Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC DE SCURTĂ DURATĂ

la BIOLOGIE
realizat în clasa a VI-a
Data __________
Tema: În lumea celulelor
Tipul lecţiei: Lecţie de recapitulare şi sistematizare

Metodologia formării competenţelor

Competenţe specifice disciplinei biologia


 Utilizarea limbajului ştiinţific biologic în diverse contexte de comunicare
referitor la structuri, procese, fenomene, legi, concepte.
 Investigarea lumii vii cu ajutorul metodelor şi mijloacelor specifice
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului.

Unităţi de competenţe:
 Identificarea structurilor prezente în celulele vegetale şi animale,
vizibile la microscopul simplu.
 Compararea structurilor celulelor vegetale şi animale.
 Descrierea funcţiilor structurilor celulare vizibile la microscopul
simplu.
 Stabilirea particularităţilor celulelor de a se grupa în ţesuturi,
organe şi organisme

Obiective operaţionale
La sfârşitul lecţiei elevul/eleva va fi capabil:
- să identifice, pe baza cunoştinţelor anterioare, particularităţile strucutrale ale
celulelor vegetale şi animale;
- să compare, pe imagini, structura celulei vegetale şi animale;
- să stabilească pe imagini corelaţii între nivelele structurale ale viului;
- să estimeze, pe baza cunoştinţelor acumulate la lecţii, rolul celulelor în lumea
vie.

1
Etapele lecţiei Obiective Conţinuturi Tehnologie didactică Evaluare
ope-
raţionale
Momentul  Realizarea apelului.  Activitate frontală
organizatoric  Pregătirea pentru lecţie  Conversaţie

Recapitularea şi O1 SD 1
sistematizarea
- Citeşte expunerile copiilor din imagini referitor la celule. Verificăm cunoştinţele
cunoştinţelor  Activitate frontală
- Expune-ţi părerea vis a vis de fiecare idee expusă de copii. acumulate anterior
Argumentează-ţi opinia.  Lucru cu imagini referitor la
 Dezbateri particularităţile
 Conversaţie structurale ale celulelor
vegetale şi animale prin
prezentarea
argumentelor.

2
O2 SD 2  Activitate Verificăm
individuală corectitudinea
 Completează căsuţele libere din imagine cu denumirea
completării diagramei
structurilor celulelor din imagine și notează funcţiile  Lucru cu imagini Ven prin evaluare
acestora.  Comparaţie frontală.
 Prezintă în diagrama Ven asemănările şi deosebirile  Conversaţie
dintre aceste două cellule.

3
O3 SD 3  Activitate Verificăm
individuală corectitudinea stabilirii
 Completează căsuţele libere cu denumirea structurilor
corelaţiei între nivelele
prezentate în imagini, iar cu ajutorul săgeţilor indică  Lucru cu imagini structurale ale viului
legăturile dintre imaginile propuse. Argumentează  Conversaţie prin completarea
răspunsul. imaginilor.

Concluzii.  Activitate Menţionăm integritatea


Realizarea individuală structurală a lumii vii
SD 4
feedback-ului prin prezentarea orală a
 Întitulează posterul de mai jos. Argumentează opinia.  Lucru cu imagini argumentelor.
 Sinteză
 Conversaţie

4
Tema pentru SD 5  Activitate
acasă individuală
 Alcătuieşte un microeseu din 5 – 7 propoziţii cu
titlul: „Povestea unei celule”.
 Notiţe

5
Proiect didactic de scurtă durată pentru clasa a X-a,
realizat în contextul curriculumului, ediția 2019

PROIECT DIDACTIC DE SCURTĂ DURATĂ


la BIOLOGIE
realizat în clasa a X-a, profil real
Data __________
Tema: Structura florii la Angiosperme

Tipul lecţiei: Lecţie de formare a priceperilor şi deprinderilor

Metodologia formării competenţelor

Competenţe specifice disciplinei biologia


 Utilizarea limbajului ştiinţific biologic în diverse contexte de comunicare
referitor la structuri, procese, fenomene, legi, concepte.
 Investigarea lumii vii cu ajutorul metodelor şi mijloacelor specifice
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului.

Unităţi de competenţe:
 Utilizarea instrumentariului de recunoaştere a poziţiei sistematice a
organismelor.
 Recunoaşterea reprezentanţilor ce aparţin diferitor clase de organisme.

Obiective operaţioa lecţiei elevul va fi capabil:


Obiective operaţionale
O1 - să recunoască structura unei flori după diagrama florală;
La sfârşitul lecţiei elevul va fi capabil:
O2 - să modeleze structura florii pe baza unei diagrame florale.
O1 - să recunoască structura unei flori după diagrama florală;
O2 - să modeleze structura florii pe baza unei diagrame florale.

6
Etapele lecţiei Obiective Conţinuturi Tehnologie didactică Evaluare
opera-
ţionale
Momentul  Realizarea apelului.  Activitate frontală
organizatoric  Pregătirea pentru lecţie  Conversaţie
Efectuarea Lucrare practică  Activitate în grup
exerciţiilor SD 1 * Lucrare practică Verificăm
 Parcurgeţi etapele din fişa lucrării practice.  Lucru cu atlasul corectitudinea
botanic schiţării diagramei
ANALIZA STRUCTURII FLORII LA ANGIOSPERME  Desen grafic florii prin
Materiale necesare:  Observaţie prezentarea
Microscop, secţiuni microscopice cu structura polenului, planşe, lupe,  Descriere desenului.
flori vii, plastilină, material ilustrativ cu diverse flori de angiosperme,  Fişa de activitate a
fişă cu diagrama florală. elevului
Etapele lucrării practice:  Conversaţie
1. Descrie structura florii la angiosperme, utilizând atlasului botanic.
1. Desenaţi o diagramă florală (la dorinţă), utilizând simbolurile din fişa
O1 „Diagrama florală” prezentată în ANEXA 1.

Rezolvarea 2. Analizaţi structura externă a unei flori vii şi descrieţi fiecare  Activitate Verificăm
exerciţiilor cu parte analizată. individuală structura florii
condiţii 3. Desprindeţi părţile de structură a florii şi aranjaţi-le pe hârtie în prin prezentarea
schimbate următoarea ordine:  Lucru cu material desenelor
a) primul rând - caliciul florii; natural
b) al doilea rând - petalele florii;  Observaţie
c) al treilea rând - staminele;  Desen grafic
d) al patrulea rând –gineceul.  Conversaţie
4. Scrieţi formula florii vii analizate, utilizând simbolurile din fişa
„Diagrama florală”.
5. Observaţi la microscop pe preparate permanente staminele şi
grăunciorul de polen a plantelor angiosperme şi desenaţi
structurile vizualizate.
6. Secţionaţi gineceul florii analizate şi priviţi-l la microscop.
7
7. Desenaţi structura gineceului vizualizat la microscop.

Rezolvarea O2  Scrieţi formula unei flori pe care doriţi s-o creşteţi în  Activitate Verificăm
exerciţiilor cu grădină. individuală corectitudinea
elemente de  Modelaţi această floare din diverse materiale.  Abrevieri utilizării
creativitate  Modelare simbolurilor în
formula florii.

Evidenţiem
corectitudinea
structurii florii
prin prezentarea
8. Prezentaţi modelul elaborat. modelului
elaborat de elevi.
Tema pentru  Activitate
acasă individuală
 Elaborează o fişă instructivă cu tema
„Floarea - simbol al vieţii”.
 Notiţe

8
ANEXA 1

DIAGRAMA FLORALĂ

FORMULA FLORALĂ are rolul de a exprima printr-o scriere simbolică alcătuirea unei
flori. Pentru aceasta se folosesc semne convenționale.
K - caliciu
C - corola
A - androceul
G – gineceul

Lângă fiecare literă în dreapta este localizată o cifră sau mai multe. Acestea reflectă
numărul elementelor florale, care intră în componența verticilului respectiv. Pe lângă cifre
sunt folosite și simboluri cu rolul de a indica anumite caractere ale florii respective.
Simbolurile florii
- flori hermafrodite
- flori masculine

- flori feminine
* - simetrie actinomorfă;
 – simetrie zigomorfă
. .

๑ - dispoziție spirociclică;
0 - absența unui verticil;
( ) - concreșterea elementelor florale dintr-un ciclu. Se exprimă prin închiderea simbolurilor
acestora în paranteze mici.
[ ] - concreșterea elementelor din verticilii diferite care se marchează prin închderea
simbolurilor acestora în paranteze pătrate;
- (linie orizontală) - prezintă poziția ovarului. În cazul când este pusă deasupra numărului de
carpele, indică poziția inferioară a ovarului, iar când este pusă dedesubt indică prezența unui
ovar superior iar când simbolul se așază în dreptul numărului de carpele indică un ovar
semiinferior.
∞ - indică prezența într-un verticil a unui număr nedeterminat de elemente.