la terminarea lucrărilor de
construire până la 31.12.2023. Acest caz implică un grafic de implementare al investiţiei foarte strict ca
timp şi cu implicaţii directe asupra capacităţilor tehnice şi financiare atât a Consiliul Judeţean Arad, cât şi
a viitorilor proiectanţi şi antreprenor general.
În cazul în care nu se va obţine finanţarea fondurilor europene nerambursabile, există mai multe
modalităţi prin care investiţia să fie implementată:
A. Finanţarea integrală din Bugetul Judeţului Arad, conform Programul multianual al investiţiilor,
B. Finanţarea parţială şi eşalonată din partea Consiliului Judeţean Arad, prin constituirea unei
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunale, buget la care ar contribui şi Municipiul Arad şi Comunele
Fîntînele şi Vladimirescu, prin care să se asigure toată implementarea investiţiei, inclusiv
perioada de garanţie şi exploatare a centurii.
Pentru varianta de finanţare prin POR 2014-2020, graficul preconizat de implementare al investiţiei
se referă la primele 2 etape precizate la pct. 3.2. al prezentei Note conceptuale, care ţine cont de
documentaţiile minim necesare pentru eligibilitatea proiectului de finanţare şi este următorul:

ETAPE DE Timp/fază de Data


DERULARE ETAPE DE PROIECTARE şi de IMPLEMENTARE implementar calendaristic
INVESTIŢI INVESTIŢIE e (zile) ă preconizată
E
1. Efectuarea procedurii de achiziţie publică pentru servicii de: 45 zile de la 08.05.2017
proiectare: validarea (se consideră
- Consultanţă etapizată în vederea implementării investiţiei, licitaţiei de data de
începând cu tema de proiectare către ANAP 20.04.2017
- Studiu de fezabilitate, data publicării
- temă de proiectare, anunţului de
- Plan urbanistic zonal şi regulament local de urbanism participare)
aferent,
- studii de teren (inclusiv soluţii tehnice pentru obţinere avize)
- servicii topografice şi cadastrale, inclusiv documentaţii în
vederea proiectării şi exproprierilor/întabulărilor
- servicii evaluare funciară
- documentaţie scoatere din circuit agricol şi studiu pedologic
2. Desemnarea ofertei câştigătoare pentru serviciile de la pct. 10 zile de la 18.05.2017
1. (cazul fără contestaţii şi clarificări suplimentare) depunerea
ofertelor
ETAPA I
3. Temă de proiectare
pe baza soluţiilor tehnice oferite de consultanţă şi a
proiectantului selectaţi- aviz CTE al CJ Arad 90 zile 16.08.2017
obţinerea avizului de oportunitate aferent PUZ+RLU

operaţiuni topografice şi cadastrale: măsurători in-situ şi


redactarea Planului de situaţie general (se întreprind
odată cu demararea soluţiilor tehnice şi urbanistice) 20 zile 07.06.2017

studiu geotehnic- efectuarea de sondaje şi foraje în


punctele critice de intervenţie 20 zile 07.06.2017

TOTAL E.1 145 zile 16.08.2017


4. Aprobare temă de proiectare şi aviz de oportunitate
de către Consiliul Judeţean Arad pe baza hotărârilor de
aprobare a consiliilor locale ale UAT implicate 30 zile 15.09.2017
validarea soluţiilor tehnice şi a direcţiilor de dezvoltare
urbanistică
5. Studiu de fezabilitate (se derulează şi în perioada
ETAPA II aprobării temei de proiectare şi a avizului de
oportunitate) 30 zile 15.09.2017
proiectarea soluţiilor tehnice ale variantelor de traseu
drum, inclusiv Pod Râul Mureş şi pasaj cale ferată

depunere documentaţii obţinere avize/acorduri, inclusiv 60 zile 16.10.2017


soluţii tehnice solicitate de către organismele teritoriale
şi centrale interesate
7. Plan urbanistic zonal şi Regulament local de
urbanism (se derulează şi în perioada aprobării temei de
proiectare şi a avizului de oportunitate)
consultarea populaţiei (fază înaintea depunerii 30 zile 15.09.2017
documentaţiilor de obţinere avize/acorduri)
depunere documentaţii obţinere avize/acorduri, inclusiv
soluţii tehnice solicitate de către organismele teritoriale 60 zile 16.10.2017
şi centrale interesate*
*Pentru etapa de încadrare a proiectului ca având impact
asupra mediului se mai adaugă zile pentru această procedură
cca. 60 de zile; în funcţie de datele de şedinţă ale diferitelor
comisii de specialitate din cadrul ministerelor şi în funcţie de
cerinţele acestora, pot exista zile în plus faţă de cele
preconizate
8. Scoatere definitivă din circuitul agricol (după
stabilirea coridorului de expropriere prin PUZ+RLU şi
soluţii tehnice SF)- se derulează în timpul elaborării
documentaţiilor principale de proiectare:
documentaţie scoatere din circuit agricol şi studiu 60 zile 16.10.2017
pedologic- necesare obţinerii avizelor PUZ şi SF de la
DADR- Ministerul Agriculturii
9. Finalizare Plan de situaţie cadastral şi lista
proprietăţilor cu proprietarii de expropriat (după
obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor)
consemnarea sumelor individuale reprezentând plata 15 zile 31.10.2017
despăgubirilor (anterior notificării proprietarilor)- pe baza
evaluărilor funciare
10. Aprobare SF, PUZ+RLU- de toate consiliile locale
implicate şi CJ Arad şi expropriere pentru cauză de
utilitate publică- CJ Arad
aprobarea se realizează concomitent, existând o strânsă 30 zile 01.12.2017
corelare între elaborarea documentaţiilor principale şi
cele pentru soluţii tehnice şi emiterea avizelor
*Emiterea hotărârii privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică implică derularea automată a investiţiei
la fazele ulterioare de proiectare şi alocarea cheltuielilor
pentru expropriere la justa despăgubire a tuturor
proprietarilor.
11. Audit de siguranţă rutieră- asupra soluţiei tehnice 60 zile 01.02.2018
proiectate în cadrul SF şi aprobate de către Consiliul Judeţean
Arad şi consiliile locale ale UAT implicate
TOTAL E.2 165 zile 01.02.2018
TOTAL GENERAL
(TOTAL E.1 + TOTAL E.2)= 310 zile 01.02.2018
(TOTAL ETAPA I+TOTAL ETAPA II):
Acest grafic reprezintă un timp minim pentru a se asigura fezabilitatea lucrului efectiv din
partea unui colectiv de elaborare dedicat în exclusivitate acestui proiect. Riscurile
nerespectării acestui grafic apar în momentul în care procedurile de achiziţie publică pot avea
întârzieri din cauza posibilităţii respingerii de către ANAP a documentaţiei de atribuire pe
diferite criterii ce nu se pot previziona la acest moment. Alt risc este neobţinerea în timp util a
aprobărilor necesare din partea consiliilor UAT implicate. Nu în ultimul rând riscul apare şi în
cadrul procedurilor de avizare prin solicitarea de către organismele teritoriale şi centrale
interesate a unor studii tehnice de anvergură.
4 . I N F O R M AŢI I P R I V I N D R E G I M U L J U R I D I C , E C O N O M I C Ş I T E H N I C AL
T E R E N U L U I Ş I / S A U AL C O N S T R U C Ţ I E I E X I S T E N T E
Terenul pe care se doreşte realizarea obiectivului de investiţii are suprafața de 8229 mp, din care
7229 este teren arabil, iar restul de 1000 mp aparțin de categoria de folosință curți construcții.
Terenul face parte din domeniul public a comunei Gropnița.

5 . PAR TI C U L A R I T Ă Ţ I AL E AM P L A S A M E N T U L U I / AM P L A S A M E N T E L O R
PROPUS(E) PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII:
a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare,
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan)
Amplasamentul propus pentru realizarea investiţiei „Înființare cămin cultural în comuna Gropnița,
județul Iași” se află în intravilanul comunei Gropnița.

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile

c) surse de poluare existente în zonă


Nu se cunosc serse de poluare în zonă.

d) particularităţi de relief
Relieful este relativ plan.

e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor


În zonă nu există echipare tehnico-edilitară care să deservească obiectivul propus. Posibilităţile
de asigurare a utilităţilor se vor cunoaşte doar în urma etapelor de proiectare, în funcţie de dotările şi
construcţiile necesare colateral obiectivului de investiţie/obiect de bază.

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita


relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate
Reţelele edilitare identificate pînă acum sunt:
- LEA 400 kVA
- LEA 110 kVA
- Reţea gaze naturale de înaltă presiune
- Canale de desecare pentru îmbunătăţiri funciare.

g) posibile obligaţii de servitute


Servituţile de trecere se vor identifica prin SF.

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv


al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de
intervenţii, după caz

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism


aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de
urbanism aferent
Pentru obiectivul de investiţii propus nu există reglementări urbanistice şi regulamente de
construire prin planuri urbanistice aprobate.
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice
în cazul existenţei unor zone protejate
La acest moment nu sunt înregistrate în Repertoriul Arheologic Naţional nici un sit arheologic în
arealul destinat construirii cămin cultural.
Teritoriul în care se va executa căminul nu face parte din nici o zonă protejată naturală sau
construită protejată.

6. DESCRIEREA SUCCINTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII PROPUS, DIN


PUNCT DE VEDERE TEHNIC ŞI FUNCŢIONAL
a) destinaţie şi funcţiuni
Obiectivul de investiţie propus are destinaţia de cămin cultural.

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate

c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor


propuse

d) nevoi/solicitări funcţionale specifice

7 . J U S T I F I C A R E A N E C E S I T Ă Ţ I I E L A B O R Ă R I I P U Z Ş I A ALTO R S T U D I I
SPECIALE
Aşa cum s-a evidenţiat şi la punctul 5 litera i), precum şi la punctul 1, zona nu este reglementată
urbanistic şi nu există nici regulamente de construire.

S-ar putea să vă placă și