Sunteți pe pagina 1din 11

Manualul a fost aprobat de Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii cu Ordinul nr. 3886 din 24 mai 2004.

Date despre autor:


Octavian Mândru] - doctor `n geografie, cercet\tor [tiin]ific principal I [i cadru didactic la Universitatea de Vest „Vasile Goldi[” din Arad, autor
de manuale [colare (pentru clasele III-XII), atlase, culegeri de sinteze, lucr\ri `n diferite domenii ale geografiei, ghiduri metodologice, caiete
de activitate independent\, cursuri universitare. Dintre lucr\rile recente, amintim: România – geografie general\, Ghidul profesorului pentru
clasele IX-XII, România – atlas geografic [colar, Atlas geografic [colar, Competen]ele în înv\]area geografiei (toate ap\rute `ntre anii 2002 [i 2010).

Referen]i [tiin]ifici:
Profesor universitar doctor Gheorghe M\h\ra, Universitatea Oradea
Profesor gradul didactic I Marian Munteanu, Inspectoratul {colar al jude]ului Alba
Profesor gradul didactic I Francisc Kiss, Inspectoratul {colar al jude]ului Timi[

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României


MÂNDRU}, OCTAVIAN
Geografie fizic\: P\mântul – planeta oamenilor:
manual pentru clasa a IX-a / Octavian Mândru]
- Bucure[ti : Corint, 2008
ISBN 978-973-135-312-8

911.2(100)

Redactor: Anca Eftime


Tehnoredactor: Andreea Apostol
Cartografie: Petru]a {erban, Andreea Apostol
Coperta: Walter Riess Difuzare:
Calea Plevnei, nr. 145, Sector 6,
cod po[tal 060012, Bucure[ti
Editura CORINT Tel.: 021.319.88.22, 021.319.88.33
Redac]ia [i administra]ia: Mobil: 0748.808.083, 0758.225.443
Str. Mihai Eminescu nr. 54 A, Fax: 021.310.15.30, 021.319.88.66
Sector 1, Bucure[ti E mail: vanzari@edituracorint.ro
Tel./Fax: 021.319.47.97, 021.319.47.99 Magazin virtual: www.grupulcorint.ro

Toate drepturile asupra acestei lucr\ri sunt rezervate Editurii CORINT, parte component\ a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.
P\mântul – o entitate
a Universului
CAPITOLUL
1
1. UNIVERSUL {I SISTEMUL SOLAR
2. EVOLU}IA UNIVERSULUI {I A TERREI
3. CARACTERISTICILE P|MÂNTULUI
{I CONSECIN}ELE LOR GEOGRAFICE

~n acest capitol ve]i putea `ntâlni principalele elemente care definesc apartenen]a
planetei noastre la Univers, personalitatea ei ca entitate cosmic\ [i câteva dintre proprie-
t\]ile sale de baz\. Pentru aceasta trebuie s\ `ncerca]i s\ v\ familiariza]i `ntr-un mod
foarte sintetic cu problematica actual\ a Universului: alc\tuire, modul de structurare a
sistemelor componente, dimensiuni, origine [i evolu]ie. Aceste elemente sunt impor-
tante [i semnificative `n formarea unei imagini corecte asupra situ\rii P\mântului `n
spa]iul cosmic, deoarece acesta, ca parte a Universului, este strâns legat de fenomenele, ~n urma parcurgerii acestui
procesele [i elementele ce `l caracterizeaz\. capitol, ve]i dobândi anumite
Perceperea Universului de c\tre oameni constituie, `n momentul de fa]\, un sistem competen]e care v\ vor permite:
de referin]\ fundamental, atât pentru situarea corect\ a planetei `n sistemul solar [i `n „ utilizarea unei terminologii
Univers, cât [i pentru conturarea individualit\]ii Terrei ca planet\ [i a celor care o locu- [tiin]ifice noi referitoare la
iesc. De aici deriv\ [i asumarea unei anumite responsabilit\]i a omenirii pentru evolu]ia
Univers [i sistemul solar;
sa ulterioar\. De[i, aparent, este greu de demonstrat, elementul principal al acestei
situ\ri `n Univers `l reprezint\ ceea ce am putea denumi „dimensiunea cosmic\ a exis- „ argumentarea [i explicarea
ten]ei umane”. fenomenelor;
Paginile care urmeaz\ reprezint\ un `ndemn pentru dezvoltarea interesului fa]\ de „ utilizarea unor concepte [i
lumea fascinant\ a Universului (stele, evolu]ii stelare, planete, alte corpuri cosmice, metode din diferite [tiin]e;
evolu]ia Universului, situarea Terrei `n sistemul solar).
„ identificarea interac]iunilor
Principalele caracteristici ale Terrei (form\, dimensiuni, mi[c\ri) au o importan]\ dintre Univers – sistemul
covâr[itoare asupra caracteristicilor mediului `nconjur\tor [i asupra societ\]ii omene[ti. solar – P\mânt;
Sistemul P\mânt - Lun\, deosebit de interesant [i complex, dac\ nu este propriu-zis
„ formarea unei atitudini po-
un unicat la nivelul Universului, pare cel pu]in foarte rar. Acesta se poate dovedi a fi un
zitive fa]\ de civiliza]ia
sistem determinant pentru fenomenele de la suprafa]a scoar]ei terestre. Este posibil ca
planetei noastre;
`ntr-un anumit orizont de timp s\ putem explica mai exact urm\toarea afirma]ie ce
apar]ine lui Jules Verne: Luna a fost o lume locuibil\ [i locuit\, `naintea P\mântului. „ dezvoltarea interesului pen-
Luna este `n prezent o lume nelocuibil\ [i nelocuit\. tru cunoa[tere.
O consecin]\ deosebit\ a caracteristicilor fizice [i geometrice ale Terrei [i ale mi[c\rii
sale de rota]ie o reprezint\ organizarea planetei pe geosfere: geosfere interne (care
definesc structura intern\ a Terrei) [i geosfere externe (reliefosfera, atmosfera, hidro-
sfera, biosfera [i pedosfera).
DIC}IONAR
1 UNIVERSUL {I SISTEMUL SOLAR Constela]ie – form\ geometric\
sau neregulat\ care provine din
A. UNIVERSUL ochiul liber [i are aspectul unui brâu mai unirea imaginar\ a unor stele situ-
luminos. Ea are forma unui disc [i cuprinde ate pe o anumit\ suprafa]\ a bol]ii
Corpurile cosmice care se v\d cel mai cere[ti.
bine de pe planeta noastr\ sunt Soarele [i peste 150 miliarde de stele. Cosmos – denumire aproxima-
Luna. Luna este satelitul natural al P\mântu- Cu ajutorul unor instrumente optice tot tiv similar\ cu cea de Univers, prin
lui, iar Soarele, steaua `n jurul c\reia se rotesc mai perfec]ionate s-a observat c\ unele dintre care se `n]elege totalitatea ele-
planetele care formeaz\ sistemul solar. punctele luminoase, care par a fi stele, sunt `n mentelor, fenomenelor [i proce-
Privind cerul noaptea, se observ\ realitate aglomer\ri de stele, adic\ galaxii. selor care au loc `n spa]iul exterior
planetei noastre; are sensul de
numeroase puncte str\lucitoare; cele mai Cu cât se p\trunde mai adânc `n interiorul `ntreg, dar totodat\ [i de „ordine”.
multe sunt stele [i par fixe unele fa]\ de spa]iului cosmic, instrumentele de observare Galaxie – ansamblu de obiecte
altele; foarte pu]ine dintre ele se mi[c\ pe pun `n eviden]\ un num\r tot mai mare de cosmice (stele, sisteme planetare,
bolta cereasc\ de la o zi la alta – acestea sunt galaxii. Rezult\ c\ aceste structuri cosmice, nori de gaz) aflate `ntr-o corela]ie
planetele sistemului solar [i se rotesc `n jurul gravita]ional\; `ntre galaxii exist\ o
galaxiile (formate dintr-o asociere de stele, de
Soarelui. concentrare redus\ de materie [i
la câteva milioane la câteva sute de miliarde, energie prin compara]ie cu cea din
Stelele apar pe bolta cereasc\ `ntr-un
mod care permite gruparea lor conven]ional\ care se rotesc `n jurul p\r]ii centrale), formeaz\ interiorul galaxiilor.
`n anumite configura]ii denumite constela]ii o prezen]\ constant\ `n Univers (Fig. 6). Univers – concept foarte gene-
Distan]ele din spa]iul cosmic au alte ral care desemneaz\ un ansamblu
(Fig. 1, 2). ~ntreaga bolt\ cereasc\ este
dimensiuni decât cele din apropierea noastr\ de materie [i de energie, r\spândit
`mp\r]it\ `n 88 astfel de constela]ii care
`ntr-un spa]iu cosmic presupus
poart\, `n cea mai mare parte, denumiri (DOC 1). Mult timp, cunoa[terea spa]iului foarte `ntins (aproape infinit), care
provenite din Antichitate. Bolta cereasc\ pare cosmic a fost limitat\ de observarea direct\, sufer\ o evolu]ie continu\ [i treceri
a se roti pe parcursul unei zile `n jurul unui cu ochiul liber. Cu ajutorul lunetei s-a f\cut un succesive ale materiei `n energie [i
punct fix situat `n apropiere de Steaua Polar\ mic pas `nainte, iar cu ajutorul telescopului invers. Cuprinde totalitatea cor-
din constela]ia Ursa Mic\, dar aceasta este de progresul a fost considerabil (Fig. 7). Limita purilor cere[ti cunoscute `n acest
fapt reflectarea rotirii P\mântului `n jurul moment (stele, sisteme planetare,
pân\ la care instrumentarul optic actual poate galaxii, roiuri de galaxii, praf cos-
axei sale.
ajunge cuprinde `n interiorul ei Universul mic, pulsari etc.)
O band\ a bol]ii cere[ti, format\ din 12
observabil (sau „metagalaxia“), dincolo de Univers fizic – Univers situat
constela]ii, este situat\ `n acela[i plan cu orbi-
care se `ntinde Universul fizic (detectabil indi- dincolo de Universul observabil (pe
ta P\mântului `n jurul Soarelui [i cuprinde care `l include), detectabil indirect
constela]iile zodiacului care au atras aten]ia rect) [i Universul total (presupus).
[i presupus ca atare prin studierea
`nc\ din Antichitate (deoarece sunt traversate Universul este considerat a fi un ansam- unor informa]ii diferite de cele
de Lun\ [i planete, `n mi[carea lor aparent\). blu de materie [i energie r\spândit `ntr-un optice [i pe baze teoretice.
Constela]iile au sens doar dac\ sunt pri- spa]iu presupus foarte `ntins, aproape infinit. Univers observabil – parte a
vite de pe P\mânt, sau din sistemul nostru Materia Universului este format\ din Universului pân\ la care se poate
solar. Ele grupeaz\ stele care se afl\ la dis- galaxii vizibile cu mijloace optice (grupate observa cu ajutorul instrumentelor
tan]e diferite fa]\ de punctul de observare. actuale.
frecvent `n „roiuri de galaxii“), galaxii identifi-
Luminozitatea stelelor observabile pe cate prin semnale radio (radiogalaxii), quasari
bolta cereasc\ este diferit\ `n func]ie de carac- (obiecte cosmice cvasistelare care au energii
teristicile proprii fiec\reia dintre ele (mas\,
asem\n\toare galaxiilor), pulsari (surs\ galac-
temperatur\, m\rime, compozi]ie chimic\,
tic\ de unde radio care emite regulat impul-
vârst\, stadiu de evolu]ie).
Stelele se grupeaz\ `n aglomer\ri mai suri – Fig. 8), nori de praf cosmic etc.
mari denumite galaxii. Soarele [i sistemul Corpurile cosmice (stele, galaxii) se afl\
solar fac parte din Calea Lactee sau „galaxia `n interac]iune prin mai multe for]e, dintre
noastr\“ (Fig. 3, 4, 5); o parte a C\ii Lactee care cea mai u[or sesizabil\ este atrac]ia
este observabil\ noaptea pe bolta cereasc\ cu gravita]ional\.
4
Fig. 2 Constela]ia Omega (Calea Lactee,
galaxia noastr\) situat\ la 5500 de
ani-lumin\ de Constela]ia S\get\torului

Centrul galaxiei 28.000 a.l.

Soare

Fig. 1 Constela]ia S\get\torului (Calea Lactee, galaxia noastr\) Fig. 4 Pozi]ia sistemului solar `n galaxia
noastr\; vedere spa]ial\
28.000 a.l.
Centrul galaxiei

Soare

Fig. 5 Pozi]ia sistemului solar `n galaxia


Fig. 3 Imaginea C\ii Lactee `n infraro[u, preluat\ de satelitul COBE noastr\; vedere `n sec]iune

Fig. 7 Telescopul Hubble Fig. 8 Pulsar `n Constela]ia Taurului

DOC 1 Distan]ele `n spa]iul cosmic


Spre deosebire de P\mânt, unde distan]a se exprim\ `n metri [i kilometri, `n spa]iul cos-
mic aceasta se exprim\ prin unit\]i mult mai mari. ~n sistemul nostru solar se folose[te uni-
tatea astronomic\ egal\ cu distan]a medie P\mânt - Soare (1 u.a.).
Pentru distan]ele din galaxie [i distan]ele extragalactice se folose[te anul-lumin\ (dis-
tan]a parcurs\ de lumin\ `ntr-un an), parsecul (3,26 ani-lumin\) [i kiloparsecul.
Unitatea de m\sur\ Simbol Transform\ri

Unitatea astronomic\ u.a. 150 milioane km (15.107 km)


Anul-lumin\ a.l. 9.1012 km; 63 300 u.a.
Parsecul pc 3,26 a.l; 31.1012 km
Fig. 6 Univers. Imagine preluat\ de Kiloparsecul kpc 103 pc
telescopul Hubble
5
B. SISTEMUL SOLAR n Venus (Luceaf\rul) este cea mai DIC}IONAR
str\lucitoare planet\ a sistemului solar [i se
Sistemul solar este un ansamblu format Constant\ solar\ – cantitatea
aseam\n\ ca dimensiuni cu P\mântul.
din Soare [i o serie de corpuri cere[ti care se de energie primit\ de la Soare pe o
Atmosfera planetei este foarte dens\. Dato-
mi[c\ `n jurul lui sub influen]a for]ei sale de suprafa]\ de 1 cm2, timp de un
rit\ apropierii de Soare [i a „efectului de
atrac]ie: cele opt planete cu sateli]ii lor minut, m\surat\ la limita supe-
ser\“ produs de dioxidul de carbon, tempe-
(aproximativ 170), un num\r mare de comete, rioar\ a atmosferei terestre, perpen-
ratura este de peste 400ºC. dicular\ pe direc]ia de propagare
meteori]i, asteroizi [i o materie interplanetar\
n Marte este planeta care se apropie cel mai a razelor solare; are valoarea de
dispersat\ – pulberi, molecule, atomi (Fig. 1,
mult de condi]iile de pe Terra. Atmosfera rarefi- 1,94 cal/cm2 /min.
DOC 1, 2).
at\ (1% din cea terestr\) face ca pe suprafa]a pla- Planet\ – aglomerare de
Planetele se rotesc `n jurul Soarelui pe
de la zi la noapte (`ntre + 15º [i −70ºC).
netei s\ existe schimb\ri bru[te de temperatur\ materie cu o form\ predominant
orbite situate aproape `n acela[i plan (Fig. 2). sferic\, emanând o cantitate redus\
SOARELE ~n compozi]ia atmosferei predomin\ de energie [i care se rote[te `n jurul
Acesta este situat `n centrul sistemului axei sale [i `n jurul unei stele.
dioxidul de carbon. Pe suprafa]a planetei
Plasm\ – substan]\ gazoas\,
nostru solar [i concentreaz\ 99% din masa s-au putut identifica „m\ri”, calote polare
puternic ionizat\, ale c\rei propri-
total\ a acestuia. Densitatea este de 1,41 g/cm3 (formate din dioxid de carbon [i ap\) de- et\]i fizice sunt determinate de exis-
(adic\ 1/4 din densitatea medie a P\mântului), [erturi (de culoare ro[ie, datorit\ oxizilor de ten]a ionilor [i a electronilor `n stare
fapt ce se explic\ prin aceea c\ este alc\tuit `n fier), mun]i, cratere, canioane, cursuri ale liber\.
`ntregime din gaze (Fig. 3). S-a observat c\ unor vechi râuri [.a (DOC 3). Sistem solar – ansamblu de
Soarele execut\ o mi[care neuniform\ de n Jupiter, cea mai mare planet\ din sis- corpuri cosmice (format din planete
rota]ie `n jurul axei sale, ce scade de la Ecuator temul solar, este format\ din hidrogen (76%) [i alte aglomer\ri de materie) care
(unde este de 25 zile) spre poli (30 zile). [i heliu, aflate `n stare gazoas\ la exterior [i `n graviteaz\ `n general `n jurul unei
Soarele este compus dintr-o parte central\ stele, legat de aceasta printr-un sis-
stare solid\ `n interior. S-a observat c\ Jupiter
(interiorul Soarelui) [i atmosfera solar\ (Fig. 4). tem de for]e care `i imprim\ o
radiaz\ de dou\ ori mai mult\ energie decât
mi[care de rota]ie.
Interiorul Soarelui se caracterizeaz\ prin prime[te de la Soare, fiind singura planet\ cu o Stea – sistem structurat de
temperaturi foarte ridicate [i presiuni foarte astfel de proprietate. Are cel mai mare num\r materie [i energie, cu lumin\ pro-
mari, care fac ca materia s\ fie `n stare de de sateli]i (dintre care doi – Io [i Ganymede – prie [i temperaturi ridicate, care
plasm\. Pe suprafa]a Soarelui au loc reac]ii comparabili cu Luna) [i un câmp magnetic ocup\ un spa]iu `n general sferic,
termonucleare care duc la eliberarea unei planetar foarte puternic. relativ bine determinat, unde se
mari cantit\]i de energie `n spa]iul cosmic. De n Saturn are `n planul ecuatorial un inel produc procese de generare a
asemenea, din Soare este trimis `n spa]iul cos- format dintr-un num\r mare de corpuri cu energiei. ~n ele este concentrat\ cea
mic un flux continuu de radia]ii care poart\ mai mare parte a materiei din
dimensiuni reduse care reflect\ radia]iile
numele de „vânt solar”. Din acest flux, galaxii [i, implicit, din Univers.
luminoase; dintre cei 62 de sateli]i s-a obser-
P\mântul prime[te a doua miliard\ parte, vat c\ Titan (cu diametrul mai mare decât al
denumit\ constant\ solar\. Lunii) are o atmosfer\ proprie [i se consider\
Atmosfera se compune din urm\toarele a fi cel mai mare satelit din sistemul solar. DOC 1
straturi: fotosfera, cromosfera [i coroana sola- n Uranus este o planet\ cu o turtire apre- ~n ultimii ani au fost identifi-
r\. Fotosfera se afl\ situat\ la baza atmosferei. ciabil\ (1/10) [i o pozi]ie curioas\ `n spa]iu, axa cate `n sistemul nostru solar mai
Aici apar uneori por]iuni mai `ntunecate, de- polilor fiind situat\ aproape `n planul orbitei. multe corpuri cosmice (denumite
numite „pete solare“; cu o periodicitate de n Neptun are o temperatur\ sc\zut\ planete pitice) care graviteaz\ `n
aproximativ 11 ani. ~n cromosfer\ apar erup]ii (−200º C) [i o atmosfer\ `n care exist\ hidrogen, jurul Soarelui, pe orbite `n-
care genereaz\ a[a-numitele „protuberan]e dep\rtate. Unul dintre acestea
heliu [i amoniac. Unul dintre cei 14 sateli]i ai
solare”. Coroana solar\ reprezint\ partea exte- (Ceres) este `ns\ mai apropiat
planetei (Triton) este comparabil ca m\rime cu
rioar\ a atmosferei; ea este vizibil\ de pe (`ntre Marte [i Jupiter), iar altele
Luna. (Pluto, Haumea, Makemake [i
P\mânt `n timpul eclipselor totale de Soare.
n Mult timp (`ntre 1930 [i 2006) un alt Eris), denumite „plutoide” sunt
PLANETELE corp cosmic situat dincolo de orbita planetei situate la marginea sistemului
n Mercur, planeta cea mai apropiat\ de Neptun a fost considerat o planet\: Pluto. ~n solar, `n apropierea orbitei lui
Soare, arat\ acestuia aceea[i emisfer\, perioa- prezent, Pluto este considerat o planet\ Pluto, considerat\ un timp ca
da de rota]ie fiind egal\ cu cea de revolu]ie. pitic\, denumit\ plutoid. planet\.

6
Fig. 1 Planetele sistemului nostru solar: pozi]ie relativ\ [i dimensiuni aparente

DOC 2 Planetele [i sistemul solar


Distan]a medie Masa `n Raza Perioada Perioada Num\r
Planeta
fa]\ de Soare raport Ecuatorului de de de
mil. km u.a. cu Terra `n raport rota]ie revolu]ie sateli]i
cu Terra (ani)
Mercur 57,9 0,4 0,05 0,38 87 zile 0,24 –
Venus 108,2 0,7 0,81 0,95 243 zile 0,6 –
Terra 149,6 1,0 1,00 1,00 24h 1,0 1
Fig. 2 Orbitele planetelor sistemului nostru
Marte 227,9 1,5 0,10 0,53 24,6h 1,9 2 solar
Jupiter 778,3 5,2 317,80 11,20 9,8h 11,9 67
Saturn 1423 9,5 95,10 9,50 10,2h 29,4 62
Uranus 2867 19,1 14,50 4,00 17,9h 84,0 27
Neptun 4488 30,0 17,20 3,88 19,2h 164,8 14

DOC 3 Misiuni pe planeta Marte


Cucerirea planetei Marte reprezint\
noua provocare a omului. Dup\ mai
multe încerc\ri, amartizarea a devenit
realitate. ~n ultimii ani, mai multe module
au reu[it s\ coboare cu succes pe „planeta
ro[ie”. Ele au misiunea de a transmite
informa]ii legate de geologie, nivelul de
radia]ii [i dac\ a existat vreodat\ ap\ sau
Fig. 3 Soarele
via]\ pe Marte. ~n privin]a apei, r\spun-
sul este pozitiv.

Modulul Spirit

Fig. 4 Structura Soarelui: a. cromosfera cu


protuberan]e solare; b. interiorul
Soarelui (materie `n stare de plasm\)
7
DIC}IONAR
2 EVOLU}IA UNIVERSULUI {I A TERREI Big Bang – model ipotetic al
EVOLU}IA SISTEMULUI SOLAR Universului care postuleaz\ ideea
A. EVOLU}IA UNIVERSULUI {I c\ materia [i energia au fost cândva
A SISTEMULUI SOLAR Ideea de la care se porne[te de obicei `n concentrate `ntr-o form\ inimagi-
explicarea form\rii sistemului solar este aceea nabil de dens\, plasat\ cu 14 – 15
EVOLU}IA UNIVERSULUI a existen]ei unei aglomer\ri gazoase din care miliarde ani `n urm\.
O serie de descoperiri au permis constru- s-au format concomitent Soarele actual [i pla- Implozie – distrugerea echili-
irea unei ipoteze denumite „expansiunea netele. Acest punct de vedere este `n concor- brului de for]e al unei stele prin
Universului“, care are ca `nceput o „mare ex- dan]\ cu cercet\rile actuale care arat\ c\ `ntrea- compactare gravita]ional\ („ex-
ga evolu]ie a stelelor porne[te de la aceast\ plozie în interior”).
plozie” (Big Bang) ce a avut loc `n urm\ cu
situa]ie ini]ial\. Acest proces s-a observat c\ are Nov\ – stea „nou\” rezultat\ în
aproximativ 14–15 miliarde de ani (DOC 1, 2). urma exploziei unei stele anterioare
Astfel, cercetându-se un num\r mare de loc `n prezent `n mod real `n Univers.
[i format\ în locul acesteia.
galaxii, s-a observat c\ acestea se deplaseaz\ `n Aglomera]ia de gaz [i praf a rezultat `n urma Pulsar – stea cu volum oscilant,
Univers cu viteze diferite, care sunt propor- exploziei stelei anterioare Soarelui; au existat pulsatoriu, care î[i p\streaz\ masa,
]ionale cu distan]ele la care se afl\ situate. Stu- `nainte `nc\ 2-3 momente `n care stelele ante- dar î[i modific\ extrem de rapid
diindu-se aceast\ „fug\ a galaxiilor“ s-a ajuns la rioare Soarelui au evoluat `n conformitate cu dimensiunile, revenind mediat la
concluzia c\ Universul se afl\ `n expansiune. modelul de evolu]ie a acestora: nor gazos Æ situa]ia anterioar\; d\ impresia c\
La aceasta se adaug\ [i alte observa]ii stea Æ explozie Æ nor gazos Æ stea. „pulseaz\”.
care conduc la ipoteza unui moment ini]ial al O dat\ cu concentrarea norului spre centru Quasar – surs\ stelar\ de unde
(unde se afl\ 99% din masa sa) acesta [i-a m\rit radio.
Universului, caracterizat printr-o densitate [i
Reac]ie termonuclear\ – reac]ie
o temperatur\ foarte mari, stare de la care se viteza de rota]ie. Contrac]ia materiei s-a realizat
produs\ la suprafa]a stelelor prin
presupune c\ a pornit expansiunea. mai mult perpendicular pe planul orbitei, [i unirea atomilor de hidrogen, for-
Se apreciaz\ c\ „formarea Universului“ a mai pu]in `n lungul acesteia, de aici rezultând o marea atomilor de heliu [i elibe-
durat 3 minute, iar la 100 milioane de ani de mas\ central\ de materie (Soarele) `nconjurat\ rarea unei cantit\]i de energie.
la „marea explozie“ Universul era un amestec de un disc turtit cu o raz\ de cca. 30 u.a. (apro- Supernov\ – stea de tip
gazos difuz de hidrogen [i heliu la o tempe- ximativ pân\ la orbita planetei Neptun). „nov\”, de dimensiuni foarte mari.
ratur\ foarte sc\zut\. Ulterior, `n acela[i timp Din partea central\ a discului s-a format
cu „dilatarea“ sa, reparti]ia acestor elemente Soarele, iar din inelul discului s-au format pla-
chimice (hidrogen [i heliu) a devenit neo- netele care graviteaz\ `n jurul Soarelui `n planuri
mogen\ `n spa]iile cu o concentrare mai mare orbitale apropiate de planul ecuatorului solar.
ap\rând, sub ac]iunea gravita]iei, forma]iuni La o concentrare suficient\ a materiei `n DOC 1 Viitorul Universului
sferice (protogalaxii). partea central\ a discului au `nceput s\ aib\
La o densitate suficient de mare a acestor loc reac]ii termonucleare care au dus la Aceast\ evolu]ie descris\
conform ipotezei expansiunii
forma]iuni sferice alc\tuite din hidrogen [i „aprinderea“ Soarelui.
duce imediat la o `ntrebare legi-
heliu, se formeaz\, `n interiorul lor, prima ~n acest fel, `n momentul contrac]iei noru- tim\ referitoare la evolu]ia `n
genera]ie de stele. lui gazos (spre stadiul de stea), se realizeaz\ viitor [i la timpul cât va dura
Stelele din prima genera]ie tr\iesc pân\ transferul mi[c\rii din partea central\ a dis- aceast\ evolu]ie. ~n acest context,
`ntr-un anumit moment al evolu]iei lor (deter- cului spre periferie (unde sunt planetele). exist\ p\rerea c\ la o dilatare sufi-
minat `ndeosebi de mas\) − stadiul de nov\ Acest transfer al mi[c\rii a dus la `ncetinirea cient de mare, ajungându-se la un
sau supernov\ − când explodeaz\; `n locul lor rotirii Soarelui `n jurul axei sale, la separarea anumit punct critic, Universul va
se formeaz\ un nor gazos alc\tuit atât din ele- centrului (Soarele) de periferie (planete). suferi o „implozie”, `ntreaga
mente ini]iale (hidrogen, heliu), cât [i din ele- Aceast\ teorie cosmogonic\, redat\ suc- materie [i energie revenind la
mente noi, mai grele, generate de aceast\ situa]ia ini]ial\. Orizontul de
cint mai sus, a fost elaborat\ de astrofizicia-
timp este `ns\ foarte `ndep\rtat.
explozie (care dau na[tere planetelor); din nul englez Fred Hoyle. Ea nu d\ un r\spuns
La scara sistemului solar,
acest nor gazos se formeaz\ foarte repede o explicit diferen]elor de compozi]ie chimic\ [i explozia Soarelui [i transfor-
nou\ stea (Fig. 1). Acest proces a continuat de propriet\]i fizice dintre planetele sistemu- marea sa `ntr-o alt\ stea, mai mic\
pân\ `n prezent. Se presupune c\ Soarele nos- lui solar precum [i asupra modului de for- [i mai dens\, ar fi posibil\ peste
tru este o stea din a treia genera]ie. mare a sateli]ilor planetelor (Fig. 2, DOC 3). alte 4 – 5 miliarde de ani.
8
DOC 2 Modelul evolu]iei Universului
Modelul evolu]iei Universului porne[te declan[a for]a gravita]ional\ ce va determina
de la ideea unei st\ri ini]iale de densitate o structurare a materiei, prin condensare.
infinit\ [i volum zero. Expansiunea Acum `ncepe formarea protogalaxiilor, prin
Universului a `nceput o dat\ cu Big Bang aglomerarea hidrogenului. La 4 miliarde ani
(Marea explozie ini]ial\), acum aproximativ iau na[tere primele stele, iar la 5 miliarde ani
14-15 miliarde ani. Din momentul exploziei, se formeaz\ deja a doua genera]ie de stele [i
spa]iul [i timpul se impun ca elemente de apar quasarii.
referin]\ principale.
~n primele secunde, pe fondul unei
dilat\ri imense, se formeaz\ particulele de
neutroni, protoni [i fotoni. ~n secundele ce au
urmat, temperatura scade, [i ca urmare, Noi genera]ii de stele
`ncep s\ se desf\[oare reac]ii nucleare,
rezultând primele nuclee de H [i He. La
300 000 ani de la Big Bang, Universul devine
„transparent”. Pe fondul general al sc\derii
temperaturii, num\rul fotonilor se reduce, la
for]ele nucleare se adaug\ cele electromag-
netice [i de aici rezultând structuri stabile –
atomii. Dup\ un milion de ani materia pre-
domin\ asupra radia]iei; acest lucru va Big Bang – aspect ipotetic Quasar

Fig. 1 Explozia unei stele determin\ apari]ia altora

a. Stadiul de nov\ sau supernov\; explozia. b. Stadiul de nor gazos c. Stadiul form\rii noilor stele
DOC 3 O ipotez\ cosmogonic\
Nebuloas\
O ipotez\ cosmogonic\ trebuie s\
Protostea r\spund\ la urm\toarele grupe de pro-
bleme:
z De ce cea mai mare parte a masei sis-

temului solar (peste 99%) este concentrat\


`n Soare, iar cea mai mare parte a mi[c\rii
totale (peste 98%) `n planete?
Planetoizi z De unde provin elementele chimice
Sistemul solar
care formeaz\ sistemul solar?
z De ce Soarele se rote[te atât de `ncet `n

jurul axei sale?


z Cum se explic\ diferen]ele `ntre pro-

priet\]ile fizice ale planetelor?


Fig. 2 Formarea sistemului solar
9
B. EVOLU}IA TERREI fiind rezultatul curen]ilor de convec]ie, expan- DIC}IONAR
siunii oceanelor [i coliziunii maselor continen-
Cercetãrile recente au arãtat cã Soarele [i, Curen]i de convec]ie – curen]i
tale. Hidrosfera ini]ial\ avea o mas\ mai
aproape concomitent cu el, planetele, s-au care str\bat scoar]a terestr\, din
redus\ (oceanele fiind mult mai mici), hidro-
format din condensarea materiei (H2, alte interior spre litosfer\, având aspec-
sfera actual\ fiind maxim\. Apari]ia vie]ii
gaze, elemente chimice) provenite din tul unui circuit (de unde [i denu-
(foarte devreme la scara timpului, cu 3,6–4
explozia unei stele existente `naintea Soarelui mirea de „celul\ de convec]ie”), cu
mld. ani `n urm\) [i, mai ales, evolu]ia ei, au dus câte o ramur\ ascendent\ [i o
nostru. Condensarea norului de gaz [i praf la modificarea compozi]iei atmosferei de la
s-a realizat mai mult spre centru. Ca rezultat ramur\ descendent\; în locul în
starea ini]ial\ (foarte dens\, cu CO2, NH3) la cea care curen]ii ascenden]i ajung la
al acestei condensãri, acesta a cãpãtat o
actual\, cu O2 (care este aproape integral datorat suprafa]\ se formeaz\ rifturi.
mi[care de rota]ie, care a dus la formarea Dezintegrare – proces fizic de
unui disc turtit `n care se realiza un transfer biosferei).
separare a elementelor grele în ele-
continuu de rota]ie dinspre centru (Soare) Succesiunea principalelor evenimente `n
mente mai u[oare, cu eliberare de
spre disc (explicându-se astfel de ce cea mai timp se poate repeta la `n scara geocronolo- energie [i c\ldur\.
mare parte a mi[cãrii totale a sistemului solar gic\ (DOC 3). Efect de ser\ – `nc\lzirea aeru-
— 99% — este concentratã în planete). În pla- ~n timpul evolu]iei Terrei au existat mai lui din troposfera inferioar\, ca
nul acestui disc au început sã se formeze vârte- multe cicluri orogenetice, mai cunoscute fiind urmare a reflect\rii radia]iei calo-
juri [i concentrãri de materie (protoplanete), ultimele trei, care au avut loc `n Paleozoic, rice, provenind de la suprafa]a
care nu mai puteau fi distruse de atrac]ia Mezozoic [i Cenozoic (orogenezele caledo- terestr\, de c\tre CO2.
solarã. Contractarea Soarelui a dus, în nian\, hercinic\ [i alpin\). Este foarte probabil Scar\ geocronologic\ – tabel
ca mun]ii ultimei orogeneze (sistemul alpin) s\ sintetic în care este redat\ evolu]ia
condi]iile unui nivel suficient de dens al
fie cei mai `nal]i din evolu]ia Terrei. P\mântului în raport cu timpul.
materiei solare, la formarea unor reac]ii ter-
monucleare [i, astfel, la mãrirea temperaturii Primul moment critic din istoria geolo-
[i a volumului pânã la valorile actuale. Acest gicã a Terrei a fost în urmã cu 3,7 mld. ani, în
perioada Arhaicã, atunci când cre[terea pu- Conexiunea dintre evolu]ia
proces a avut loc cu aproximativ 4,5–5 mld. ani DOC 1 Universului, a sistemului
în urmã. Planetele au început sã se încãlzeascã ternicã a „efectului de serã”, datorat atmosfe-
solar [i a Terrei
progresiv datoritã concentrãrii materiei [i a rei, ar fi putut duce la o încãlzire accentuatã [i
ireversibil\ a Terrei. Dac\ P\mântul s-ar fi ~ntre evolu]ia Universului, a
dezintegrãrii materialelor radioactive (DOC 1). sistemului solar [i a Terrei exist\
Dup\ formarea Terrei ca planet\ (`n urm\ aflat mai aproape de Soare, `ncãlzirea ar fi
o conexiune care rezult\ par]ial [i
cu 4,5 mld. ani), datorit\ mi[c\rii de rota]ie s-a dus la imposibilitatea men]inerii hidrosferei din modelele fiec\rei evolu]ii `n
realizat o grupare, dup\ densitate, a ele- lichide, la o temperaturã mai ridicatã [i la o parte. Formarea Soarelui repre-
mentelor din care era format\ ini]ial planeta, altã compozi]ie (în care ar fi predominat zint\ un anumit moment al
cele mai grele concentrându-se `n interior. Se CO2). În sistemul solar, o situa]ie de acest fel evolu]iei stelelor [i a sistemelor
pare c\, ini]ial, P\mântul era mai mic, avea o se întâlne[te pe planeta Venus. de stele (galaxii), care au un anu-
mi[care de rota]ie mult mai rapid\ (de dou\ ori Un alt moment critic l-a constituit rãcirea mit sens `n evolu]ia Universului.
mai mare) [i o scoar]\ exterioar\ solid\ (DOC 2). Conform teoriei expansiunii
puternicã a climei [i instalarea ghe]arilor în
Universului, Soarele reprezint\ o
~nc\lzirea Terrei s-a f\cut din interior, progre- Proterozoic (acum 1,7 mld. ani, mai precis la
stea rezultat\ dintr-o evolu]ie
siv, datorit\ dezintegr\rii elementelor grele. 2,8 mld. ani de la formarea Pãmântului). S-a anterioar\, care la un moment dat
Scoar]a a fost fracturat\ de magme venite din calculat cã, dacã temperatura ar fi scãzut cu a putut s\-[i men]in\ un sistem
interior care au adus la suprafa]\ substan]e, încã 3–4ºC, Pãmântul ar fi fost acoperit în planetar. Planetele sunt compuse
gaze [i ap\; peste litosfera ini]ial\ au ap\rut ast- întregime de ghe]ari, proces care ar fi putut fi din elemente rezultate din
fel atmosfera [i, aproape simultan, hidrosfera. ireversibil. Aceast\ r\cire (din timpul „at- explozia stelei anterioare Soare-
Cre[terea masei atmosferei (din cauza erup- mosferei de azot”) a fost treptat diminuat\ lui. Terra urmeaz\ aceea[i evo-
]iilor vulcanice) a avut ca efect, `n timp, o datorit\ cre[terii concentra]iei de oxigen (pro- lu]ie ca a altor planete sau sateli]i:
„frânare“ a mi[c\rii de rota]ie a P\mântului (de dus de algele marine [i ad\ugat succesiv concentrarea materiei, aranjarea
la 10 ore ini]ial, la 24 ore ast\zi). Totodat\, pe gravita]ional\, dezintegrarea ele-
atmosferei) [i a efectului de ser\.
mentelor grele, „`nc\lzirea” din
parcursul evolu]iei sale, raza Terrei a crescut Dep\[ind aceste dou\ momente critice, interior spre exterior, formarea,
(cu 1/3), dar masa a r\mas aproape constant\. mediul terestru a continuat s\ evolueze pân\ evolu]ia [i cre[terea complexit\]ii
Ini]ial, forma P\mântului era aproape sferic\, ast\zi, devenind tot mai complex [i geosferelor.
denivel\rile ulterioare ale suprafe]ei terestre favorizând dezvoltarea vie]ii (Fig. 1).
10
DOC 2 Teoria Gaia (Geea)

Evolu]ia Terrei, a[a cum este cunos- cu 250 de milioane


cut\ `n liniile ei generale, poate fi inter- de ani `n urm\
pretat\ [i `ntr-un mod mai complex.
Aceast\ teorie presupune c\ toate sis-
temele de materie [i energie se subsu-
meaz\ unui suprasistem asem\n\tor
unui organism inteligent [i con[tient, cu 135 de milioane
care `ntre]ine un mediu stabil, cu o mare de ani `n urm\
capacitate de autoreglare.
Acest\ teorie, denumit\ Gaia (sau
Geea, dup\ un nume mitologic acordat
P\mântului), presupune existen]a unei
entit\]i ce include biosfera, atmosfera,
hidrosfera [i litosfera, conlucrând pentru
`ntre]inerea mediului de via]\, `ntregul
fiind mai mult decât suma p\r]ilor. Se
presupune c\ geosferele se echilibreaz\
asemenea unor fiin]e vii [i acest sistem de cu 65 de milioane
autoreglare face ca temperatura scoar]ei de ani `n urm\
terestre s\ fie stabil\.
Dintre geosferele terestre, biosfera are
principala func]ie reglatoare a superorganis-
mului, conducând la stabilizarea tempera-
turii [i a compozi]iei chimice. Problema pe
care [i-o pune autorul acestei teorii este
aceea legat\ de existen]a sau inexisten]a `n prezent
unui centru coordonator al acestui super-
organism (James Lowelock, The ages of
Gaia, Oxford University Press, 1995).
Fig. 1 Evolu]ia Terrei

DOC 3 Scara geocronologic\


Ansamblul evolu]iei [i a succesiunii în timp a
Durata Vârsta Ciclul
Era Perioada Epoca acestor fenomene poate fi sintetizat într-o scarã
(mil. ani) (mil. ani) orogenetic
Cenozoic Cuaternar Holocen 0,01 geocronologicã [i în descrierea principalelor
(Neozoic) Pleistocen 2 2 evenimente caracteristice diferitelor ere [i pe-
Neogen Pliocen 3 5 rioade geologice. De studierea acestei evolu]ii a
Miocen 18 24 Pãmântului se ocupã geologia istoricã [i
Paleogen Oligocen 15 38 paleogeografia. Succesiunea diferitelor eveni-
Eocen 16 54 Alpin mente se poate stabili pe baza vârstei relative
Paleocen 11 65 (folosind datele stratigrafice, paleontologice [i tec-
Mezozoic Cretacic 71 135
tonice) [i a vârstei absolute a rocilor (folosind
Jurasic 54 205
Triasic 35 245 datarea radioactivã). Pentru a încadra în timp
Paleozoic Permian 55 300 diferite evenimente se folose[te scara geocronolo-
Carbonifer 65 360 Hercinic gicã, scar\ care cuprinde urmãtoarele subdivi-
Devonian 50 410 ziuni (de la cele mai mici la cele mai mari): era,
Silurian 35 435 perioada, epoca, vârsta (etaj). Aceste subdiviziuni
Caledonian
Ordovician 70 505 se afl\ `ntr-un raport de incluziune. Astfel, era (cea
Cambrian 70 570 mai mare subdiviziune) cuprinde mai multe pe-
Precambrian Proterozoic ≈2 mld. ani 2,5 mld. ani Cicluri rioade, fiecare perioadã, mai multe epoci, care pot
Arheozoic ≈2,1 mld. ani 4,6 mld. ani precambriene
cuprinde mai multe vârste.

11

S-ar putea să vă placă și