Sunteți pe pagina 1din 3

OFERTA TEHNICO – ECONOMICA

PENTRU LUCRAREA:

Servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru


„EXTINDERE CLADIRE SEDIU – CASA JUDETEANA DE
PENSII SALAJ”

OFERTA TEHNICA
Pentru realizarea serviciilor de proiectare, societatea noastra propune realizarea
cerintelor rezultate din discutiile purtate cu dumneavoastra, in modul prezentat mai jos.

Obiectul serviciilor ce urmează a fi realizate de societatea noastra, constă în


elaborarea documentaţiei studiului de fezabilitate pentru realizarea unei extinderi cu
destinatia de arhiva si birouri, a sediului Casei judetene de pensii Salaj.
Serviciile ce se vor realaliza sunt:

1. Elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru lucrarea „EXTINDERE


CLADIRE SEDIU – CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ”

Elaborarea Studiului de Fezabilitate (documentaţia de avizare a lucrărilor de


intervenţii) se va face conform HG 28/2008.
Se vor efectua investigaţii necesare, la faţa locului, in vederea confirmării fezabilităţii
tehnice a proiectelor şi oferirii unei baze reale de calcul pentru costurile de construcţie şi
proiectare.
Societatea noastra va analiza existenţa şi acurateţea informaţiilor şi valabilitatea
documentelor existente si va elabora urmatoarele documentatii:

1) Elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru


lucrarea „EXTINDERE CLADIRE SEDIU – CASA JUDETEANA DE
PENSII SALAJ”cu urmatoarele faze de proiectare:
pg. 1 din 3
A. Expertiza tehnica

Expertiza tehnică se realizează pentru analiza structurii de rezistenţă a cladirii din


punctul de vedere al asigurării cerinţei esenţiale "rezistenţă mecanică şi stabilitate",
urmărind metoda calitativă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare.

În cazul în care expertiza tehnică prevede necesitatea efectuării unor lucrări de


consolidare/reparaţii care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, se va
informa si dispune de catre proiectant măsurile ce se impun;
Expertiza tehnica se efectueaza de catre expert tehnic atestat MDLPL pentru
cerinta esentiala rezistenta mecanica si stabilitate.
Expertizarea tehnica a cladirii va include urmatoarele tipuri de activitati:
- colectarea informatiilor despre imobil, imagini foto ale elementelor de
anvelopa si structura de rezistenta si, dupa caz, ale avariilor constatate la
elementele structurale;

- descrierea cladirii din punct de vedere arhitectural, al structurii de rezistenta


si functional;

- analiza comportarii in timp la actiuni seismice a cladirii si, dupa caz, la


evenimente accidentale - explozii, incendii, tasari, care pot afecta
stabilitatea cladirii si/sau conditioneaza realizarea lucrarilor ce trebuie
realizate;

- aprecieri asupra nivelului de confort si uzura a cladirii;

- descrierea lucrarilor de interventie executate in trecut;

- întocmirea raportului de evaluare cu formularea concluziilor si


recomandarilor;
În elaborarea expertizei tehnice a unei cladiri se va tine seama de toate
reglementarile în vigoare la data elaborarii expertizei tehnice, printre care:
- Legea 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Hotarârea Guvernului României nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor,
a executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-
culturale, agrozootehnice si industriale. Indicativ P 100-92, cap. 11 si 12,
revizuit in anul 1996;
- Normativ privind comportarea în timp a constructiilor - P 130 - 1999.

B. Studiu topografic vizat O.C.P.I.

Planurile topografice cu amplasamentele reperelor se vor realiza geo referentiate


conform sistemului aţional de proiectie STEREOGRAFIC 1970.
Planurile vor fi insotite de lista de coordonate in sistem national de proiectie
STEREOGRAFIC 1970.
pg. 2 din 3
Ridicarile topografice vor fi vizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
judetean.

C. Elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie


impreuna cu analiza cost-beneficiu.

Studiul de fezabilitate se va intocmi conform HG 28/2008 si va cuprinde si analiza


cost-beneficiu.

D.Elaborarea documentatiei pentru obtinerea acordurilor si avizelor


necesare.

In urma obtinerii Certificatului de Urbanism, societatea noastra va elabora


documentatiile pentru obtinerea acordurilor si avizelor impuse prin Certificatul de
Urbanism sau alte avize impuse de autoritatile abilitate.
Documentele vor fi elaborate conform cerintelor detinatorilor de utilitati sau alte
autoritati abilitate.

Ofertant:
……………………………………..
prin ……………………………..

pg. 3 din 3